e ASPIRIN «A LNK H H 75 f H r Militaire operatie tegen West-Irian onvermijdelijk? Gevechten in Syrië gemeld Bewegingsvrijheid van Amerikanen in Potsdam beperkt Algerije Weerover zicht WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Ex-president Frondizi is nog lang niet weggewerkt -.\4 1 Op giften voor zilveren huwelijksfeest van Koningin en Prins belastingfaciliteiten van toepassing i r m NGEN 'S mg v - jr. eilige en verantwoorde op korte termijn over 500,- tot f. 4.000,- te kun- Daarbij geldt de unieke overlijden alle nog lossingsbedragen worden n over persoonlijke leningen. P, Postbus 407. Amsterdam van idshirt 40NTY jne ilin, sloten met i sport- in se H H H H ïlk toilet tclusief ilssieraden Ie we 3 frank erin e bt1 abonnement: Terneuzen ptrecteur-Hoofdreriaeteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: SmidswaJ Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,- pet kwartaal; pet maand f2.— pei week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW MAANDAG 2 APRIL 1962 18e Jaargang Nr 5563 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1.10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Indonesische ambassadeur in Parijs, Tamzil Sultan Nara- jau, heeft zaterdag in Parijs ver klaard, dat de Indonesiërs ervan overtuigd zijn dat een militaire operatie ter „herovering van W-- lrian" onvermijdelijk is. In een verklaring zegt de am bassadeur voorts dat zijn land ,wn mogelijkheid ziet voor her vatting van het overleg tussen Nederland en Indonesië, dat er gens bij Washington is gevoerd. De Indonesische ambassadeur vervolgde „de Nederlandse open bare mening en de politieke par tijen wensen toenadering tot In donesië, doch de ministers, die hiertegen zijn, geven in de rege ring de doorslag." Volgens de ambassadeur had Nederland' „reeds vóór het begin van het overleg oorlogsschepen uit de Caraïbische Zee naar de Grote Oceaan gezonden. Hij zei ook dat Nederland' thans in West Xieuvv-Guinea „krachtiger voor bereidingen treft voor het uitroe pen van een onafhankelijke Pa poea-staat." Volgens Narajau was de Indo nesische afgevaardigde naar het nabij Washington gevoerde over leg ..herhaaldelijk medegedeeld dat Nederland geenszins bereid is het bestuur over West Nieuw- Guinea, onder welke voorwaar den ook, aan Indonesië over te dragen." In de door de Indonesische am bassadeur te Parijs uitgegeven verklaring wordt gezegd dat, in dien de nauij Washington ge voerde besprekingen werkelijk geheim waren gehouden, het mo gelijk zou zijn geweest ze nog enige tijd langer te laten duren, omdat dan de aandacht van de Indonesische openbare mening er niet op gevestigd zou zijn. „Doch nu wordt het voor In donesië moeilijk het te doen voorkomen alsof er bij het vreed zame overleg vorderingen zijn gemaakt, terwijl Nederland in leite zijn politiek „nimmer over dracht van Westelijk Nieuw-Gui- nea aan Indonesië" voortzet," al dus de zaterdag door de Indone sische ambassadeur te Parijs uit gegeven verklaring. De politieke gevangenen De Indonesische regering heeft zes politieke gevangenen, die voorheen een leidende rol heb ben gespeeld, laten overbrengen v an Djakarta naar Madioen. Het zijn de voormalige minister-pre sident Sutan Sjahrir en de voor malige ministers van Buiten landse Zaken Anak Agung en Mohamad Rum. Verder Sultan Hamid van Pontianak, de vroe gere secretaris-generaal van de ontbonden Masjumi-partij Pra- woto Mangkusesmito, en Bagio Sastrosatomo, vroeger secreta ris-generaal van de eveneens ont bonden socialistische partij. Benarde rijst-situatie. Zaterdag meeft president Soe- karno een bespreking van zes uur gehad met een aantal van zijn voornaamste adviseurs over de rijst-situatie in Indonesië. Er heerst in Indonesië een ern stig tekort aan dit voornaamste voedingsmiddel sedert verleden jaar een negen maanden ge duurd hebbende droogte een groot deel van de grond op Java aeed verdrogen. Minister Soebandrio van Bui tenlandse Zaken deelde na afloop van de bijeenkomst mede, dat de president „nieuwe grondslagen heeft gelegd voor de bijeenzame- ling van rijst in het binnenland, de aankoop van rijst uit het bui tenland en de binnenlandse distributie." Radio Djakarta meldt dat het eiland Waigeo bevrijd is. Radio-Djakarta heeft zondag gemeld dat het eiland Waigeo ten westen van Nieuw-Guinea „be vrijd" is van de Nederlanders. Radio-Djakarta die zei de be vrijdingsradio op Nieuw-Guinea aan te halen, deelde mee dat Waigeo „geheel en al onder con trole is van de bevolking in haar vaderlandslievend verzet tegen het Nederlandse bewind." Bij de gevechten van de laat ste tijd op het eiland zijn de Ne derlanders er niet in geslaagd de Geslaagde noodlanding van luchtmachtvliegtuig in Nieuw-Guinea. Van de commandant strijd krachten te Hollandia is zaterdag vernomen dat een transportvlieg tuig van de Koninklijke Lucht macht, dat alleen een lading ver voerde, zaterdagmiddag door de weersomstandigheden gedurende lange tijd niet kon landen op het vliegveld Jefman bij Sorong. Het vliegtuig maakte omstreeks half drie wegens brandstofgebrek een noodlanding op zee nabij Kaap Dore, ca 35 km ten noordoosten van Sorong. Om half zes meldde een vliegtuig dat bij de reddings acties betrokken was, dat vlieg tuigen de bemanning van zes le den in goede welstand aan wal zagen. Het vliegtuig moet als verloren worden beschouwd. gewapende eenheden van het volk terug te drijven. De Neder landers hebben zich terugge trokken en daarbij, een aantal verliezen geleden, aldus de zen der. Een woordvoerder van het mi nisterie van Binnenlandse Zaken in Den Haag heeft zondagoch tend naar aanleiding van dit be richt van radio-Djakarta gezegd dat het geheel past in het kader van de ondermijnende actie die Indonesië thans met alle propa- ganda-middelen voert. Reeds eer der en wel op 29 maart hadden de Indonesiërs omgeroepen dat op 24 maart ae „Pasukan-gerilja" Waigeo had veroverd. Het is dui delijk, zo stelt men in Den Haag, dat ais dit inderdaad het geval zou zijn geweest, de Indonesiërs dit feit niet vijf dagen hadden verzwegen. Het betreft dus ty pisch misleidende propaganda, aldus de woorvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Indonesische motortorpedoboten Op een bijeenkomst met de pers zaterdagmiddag is de chef staf van de marine, kolonel Ei bers, o.m. ingegaan op vragen over de Indonesische motortorpe doboten. Hij zei dat de mogelijk heid dat zij ontsnapt zijn niet uit gesloten moet worden geacht, aangezien de MacCluergolf een breedte heeft van 80 mijl. Vier verkenningsvliegtuigen zouden onafgebroken in de lucht moeten zijn om de toegang „waterdicht" af te sluiten. In ieder geval is een poging van de M.T.B.'s om troe pen aan land te zetten blijkbaar verijdeld, aangezien tot op dit ogenblik geen enkele melding van de bevolking of politie hier over is binnengekomen, zo ver klaarde hij. Toen de M.T.B.'s werden on derschept, werd veiligheidshalve het m.s. „Kaloekoe" van de KPM gewaarschuwd, dat ergens bij een eilanden groep voor anker was blijven liggen. Kolonel Eibers voegde hieraan toe, dat er geen enkele aanwij zing is, dat de Indonesiërs de PRINS BERNHARD NAAR MEXICO VERTROKKEN. Uitgeleide gedaan door H. M. de Koningin is Prins Bernhard zaterdagavond met een lijntoe- stel van de K. L. M. van Schip hol naar Mexico vertrokken. Woensdag a.s. zal hij daar de nieuwe Mexicaanse vestiging van ae Verenigde Machine Fabrieken Stork-Werkspoor in bedrijf stel len. Op vrijdag 9 april wordt de Prins weer op Schiphol terug verwacht. MINDER WIND. Een vore van lage luchtdruk behorende bij een depressie voor de Noorse kust trok zondag over medegedeeld door het K. N. M. I„ geldig tot hedenavond. Westelijke wind Opklaringen met aanvankelijk nog enkele verspreid optredende buien. Overwegend matige weste lijke wind. Dezelfde middagtem- peraturen als gisteren of iets hogere. MAANDAG 2 AP^IL Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden DINSDAG Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 11.33 12.03 0.08 12.38 0.48 1.18 0.58 1.28 3 APRIL v.m. n.m. 0.27 12.56 1.02 1.31 1.42 2.11 1.52 2.21 ZON MAAN op onder op onder April 2 <>15 19.14 5.29 16.04 3 6.12 19.16 5.59 17.28 4 610 19.17 6.26 18.52 5 G.08 19.19 6.53 20.16 6 6.06 19.21 7.21 21.37 7 6.03 19.22 7.51 22.55 de Noordzee en verorzaakte een krachtige tot harde wind uit richtingen tussen zuidwest en. Hiermee werd polaire lucht aan gevoerd waarin zich plaatselijk enkele buien ontwikkelden. Ten westen van Ierland be vindt zich een rug van hoge luchtdruk die zich.naar het oos ten beweegt. Op de nadering hiervan neemt de wind geleide lijk af terwijl de buien-activiteit minder wordt. Voor vandaag worden meer opklaringen ver wacht zodat mogelijk de middag- temperaturen iéts hoger zullen worden. MAART EEN WINTERMAAND Het K. N. M. I. deelt mede: De afgelopen maand maart was een echte wintermaand; de ge middelde temperatuur bleef on der die van een normale maand februari. Daarmede is maart niet alleen de koudste maand tot dusver in dit jaar geworden - in januari en februari was het over het al gemeen belangrijk zachter maar bovendien op twee na de koudste lentemaand tot dusver in deze eeuw. In De Bilt heeft het op 21 dagen gevroren tegen op 12 dagen nor maal. Nog nooit was het in deze eeuw voorgekomen dat de lente maand op zo vele dagen sneeuw bracht. Het grote aantal dagen met sneeuw heeft de totale hoe veelheid neerslag van de gehele maand evenwel nauwelijks boven de normale waarde gebrach. In het zuidoosten van het land is het een weinig natter dan nor maal geweest; elders is ongeveer de normale maandsom gemeten. In De Bilt werden 99 uren zon neschijn geregistreerd tegen 127 uren normaal; het was de som berste maart sedert 1954. toonaangevend voor moderne coiffures. de betere toiletartikelen, par fumerie, cosmetica, blijvende verwijdering van overtollige haargroei. scheepvaart in internationaal water willen verijdelen. Tijdens een overzicht van de gebeurtenissen herhaalde kolonel Eibers dat de Indonesiërs binnen een week tijd getracht hebben over een breed front, van Waigeo tot Kokonao, landingen te laten uitvoeren. „Deze onderneming moet logistiek maanden van voorbereiding hebben gekost waardoor het vooroverleg bij Washington dus in een zeer vreemd licht komt te staan". De eerste militaire infiltratie geschiedde zelfs reeds op 16 maart, zo zei hij. Over de aanval van een Mit- chell-bommenwerper op een ma rinevaartuig zei hij dat een Ne derlands vliegtuig dit het eerst had gezien en de bommenwerper achtervolgd had, maar kwijtge raakt was. Toen het Nederlandse vliegtuig ver u ween, keerde de Mitchel terug en bombardeerde het vaartuig. Libanese bladen hebben zon dag gemeld dat zaterdag bij ge vechten te Homs in Syrië twee officieren en drie manschappen van het Syrische leger zijn om gekomen. Mensen die te Beiroet uit Sy rië zijn aangekomen, hebben ge zegd, dat er te Homs betogingen ten gunste van president Nasser van de Verenigde Arabische Re publiek zijn gehouden. De politie steunde de betogers, aldus deze berichten. De betogers droegen vlaggen van de V.A.R. en portretten van Nasser met zich mee. Bij een re geringsgebouw trachtten zij de vlaggen te hijsen, maar het leger verhinderde dit. Bij het gevecht dat volgde, kwamen niet alleen vijf militairen om, maar werden ook nog verscheidene mensen gewond. Enkele Libanese bladen meen den te weten dat het leger te Homs verdeeld is en dat er ver sterkingen uit Damascus naar die stad zijn gezonden. Radio-Damascus heeft er zon-1 De Iraakse minister-president, dag bij de Syrische bevolking op generaal-majoor Kassem, heeft aangedrongen verenigd achter 't meegedeeld dat het Iraakse leger leger te staan. De zender die na Syrië zal bijstaan in het geval de staatsgreep van woensdag .van gevaar uit het buitenland, langzamerhandd weer tot de ge- „in het bijzonder van de zijde wone programma's was terugge- van Israël". keerd, zond zondag alleen oproe- Radio-Damascus deed een he pen tot eenheid en marsmuziek roep op de Syrische bevolking uit. Volgens de oproepen trekt j „het gebied van de Eufraat tot Israël troepen samen bij de gren- 1 de Nijl te maken tot een kerk- zen ter voorbereiding van een hof voor Israëliërs en imparia- nieuwe aanval en dient het volk listen die Israël steunen." Het bereid te zijn de wapens op te nemen ter verdediging van het Syrische leger en volk staan ge reed om bij Israëlische agressie land. De bevolking kan zich melden voor een militaire opleiding, al dus radio-Damascus. de les van de gevechten aan de oever van het Meer van Galilea, de vorige maand, te herhalen, al dus de radio. De Russische militaire autori teiten in Oost-Duitsland hebben zaterdag bekend gemaakt dat het personeel van de Amerikaan se militaire missie in Potsdam het gebouw, waar de missie ge vestigd is, niet mag verlaten zonder hun goedkeuring. Twee dagen geleden hebben de Amerikaanse autoriteiten be paald dat het personeel van de Russische militaire missie in Frankfurt door Amerikanen be geleid moet worden, wanneer zij het gebouw, waar de missie ge vestigd is, wil verlaten. De stap van de Amerikanen was een reactie op het „onaanvaardbare" antwoord van de Russen op een protest tegen het optreden van de Oostduitse politie, die op 20 maart geschoten had op een Amerikaanse missie. De Russen zeggen in hun be kendmaking van zaterdag, dat er een wacht vóór het gebouw van de Amerikaanse militaire missie geplaatst zal worden en dat het personeel een vergunning moet laten zien van de Russische opperbevelhebber in Oost-Duits land, maarschalk Konjev, als zij het gebouw van de missie wil verlaten. De beperkingen, die de Russen hebben opgelegd, schijnen verder te gaan dan de maatregelen van de Amerikanen. In Frankfurt staat namelijk Amerikaanse mi litaire politie vóór het gebouw van de Russische missie klaar om iedereen te volgen die uit het gebouw komt. De Russen hebben geen vergunning nodig om het gebouw te verlaten. Vanwege het hoofdkwartier van het Amerikaanse leger in Heidelberg is verklaard dat de Russische maatregel weinig uit werking zal hebben, daar van Amerikaanse zijde reeds een ein de is gemaakt aan het reizen van personeel der Amerikaanse mi litaire missie in Oost-Duitsland. Tornado teistert Noordwest-Florida Een wervelstorm heeft een woonwijk te Milton in Noord west-Florida geteisterd. Volgens de politie zijn er vijftien mensen om het leven gekomen en onge veer honderd gewond. Vele hui zen zouden verwoest zijn. Daar het ziekenhuis van Mil ton over niet meer dan vijftig bedden beschikt, is een aantal der gewonden naar een naburige stad gezonden. Pogingen van Oe Thant inzake Nieuw-Guinea; Secretaris-generaal Oe Thant van de Verenigde Naties heeft een poging gedaan om de be sprekingen over de kwestie Nieuw-Guinea weer op gang te brengen. Hij had daartoe be\ sprekingen, met Indonesische en Nederlandse vertegenwoordigers afzonderlijk. Oe Thant sprak eerst met de Indonesische vertegenwoordi gers, Sukardjo Wirjopranoto, vaste afgevaardigde bij de V.N., en mr. Sudjarwo Tjondronego- ro, speciale afgevaardigde van president Soekarno. Daarna had hij een onderhoud met de heer Schürmann, de Nederlandse vas te afgevaardigde bij de V. N. De heer Sudjarwo was reeds eer der dit jaar te New York voor besprekingen met Oe Thant. Hij keerde naar Djakarta terug, en het bericht van vrijdagavond, dat hij een bezoek bracht aan Oe Thant, was de eerste offi ciële aanduiding, dat hij weer te New York is. Volgens een mededeling, dip kolonel Soekawati, „inspecteur- generaal van het volksverzet" te Medan aan journalisten deed, zouden binnenkort nog 15.000 vrijwilligers uit Java, Sumatra en Celebes worden gezonden naar de aan Nieuw-Guinea gren zende eilanden. Te Djakarta verklaarde J. Di- mara, een pro-Indonesische Pa poea. dat de Papoea's, die in Indonesië verblijven, verzocht hebben om bescherming ter zee en in de lucht, opdat zij naar Nieuw-Guinea kunnen terug keren. Het eerste landingsvaartuig dat op een plaatselijke werf in Hongkong voor Indonesië wordt gebouwd, zou bijna gereed zijn voor aflevering. Het is ongeveer 11 meter lang en kan 50 bewapende militairen vervoeren, aldus de „Zuid-Chi- neso Ochtendpost". Volgens het blad was verno men dat de autoriteiten in Dja karta orders zouden plaatsen als deze boot aan de verwach tingen voldoet. Verpakking van 20 tabletten Gezins verpakking van 100 tabletten waar Bayer achter staat. De nieuwe president van Ar gentinië, Guido, overlegt vol gens welingelichte kringen met de politieke partijen over de vorming van een nationale re gering. Hij heeft de ministers, die hun ontslag hebben inge diend verzocht voorlopig in functie te blijven. Deze week zal waarschijnlijk een nieuwe re gering worden benoemd. De Argentijnse ambassadeur in Mexico, generaal Junian Gar cia, heeft ontslag genomen van wege de toestand in Argentinië, aldus is door de ambassade in Mexico-stad meegedeeld. Zoals gemeld heeft de regering van Mexico haar ambassadeur in Buenos Aires voor overleg terug- Russische kritiek op president Kennedy. „President Kennedy heeft zich tot woordvoerder van de meest ongebreidelde elementen van het Pentagon (ministerie van Defensie) gemaakt", aldus de ..Prawda", het Sowjetrussische partijblad, naar aanleiding van een uitlating van president Ken nedy van de V. S. in een gesprek met de „Saturday Evening Post". De president had gezegd dat de Verenigde Staten in be paalde omstandigheden mis schien het initiatief zouden moeten nemen tot een kern wapenoorlog met de Sowjet- Unie. (Kennedy hoeft reeds op zijn .persconferentie van donderdag j.l. naai aanleiding van een vraag over deze uitlating gezegd dat het niet de politiek van zijn j regering of vorige Amerikaanse regeringen was om tot agressie ve daden zoals het beginnen van een preventieve oorlog over te gaan. Wat hij gezegd had be trof alleen het traditione stand punt ingeval een gebied van vitaal belang door conventionele strijdkrachten onder de voet zou worden gelopen.) Egyptische officieren terecht gesteld? De radio van Bagdad (Irak) meldt dat het Egyptische opper bevel in de oase van Sioua een groep officieren van het Egyp tische leger heeft doen terecht stellen die beschuldigd waren van pogingen om 't regieme van president Nasser omver te wer per:. Het. Nationaal Comité voor het zilveren huwelijksfeest van Koningin en Prins der Neder landen heeft in een communi qué meegedeeld bericht te heb ben ontvangen van de staats secretaris van Financiën, dat allo giften aan het Nationaal Co mité volgens de desbetreffende bepalingen van de inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting zullen worden aangemerkt als aftrekposten bij de belastingaan gifte 1962. Volgens het minis terie van Financiën behoeft deze mededeling precisering; het ministerie maakt de belas- tingfaciiiteiten daarom in bij zonderheden bekend in het vol gende communiqué In een recente aanschrijving heeft de staatssecretaris van Fi nanciën de belastingdienst mee gedeeld, bevestigend te antwoor den op de vraag van het be stuur van Stichting Nationaal Comité voor het zilveren huwe lijksfeest van Koningin en Prins der Nederlanden, of op giften aan deze stichting bepaalde fa ciliteiten van de inkomstenbe lasting en de loonbelasting en van de Successiewet van toepas sing zijn. De z.g. giftenregeling van de inkomstenbelasting en de loon belasting stelt giften aftrekbaar, wanneer deze in totaal meer dan l°o van het zuiver inkomen (loon) bedragen en tevens 100 te boven gaan. Maximaal is af trekbaar een bedrag van 40 o van het inkomen (loon). Voor de vennootschapsbelasting kun nen giften worden afgetrokken indien en voorzover zij in totaal meer bedragen dan ƒ500; ech ter met een maximum-aftrek van 3 o van de winst, vermin- regeiingen slechts van toepas sing op giften aan hier te lande gevestigde kerkelijke, charita tieve, culturele, wetenschappe lijk en 't algemeen nut beogen de instellingen. De giften voor het; zilveren huwelijksfeest ge schieden naar hel uiterlijk i jegens Koningin en Prinsde j staatsecretaris van Financiën heeft echter de feitelijke be stemming van de giften, t.w. ten behoeve van het jeugdwerk in brede zin, in aanmerking ge nomen en hierin aanleiding ge vonden voor de toepasselijk-ver klaring van de giftenregeling. Voorts heeft de staatssecreta ris bepaald, dat terzake van de hiervoor bedoelde giften geen schenkingsrecht zal worden ge heven. i I geroepen. In welingelichte kring meent men dat dit betekent dat Merico de nieuwe Argentijnse regering niet zonder meer er kent. De gouverneurs van vijftien Argentijnse provincies hebben zich op een beraadslaging in Buenos Aires vóór de afgezette president Frondizi uitgesproken. Zij noemden de afzetting een zeer ernstige schending van de grondwet en eisten herstel van Frondizi in zijn functie. Ook de parlementsfractie van de partij der intransigente libe ralen heeft haar solidariteit met Frondizi betuigd. Nader werd gemeld dat Guido slechts op advies van Frondizi de functie van president heeft aanvaard „om te redden wat er nog te redden valt". Frondizi heeft vanuit zijn gevangenschap op het eiland Martin Garcia een brief doen publiceren waarin hij de „reactionaire krachten", die een einde aan zijn pogingen tot economisch herstel van het land hebben gemaakt, heftig kritiseert. Volgens Frondizi zullen de militaire leiders de deur open zetten voor de communisten die zij juist zeggen te willen bestrij den. De Europeanen in Algiers heb ben zondag slechts gedeeltelijk gehoor gegeven aan dé oproep om de dag te beschouwen als een „dag van rouw". Deze op roep was uitgegaan van de anti- regeringsgezinde beweging „Je suis Francais", die geleid wordt door een burgerpiloot, August Arnould. Vele Europeanen zochten ont spanning aan de kust of op café terrassen. Ook de bioscopen en dansgelegenheden werden druk bezocht, hoewel genoemde bewe ging de eigenaars had verzocht zondag niet open te zijn. In de loop van de ochtend werden echter vele kransen ge legd op de graven van de vijftig demonstranten die vorige week - I maandag op het hoofdplein van derd met de nog te compen- (Je gtad werden doodgeschoten, seren verliezen. Naar-de etter 0ok woonden talrijke Europea- zijn oe hier weergegeven giften npn nen missen bij ter nagedachtenis van deze slachtoffers. Volgens hel opperbevel van het Franse leger in Algerije heb ben vorige week woensdag onge veer honderd O. A. S.-leden on- der leiding van de bij verstek ter dood veroordeelde ex-kolonel Gardes in West-Algerije een overval gedaan op drie militaire posten. Deze posten, die gelegen waren te Douar Beni-Boudoean- ce, werden bezet. Pogingen om de Mohammedaanse hulptroepen en de bevolking tot steun aan de zaak van de O. A. S. te bewegen, waren echter mislukt. Veilig heidstroepen hadden 'tenslotte met steun van de luchtmacht de drie posten heroverd en vijf ge deserteerde officieren gevangen genomen. j 1 1 r||: i|U i" l l'S i rit r It i

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1