Frondizi afgezet en gevangen genomen Tijdens het helpen van vluchtelingen gedood Üllt* Syrisch-Israëlisch geschil in Veiligheidsraad Damespanfaloits 111,93 „EIGEN HAARD HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN VRIJDAG 30 MAART 1962 18e Jaargang Nr 5561 Argentinië stuurloos" JOSE MARIA GUIDO BEëDIGD ALS PRESIDENT -Militaire leiders aarzelen Nieuwe president Frondizi: „Selfmade-man Geen uitzicht op voortzetting besprekingen over Nieuw-Guinea AMERIKAANSE KERNPROEF „Als Nw.-Guinea veroverd is zullen wij onderhandelen met Nederland" „ZEELEEUW" EN „DOLFIJN" UIT MEXICAANSE HAVEN VERTROKKEN AUSTRALISCHE OPPOSITIELEIDER OVER NW.-GUINEA BLOKKADE VAN WIJK BAB-EL-OUED IN ALGIERS OPGEHEVEN DE TOESTAND IN LAOS Deens schip na aanvaring met Duits schip gezonken Veïtëgenwoordiger benadeelde werkgever vopr 19.000 gulden - indonesische Militairen zullen schieten als ze een nederlander ontmoeten jjfgnJDBitog bii abonnement: Temeuzen Plrteteiff-Hoofdredacteur i. van' de Sande Redactie-adres: Noord straat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6.- per kwartaal; per £aand ƒ2,—; per week 43 et Losse nrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/H Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling.1 Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adree Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 nur.! President Frondizi van Argenti- nië is afgetreden Foto: Begeleid door militairen ar riveert Frondizi bij het regerings gebouw in Buenos Aires. SCHENKING DOOR PRINSES BEATRIX H. K. H. Prinses Beatrix heeft door het schenken van een geld som een belangrijke bijdrage gegeven tot het totstandkomen van een monument ter nage dachtenis van de stichtster van de miniatuurstad „Madurodam" te Den Haag, mevr. B. Boon- van der Starp. Strijdkrachten weigeren de nieuwe president te aanvaarden Dc president van Argentinië, Arturo Frondizi, is donderdag door militaire leiders afgezet en gearresteerd. Zij hebben hem overgebracht naar het gevange niseiland Martin Garcia, in de monding van de rivier La Plata. In liet centrum van Buenos Aires begonnen betogers, die het met deze gang van zaken niet eens waren, door de straten' te trekken onder liet roepen van: ,AVij willen de president". Z.«j werden door de politie wegge jaagd. Waarnemers vestigden er de aandacht op, dat Argentinië op dit moment stuurloos is, omdat de militairen, die Frondizi heb ben afgezet, de regerings bevoegdheden nog niet hebben overgenomen. Volgens welingelichte kringen heeft een militaire junta van drie man de macht gegrepen. Alfredo Garcia, voorzitter van Frondizl's intransigente radicale partij, zei in de ambtswoning van de president tegen verslag gevers: „Frondizi rust. Hij wacht op zijn arrestatie". In een verklaring van de be velhebbers van de drie onder delen van de strijdkrachten generaal Poggi, luchtmacht-ge neraal Cayo en schout-bij-nacht Penas wordt gezegd dat de strijdkrachten Frondizi hebben afgezet om de grondwet en de democratische principes te kun nen handhaven. De drie opperbevelhebbers zeggen voorts in hun verklaring dat zij een coalitie-regering wil len waaraan alle partijen deel nemen. José Maria Guido, voor zitter van de Argentijnse senaat, zou intussen geweigerd hebben Frondizi op te volgen. Frondizi zelf is met zijn vrouw uit zijn ambtswoning vertrok ken. Hij was in gezelschap van een paar vrienden en hoge ma rine-officieren. Een plaatselijk radiostation maakte bekend, dat het hoofd der federale politie, kapitein ter zee. Evazquez is vervangen door kapitein der mariniers, Enrique Green. Een woordvoerder van de cen trale bank verklaarde dat de bankaetiviteiten normaal door gang vinden, met uitzondering van de deviezenhandel. Dc beurs is open, doch dc graantermijn- tnarkt bleef gisteren gesloten. Voorts waren winkels, kantoren scholen donderdag geopend zoals gewoonlijk. Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Bue nos Aires zei donderdag, dat de Amerikaanse regering de diplo matieke bertekkingen had opge schort tot er een nieuwe rege ring zou zijn. Dit is de normale gang van zaken na een staats greep, aldus de woordvoerder. Toen het nieuws over de af zetting van Frondizi bekend werd gemaakt, stonden overal in de stad groepen oproerpolitie gereed met machinegeweren en traangasbommen. Alle sleutel posities in Buenos Aires en in de provincie worden door militairen en federale politie bewaakt. De militaire leiders schijnen echter nog steeds te aarzelen om zichzelf tot regerende militaire junta uit te roepen. De opper bevelhebbers van leger, vloot en luchtmacht vergaderden donder dag onafgebroken met burger lijke leiders om een grondwet tige oplossing te vinden voor de vervulling van de lege plaats van Frondizi. José Maria Guido, president van de Argentijnse senaat, is donderdag beëdigd als president van de repbliek. Hij is donder- dganvond naar het eiland Mar tin Garcia gereisd om daar een onderhoud te hebbent met dr. Frondizi, de afgezette president. De strijdkrachten hebben ech ter geweigerd om senor Guido als president te aanvaarden, aldus gewoonlijk betrouwbare bronnen. Arturo Frondizi, een „self made man", is het dertiende kind van een Italiaans immi grantengezin. Hij werd geboren te Paso de los Libres in de Ar gentijnse provincie Corrientes. Het gezin Frondizi verhuisde naar Buenos Aires toen Arturo dertien jaar was. Dc jonge Fron dizi slaagde erin in drie jaar advocaat te worden in plaats van in de gebruikelijke vijf. Op 22- jarige leeftijd werd hij lid van de radicale partij. In 1933 trad hij in het huwelijk met de doch ter van de Italiaanse immigrant Faggionato. Na zijn huwelijk doceerde hij tien jaar lang rechtswetenschap aan de universiteit. Tegelijker tijd wijdde hij zich aan de poli tiek. Frondizi kreeg zijn grote kans toen hij in 1946 als aan hanger van de radicale partij die tegen Perön gekant was, lid van kamer van afgevaardigden werd. Hij trad hier naar voren als voorstander van de persoon lijke vrijheid en de persvrijheid. Men heeft nooit een plausibele verklaring kunnen vinden voor het feit dat de toenmalige dic tator Juan Perön, die zovele tegenstanders in de gevangenis liet werpen of verbande, Fron dizi altijd met rust heeft ge laten. De 28-jarige West-Berlijner Heinz Jercha. die dinsdagavond door Oostduitse grenswachten werd neergeschoten en later overleed, werd volgens welinge lichte kringen in West-Berlijn gesnapt, toen hij vluchtelingen hielp om door een tunnel van Oost- naar West-Berlijn te ont komen. Jercha vormde de ach terhoede van het groepje, toen de Oostduitsers op hen schoten. Hij werd geraakt en wist zich nog naar de opening van de tun nel te slepen, waar hij later werd gevonden. Minstens vijftig Oostduitsers zouden reeds door deze tunnel naar West-Berlijn zijn ontsnapt, vóórdat de Oost- berlijnse politie er dinsdag een hinderlaag had gelegd. Het Oostduitse persbureau A. D. N. noemde de bewering van Westberlijnse zijde, als zou de Jercha door Oostduitse grens wachten zijn gedood, een „leu gen". Het meldde van bevoegde zijde te hebben vernomen, dat de Oostduitse grenswachten in het betrokken gebied dinsdag avond geen enkel schot hebben gelost. Volgens door deze be voegde kringen verkregen in lichtingen waren de schoten vanuit West-Berlijn afgevuurd. Intussen is waarschijnlijk woensdagavond een poging van een Oostberlijner, om naar de Amerikaanse sector in het wes telijk stadsdeel te ontkomen, mislukt. In de wijk Neukölin hoorden voorbijgangers enkele schoten lossen, gevolgd door het gekreun van en man aan de andere kant van de prikkel draadversperring. De Westber lijnse politie, die de grensstrook afzocht, kon niets ontdekken, zodat de onbekende vluchteling vermoedelijk door de Oostduitse politie was weggevoerd. De V. S. hebben in de woestijn van Nevada ondergronds een kernwapen van geringe kracht tot ontploffing gebracht. Het was de 23ste proef in de huidige reeks. Autoriteiten in de Verenigde Staten en diplomaten hebben donderdag verklaard, dat zij niet een spoedige hervatting voor zien van dc voorbesprekingen over Nieuw-Guinea tussen Ne derland en Indonesië. Het ministerie van Buiten landse Zaken te Washington wilde zich niet uitlaten over een bericht in Nederlandse bladen, dat het overleg „zeer binnen kort" zou worden hervat. Dit be richt zou zijn gebaseerd geweest op „inlichtingen uit de Verenig de Staten". Ambtenaren van het State Department zeiden alleen dat zij niet beschikten over aan wijzingen, dat het overleg bin nenkort zou worden hervat. Het bericht werd ook niet bevestigd van Nederlandse en Indonesi sche zijde. Moh. Yamin: De Indonesische minister van Voorlichting, Moh. Yamin heeft op een bijeenkomst van vetera nen verklaard, dat Indonesië met Nederland pas zal onder handelen na de verovering van Nieuw-Guinea. „Nederland, zei hij, heeft in zijn driehonderd jaren durende overheersing de Indonesiërs aldoor bedrogen en nu willen zij dat nog doen". De enige onderhandelingen die voor ons aanvaardbaar zijn, zullen die zijn welke worden begonnen als wij ons al in Nieuw-Guinea bevinden, aldus Yamin. INDONESIË OVER DE NEDERLANDSE VERSTERKING Het Indonesische ministerie van Voorlichting heeft gezegd dat de Nederlandse maatregelen om versterking naar Nieuw-Gui nea te zenden bewijst dat Ne derland „onoprecht" is. In een speciale radiobood schap aan het volk zei het mi nisterie: „Aan de ene kant zeg gen de Nederlanders dat zij be reid zijn onderhandelingen te voeren en aan de andere kant gebruiken zij wapengeweld. Ons standpunt is vastbeslo ten. Zolang wij nog niet op het hoofdeiland van Nieuw-Guinea zijn en het bestuur niet is over gedragen aan de republiek In donesië, zullen wij het comman do van president Soekarno uit voeren." DAGORDER COMMANDANT STRIJDKRACHTEN IN NIEUW-GUINEA De commandant van de strijd krachten in Nieuw-Guinea, schout-bij-nacht L. Reeser, heeft in een dagorder aan het perso neel van de strijdkrachten o.m. gezegd dat een gedeelte van de aanvullende strijdkrachten reeds is aangekomen. Hij spreekt er voorts zijn waarde ring over uit dat met ingang van gisteren een gedeelte van het Papoea-vrijwilligerskorps „onder mijn bevel, tezamen met andere onderdelen van de strijd krachten. daadwerkelijk aan onze taak deelneemt". Volgens berichten uit Manza- nillo in Mexico zijn de onderzee boten „Zeeleeuw'' en „Dolfijn" met onbekende bestemming uit deze haven vertrokken. De Mexi caanse autoriteiten gaven geen reden voor het plotselinge ver trek. Het bezoek zou aanvanke lijk duren tot vrijdag. In kringen van de Nederlandse ambassade in Mexicostad zei men dat men nog geen officiële bevestiging had verkregen dat de schepen was opgedragen naar Nieuw-Guinea te vertrekken. De Australische oppositielei der, Arthur Calwell, beschuldig de donderdag de Australische regering ervan, dat zij door een onjuiste handelwijze in de kwestie Nieuw-Guinea, de toe stand tot de rand van oorlog heeft laten komen. Hij zei in het Huis van Afgevaardigden dat Australië, door het laten varen van het beginsel van zelfbe schikking ten aanzien van Wes telijk Nieuw-Guinea, zijn enige morele recht om in het geschil tussenbeide te komen, scheen te hebben verloren. „Wij hebben de gehele grond slag van onze aanspraken op het besturen van het volk van oostelijk Nieuw-Guinea ver zwakt, want deze aanspraken berusten tenslotte alleen op het beginsel van zelfbeschikking, zo zei Calwell. De Veiligheidsraad heeft de Syrische klacht tegen Israël be handeld. Syrië had Israël be schuldigd van agressie. De af gevaardigde van de Verenigde Staten, Stevenson, waarschuw de Israël voor een politiek van vergeldingsacties tegen zijn Arabische buurstaten. De Syrische gedelegeerde, Chehlaoui, zei dat de Israëlische ..agressie" op 16 en 17 maart 15 dagen grondig was voorbe reid. Israël had hiertoe besloten, omdat de Syrische troepen „on danks de Israëlische provoca ties" steeds een defensieve hou ding hadden aangenomen. Vol gens hem was het de bedoeling van Israël de gehele oostkust van het Meer van Galilea in meende dat het beter was om in een dergelijke gespannen toe stand de opperbevelhebber in het gebied te laten blijven. Niettemin besloot de raad, zonder stemming, generaal Van Hom naar New York te roepen. Hij zal daar begin volgende week aankomen. Het debat werd tot dit tijdstip verdaagd. De blokkade van de wijk Bab- el-Oued, het bolwerk van de O. A. S. in Algiers waar de afge lopen dagen een intensieve door zoeking is uitgevoerd, is donder dagochtend opgeheven. De orae- politie, gendarmerie en militai ren trokken zich terug en tanks en pantserwagens gingen terug naar depots. De prikkeldraad versperringen werden wegge haald en in het centrum van de wijk bleef alleen een marine patrouille gehandhaafd. Na de opheffing van de af sluiting van Bab-el-Oued ging de reinigingsdienst in die wijk aan het werk om de stinkende afval, die zich in de straten had opgehoopt, te verwijderen. De ratten waren daar reeds op af gekomen en renden voor de auto van bezoekende journalis ten weg. Overal lag glas en stonden auto-wrakken en de muren der huizen vertoonder legio kogelgaten. De Thailandse minister van Landsverdediging, generaal Thanom Kittikatsjorn, heeft woensdag j.l. te Bangkok tegen over verslaggevers verklaard dat de communistische Vietminh haar strijdmacht in Laos met' zesduizend man heeft uitgebreid/ Hij zei verder dat de commu nisten thans Nam Tha, de hoofdstad van de gelijknamige, in Noord-West-Laos gelegen pro vincie, met zwaar geschut be schieten en dat in dit gebied „felle gevechten" worden gele verd. Volgens minister Kittikats jorn staat de neutralistische ex- premier prins Soevanna Poema, voordurend in verbinding met] autoriteiten van Hanoi, de hoofdstad van het communisti sche Noord-Vietnam, teneinde te' pogen meer uitrusting voor de linkse Laotiaanse troepen te verkrijgen. De generaal besloot met de waarschuwing dat, indien er in Laos geen coalitieregering zou] worden gevormd, de communis tische Vietminh nog meer zal' gaan ingrijpen in de binnen-' landse aangelegenheden van dit land. Nieuwe dessins 19S2 HELANCA TERLENKA KAMGAREN WOL KATOEN DENIM JEANS1'! Reeds .vanaf handen te krijgen. Michael Comay, de afgevaar digde van Israël, zei: „De na druk moet erop worden gelegd, dat het gehele meer een onder deel van het Israëlische gebied is". Syrische strijdkrachten had den, zo zei hij, op vissersboten en op patrouillevaartuigen van de politie geschoten. Op een voorstel van Steven son om generaal Van Hom, de bevelhebber van de bestands commissie, naar New York te ontbieden om verslag uit te brengen werd door secretaris generaal Oe Thant met gemeng de gevoelens ontvangen. Hij NOORDSTRAAT 16 ZWARTE DAG VOOR DE KAPITEIN Slaande in de boeg van een red- l'ngboot brengt kapitein Karl Eriksson een laatste groet aan zijn zinkende schip, het Zweedse vrachtschip „Tanto", dat aan de Zweedse zuidoostkust op de grond liep en een uur later in 12 ineter diep water zonk. Persoon lijke ongevallen deden zicli niet voor, maar voor de kapitein was het een zwarte dag, toen liij z:> van zijn schip afscheid moest nemen. SPORTHANDEL TEL. 2532 Het Dsense schip Kirsten Skou (4153 ton) is donderdag ochtend vroeg zes mijl ten zui den van Dover in aanvaring ge weest met de Weslduitse Karp- fanger (5719 ton). De Duitser heeft 34 bemanningsleden van de Deen aan boord genomen. De Kristen Skou" is later ge zonken. De pontie in Amsteraam'neeit woensdag de 24-jarige vertegen woordiger J. G. M. B. uit Zaan dam aangehouden, die ervan wordt verdacht zijn werkgever voor een bedrag van 19.000 gul den te hebben benadeeld, door van klanten ontvangen bedra gen niet af te rekenen. De ver- iegenwoordiger was werkzaam bij c-en groothandel in verlich tingsartikelen in Amsterdam. E'j heeft bekend ruim 12.000 ruiden te hebben verduisterd. Van dit bedrag zou de vertegen woordiger een laceboot en een koelkast gekocht hebben. Ook heeft hij een reis naar Engc'ind- gemaakt. De politie zegt b.wij zen te hebben dat hij zijn v. „k- gever voor ruim 7.000 gurien meer heeft benadeeld; waar dit geld gebleven is kon de verte genwoordiger niet zeggen. Nadat generaal, majoor 'Ach- mad Jani, „chef-staf van het be vrijdingsleger voor West Irian", een bespreking had gehad over de Nederlandse versterkingen naar Nieuw-Guinea, zei hij tegen journalisten dat er een grote kans bestaat op „inciden ten". De Indonesische militairen zullen onmiddelijk schieten als ze een Nederlander ontmoeten, vertelde hij. Hij zei verder „dat de mensen in Oost Indonesië en in Nieuw-Guinea vol geestdrift zijn en weerstand bieden tot in het hart van Nieuw-Guinea". De Indonesische marine maak te bekend, dat er een speciaal „verdedigingscommando" is in gesteld voor de bescherming van marine installaties en om het scheepspersoneel en mariniers 30 gereed te maken voor de strijd. 31 AF EN TOE REGEN Het K. N. M. I. deelt mede: Donderdag bereikte zachtere lucht, die met zuidwestelijke winden naar West Europa ge transporteerd was, ook ons land.'j Het binnendringen hiervan'; ging met vrij veel regen ge-, paard. Pas in de avond bereikte de zachtere lucht ook het uiter ste noorden van ons land. Van-: daag zal ons land zich in vrij' zachte lucht bevinden, waarin] veel bewolking en af en toe re gen verwacht wordt. De wind.' die aanvankelijk zuidwestelijk blijft, zal later mogelijk ruimen naar west tot noordwest, en blijft matig tot vrij krachtig. De temperaturen zullen dezelfde waarden als -donderdag berei- ken, of iets lager blijven. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond, Vrij zacht Verdanrelijke bewolking met af en toe regen. Matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind, later ruimend naar west tot noordwest. Dezelfde temperaturen als gis teren. VRIJDAG 30 MAART v.m. n.m. Breskens 8.09 8.49 Terneuzen 8.44 9.24 Hansweert 9.24 10.04 Walsoorden 9.34 10.14 ZATERDAG 31 MAART v.m. n.m. Breskens 9.37 10.23 Terneuzen 10.12 10.5S Hansweert 10.52 11.38 Walsoorden 11.02 11.48 Mrt ZON op onder MAAN op onder 6.22 6.19 19.09 19.10 3.30 -1.16 12.13 13.24

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1