Storm van gewelddaden in Algerië losgebarsten Nieuwe zeehaven in Zeeland Na de verkiezingen in Argentinië 'de Buck Koelhuisboter BUISMAN De ontwapeningsconferentie HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER Ter wille van onze kinderen Vrede in Algerië VOOR KOFFIE ZOALS BIJ M0EDER1HUIS ZON- en MAANSTANDEN Radio de Koek IKofcerfnz bij abonnement: Temeuzen pjjBcteur-Hoofdredaeteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 88150 Abonnementsprijs: ƒ6,- per kwartaal: per f2,—: pei week 48 ct Losse nrs 9 et DE VRIJE ZEEUW WOENSDAG 21 MAART 1962 18e Jaargang Nr 5553 Verslint dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Temeuzen Advertentieprils per mm 16 ct; minimum per advertentie f2.40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels f 1,10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Op de stilte is dinsdag in Al- j gerië een storm van geweldda den losgebarsten, waarin naar I verluidt tot dusver zeven en ze ventig mensen het leven hebben verloren. Berichten uit St. Denis du Sig, een plaats op 25 kilometer oos telijk van de voor een groot deel Europese stad Oran, maken melding van schietpartijen, die In de afgelopen acht en veertig uur hebben plaatsgevonden tus sen Algerijnse militairen, die in Franse dienst zijn, en burgers. Hierbij zouden acht en veertig doden zijn gevallen. Maandag hadden Algerijnse burgers vier van deze militairen vermoord. In de Algerijnse hoofdstad be gon het stadscentrum dinsdag morgen langzamerhand zijn nor male activiteit te hervatten. Er verschenen weer taxis op straat en ook enige stadsbussen deden weer dienst, terwijl velen zich te voet naar hun werk haastten. Ook in de haven is liet werk hervat. Op het vliegveld echter OPKLARINGEN. Een kleine storing, die maan dagmorgen nog bij Jan Mayen lag, trok langs de Noorse kust naar het zuiden en was dinsdag avond aangekomen in de Du t se Bocht. Ze veroorzaakte in het noorden van het land wat regen en natte sneeuw. De bewolking, die met deze storing samen hangt, breidde zich verder naar het zuiden uit, zodat ook in an dere delen van het land gister nacht wat neerslag viel. Na het voorbijtrekken van he' front van deze depressie, draait de wind naar noord tot noord oost en stroomt weer wat dro gere en koudere lucht binnen In deze lucht komen opklarin gen voor. De middagtemperatu ren blijven ongeveer op hetzelf de niveau. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Noordoostelijke wind. Aanvankelijk nog veel bewol king met in het zuiden van het land enige regen. Later versprei de opklaringen. Zwakke tot mati ge naar noordoost ruimende wind. Weinig verandering in tempera tuur. WOENSDAG 21 MAART De Franse regering heeft in Al- ge-ië met bet oog op de war n- sti'sland affiches laten aanplak ken. Op het aanplakbiljet staan een blank jongetje met een Alge rijns meisje afgebeeld en de tekst „Terwiile van onze kinde ren Vrede in Algerië. v.m. n.m. Breskens 2.09 2.30 Terneuzen 2.44 3.05 Hansweert 3.24 3.45 Walsoorden 3.34 3.55 DONDERDAG 22 MAART v.m. n.m. Breskens 2.38 2.56 Terneuzen 3.13 3.31 Hansweert 3.53 4.11 Walsoorden 4.03 4.21 ZON MAAN op onder op onder Mrt 21 6.42 18.54 19.04 7.07 22 6.40 18.55 20.09 7.28 23 6.38 18.57 21.14 7.48 '34 6.36 18.59 22.20 8.10 'M** koffiebus duurt de staking nog voort, evenals bij de pompstations. In Hussein Dey, aan de rand van de stad, had echter dinsdag morgen weer een aanslag plaats, waarbij een Algerijn werd ge dood en een andere licht ge wond. Ook in Oran, waar de nacht rustig is verlopen, was gister morgen de toestand weer vrij wel normaal. De elektriciteits voorziening is hervat. Maandagavond werden door Europeanen nog drie aanslagen gepleegd, waarbij een Algerijn werd gedood en twee gewond. Later in de ochtend hebben de winkeliers in Algiers die hun deuren weer hadden geopend, hun zaak opnieuw gesloten, uit gezonderd de levensmiddelen winkels waarvoor zich grote rijen mensen vormden. Er be staat thans groot gebrek aan brood, doordat de bakkers niet konden bakken. Ook in de vervoerssector doet de algemene- staking zich nog gelden. Onder de winkeliers in Al giers heerste verwarring over de bedoeling van O.A.S.-leider Salan, die dinsdagmorgen in een clandestiene radio-uitzen ding over de staking had gespro ken. Door de zwakte van de zender was hij echter moeilijk te verstaan en men kon er niet uit wijs worden of de staking voortgezet of beëindigd moest worden. Daardoor waren tegen het middaguur sommige winkels nog steeds gesloten. De door het Franse leger aan geplakte biljetten met „Vrede in Algerië" waren dinsdagoch tend afgescheurd of besmeurd met O.A.S.-leuzen. Soms waren er biljetten van de O.A.S. over heen geplakt waarop stond „Burgers te wapen". Volgens onbevestigende be richten zouden in het binnen land van Algerië feestvierende Algerijnen slaags geraakt zijn met Franse militairen. Hierbij zouden twee personen zijn ge dood en twintig gewond. De prefect van Bone, in Oos telijk Algerië, ontsnapte aan de doocl toen een onbekende schut ter dinsdagmorgen zijn auto on der vuur nam. Verscheidene buitenlandse journalisten en fotografen, die op het boekingskantoor van Air France in Algiers een vlieg biljet wilden bespreken, kregen op het kantoor te horen, dat zij niet konden vertrekken, omdat hun papieren niet in orde wa ren. Een employé van Air France eiste een „uitreisvisum" van de O.A.S. Ook een hogere functionaris van het kantoor weigerde de plaatsbewijzen te leveren zonder de betrokken ver gunning. Volgens regerings functionarissen is een aantal employé's van het Air France kantoor later gearresteerd. De Wereldraad van Kerken zal deskundigen naar Algerië Movrdstraat 102 Telefoon SIM Xernenzea zenden om samen te werken met Mohammedanen bij de wederopbouw van gedurende de Frans-Algerijnse oorlog verwoes te woonplaatsen. Dit is dinsdag door het interkerkelijk bureau voor hulp aan vluchtelingen van de Wereldraad in Londen bekendgemaakt. De deskundi gen zullen o.m. helpen bij de terugkeer uit Tunesië en Ma rokko van 200.000 Algerijnse vluchtelingen. Dinsdagmiddag vielen 6 mor tiergranaten op het Place du Gouvernement in Algiers, dicht bij de ingang naar de Kashba. Naar verluidt zijn hierbij 25 personen gedood en velen ge wond. Deze cijfers konden niet onmiddellijk worden bevestigd. Men weet niet vanwaar de gra naten zijn afgeschoten, doch men vermoedt dat zij uit de aangrenzende Europese wijk Bab El Oed kwamen. Militairen en veiligheidspolitie werden snel naar het plein gedirigeerd, waar vertoornde Algerijnen zich verzamelden. Uit officiële bron wordt ver nomen, dat bij schietpartijen tussen gewapende Algerijnen in Franse politiedienst en betogers van de F.L.N. in Saint Denis du Sig, die zich in de afgelopen 48 uur hebben voorgedaan, 48 do den zijn gevallen. Luidsprekerwagens van de O.A.S. zonden dinsdag in Oran herhalingen uit van de toe spraak van Salan. Veiligheids troepen, die zich in de nabijheid bevonden, grepen echter niet in toen O.A.S.-patrouilles het ver keer tegenhielden Toehoorders applaudiseerden toen Salan, in zijn zondagavond gehouden rede, opriep tot deelneming in de verzetsbeweging. Het Provinciaal Bestuur van Zeeland heeft besloten tot de aanleg van een provinciale weg van Vlissingen naar het Zuid- sloegebied, zulks ter ontsluiting van dit toekomstige haven- en industriegebied. Men hoopt nog dit jaar deze plannen gereali seerd te hebben. Het nieuwe haven- en industriegebied, ge legen op de grens tussen Wal cheren en Zuid-Beveland en ten noorden van de Westerschelde, is de nieuwe plaats van vesti ging voor de N. V. „Koninklijke Maatschappij De Schelde" te Vlissingen. Welke N. V. nu on geveer een jaar geleden met de benodigde werkzaamheden ter plaatse een aanvang liet nemen. Een nieuwe werf voor „De Schelde" werd noodzakelijk, daar de thans bestaande werf een te geringe reparatie- en dok- capaciteit heeft. Ook in verband met de toename in scheeps- grootte was de aanleg van een nieuwe werf van belang. Een uitbreiding van de thans be staande werf te Vlissingen was niet wel mogelijk. Het nieuwe industrieterrein zal gelegen zijn rondom de grote in aanleg zijn de zeehaven. In totaal komt on geveer 500 hectare industrieter rein ter beschikking, waarvan het westelijk gedeelte, ter groot te van ongeveer 112 hectaren, bestemd is voor ,,De Schelde". De werkzaamheden in het Sloe-gebied vorderen gestaag. Op het „De Schelde"-gedeelte wordt nog dit jaar een bouwput opgeleverd, waarvan de lengte ongeveer 350 meter is, de breed te 200 meter en de diepte 20 meter. Hierin zal een „tweeling- dok" worden opgetrokken, res pectievelijk geschikt voor sche pen van 32.000 ton en van 20.000 ton. In de directe omgeving van deze voor met name reparatie doeleinden geschikte dokken zul len voorts nog kaden en hellin gen worden gebouwd. In het onlangs verschenen jaarverslag van „De Schelde" wordt met betrekking tot de voortgang der werkzaamheden opgemerkt, dat de uitvoering van de werken in een bevredi gend tempo plaats vindt. Met name is de bouwput voor het tweelingdok in een verge vorderd stadium gekomen. Het vorig jaar werd, in het kader van de uitgevoerde werkzaam heden, een hoeveelheid van De Argentijnse regering heeft besloten de zondag gehouden ver kiezingen wat de provincies Bue nos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Tucunan en Rio Negro betreft, ongeldig te verklaren. Te voren had president Frondizi on der druk van de militaire leiders de betrokken provincies, waar aanhangers van de verdreven dictator Peron de overwinning hadden behaald, rechtstreeks on der het federale gezag gesteld. Het staatshoofd heeft het ont slag aanvaard van de minister van Binnenlandse Zaken Alfredo Vitolo en diens onderminister Vic tor Hugo Fleitas. Vitolo was de man die had doorgezet, dat de VOORUWRADIO N00RD5TR.M 86 Hen raad van wijze moeders aan Siaar dochters: doe een schepje BUISMAN op ieder zetsel koffie. Dat verfijnt de smaak, dat verhoogt de gezelligheid. En welke man is daar niet gevoelig voor 2 HOE tl uw KOFFIE OOK ZET MET O'JISMAt-l SMAAKT ZE BETER! (OOK POEDERKOFFIE) Bij de ontwapeningsbesprekin gen in Genève, die dinsdagmor gen in een formele bijeenkomst werden hervat, heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken, lord Home, verklaard dat Enge land bereid is tot een „redelijk compromis" wat betreft het slui ten van een verdrag tot het ver bieden van kernproeven. Controle is het punt waarom het al dan niet slagen van de ont wapeningsconferentie draait, al- Jus de Britse minister, daaraan toevoegend dat Engeland bereid is een verdrag te sluiten, voorop gesteld dat er een afdoend mini mum-systeem voor internationale controle bestaat. De minister gaf niet aan hoe dit systeem moet zijn. Engeland is bereid dc door de Sowjet-Unie met haar jongste serie proeven verkregen militaire kennis en voorsprong over het hoofd te zien en te zeggen: „Be houd uw voorsprong". Lord Home verklaarde zich be reid hetzelfde verdrag te sluiten dat het Westen vóór de jongste Russische proeven had aangebo den, dan wel daarover te onder handelen, of anders elk voorstel met een afdoend minimum aan internationale controle te bespre ken. Verder gaf de Britse minister zijn volle steun aan de vorige week door zijn Amerikaanse ambtgenoot Dean Rusk ter con ferentie ingediende ontwape ningsvoorstellen. Na lord Home sprak de Roe meense minister van Buitenland se Zaken, Manescu, die betoogde dat de conferentie zich onver wijld met een analyse van het door de Sowjet-Unie ingediende ontwerp-verdrag en van alle tij dens de besprekingen nog in te dienen voorstellen moet bezig houden. Ook drong hij aan op de instelling van een sub-commissie, samengesteld uit vertegenwoordi gers der achttien landen die deel uitmaken van de ontwapenings commissie, en met de taak de be spreking van maatregelen tot ge deeltelijke ontwapening die tot internationale ontspanning kun nen leiden. Ook de Roemeense minister stelde de instelling van een sub commissie der kernmogendheden voor om de besprekingen over een verdrag tot stopzetting der kernproeven voort te zetten, eventueel zonder deelname daar aan door Frankrijk. Ten aanzien van de Ameri kaanse ontwapeningsvoorstellen merkte Manescu op, dat deze ver duidelijking en aanvulling behoe ven, en concreter moeten worden gesteld. De minister van Defensie van India, Krishna Menon, zeide ver volgens in een rede, dat zijn rege ring van oordeel is, dat ontwape ning en controle onscheidbaar zijn. Hij verklaarde van gezag hebbende zijde te hebben verno men, dat de Verenigde Staten in de komende dagen hun ontwape ningsvoorstellen nader zullen uit werken. India meent, dat een ontwape ningsprogramma snel moet wor den uitgevoerd: als dit langzaam gaat, zou dat verdenking wek ken. Menon herinnerde aan een rede van premier Nehroe in de Verenigde Naties, waarin hij had gezegd dat ontwapening als één geheel en binnen enkele jaren zou moeten plaats hebben. De Indische minister van Ver dediging stelde voor dat het hui dige systeem voor ontdekking van kernexplosies zou worden aangevuld met een aantal opspo ringsstations in neutrale landen. Hij verklaarde voorts dat er naar zijn mening geen kemproeven mogen plaatsvinden zolang het resultaat van een ontwapenings verdrag, hoe deze ook uitvalt, be kend is. Menon stelde vier maatregelen voor, die volgens hem onmiddel lijk aanvaard zouden kunnen worden, zonder het uiteindelijke doel van de conferentie uit het oog te verliezen. Deze maatregelen zijn: 1. Een akkoord over het niet ver spreiden van kernwapens; 2. Het scheppen van kernvrije gebieden, in het bijzonder in Afrika; 3. Het „bevriezen van de mili taire begrotingen en het stop zetten van de wapenproduk- tie; 4. Het sluiten van een voorlo pige overeenkomst over het stopzetten van de kernproe ven, waarbij de landen zich moeten verbinden ten minste tijdens de duur van de confe rentie geen proeven met kern wapens te doen, en waarbij opsporingsstations worden ge vestigd in niet-verbonden lan den. ZWEEDS VOORSTEL. Zwedens minister van Buiten landse Zaken, Oesten Unden, heeft dinsdag op de ontwape ningsconferentie in Genève voor gesteld, dat de grote mogend heden geen kernproeven doen zo lang men op de conferentie tot een of andere overeenkomst tracht te komen. Unden vroeg voorts of het wel verstandig is de subcommissie, die zich bezig houdt met een eventueel verbod op het doen van kernproeven te beperken tot ver tegenwoordigers van de Verenig de Staten, Rusland en Engeland. In conferentiekringen zei men dat Uden hiermee te kennen heeft willen geven dat men óf wel de subcommissie moet uitbrei den óf de ontwapeningsconferen tie van de 17 landen in haar ge heel weer de kwestie van de stop zetting van de kernwapenproe ven moet laten behandelen, zo de „grote drie" in de huidige sub commissie niet tot overeenstem ming hierover kunnen komen. Peronisten aan de verkiezingen mochten deelnemen. Zijn ver wachting dat pres. Frondizi een grote overwinning zou behalen, werd echter niet bewaarheid. De minister van Defensie, dr Justo Villar, zal voorlopig de portefeuil le van Binnenlandse Zaken be neren. Intussen is niet alleen van de zijde van het invloedrijke Peron- istische vakverbond protest ge rezen tegen wat genoemd wordt „de ontkenning van de verkie zingsuitslagen". Ook de voorzit ter van Frondizi's partij, senator Alfredo Garcia, heeft betoogd dat de wil van tk? ki- moet wor den geëerbiedigd. In een regeringsdecreet, waar in de ongeldigverklaring van de verkiezingen in de vijf provincies werd bekendgemaakt, werd ge zegd dat de maatregel noodzake lijk was „ter verdediging van het bedreigde republikeinse stelsel". In een inleiding tot het decreet verklaarde president Frondizi, dat hij er naar had gestreefd dat de verkiezingen plaats vonden in „een sfeer van recht, vrede en vrijheid". De volksraadpleging had echter symptomen opgele verd van een „weer ontstaan van een klimaat van ondermijning van en minachting voor de essen tiële waarden van de democra tie", waardoor het land in enkele uren tijd aan de rand van een cri sis was gebracht. De meeste waarnemers in Buo- nos Aires zijn van oordeel, dat de president andere middelen tot zijn beschikking had om een te rugkeer van het Peronisme te voorkomen. Men acht het decreet in strijd met de geest en de let ter van de grondwet. De president heeft inmiddels regeringscommissarissen be noemd in de vijf betrokken pro vincies. De afgetreden ondermi nister van Binnenlandse Zaken, Fleitas, komt aan het hoofd te staan van de provincie Chaco. Later zal worden bepaald wan neer er in de vijf provincies op nieuw zal worden gestemd. Verklaring van Peron „Ik behoef niets te zeggen. Het Argentijnse volk heeft zich uit gesproken. Onze overweldigende overwinning is de victorie ge weest van het volk dat zijn poli tieke rijpheid heeft bewezen", zo heeft ex-generaal Peron maan dagavond via zijn secretaris aan de pers laten weten naar aanlei ding van het succes van zijn aan hangers bij de zondag gehouden verkiezingen in Argentinië. De voormalige dictator, die sinds januari I960 in Spanje woont, ontving talrijke geluk wensen, o.a. van Argentijnse vak bondsleiders. ruim 1.000.000 kubieke meter grond verzet. Met de voorberei ding van de ten behoeve van de dokken en de kaden uit ie voeren betonwerken is inmid dels een begin gemaakt. In het raam van deze werken, die zijn ingepast in het Delta plan, wordt voorts ook de onder zeese oever van het Zuid-Sloe vastgelegd; dit geschiedt door het storten van grote hoeveel heden grint, waardoor een ver dere inscharing van de onder zeese oever in het Zuid-Sloe wordt voorkomen. Dit voorjaar zal worden begonnen met de aanleg van twee ha vendammen nabij de ingang van de nieuwe zeehaven. De ter weerszijden daarvan begonnen werkzaam heden voor een versterking van de noordelijke oever van de Westerschelde zijn bijna gereed.- Het wordt niet onmogelijk ge acht, dat de nieuwe haven wordt doorgetrokken naar de Ooster-' schelde, waardoor er een nieuw kanaal door Walcheren zou ont staan, hetgeen een korte vaar route naar het Botlekgebied/, Rotterdam zou betekenen. Het streven is er op gericht in de loop van het volgend jaar de eerste zeeschepen in de nieu we haven te kunnen ontvangen. Over de vestiging van andere industrieën op de terreinen rondom de nieuwe haven is of ficieel nog niets bekend. Er wor den daarover wel onderhande lingen gevoerd. Het toekomstige industrieter rein annex zeehaven zal, inge volge de beslissing van het Pro vinciaal Bestuur van Zeeland, een directe verbinding met Vlis singen krijgen. De nieuwe weg krijgt een lengte van bijna 5 km en een „kruinbreedte" van 28 meter. Er komt een rijbaan met een breedte van 6 meter. Ter weerszijden zullen vrijliggendc rijwielpaden, elk 3 meter breed, worden aangelegd. Aan de zuid zijde van de nieuwe weg is een strook grond gereserveerd voor een eventuele aanleg van een enkel spoor voor de verbinding met het spoorwegemplacement bij Vlissingen. Daar het voor de aanleg van deze weg- en spoorbaan nood zakelijk is. dat de „Zuidersluis- watergang" bij Ritthém wordt overbrugd zal daar een brug worden gebouwd met een lengte van 32 meter en een breedte van 22 meter. De brug krijgt drie overspanningen en zal bestaan uit gewapend beton. REFERENDUM OP 8 APRIL De volksstemming in Frankrijk over het akkoord inzake Algerië zal op 8 april worden gehouden, zo is door het bureau van de premier meegedeeld. De Gaulle heeft meegedeeld, dat hij het volk zal vragen alles goed te keuren wat hij in Alge rië heeft gedaan sinds zijn aan de macht komen in 1958, met in begrip van het akkoord van Evian. Ook zal hij de natie vra gen hem volledige volmacht te geven voor de toekomsige poli tiek ten aanzien van Algerië, spe ciaal voor maatregelen of ver dragen die nodig zijn ter uitvoe ring van de overeenkomst met Algerië. Ver koudheidsbacillen zijn als de dood voor Dit doosje betekent: protektie tegen infektie Op 19 maart, zo verneemt het A. N. P. van het ministerie van Landbouw en Visserij, was in de koelhuizen 3900 ton bij het V.I.B. ingeleverde boter opgeslagen. In september van het vorige jaar was de hoeveelheid ingeleverde boter ruim 20.000 ton, op 1 dec. 15.381 ton, op .5 jan. 12.386 ton en op 9 febr. 9.016 ton. Van de nu aanwezige 3900 ton is 500 ton nog vers, zodat er 3400 ton „oude" koelhuisboter is. Er bestaat een leveringsverplichting voor 150% ton. ."250 ton moet dus nog verkocht worden, en omdat de hele voorraad bestaat uit afwijkenae kwaliteiten, zullen de kopers bij de industrie moe ten worden gevonden. Voor de smeltkaasindustrie is 500 ton ge reserveerd, zodat nog 2750 ton elders moet worden afgezet. Koelhuisboter, die zonder kwali teitsrisico's kan worden afgezet als „geschikt voor de consump tie", is er praktisch niet, aldus het ministerie. Zonder die kwa liteitsafwijkingen, die gedeeltelijk reeds voor het inleveren en ge deeltelijk tijdens de opslagpcrlo- de ziin ontstaan, zou dc 2750 ton al lang voor de consumptie zijn afgezet, want vraag is er te over, zeg.. liet ministerie.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1