de BUCK KIEST PARTIJ De ontwapeningsconferentie te Genève Gespannen toestand in Argentinië Prinses Irene bezocht Hiswa Hollandia FRANK EN-SHEll GEBOUW TERNEUZEN 1 f ALS PICOLO HEATER TERNEUZEN iRGELDING 'bedachten rade I Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande DL GAULLE: Opstand meedogenloos neerslaan Voor 23. Radio de Koek LDUCCI ZATERDAG 24 MAART 1962 18e Jaargang Nr 5556 75 Dader van gruwelijke Antwerpse moord aangehouden HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN en KIEST PARTIJ VAN DE ARBEID Verklaring van Womsiwor -zaken' bij uw bruidstoilet ibe, gaat U natuurlijk naar ei. Want dat is de zaak fd staat voor bruidskapjes, meshoeden, in de lijnen, ialen die aansluiten bij de Nobéls—Mólducci is de en biedt U de grootste Je ok de 'er en in een Jan. halen !E n 91 onderkledin; voor Dames, Heren t Kinderen UW adres Nieuvvsiraat 9 - Ternerat: 24 en ZONDAG 25 MAART Aanvang 8 uur iet nieuwste kolderverhaal van S in een schaterlach van begin el in Miami werd een compleet nk zij picolo Jerry. Hij bedoelde ;o«i maar veroorzaakte de ene i de andere. Hij bracht iedereen ag in een wanhopige toestand plezier om hebben. Toegang alle leeftijden. 'ndagmiddag 2 uur: ing in het Luxor-Theater G 23 t/m maandag 26 maart Aanvang 8 uur der grootste films van 't ogen- -ON BRANDO, PINA PELLI- ALDEN in de grandioze Para- lor: izeten van slechts één gedachte: rijgen voor het onrecht dat een aangedaan! Vijf jaar wachtte hij maakte hij het leven voor zijn iel. Een film van grote klasse n SHANE en HIGH NOON. ■en grandioze film, imposant, en knap. Toegang 18 jaar. en WOENSDAG 28 MAART Aanvang 8 uur LNLEY BAKER, MICHELINE V KRUGER in een verrassende intrige in de trant van de grote erboden liefde onthuld in een Een wild liefdesavontuur ont- sterieuze moord. heimzinnig en boeiend, uiter- iend Toegang boven 18 jaar. uur: Jerry als Picolo" Alle leeftijden. 0 uur: „Vergelding" 18 jaar omkering bij abonnement: Temeuzen Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adresSmidswal Telefoon 2073 nummer 38150 „„tennis- ƒ6,— per kwartaal; per uj T Per'week 48 ct' 1x3536 nrs 9 ct DE VRIJE Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Temeuzen Advertentieprijs per mm 16 cf; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1.10. Iederercgel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Generaal De Gaulle heeft Êvn'id i2 °P ce11 kabinetsver gadering verklaard dat de Jurering de gewapende op- -jtand in Algerië „meedo- JgenGo.s moet neerslaan zo ■heeft regeringswoordvoer der l.ouis Terrenoire mee- igedeeld. I De Gaulle had tegen de [minister gezegd, dat het f breken van het gewapende J verzet in Algerië met alle ■middelen, waarover de re- ■gering kan beschikken, het [voornaamste vraagstuk is waarvoor hij zich geplaatst .ziet. I In zijn toespraak had De Gaul- I je het speciaal over ,,de twee grootste steden van Algerië „Al- i giers en Oran waar de O.A.S. I in gewapend verzet is gekomen tegen dc regering. Terrenoire deelde voorts mee, dat er vrijdag j in Algiers en Oran krijgsraden I zijn opgericht. De minister voor Algerijnse koopt moien bij Ideze veilige koffie- (kouze Uit 4 kleuren) Voor service en kwaliteit. Noordstraat 8486 TERNEUZEN Telefoon 01150-2573 Zaken, Louis Joxe. heeft op Je kabinetsvergadering gezegd dat het op Algiers en Oran na overal rustig is in Algerië. Volgens hem was dc organisatie van het ge heime leger pijnlijk verrast door het feit dat de Moslims, ondanks de provocaties van de O.A.S., niet tot massa-betogingen zijn overgegaan- Woordvoerder voor de nieuwe hoge commissaris voor Algerië, M. Fouchet, wordt Jean Chau- veau, die drie jaar de woord voerder van president De Gaul le is geweest. Bij Jiet uitvoeren van het be vel van De Gaulle tot „meedo genloze onderdrukking'' van de O.A.S. zal Fouchet worden bij gestaan door twee volledig be trouwbare en loyale mannen, Tricot en Chauveau. In een brief aan premier Debré gaf generaal De Gaulle het bevel alles te doen om de „terroristi sche benden in Algiers en Oran te onderdrukken en te straffen. De Gaulle spreekt zijn volle vertrou wen uit in premier Debré, de nieuwe hoge commissaris Fou chet en generaal Charles Ailleret, de opperbevelhebber in Algerië, bij de uitvoering van dit bevel. DE STRIJD IN ALGERIE In Hab el Oued, de burcht van de O.A.S. in Algiers, is vrijdag hevig gevochten tussen Franse soldaten en gendarmes enerzijds en Europese burgers anderzijds. Van militaire zijde is vernomen dat een veertigtal Franse mili tairen buiten gevecht zijn ge steld. Volgens dc politie openden de Europeanen het vuur op de veiligheidsstrijdkrachten toen deze prikkeldraadversperringen in de straten naai- Bab el Oued aanbrachten. De veiligheidsstrijd krachten beantwoordden het vuur. Later betrokken burgers, gewapend met automatische pis tolen, granaatwerpers en bazoo ka's stellingen in de wijk en be schoten dc Franse militairen. Donderdagmiddag hoorde men ook hevig schieten 'in de Moham medaanse wijk „Frais Valion", die op een heuveltop ligt. Men zag hutten van de Moslims in vlammen opgaan. 100 doden in Saiut-Dcnis du Sig. Bij gevechten tussen Alge rijnse verzetsstrijders van de F.L.N, en Harkis, die sinds het vorige weekeinde te Saint-Denis du Sig in West-Algerië zijn gele verd, zijn ruim 100 Mohammeda nen om het leven gekomen, zo hebben Franse functionarissen vrijdag in Algiers medegedeeld. Harkis zijn, zoals bekend, Mo hammedaanse hulptroepen van het Franse leger. In de Franse Staatscourant is vrijdag een decreet gepubliceerd, waarbij amnestie wordt verleend aan allen, die zich vóór 20 maart j.l. schuldig hebben gemaakt aan deelneming of medeplichtigheid aan het optreden van de Alge rijnse verzetsbeweging. De am nestie geldt ook voor hen, die vóór 30 oktober 1954 daadwerke lijk geijverd hebben voor een wij ziging van het politieke stelsel in Algerië. Volgens Franse regeringskrin gen zullen naar schatting 15.000 Mohammedaanse gevangenen op grond van de amnestie binnen 20 dagen worden vrijgelaten. Een speciale commissie van vijf man, onder wie twee Mohammedanen, zal zich met de vrijlating bezig houden. NeonJitraat 102 Telefoon 31M ïerneuza» „WIJ KOMEN" Het reisfonds „Wij komen" deelt mede, dat een onbekende weldoener het mogelijk heeft gemaakt dat een invalide vader, de heer W. de Haan uit de Van Swindendwarsstraat te Amster dam. met zijn vrouw naar een jaren geleden geëmigreerde zoon in Canada kan reizen. Dit is de vijfde maal in twee jaar dat wel doeners, die onbekend wensen te blijven, minder draagkrachti ge Nederlanders in de gelegen heid stellen hun kinderen in het buitenland te bezoeken. Op 25 april zal de heer De Haan met zijn vrouw met de „Rijndam" jnaar Canada vertrekken. Op aanwijzingen van de Bel gische politie is vrijdagmiddag de moordenaar van de Antwerp se diamanthandelaar Armav.d Matjelis in Parijs gearresteerd. Het is de 26-jarige Simon Luria, volgens Belgische krantenbe richten een vriend van liet slachtoffer. Hij was met zijn echtgenote en een vier maanden oude baby op weg naar Tel Aviv. Tegenover de Franse politie be kende hij de moord te hebben gepleegd. Het lijk van de 32-jarige Ar- mand Matjelis vierd woensdag aan de oever van de Schelde in Antwerpen door arbeiders ge vonden. Het was in stukken ge zaagd en over drie plastic zak ken verdeeld. De politie kwam op het spoor van dc dader bij een onderzoek in een woning in Ant werpen, waarvan de bewoners overhaast waren vertrokken. In een laboratorium Luria stu deerde voor apotheker aan de universiteit van Leuven werd Noordoostelijke wind In do luchtdrukverdeling in onze omgeving komt niet veel verandering. De aanvoer van lucht over de Noordzee blijft voortduren. Met zwakke tot ma tige winden tussen oost en noord zal vandaag lucht aange voerd worden, waarin opklarin gen voorkomen, maar aanvanke lijk hier of daar ook een bui. Na een koudere nacht zullende temperaturen overdag weer tot ongeveer dezelfde waarden als gisteren oplopen. De tempera turen blijven dus beneden de voor de tijd van het jaar nor male waarden. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot zaterdagavond. Dezelfde temperaturen. Opklaringen, maar aanvanke lijk hier of daar ook een bui. Zwakke tot matige wind tussen oosl en noord. Ongeveer dezelfde middagtemperaturen als gisteren. ZATERDAG 24 MAART Bresken s Tenieuzen Hanswecrt Walsoorden v.m. 3.34 4.09 4.49 4.59 n.m. 3.58 4.33 5.13 5.23 ZONDAG 25 MAART Breskens Temeuzen Ilansweert Walsoorden v.m. 4.08 4.43 5.23 5.33 n.m. 4.29 5.04 5.44 5.54 MAANDAG 26 MAART Breskens Tcrneuzen Ilansweert Walsoorden v.m. 4.43 5.18 5.58 6.08 n.m. 5.06 5.41 6.21 6.31 ZON MAAN op onder op onder Mit 24 6.36 18.59 22.20 S.10 25 6.33 19.00 23.27 8.35 'rS 6.31 19.03 9.03 Dc ontwapeningsconferentie in Genève is vrijdagmorgen wederom in plenaire zitting bijeengekomen. De sub-commissie, die de mo gelijkheden van het sluiten van een verdrag over het verbieden van kernproeven moest onder zoeken, diende bij de zitting van gistermorgen haar rapport in. Donderdag heeft de sub-com missie, waarin de Verenigde Staten. Engeland en de Sowjet- Unie vertegenwoordigd zijn, reeds toegegeven dat zij er niet in is geslaagd de na twee bijeen komsten ontstane impasse te doorbreken. Dc eerste spreker in de ver gadering van gistermorgen was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Dean Rusk, die er Dij de Sowjet>Unie op aandrong haar standpunt te wij zigen en zich aan te sluiten bij een algehele en permanente be ëindiging van proeven met kern wapens. De minister zette nog maals het Amerikaanse stand punt uiteen, dat er afdoende in ternationale controle zal moeten zijn op het nakomen van de ver plichtingen, die de landen bij een eventueel internationaal ver drag over het verbieden van kernwapenproeven op zich nemen. De Amerikaanse minister be toogde, dat er in de conferentie geen misverstand over mag be staan, dat een kernproefverdrag op korte termijn kan worden getekend. Er zijn geen verbor gen moeilijkheden, geen geheim zinnige obstakels, terwijl geen tijdrovende besprekingen nodig zullen zijn. Slechts één element ontbreekt: de bereidheid van de Sowjet-Unie om een verdrag te r-luiten. De Verenigde Staten willen elk voorstel in over weging nemen, dat afdoende in ternationale controle inhoudt, doch kunnen met minder geen genoegen nemen. Minister Rusk herhaalde, dat de Verenigde Staten eind april hun proeven in de dampkring zullen hervatten, als vóór die tijd geen verdrag tot stand is gekomen. Na minister Rusk sprak de Sowjet-minister van Buitenland se Zaken Gromiko die, naar een Russische woordvoerder mede deelde. de Amerikaanse beschul digingen van de hand wees en betoogde dat niet de Sowjet- Unie, doch de Verenigde Staten, die thans een nieuwe serie kern proeven voorbereiden, verant woordelijk zijn voor de impasse waarin de besprekingen van de sub-commissie zijn geraakt. Het stelsel van internationale con trole, dat het Westen eist en dat neerkomt op liet inrichten van een spionagenet, is volgens Gro miko oorzaak van het falen der sub-commissie. Gromiko herhaalde, dat de Sowjet-Unie bereid is onmiddel lijk een verdrag voor het staken van kernproeven te sluiten, op voorwaarde dat daarbij niet wordt uitgegaan van de inrich ting van een spionagestelsel. Gromiko verklaarde ook nog, dat de Sowjet-Unie niet bereid is een kernstopverdrag zonder Frankrijk te tekenen. Na Gromiko sprak de Britse minister van Buitenlandse Za ken Lord Home, die het Ameri kaanse standpunt steunde. Lord Home vroeg de Sowjet- Unie, die beweert dat alle kern wapenproeven kunnen worden ontdekt, haar ontdekkingsinstru menten ter beschikking van het Westen te stellen. De instru menten in de V. S. en het Ver enigd Koninkrijk zijn nog niet goed genoeg om een exact on derscheid te maken tussen een kernwapenontploffing en een aardbeving. Indien de Russische instrumenten dit wel kunnen vraag ik de heer Gromiko ons het gebruik toe te staan. Dit zou in het belang van de inter nationale zaak zijn. aldus Lord Home, die meedeelde dat het Westen reeds verscheidene ma len een dergelijk verzoek aan de Sowjet-Unie had gedaan. Dit was echter afgewezen. „Ik zou de heer Gromiko willen vragen dit opnieuw te willen overwegen en ons de Sowjet-instrumenten te geven". WERKSCHEMA Ruslands vice-minister van Buitenlandse Zaken, Zorin, heeft op een persconferentie in Ge nève verklaard, dat de conferen tie van de 17 landen vrijdag een werkschema heeft aanvaard, be staande uit drie punten: 1. De conferentie zal het Rus sische ontwapeningsplan van 15 maart en het Amerikaanse van 25 september bestuderen. Zij zal ook andere voorstel len in overweging nemen. Deze moeten echter in over eenstemming zijn met de grondslagen voor ontwape ning, die in september van het vorig jaar door de Sow jet-Unie en de v. S. zijn aan vaard. 2. Een commissie uit de voltal lige conferentie zal maat regelen overwegen om te ko men tot internal ionale ont spanning, versterking van het vertrouwen tussen de landen en algehele en algemene ont wapening. 3. De informele besprekingen van de commissie, bestaande uit de voornaamste afgevaar digden en hun adviseurs, zul len worden voortgezet. Desgevraagd zei Zorin dat dc huidige ontwapeningsconferen tie meer kans op succes heeft dan de vorige, ornaat, de V. S. en Rusland het eens zijn gewor den over een reeks grondslagen en omdat er dit keer acht neu trale landen aan da conferentie deelnemen. bloedsporen en een zaag aange troffen. Het spoor leidde naar Brussel, vanwaar de dader met vrouw en kind reeds per vlieg tuig bleek te zijn vertrokken. Op het vliegveld OrW kon hij echter door de inmiddels gealarmeerde Franse politie worden aangehou den. Bij zijn arrestatie was hij in het bezit van een zakje met 900 karaat diamanten. Het slacht offer zou een partij diamanten ter waarde van 50.000 gulden bij zich hebben gehad. Na zijn bekentenis verklaarde Luria, dat zijn echtgenote niets met de misdaad heeft uit te staan. HET GEHEIME NEDERLANDS- INDONESISCHE OVERLEG Hoewel van officiële zijde geen enkele aanwijzing wordt gegeven over het verloop van het gehei me Nederlands-Indonesische vooroverleg, dat sinds dinsdag in de omgeving van Washington in tegenwoordigheid van de Amerikaanse oud-ambassadeur Ellsworth Bunker wordt ge voerd, wordt de aankondiging van een korte opschorting van de besprekingen voor rugge spraak met de betrokken re geringen in Washington be schouwd als een teken, dat de besprekingen zich in een con structieve richting ontwikkelen. In de donderdag door de twee partijen uitgegeven verklaring, dat het overleg in „een sfeer van samenwerking wordt ge voerd, ziet men in de Ameri kaanse hoofdstad een verster king van deze indruk. Men ver onderstelt dat de onderbreking tenminste enkele dagen zal du ren. De vorig jaar op Cuba gevangen invallers Volgens een in Key West (Flo rida) opgevangen uitzending van de Cubaanse radio heeft premier Fidel Castro zijn aan bod op de vorig jaar bij een mislukte invasie gemaakte ge vangenen tegen tractors te rui len. ingetrokken. Castro had dit verklaard in een vraaggesprek met het Cubaanse persbureau Prensa Latina naar aanleiding van het proces tegen deze ge vangenen dat op 29 maart be gint. H. K. H. Prinses Beatrix heeft vrijdagochtend een bezoek ge bracht aan de Hiswa-watersport- tentoonstelling' 'in het Amster damse R.A.l.-gebouw. DODELIJK VERKEERSONGEVAL Vrijdagmorgen is bij een fron tale botsing op de rondweg te Halsteren de 55-jarige architect D. van Agtmaal uit Steenbergen om het leven gekomen. De heer Van Agtmaal wilde een bestel wagen passeren en kwam daar bij in botsing met een uit de tegenovergestelde richting ko mende militaire leswagen van de legerplaats Ossendrecht. Als de Indonesiërs een inval in het uiterste zuidoostelijke deel van Westelijk Nieuw-Gui- nea doen, zullen zij door kanni- In Buenos Aires doen onbeves tigde geruchten de ronde over een mogelijke militaire staats greep. Deze geruchten werden versterkt, toen president Fron- dizi donderdagavond plotseling een officieel diner verliet, dat ter gelegenheid van Prins Philip van Engeland werd gegeven. De poging van de president om een regering van nationale een heid te vormen schijnt te zijn mislukt. Hij zou nu streven naar een kabinet van burgers en mili tairen. die actief hebben bijge dragen tot de val van Peron. Donderdag hgd Frondizi een on derhoud met Alvaro Alsogaray, die na de afzetting van Peron nauw heeft samengewerkt met generaaj Aramburu, het toenma lige voorlopige staatshoofd. Vrij dag zou de president ook met Aramburu van gedachten wisse len. Dit streven van de president zou een einde betekenen van de invloed van Rogelio Frigerio, die in 1958 zijn verkiezing tot staats hoofd bewerkte door de steun van de Peronisten. Intussen is gisterochtend de aangekondigde staking van 24 uur begonnen, waartoe do Pero- nistische vakbonden hadden op geroepen uit protest tegen het regeringsbesluit om de zondag gehouden verkiezingen voor vijf provincies ongeldig te verklaren. In deze gebieden hadden aanhan gers van Peron dc overwinning behaald. Tengevolge van de weigering van de onafhankelijke en „demo cratische" vakbonden om aan de actie mee te doen, is de staking niet volledig. Met name werker de spoorwegen normaal. N.S.: VERVOER OP VRIJDAGAVOND LOOPT BETER De N. S. heeft ten aanzien van het vervoer van militairen mee gedeeld, dat „sinds 1 maart, het tijdstip waarop de nieuwe ver- voersregeling voor militairen is ingegaan, de vcrvoersregelmaat en treinbezetting op vrijdag avond een aanzienlijk beter beeld vertonen. Hierdoor wordt, aan alle reizigers-„categorieën" een betere service geboden". BESLISSING OVER „TWEEDE VERSNELLING DEFINITIEF UITGESTELD De ministerraad van de Euro pese Economische Gemeenschap heeft vrijdag besloten de beslis sing over de „tweede versnelling" uit te stellen tot de ministerraad, die op 14 en 15 mei in Brussel wórdt gehouden. In de nationale administraties van de zes landen zullen echter voorbereidingen worden getroffen om de extra verlagingen van de douanetarie ven op I juli a.s. te kunnen doen ingaan. Inmiddels zal de Duitse dele gatie overleg plegen met de com missie voor landbouw uit de Duit se bondsdag over de lijst van landbouw-produkten, waarvoor eveneens een extra-verlaging zal 'worden toegepast. Tot dusverre hadden de Duitse parlementariërs zich verzet tegen elke verlaging van tarieven voor Iandbouwprodukten. Voor Neder land was het betrekken van agra rische produkten in de versnelde afbraak van douanearieven een absolute voorwaarde. Als het definitieve besluit wordt genomen zullen de doua netarieven met een verdere tien procent worden verlaagd voor in dustriële produkten en met vijf procent voor een aantal iand bouwprodukten. Daarmee zal de afbraak van de douanetarieven in het onderlinge handelsverkeer van de „zes" sinds het inwerking treden van het verdrag van Rome vijftig procent bereiken voor in dustriële en 35 procent voor Iand bouwprodukten. balen worden opgegeten, zo heeft donderdag Herman Wom siwor, een Papoea-lid van de Nieuw-Guinearaad, te Port Mo resby in het Australische deel van Nieuw-Guinea verklaard. Hij zei tegenover persver tegenwoordigers, dat vele Pa poea's de Nederlanders hebben gevraagd om wapens. Dit had ook de Manoewè-stam in het ge bied van Merauke gedaan. Vol gens Womsiwor hadden leden van deze stam, -die nog kanniba len zijn, laten weten dat zij in geval de Indonesiërs een lan ding zouden doen, do invallers niet alleen zullen doden maar ook opeten. Womsiwor was van oordeel dat de rest van de wereld Neder lands Nieuw-Guinea „in de steek heeft gelaten". Een guerilla-ver- zet in dat gebied zou z.i. veel heviger zijn dan de Indonesiërs in Celebes hebben ontmoet. Hij heeft leden van de wet gevende raad van Australisch Nieuw-Guinea uitgenodigd, naar het westelijke deel van het eiland te komen om te consta teren, dat de bevolking daar op recht bezorgd is over de drei ging van oen invasie en dat zij in haar houding niet beïnvloed wordt door de Nederlanders. binnenveringbed liet beste bed ooit gemaakt djoodwill schuimrubberbed met versterkte middensectar U ffliiet fabrieken Zevenbergen

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1