EUW CTIE eron óckacluw 1/eefrlessL c: ONDER ;CHOENTJES s die u sast aan de horizon Nieuwe Argentijnse president geïnstalleerd goodwill gifiJifuiffcfy De Indonesische infiltraties 3 Radio de Koek Bankovervallen in Parijs ijclag 30 maait 1962 'kelijk urzaam voordelig hoenhandel 4 fiti&bsls&ósn.tXs&p M ■LEXA-manier. Schildert» J 7 - t wordt wasbaar! I leur fn huis.'t Is makke^j' ZATERDAG 31 MAART 1962 18e Jaargang Nr 5562 Dc toestand in Syrië Prins Philip uit Argentinië vertrokken wjiff liipi tacit 3L Ver. Staten dringen aan op hervatting der besprekingen tussen Nederland en Indonesië Bankoverval en aanslagen met kneedbommen in Aigerië O. A. S.-ERS IN PARIJS GEARRESTEERD Voornaamste deskundige van kneedbommen onder de arrestanten DE GUERILLASTRIJD IN ZUID-VIETNAM POKKEN AAN BOORD „INDIAN RESOLVE" HET MASSAPROCES OP CUBA DE ONTWAPENINGS CONFERENTIE IN GENEVE HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN e tientallen, luizenden 'ONDER l\v, en voor U.., v' kinderen, schoenen van I. 3333 TERNEEZEN ijst voor Uw geld!) ferk en geeft jarenlang TERNEUZEN gytwiserfnf büdüwtmftmentr Temeuzen ftrecMfftStoföeaaïfeur f. vaa Se Sande Redactieadres: Noord straat 55—57 Administratieadres: Smidswal Telefoon 2073 Güonmnmer 3815# Abcamementsprijs: /B— «r Kwartaal; per ^SSdA2,—; per week 48 ct Losse nrs 9 ct DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/ii Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et- rnlnlmm* jxt advertentie ƒ2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedereregel 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitte' Vermelding: Brieven onder nummer, of: Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 Voor het maandagnummer: zaterdags 10 Washington is nog steeds niet bekomen van zijn verbazing over de gebeurtenissen in Argen tinië. Geen wonder: van Noord- Amerika uit gezien, is de poli tieke constellatie in de grote Zuidamerikaanse republiek niet slechts verrassend, maar bijna paradoxaal. In welk ander j latijns Amerikaans land of I waar elders in de wereld is het leger democratisch en de massa „reactionair"? Bij de verkiezingen heeft de Peronistische partij, zoals be kend, een overwinning behaald, die in feite een einde heeft ge- Staakt aan de democratische heerschappij van president Fron dizi. De annulering van de ver kiezingsuitslag blijft een volle dig ondemocratische maatregel, ook al is zij genomen tegen voorstanders van de dictatuur. Om te begrijpen wat tot de verkiezingsuitslag heeft geleid, moet men de blik terugwerpen op het Peronistische tijdperk. GEFORCEERD Toen Perön aan het roer kwam. was Argentinië een over wegend agrarisch land met slechts zeer weinig industrie. Perón schiep niet slechts een industrie, maar daarbij, om zich van een trouwe aanhang te verzekeren, een georganiseerde vakbeweging. De geforceerde hervorming van het land leidde tot een rampzalige crisis in de landbouw on daarmede tot de ineenstor ting van een eens economisch volkomen gezond land. Dc industrie-arbeiders werden door Perön verwend en in de hoogte gestoken. Hoewel hun situatie objectief in het geheel niet zo rooskleurig was. klom hun levensstandaard tot heel wat hoger dan die, welke zij vroeger als half verslaafde ar beiders op de reusachtige bezit tingen van de schatrijke land eigenaren bezaten. Vooral echter hadden zij, voor een deel zeker ongegrond, het gevoel, dat pre sident Perön hun speciale be langen behartigde. I)E REACTIE Na het verdwijnen van Perön werd plotseling duidelijk, dat het wanbeheer en de georgani seerde diefstallen van Perön en zijn vrienden het land aan de rand van de afgrond hadden gebracht. Frondizi. een man van de ge matigde linkerzijde, trachtte door uierste spaarzaamheid, en een aantal ingrijpende economi sche maatregelen, waaronder het aantrekken van buitenlands kapitaal, dat door Perön was verjaagd, het land te redden. Daarbij moest hij de teugels scherp aantrekken en de indu strie-arbeiders, die zich tot een bevoorrechte klasse hadden ont wikkeld, voelden de druk het eerst en het sterkst. Zij reageer den daarop met een aantal sta kingen en met een gevoel van verlangen, waarin de onaange name herinneringen verloren wa- yen gegaan, naar de dagen van htt Peronisme. De Peronistische partij kreeg een steeds grotere aanhang. Die aanhang kwam ook van andere groepen: de communis tische, die door Castro en Cuba versterkt was: de fascistische, die in Argentinië, een traditio neel toevluchtsoord voor nazi's en fascististen uit Europa, altijd betrekkelijk machtig is geweest; en in het algemeen van al dege nen, die niet in staat zijn, de situatie te begrijpen en zich on tevreden gevoelen. KENNEDY IN DE TANG President Kennedy met zijn ont wikkelingsprogramma voor Mid den- en Zuid-Amerika bevindt zich nu natuurlijk in nood. Moet hij een regering van Frondizi of van de militairen verder helpen en daarmede stilzwijgend hun met democratische principes moeilijk in overeenstemming te brengen optreden tegen de Pero nistische overwinnaars goedkeu ren? Of moet hij de schending van de wil van het Argentijnse volk veroordelen en de hulpver lening staken? Het ziet er op het ogenblik naar uit, dat Washington van zins is de financiële steun niet slechts vorder te geven, maar deze nog uit te breiden. Dat zal dan geschieden op grond van het inzicht, dat een grotere en te juister tijd verleende hulp aan Argentinië er toe had kunnen bij dragen, dat resultaat van de ver kiezingen in het land een andere vorm te geven en daarmede de huidige crisis te vermijden. Desondanks blijft pessimisme ten aanzien van een democrati sche toekomst van Argentinië op zijn plaats. Peron is de enige Zuidamerikaanse dictator, die na zijn val niet in het duister der vergetelheid is verdwenen, maar die nog levend en, met zijn 66 ja ren, nog hoogst actief is. Het feit, dat de voornaamste Argen tijnse vakbondsleider José Alon- so 't nodig oordeelde, Peron on middellijk een telegram met ge lukwensen te zenden, bewijst, dat zijn terugkeer door vele Argen tijnen nog steeds als een moge lijkheid wordt beschouwd. (Nadruk verboden.) 1NNENVERINGBED M BINNENVERINGBED bet beste bei ooit gemaakt V SCHUIMRUEBERBED met versterkte niddcnscctor 1 J fabrieken Zevenbergen De Syrische legerleiding die twee dagen geleden de regering afzette, heeft besloten dat alle „agenten en samenzweerders tegen de binnen- en buitenland se veiligheid van de staat" voor een volkstribunaal zullen moe ten verschijnen. Dit is vrijdag door generaal- majoor Zahreddin, de opperbe velhebber van de strijdkrachten, op een persconferentie bekend gemaakt. Het tribunaal, dat binnen en kele dagen zal worden gevormd, zal bestaan uit militairen en burgers. Generaal-majoor Zahreddin deelde in antwoord op een vraag mee, dat kolonel Sarraj, eens de rechterhand van presi dent Nasser in Syrië, al in slaat van beschuldiging is gesteld. Deze kolonel werd aangehou den, toen Syrië zich in septem ber van het vorige jaar na een revolutie losmaakte van Egypte. Prins Philip, do echtgenoot van koningin Elizabeth van En geland, is vrijdag met een door hem bestuurd vliegtuig uit Ar gentinië naar Montevideo, de hoofdstad van Uruguay, vertrok ken. Dc prins vertrok van de boerderij Conception. op 80 km ten zuidwesten van Buenos Aires, waar hij de laatste dagen had doorgebrachtZijn bezoek aan Aigentinië. hij de gast van de regering was, heeft een week geduurd. Hij vertrok drie dagen eerder dan het plan was, zulks met het oog op het feit dat president Frondizi, zijn gast heer, inmiddels door de militai re leiders is afgezet. Kort na zijn aankomst te Montevideo reisde de prins door naar Curitiba in Brazilië. -m :Lic rWllfii President Kennedy heeft een brief over de kwestie Nieuw-Gui- nea aan president Soekarno ge zonden. De inhoud van de brief is niet bekendgemaakt, maar de Indone sische minister van Buitenlandse Zaken,dr. Soebandrio, zei na een onderhoud van twee uur met pre sident Soekarno: „Er bestaat een vurige wens van de zijde van de Ver. Staten voor een hervatting van de geheime besprekingen en een vreedzame regeling van de kwestie West-Irian. Maar bet valt ons moeilijk, dc heer Adam Malik ide Indonesische ambassa deur in Moskou die bij het voor overleg met Nederland aanwezig was) naar de Ver. Staten terug te sturen als zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen". De brief werd vrijdag aan pre sident Soekarno overhandigd door de Amerikaanse ambassa deur in Djakarta, Howard Jones. Soekarno ontbood later minister Soebandrio naar het presiden- Dc nieuwe president van de Ar gentijnse republiek, José Maria Guido. gefotografeerd met en kele assistenten bij liet verlaten van liet gebouw van het hoge gerechtshof in Buenos Aires 11a liet afleggen van de eed. (2e van rechts met zonnebril). Vier gewapende en gemasker de mannen hebben vrijdagmor gen in Bono een bank overvallen. Zij knevelden de bedienden en een cliënt en gingen er vandoor met juwelen 'ter waarde van 250.000 nieuwe fr. en 10.000 nieuwe fr. in contanten. Mannen van de O.A.S. hebben donderdagnacht in het gebied jan Algiers 20 aanslagen met kneedbommen gepleegd en vier Mohammedanen met machine- pistolen doodgeschoten. De meeste kneedbommen wer den geplaatst onder auto's in de Mohamedaanse wijk Bir Mand- leis. Later is er nog een Mohamme daan vermoord. Veiligheidsstrijd krachten hebben vrijdag één van dc hoofdstraten van Bab-el-Oued, liet bastion van de O.A.S. in Al giers. afgesloten. Men begon daarna weer de huizen te door /oeken. Ook vrijdagmorgen zijn er weer aanslagen gepleegd in Algiers. Vier Mohamcdanen kwamen om liet leven. In Philippeville zijn de Euro peanen in staking gegaan uit protest tegen het feit dat do on- derburgemeeser van de stad, Ro ger Roth, als vice-voorzitter zit ting heeft genomen in het voor lopige uitvoerende orgaan voor Aigerië. In Parijs zijn deze week min stens acht leden van een sabota ge- en spionagegroep van de O.A.S. gearresteerd. Onder hen bevindt zich „de voornaamste deskundige op het gebied van kneedbommen", die de O.A.S. in het gebied van Parijs heeft. De meeste gearresteerden zijn leerlingen van middelbare scho len die uit welgestelde gezinnen komen. De politic zou in de wo ning van een van hen granaten en ander ontplofbaar materiaal hebben gevonden. De 51-jarige José Maria Guido heeft vrijdag officieel het ambt van president van Argentinië aanvaard. De plechtigheid, die plaats vond in de witte zaal van het presidentiële paleis, werd bij gewoond door leden van het hooggerechtshof, de bevelheb bers van de drie onderdelen van de strijdkrachten en door leden van de senaat en het Huis van Afgevaardigden. Toen de nieuwe president de officiële acte had ondertekend, applaudisseerden de aanwezi gen. Ook werd dc kreet „leve Frondizi" gehoord. Eerder hadden de militaire leiders verklaard, dat de ambts aanvaarding van Guido „de eer ste stap naar de oplossing van de lange en moeilijke crisis" be tekende. Intussen schijnt een reorgani satie in de militaire leiding gaande te zijn, als gevolg van kritiek op de rol van de strijd krachten in de crisis. De minis ter van het leger en zijn plaats vervanger hebben, naar ver luidt, hun pensioen aange vraagd. Dit zou ook het geval zijn met een aantal generaals in actieve dienst, onder wie het hoofd van het militaire huis van de president. Hoewel de crisis nu voorbij is, blijft de oorzaak ervan het succes van de Peronisten bij de jongste verkiezingen nog be staan. Waarnemers vrezen dat het hoogtepunt van het conflict wellicht op 1 mei zal komen, als de gekozen Peronisten hun functie moeten aanvaarden. Pe ronistische vakbonden hebben al laten weten, dat zij een alge mene staking zullen uitroepen als de rechten van het kiezers korps niet worden geëerbiedigd. DIT NUMMER BEVAT 10 PAGINA'S Van de commandant strijdkrach ten, schout-bij-nacht L. Reeser, is vernomen, dat na de aan val van een Indonesische bom menwerper op het ten anker liggende marinevaartuig op 24 maart, een eenheid mariniers op het eiland Gag een nader onderzoek heeft ingesteld. De opsporingsactie vordert echter zeer langzaam omdat t eiland niet alleen onherbergzaam is, maar ook geheel onbewoond, waardoor dus de waardevolle inlichtingen van de bevolking worden gemist. Op dit onbewoonde eiland werd evenals op het eiland Waigeo een aantal goedbewapende In donesische militairen aange troffen en aangevallen. Bij het daarop volgende zeer korte vuurgevecht de Indonesiërs trokken zich ijlings terug werd tenminste één Indonesi sche militair gedood. De groep wist te ontkomen naar het moeilijk begaanbare bin nenland en wordt achtervolgd. Aan Nederlandse zijde werden geen verliezen geleden. De buit die de marine-eenheid in beslag nam. bestond uit een tiental pakken munitie, enige buitenboordmotoren met ben zinetanks, handgranaten, lich te mitrailleurs en Amerikaan se Garandgeweren. De mari niers hebben ter plaatse kle ding, benzine en prauwen ver nietigd. Over de actie op de uiterste west punt van Waigeo, die onderno men is door een gecombineer- Een sterke patrouille der Zuid- Vietnamese regeringstroepen, die de beschikking had over drie pantserwagens en twee vracht auto's, is honderd kilometer ten noorden van de hoofdstad Sai gon in een door driehonderd communistische guerillastrij- ders gespannen hinderlaag gelo pen. De communisten waren met geweren, bazooka's en land mijnen uitgerust. Er ontspon zich een felle strijd van een half uur. Na af loop daarvan telden de commu nisten blijkens een vrijdag te Saigon uitgegeven officiële me dedeling, een honderdtal doden en gewonden. Aan regerings zijde waren vijf militairen ge sneuveld en acht gewond. de eenheid van mariniers en politie, is nog meegedeeld, dat een aantal bewapende Indone sische militairen zich heeft overgegeven. Ook hier werden enige lichte mitrailleurs en andere wapens buitgemaakt. NoonLtraat 102 - Telefoon 3MI Temeuze» tiële paleis voor overleg hier over. Dr. Soebandrio zei nog, dat Malik volledig mandaat had ont vangen voor het zoeken naar een voor beide partijen aanvaardbare formule. Hij voegde daaraan toe: „Tot dusver hebben de Nederlan ders onze formule niet willen be spreken. en er zijn geen aanwij zingen dat zij dit zullen doen". Minister Soebandrio zei, dat president Soekarno de Ameri kaanse president zal antwoorden en tevens een antwoordbood- sehap zal sturen aan Ellsworth Bunker, de „derdeman" bij de fehcime voorbesprekingen. Soe- andrio bevestigde dat Bunker in zijn brief heeft aangedrongen op liet terugzenden van Malik naar de Ver. Staten om de be sprekingen voort te zetten. President Soekarno zal ook een boodschap aan de waarnemend secretaris-generaal der Ver. Na ties, Oe Thant, sturen. Volgens minister Soebandrio zal de Indonesische president in zijn 'boodschappen uiteen zetten dat Indonesië bereid is, de be sprekingen met Nederland voort te zetten, maar de Nederlandse weigering om in beginsel de overdracht van Westelijk Nieuw- Guinea goed te keuren als de voornaamste liinderpaal hiervoor beschouwt. Isolatiemaatregelen die waren opgelegd aan acht inwoners van Kiel en één in Itzehoe wegens een mogelijk geval van pokken aan boord van het schip „Indian Resolve", zijn vrijdag verscherpt tot een vorm van quarantaine. De dienst Voor volksgezond heid van de Poolse havenstad Gdynia heeft namelijk meege deeld dat de opvarende aan boord van het schip inderdaad pokken heeft. De negen in quarantaine ge plaatste mensen zijn met de pok- kenlijder aan boord van het schip in aanraking geweest toen dit door het Kieler kanaal voer. Vijf gemaskerde en gewapende mannen hebben vrijdag nabij het Parijse vliegveld Le Bourget een bankauto overvallen en zich met omstreeks 330.000 nieuwe fran- ken uit de voeten gemaakt. Na een felle achtervolging konden de overvallers twee uur later worden aangehouden. Zij zouden talrijke van dergelijke overvallen in het gebied van Parijs op hun geweten hebben. De overvallers gingen als volgt te werk: Zij ramden met hun auto de kleine bestelauto van de bank met zoveel geweld, dat de voorruit en het dak van dit voer tuig werden vernield. Mede door de omstandigheden dat de inzit tenden van de bankauto door de schok verdoofd en gewond wa ren, hadden de aanvallers geen moeilijkheden met het roven van het geld. Hiermee renden zij naar een andere auto met medeplich tigen, die langs de kant van de weg stond. Een vrachtautochauf feur die hen trachtte te vervol gen. werd afgeschrikt door en kele schoten in zijn richting. Toch konden de daders na een langdurige achtervolging tenslot te worden aangehouden. Intussen hadden vier jongelui, gewapend met pistolen, een bank in de Parijse voorstad Courneuve overvallen. Zij wisten met 70.000 nieuwe franken te ontkomen. Een overval op een bank te Champigny, een andere Parijse voorstad, leverde duizend franc op. In Marseille werden vrijdag twee overvallen gepleegd. Een aanval op drie bankemployé's die 40.000 franc vervoerden, misluk, te. De aanvallers werden op de vlucht gedreven en konden later door de politie worden aangehou den. Een overval op twee cm- ployé's van een scheepvaarton derneming leverde slechts 768 franc op. Alle 1180 gevangenen, die in Havanna terecht staan voor hun aandeel in de mislukte invasie van april van het vorig jaar, hebben schuld bekend, zo heeft radio-Havanna vrijdag meege deeld. Tijdens het proces zou er een brief zijn voorgelezen van een van do leiders van de gevange nen, José Perez San Roman, waarin deze de „Yankee imperi alisten" ervan beschuldigd de invasie te hebben voorbereid en gefinancierd. Westelijke verslag gevers mochten het proces niet bijwonen. NIEUWE ATTRACTIE OP DE PIER Dit is dc nieuwe uitkijktoren op 't uiteinde van de pier in Scheve- ningen, vanwaar zich op hel dere dagen een schitterend panorama aan de bezoeker ontrolt. De Sowjetrussische ondermin- nister van Buitenlandse Zaken, Zorin, die na de terugkeer van minister Gromyko naar Moskou als leider der Sowjet-aft'aardi- ging naar het ontwapeningover- leg te Genève optreedt, heeft vrij dag ter conferentie verklaard te menen dat overeenstemming kan worden bereikt over het vaststel len van een tijdstip, waarop een internationale, algemene en vol ledige ontwapening moet zijn verwezenlijkt. .Mijn regering meent dat vol ledige ontwapening in vier jaar kan worden verwezenlijkt. De Amerikaanse autoriteiten menen dat hiervoor negen jaar nodig is. Het is niet mijn bedoeling tot in bijzonderheden in te gaan op de aanvaardbaarheid van voorstel len betreffende het vaststellen van een tijdsperiode, waarbinnen internationale ontwapening een feit zou moeten worden", aldus Zorin. Diplomatieke waarnemers te Genève zien in Zorins toespraak een aanwijzing, dat de Sowjetrus sische regering thans een soepe ler standpunt inneemt met be trekking tot de door haar aange geven tijdsperiode, waarin inter nationale en volledige ontwape ning bereikt zou moeten worden. WESTENWIND T Vrijdag bevond ons land'zich aanvankelijk in zachte lucht. In de loop van de dag werd de zach tere lucht bij ons echter weer ver dreven. Dit gaf aanleiding tot vrij langdurige regenval. Over de Britse eilanden voeren westelijke winden, die aanvankelijk zwak blijven, later overwegend matig worden, minder zachte lucht naar ons land. Daarin zullen vandaag op de meeste plaatseni lagere ma ximumtemperaturen voorkoiMBi! De bewolking wordt verander lijk, terwijl er hier of daarheen bui zal voorkomen. medegedeeld door het K.N.MSSte* De Kit, geldig tot hedenavond. Minder zacht Enkele opklaringen, maar obk af en toe veel bewolking en enke le buien. Zwakke tot matige wes telijke wind. Lagere temperatu ren. ZATERDAG 31 MAART v.m. mm. Brcskens 9.37 10.23 Terneuzen 10.12 10.58 Hansweert 10.52 11.38 Walsoorden 11.02 11.4S ZONDAG 1 APRIL v.m. n.m. Breskens 11.02 11.25 Terneuzen 11.37 Hansweert 0.17 12.40 Walsoorden 0.27 12.50 MAANDAG 2 APRIL v.m. n.m. Breskens 11.33 12.03 Terneuzen 0.08 12.38 Hansweert 0.48 1.18 Walsoorden 0.58 1.23 ZON MAAN op onder op onder Mrt 31 6.19 19.10 4.16 13.24 April 1 6.17 19.12 4.56 14.42 2 6.15 19.14 529 16.04 i rit

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1