ichting De zaak is volkomen vastgelopen De behandeling van de Mammoetwet in de Tweede Kamer HET WEER HOOGWATER Het vooroverleg tussen Nederland en Indonesië Rumoer in Britse pers over Koningshuis Bezwaren tegen de Mammoetwet Wijzigingen in de omzetbelasting Nog geen overeenstemming in „Stichting van de Arbeid Donderdag 22 maart 1062 e, zoals >t zijn BAND kopje i koffie maak, Jmelk, waar et VRIJDAG 23 MAART 1962 18e Jaargang Nr 5555 De ontwapeningsconferentie PRESIDENT SOEKARNO OVER NÏEUW-GUINEA WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN MIJNONGELUK IN ENGELAND INDONESCHE MAATREGELEN T.A.V. NTEUW-GUINEA MOBILISATIE OP FORMOSA? CANADA EN DE KERNBEWAPENING illon: geribd satijnglas. 25cm. f.17.50,30cm.f.23.50 aal en afscherming- aars lfiSaliseerd natuur- aars. Sierdop: wengé-hout. haal: metaal, geel of ilion: satijnglas. wit plastisch materiaal, prijs excl. lamp en starter). Hon. geopaliseerd Ss geel en paars. nJtertne Oü ahonnement: rsmeifen joteur-Hoofdredacteuj l. van de Bande Redactieadres: Noordstraat 55 57 Administratie adresSmidswaJ Telefoon 2073 onummet 33150 antcnriis- ƒ6,- P«' kwartaal; pei lonnementspnjs. 4g Losse nrg g ct tand f 2.—* ec' DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks - Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 cri minimum pe* advertentie f 2.40 Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1.10. Iedereregel meet 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. ontwapeningsconferentie te iLnève waarop 17 landen er- Eenwóordigd 4)>' ats gemeld, verstek laten is donderdagochtend voor Idö zevende maal in het „PalaïS k* Nations" in voltallige zitting Seengeweest. De bijeenkomst «ft slechts tot elf uur geduurd. I n<- enige spreker was de Mexi- Icaansc minister van Buitenland- 1 se Zaken Manuel Tel!o. Hedenochtend wordt er weer (rergaderd. Gistermiddag vond er een in- formele vergadering plaats Van conferentiezijde wordt ver- r nomen dat de leider der Italiaan- se afvaardig.ng, Carlo Russo, tei conferentie heeft verklaard dat, nu bijna alle delegatieleiders heb- I ben gesproken slechts het hoofd der Nigeriaanse afvaardi- 1 ging is nog niet aan het woord geweest - - „het tijd wordt te be sluiten of er ook enkele daadwer kelijke resultaten kunnen wor den bereikt". Hij had hieraan toegevoegd I da,, indien dergelijke resultaten niet werden bereikt, de waarde van de conferentie moest worden I betwijfeld. Van conferentiezijde wordt nog vernomen dat de Mexicaanse mi- nister van Buitenlandse Zaken Tello zyn „goede diensten" heeft aangeboden, om Oost cn West te - helpen overeenstemming te be- i reiken over algemene en volle dige ontwapening. De Canadese minister van Bui tenlandse Zaken Howard Green heeft na de ochtendzitting tegen over verslaggevers verklaard dal hij „met enige verontwaardiging" het woord had gevraagd, nadat minister Tello in eerste aanleg had medegedeeld dat er donder dagmiddag geen informele bijeen komst zou worden gehouden. „Ik wees erop, dat de ministers van Buitenlandse Zaken spoedig zouden moeten vertrekken en dat het belachelijk was twee dagen werkeloos ter neer te zit ten en af te wachten of de twee conferentievoorzitters (de Ver enigde Staten en de Sow jet-Unie) tot overeenstemming zouden kunnen komen", aldus minister Green. Hij voegde hieraan toe de in druk te hebben dat het uitstel door de Russen werd veroor zaakt. Deze hielden namelijk vast aan hun eis, dat uitsluitend hun ontwapeningsvoorstel als basis voor het informele overleg zou worden gebruikt. De Amerikaan Dean en de Brit Godber hebben donderdag te Genève 2' 2 uur met de Rus Tsarapkin over een verbod van proeven met kernwapens ge debatteerd met geen ander ge volg dat het overleg over een dergelijk verbod geheel is vast gelopen. Deze onvruchtbare gedachten- wisseling werd gehouden in de r ubcommissie die op de zeven- tien-mogendheaenconferentie over ontwapening te Genève is gevormd voor hernieuwd over leg ovei een dergelijk verbod. De afgevaardigden van ac- drie landen in de subcommissie heb ben besloten verslag uit te bren gen op de voltallige conferentie. De Brit Godber heeft de Rus sische voorwaarde dat een der gelijk verbod uitsluitend op ac Russische voorsteilen van no vember van vorig jaar gebaseerd moet zijn, een ultimatum ge noemd. Van gezaghebbende zijde werd voorts vernomen dat God ber andermaal heeft ontkend dat het Westen internationale inspectie wenst om te kunnen pioneren. Ook Dear, zei dat het Westen geen spionage beoogt. De Rus Tsarapkin zei na af loop tot verslaggeversDe zaan is volkomen vastgelopen". Tijdens het overleg in de commissie had Tsarapkin ge zegd dat de V. S. spionnen i.aar de Sowjet-Unie willen zenden om te zien hoe het met de Rus- ische defensie staat. De Rus bleet vasthouden aan het voor stel tot nationale stelsels voor het waarnemen van proeven met kernwapens. Godber zei zeer ontmoedigd te zijn na de twee bijeenkom sten van de subcommissie die woensdag en donderdag samen vier uur hebben geduurd. De voltallige v rgadering krijgt vandaag de vraag voorgelegd wat ei verder moet worden ge daan. De vergadering van de zeven tien landen is donderdag twee maal bijeen geweest, 's ochtends om de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken, Tello, te horen zeggen dat zijn regering bereid is de twee partijen zijn goede diensten aan te bieden en s middags om te beraadslagen over de voor- en nadelen van de Russische en de Amerikaan se ontwapeningsvoorstellen. In conferentie kringen werd vei- nomen dat op de middagverga dering overeenstemming is be reikt over twee artikelen voor de procedure van de conferen tie. In Westelijke kringen was men na de middagvergadering „voorzichtig optimistisch". De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rusk, heeft donaerdag na een bespreking met zijn Russische ambtgenoot, Grormko, gezegd van oordeel te zijn dat er geen verandering is gekomen in het Russische stand punt ten aanzien van Beriijn. Rusk sprak twee uur lang met Gromiko over „zekere kwesties ciie voor beide parajen van be lang zijn". Gromiko zei in antwoord op viagen van verslaggevers zich niet te willen uitlaieu in termen van voortgang of achteruitgang. Wei zei hij dat hij nogmaals met Rusk zai spreken. President Soekarno heeft don derdag op een bijeenkomst van „de staf bevrijdingsoperaties West-Irian" verklaard, dat zijn bevel in verhoogde mate moet worden uitgevoerd ondanks de geheime informele besprekingen tussen Indonesië en Nederland, zo heeft Radio-Djakarta bekend gemaakt. De chef van de opera* ior.ele ,a,, generaai-majoor Jani, zei na dz bijeenkomst, dat de presi dent ten stelligste geruchten had tegengesproken, ais zouden de maatregelen tei uitvoering van zijn bevel naar aanleiding van de voorbesprekingen bij Washington zijn verslapt. Soe karno had voorts volgens Jani gezegd, dat Indonesië nog steeds var (besloten is om West-Irian te bevrijden. Generaal-ma jooJani zei voorts, dat nog deze maand de tweede „golf" van 15.000 vrijwil ligers zou worden overgebracht naar het gebied van Westelijk Nieuw-Guinea. I)t',Z EI,! 1)1, MIDDAGTEMFERATUREN Boven de Duitse Bocht lag donderdagavond een kleine sto ring, die heel langzaam naar het zuiden bewoog. De storing ging vergezeld van een zóne met be wolking en wat regen. In het oosten van het land bleef het echter lang helder, zodat het kwik op het vliegveld Twenthc onder nul kwam. De storing wordt gevolgd door een zwakke rug van hoge lucht druk die zich in de loop van heden zal uitbreiden. De kans op opklaringen neemt daarom toe en de kans op regen wordt kleiner. In de middagtempera- turen komt niet veel verande ring. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot vrijdagavond. Dezelfde middagtemperaturen. Vooral later flinke opklarin gen maar aanvankelijk nog hier en daar wat neerslag. Zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Ongeveer dezelfde middagtemperaturen. VRIJDAG 23 MAART De geheime voorbesprekingen tussen Nederland en Indonesië over Westelijk Nieuw-Gutnea zijn donderdag verdaagd om de deelnemers gelegenheid te geven voor overleg met hun regerin gen, zo heeft de Nederlandse ambassade in Washington na mens beide zijden bekend ge maakt. „Het overleg zal binnen en kele dagen worden voltooid en de besprekingen zuilen worden voortgezet", aldus een gezamen lijk communiqué. Gezegd werd (dat de besprekingen „werden gehouden in een atmosfeer van samenwerking in aanwezigheid van een wederzijds aanvaard bare derde partij". Van de zijde van het minis terie van Buitenlandse Zaken is donderdagavond in antwoord op een vraag vernomen dat men op de hoogte was van het commu niqué, maar dat men er niets aan heeft toe te voegen. Zoals bekend, zal het kabinet zich vandaag opnieuw over de kwestie van de onderhandelin gen beraden. De minister van Buitenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns, die van maandag lot donderdag heeft deelgeno men aan besprekingen in Lu xemburg en Brussel, zal dan weer in Den Haag zijn terugge keerd en aan de vergadering kunnen deelnemen. De besprekingen waren dins dag op een landhuis bij Wash ington begonnen. Vernomen werd dat er een bemoedigend be gin was gemaakt. Van Nederlandse zijde nemen, zoals bekend, deel de ambassa deur- in Washb.gton, dr. J. H. van Roijen, en de permanente vertegenwoordiger bij de V. N., nn. (J. W. A. Schürmann, en van Indonesische zijde de ambassa deur in Moskou, A. Malik, en het hoofd van de afdeling Euro pa van het ministerie van Bui tenlandse Zaken, Trondrone- goro. De voormalige Amerikaanse ambassadeur in India, Ellsworth Bunkei, woont de besprekingen bij als neutrale derde. De stroom van kritiek, die de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen mr. J. M. I.. Th. Cals en de staatssecretaris, drs. G. C. Stubenroueh woensdag in de Tweede Kamer over hun hcofdei? hebben moeten laten gaan bij de behandeling van het wetsontwerp tot regeling van het voortgezet onderwijs, is gis termiddag voortgegaan, zij het in enigszins mindere mate. Van de vier sprekers was er echter niet ëén die zich regelrecht tegen de Mammoetwet keerde. Wèl verklaarden zij allen dat er nog vele wijzigingen in zullen moeten worden aangebracht. De heer C. Kleijwegt (P.v.d.A.) en de heer M. Bakker (C.P.N.) i wilden vooralsnog hun mening niet vastleggen. De P.v.d.A.- woordvoerder zeide dat het oor deel van zijn fractie zal afhan gen van de komende wijzigingen. Het oordeel zal positief zijn als de wijzigingen naar de mening van de fractie goed zijn en nega tief als zij een ernstige verslech tering inhouden. Dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot (A.R.) en de heer Bakker (C.P. N.) verklaarden beiden dat zij met zeer grote reserve tegen over het wetsontwerp staan. De K.V.P.-afgevaardigde, de heer B. A. A. Engelbertink nam o.m. het beroepsonderwijs en de financiering van het voortgezet onderwijs onder de loep. Het speet hem dat er in het ontwerp met geen woord is gesproken over het voortgezet beroepson derwijs voor gehandicapten. Voorts meende hij dat de ontwik keling van nieuwe vormen in het beroepsonderwijs niet mag worden geremd. Dr. Bruins Slot zeide dat het hem gevaarlijk leek het begin van een ,onderwijs-P.B.O." te creëren. De A.R.-partij heeft aan de privaatrechtelijke organen ge noeg. Voorts stelde spreker dat de vrijheid van het bijzonder onder wijs, met uitzondering van de richting, wordt overschaduwd. Daarentegen was de heer Bak ker juist van mening dat de be hartiging van de belangen van I het openbaar onderwijs niet in 1 zulke goede handen is bij minis- j ter Cals als deze wel wil voor doen. De behandeling zal dinsdag a.s. worden voortgezet. Dan ko- i men aan het woord de heren J. A. van Bennekom (A.R.), dr. J. G. H. Tans (P.v.d.A.), drs. A. R. Vermeer (P.v.d.A.), H. J. Lankhorst (P.S.P.) en mr. C. N. ivan Dis (S.G.P.). De Kamer komt volgende I week, met het oog op de verkie- J zingen, alleen dinsdag in open bare vergadering bijeen. Op dinsdag 3 april zal de minister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen de op- en aanmer kingen beantwoorden. v.m. n.m. Brcskens 3.06 3.26 Terneuzen 3.41 4.01 Hansweert 4.21 4.41 Walsoorden 4.31 4.51 ZATERDAG 24 MAART v.m. n.m. Breskens 3.34 3.58 Terneuzen 4.09 4.33 Hansweert 4.49 5.13 Walsoorden 4.59 5.23 ZON MAAN Mrt op onder op 23 6.38 18.57 21.14 24 6.36 18.59 22.20 25 6.33 19.00 23.27 26 6.31 19.03 Ben Bella, de Alge rijnse nationalisten leider, die uit Franse gevangenschap is vrijgelaten, en Ben •Icessef Ben Kheda, de premier van de voorlopige Algerijnse regering, hebben ei- kaar in Rabat, de Marokkaanse hoofd stad, ontmoet. De foto toont tijdens deze ontmoeting links Ben Khetlda, rechts Ben Bella en in het midden op de achtergrond de Ma rokkaanse koning Hassan II. Drie Britse bladen hebben donde. dag ar-ikelen geschreven naai aanleiding van de contro verse over de kritiek van de bladen van lord Beaverbrook op leden van bet Britse konings huis. Do links-onafhankelijke „Dai ly Mirror" schreef dat de hertog van Edinburgh onlangs op een persbijeenkomst te Rio de Janei- de „Daily Express", een der ge wraakte bladen, een .bloody awful newspaper" heeft ge noemd, dat „vol leugens en schandalen staat". De „Daily Mirror" was van oordeel dat de hertog in deze kwestie geheel in zijn bloody" recht was en het wenste- hem geluk. De rechts-onafhankelijke „Dai ly Express" betoogde daaren tegen, dat zij en de „Sunday Express" nooit koningin Eliza beth in hun kritiek op het vor stenhuis hadden betrokken. Een motie van de conservatief sir Marl in Lindsay, waarin het op treden \an de bladen van lord Beaverbrook wordt veroordeeld. Zowel de Nederlandse vereni ging voor vrouwenbelangen, vrouwenarbeid en gelijk staats burgerschap als de Vereniging van scholen voor de detailhandel hebben zich, inzake het wetsont- vertoont. De Vereniging van scholen voor de detailhandel zegt in haar adres geen bezwaar te hebben dat de bestaande scholen voor de detailhandel tot het lager be- werp tot regeling van het voort- roepsonderwijs zullen gaan be- gezet onderwijs, gericht tot de horen, mits tegelijkertijd de mo- Staten-Generaal. gelijkheid wordt geopend tot de In een adres aan de leden van oprichting van de middelbare de Eerste- en de Tweede Kamer scholen voor de detailhandel. Ook het kader van het detailhandels- bepleit deze vereniging de moge- B« de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend waarin wordt voorgesteld een aantal goederen niet langer met het verhoogde tarief van 18 te be lasten, maar met het normale tarief van 5 Met dit voorstel wordt een belangrijke beperking van het bestaande 18%-tarief verkregen. Het aantal posten van de 18 tabel wordt daar door teruggebracht van 34 tot 0. Voorts bevat liet wetsontwerp het voorstel enkele vrijstellingen van de omzetbelasting enigszins uit ie breiden. Tot de goederen die volgens het wetsontwerp aan de 18 "0- 7.48 tabel worden onttrokken en die 8.10 met het normale tarief van 5°o 8.35 worden belast, behoren onder 9.03 andere: koelkasten, meubelen van teakhout en dergelijke hout soorten, vliegtuigen, fotografie- en filmapparatuur, horloges en klokken van onedele metalen, jachtvuurwapenen, elektrische f-peelgoedtreinen, borstelwaren, nylonschoenen, toneelkijkers, oesters e.d. De goederen, waarop het ta" rief van 18% van toepassing blijft, zijn personenmotorrijtui- gen en banden daarvoor, televi sie-ontvangtoestellen, goederen en. natuurbont of natuurzijde, byouterieën (waaronder gouden en zilveren horloges) parfume rieën e.d. en sigarettenpapier. Van de groep byouterieën zuilen verzilverde en vergulde voor werpen en zilveren schepwerk van het 18-percentstarief wor den uitgezonderd. Het cpmplex van voorstellen betekent voor de slaat een be lastingderving van in totaal rond 15 miljoen. Geraamd wordt dat de totale opbrengst van de omzetbelasting in 1962 2,15 miljard gulden zal bedragen, circa 25C miljoen gulden meer dan de werkelijke opbrengst in 1961. Met betrekking tot de zo genaamde tussentabel van 10 worden gaan wijzigingen voorge steld. In 1960 heeft de regering bij dc- behandeling van het wets ontwerp, houdende voorzienin gen met betrekking tot de tijde lijke maaregelen op het gebied van de indirecte belastingen waarbij o.a. de tijdelijke ver hoging van het verhoogde tarisf van 15 tot 18 °o permanent werd gemaakt), toegezegd de tarief tabellen van de omzetbelasting op fricties en knelpunten te on derzoeken. voor vrouwenbelangen. vrou wenarbeid en gelijk staatsbur gerschap met grote reserve te staan tegenover het doen verval len van de economische vakken op een Havo-school. De vereni ging zegt voorts ernstige bezwa ren te hebben tegen de term „vrouwelijke beroepen", waar door zo wordt gezegd een onzuiver element in de omschrij ving van het huishoudelijk on derwijs wordt opgenomen. Opgemerkt wordt, dat de prak tijk een steeds voortgaande ver vaging van de grens tussen vrouwen- en mannenberoepen Bij een ondergrondse ontplof fing in een mijn bij Burnley in Noord Engeland zijn donderdag morgen zestien mijnwerkers om het leven gekomen err veertig gewond. Op het tijdstip van de ontplof fing waren er rond 200 man in de mijn. De meesten wisten zich direct in veiligheid te brengen. Hulpploegelf slaagden er in een groepje arbeiders, dat door gas- ontwikkeling opgesloten zat, te redden. Generaai-majoor Ahmed Jani, staf-chef van de Indonesische strijdkrachten voor de bevrij ding van West Nieuw-Guinea, heeft donderdag aan de pers meegedeeld, dat een nieuwe groep van 15.000 geoefende vrij willigers nog deze maand zal worden gezonden naar de gren zen van „het door de Nederlan ders bezette gebied". Hij deelde eveneens mee, dat de Indonesische regering nog geen enkel bericht heeft ontvan gen over de geheime besprekin g-er. in de V. S. noemde de Daily Express" dan ook een „dwaze aanval". Vol gens het blad was de kritiek uit sluitend gericht op verkwisting van staatsgelden, waaraan prins Philip en prinses Margaret en haat echtgenoot zich schuldig zouden hebben gemaakt. Zo was een bedrag van ongeveer 650.000 gulden berteed aan een nieuwe woning voor prinses Margaret, er haar gezin, hoewel de oude residentie volgens de „Daily Express", heel geschikt was en schitterend gelegen. „De ex press-bladen behouden zich het rech voor, hun waakzaamheid ie handhaven ten aanzien van de besteding van alle overheidsgel den, waai deze ook worden uit gegeven," aldus het blad. Ui communistische „Daily Worker deed ook oen duit in het zakje. Volgens dit blad leest prins Pm lip ongetwijfeld zon ae. enig bezwaar „de leugens, schandalen, fantasieën jn kwaadaa. uige aanvallen op de werkende stand", die niet alleen .r. d-. express-bladen, maar ook in andere kranten waaronder de „Sunday Times", staan. Zoals, Dtxend is de zwager van prins Philip, lord Snowdon, aan het •aa stgenoemde blad verbonden. De socialist Emrys Hughes heeft een amendement op de nrctit van sir Martin Lindsay ingediend, waarin weliswaar de persoonlijke aanvallen op leden van het koningshuis worden veroordeeld, maai waarin ook wordt gezegd, da1- het velen ge noegen zou doen als er ten be hoeve van het vorstenhuis min de. geld zou worden uitgegeven. lijkheid van oprichting van scho len voor winkelpersoneel binnen het kader van het detailhandels- onderwijs. De Vereniging van scholen voor de detailhandel zegt grote bezwaren te hebben tegen de opleiding voor winkelperso neel in het kader van het lagere teiten zullen zich eerst bezig De regering van nationalis tisch China bereidt zich voor op een algemene mobilisatie met het oog op een tegenoffensief tegen het Chinese vasteland, zo is donderdag van officiële zijde in Taipeh vernomen. De autori- econoinische en administratief onderwijs, waarin het V.G.L.O. haar voortzetting zou kunnen vinden. Voorts bepleit de vereni ging een aparte plaats in het wetsontwerp voor het detaiihan- delsonderwijs naast de diverse andere vormen van beroepson derwijs, met opleidingsmogelijk heden voor uiteenlopende func ties in het detailhandelsbedrijf. houden met het uitwerken van een plan voor economische mobi lisatie om de economie van For mosa op dë oorlog af te stem men. Enkele dagen geleden heeft vice-premier Wang Joen Woe in het parlement verklaard, dat een tegenoffensief tegen het Chinese vasteland ernstig overwogen wordt. 99 „Het bestuur van de „Stichting van den Arbeid" heeft wederom uitvoerig aandacht geschonken aan de situatie, ontstaan na de algemene aanwijzing voor dc loonvorming van 2 maart 1962. Op korte termijn zal een na der beraad plaats vinden in het overlegorgaan van de drie vak centrales en door de gezamen lijke werkgevers-organisaties. Het bestuur van de „Stichting van den Arbeid" zal vervolgens op woensdag 4 april opnieuw bijeen komen". Aldus luidt het officiële communiqué, dat na een vergadering van drie en een half uur namens het bestuur van dë „Stichting van den Ar beid" werd uitgegeven. Tijdens enige vluchtige ge sprekken na de vergadering werd gewaagd van een „openhartig gesprek", waarin allerlei menin gen over de situatie doorsproken werden. Voorts werd medegedeeld, dat de Iooncommissie van de stich ting gewoon door werkt. Zo werd woensdag tussen tien uur 's mor gens en tien uur 's avonds een aantal collectieve contracten voor advies besproken. Dit be tekent geenszins, dat de zestig omstreden collectieve contracten, die in controverse zijn met de aanwijzing van 2 maart, allemaal bij deze iooncommissie liggen. Het zijn er slechts enkele. Het is namelijk zo, dat niet alle collec tieve overeenkomsten voor ad vies naar de iooncommissie van de stichting worden gezonden. Premier Diefenbaker van Ca nada heeft de waarnemende secretaris-generaal van de V.N.. Oe Thant. laten weten, dat zijn land weliswaar tot dusver niet geijverd heeft voor hot verkrij gen van kernwapens, maar dat het zich het recht voorbehoudt, ten behoeve van zijn veiligheid zodanige maatregelen te nemen als nodig worden geoordeeld in het licht van de internationale gebeurtenissen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1