Weer een Berlijnse crisis? Nieuwe Russische kunstmaan Begint Nederlands-Indonesisch vooroverleg maandag aanstaande? Ver. Staten lanceerden nieuwe krachtige raket Ontslagen (radeloze) Italiaan stichtte brand het westen kan het beste maar rustig toekijken en afwachten /jjowlwill amerikaans vliegtuig met 107 inzittenden boven grote oceaan vermist onbemande russische kunstmaan in baan om de aarde premiebe „kermis in de regen" ZON- en MAANSTANDEN Uiteenzetting van Tsarapkin BANANEN zijn vitaminenrijk HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER Itenkertng bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstroat 55—57 Administret'e-adres: Smidswal Telefoon 2073 gironummer 38150 Abonnementsprijsƒ€.- per kwartaal: per niaand f2.per week 48 ct. Losse nrs 9 et DE VRIJE ZEEUW ZATERDAG 17 MAART 1962 18e Jaargang Nr 5550 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie f2.40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels* advertenties)5 regels f 1.10. Iederereeel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrear Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 nor. Gaan we een politiek slechte lente tegemoet? In som mige Westelijke diplomatieke kringen is men daarvan bepaald overtuigd, nadat de „Prawda" en de „Izwestia" weer eens hebben verklaard, dat het Russische geduld in de kwestie-Berlijn begint op te raken en dat Moskou zijn vredesverdrag met Oost-Duitsland zal sluiten, indien het Westen zich niet spoedig bereid verklaard, deel te nemen aan een conferentie over het vraagstuk Duitsland. Natuurlijk is die verbale dreiging ook thans gepaard gegaan aan een aantal onplezierige gebaren van Russische zijde. Een Ameri kaans voorstel om de vrije toegangen naar West-Berlijn te laten garanderen dooi een internationale autoriteit, is bruusk van de hand gewezen. Tegelijk begonnen de Russen met pogingen de radar ten dienste van de in de luchtcorridors verkerende vliegtuigen te storen. Dat had geen succes, evenmin trouwens als de plagerijen met de in de nabijheid van deze corridors manoeuvrerende Rus sische straaljagers. Tet de verontrustende feiten, waarop de pessimisten hun sombere voorspellingen gronden, behoort ook het ontbreken van radikale maatregelen door het Kremlin ter bestrijding van de crisis in de Sowjet-landbouw. Juist is, dat de Russen nu een maal in een positie verkeren om op elk door hen gewenst moment de Westelijke zenuwen in Berlijn te beproeven. De Geneefse con ferentie biedt hun daartoe weer eens een goede gelegenheid. Maar het is heel goed mogelijk, dat het geplaag met stoorzenders en straaljagers tenslotte toch alleen weer wat loos alarm zal blijken. Het Westen kan daarbij, naar de ervaring heeft geleerd, het beste rustig toekijken en afwachten. (Nadruk verboden.) Kanonnen of boter Zeker, aan het einde van de zitting van het centrale comité van de communistische partij, die speciaal aan het agrarische pro bleem was gewijd, is wel ver klaard, dat er meer kunstmest en meer landbouwmachines moe ten komen. Maar in feite luidde het recept toch: meer commu nisme, dat wil zeggen meer bu- reaucratisene controle. In geen geval zal er sprake zijn van verminderde investeringen in de wapenindustrie ten bate van de opvoering der agrarische produktie. Daarin zou men dan een aanwijzing moeten zien. dat Chroesjtsjov besloten is, de druk op het Westen te vergroten om, via een vier-mogendhedehfonfe- rentie, de door hem al zo lang en zo innig gewenste ovéreen- komst over Duitsland te berei ken. alle daaraan verbonden ge varen wel op de spits willen drijven? De Gaulle is optimistisch Een minder sombere kijk op de nabije toekomst is ook ge rechtvaardigd. Die heeft bijvoor beeld De Gaulle. In Genève hebben de ministers Rusk, Gromyko en lord Home zonder twijfel meer over Berlijn dan over het vraagstuk der ont wapening, waarvoor zij officieel naar de Zwitserse stad waren ge trokken, gesproken. Had de Franse president verwacht, dat daarbij belangrijke gebeurtenis sen te wachten waren, dan had hij zeker niet geweigerd zijn mi nister van Buitenlandse Zaken, Couve de Murville, naar de con ferentie te sturen. binnenveringbed het biste bed ooit gemaakt schuimrubberbed met versterkte middensector 1 fabrieken Zevenbergen De voorlichtingsdienst van de Amerikaanse marine te Los An geles heeft donderdag bekend gemaakt, dat een Superconstel- lation met 96 militairen en een bemanning van elf aan boord bo ven de Grote Oceaan wordt ver mist. Het vliegtuig, dat door het Amerikaanse leger was gehuurd van de luchtvaartmaatschappij „Flying Tiger", was op weg van het eiland Guam in de Grote Oceaan, naar Manilla op de Fi- lippijnen. Een uur na het ver trek van Guam had het vlieg tuig nog gemeld dat alles aan boord in orde was. Daarna heef" men niets meer van de Super- constellation, die reeds meer dan vier uur over tijd was, vernomen. Opsporingsvliegtuigen uit Oki nawa, de Filippijnen en Guam zoeken het gebied af waar het toestel vermist wordt. Aan boord bevinden zich 93 Amerikaanse en drie Zuidvietna- mese militairen. De elf beman ningsleden, onder wie vier vrou wen, zijn burgers. Dezelfde maatschappij heeft donderdag een vrachtvliegtuig op 't eiland Adak van de Aleoe- ten verloren, waarbij één van de zeven bemanningsleden omkwam. Het toestel, eveneens een „Super- constellation", verongelukte bij een tussenlanding. Het was op weg met militair materieel van ie Verenigde Staten naar Japan. Chroesjtsjov: Afweerinstallaties in Amerika nu icaardeloos" Uiteraard is er behalve de leiders in het Kremlin, nie mand. die de bedoelingen van Moskou op korte termijn kent Maar wel kent men het Rus sische optreden in het ver leden. En dat wettigt toch wel enige twijfel aan de juistheid van bovenvermelde pessimis tische verwachtingen. In het afgelopen jaar heeft het Krem lin de druk op Berlijn hoog op gevoerd. Toen echter de crisis het kookpunt naderde, werd het offensief afgeblazen. Waarom zou Moskou nu plotseling in het voorjaar, terwijl er in de verhoudingen niets is veran derd, de Berlijnse kwestie met Het Franse persbureau AFP meldt uit Djakarta vernomen te hebben dat de geheime voorbesprekingen tussen Nederland en Indonesië over Nieuw-Guinea maandag aanstaande te Washington zullen beginnen in tegenwoordigheid van een hoge Amerikaanse functionaris. Volgens kringen in de omgeving van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken is de Indonesische regering niet erg optimistisch over de mogelijke resultaten van deze bespre kingen. Genoemde kringen stellen, dall dat Tjondronegoro en Malik bei- Nederland weliswaar heeft inge- den bbij de „Garoeda" zijn ge stemd met onderhandelingen,! boekt voor het vliegtuig naar maar niet de minste aanwijzing Tokio via Singapore, dat heden- heeft gegeven betreffende de morgen vertrekt. vraag, of de onmiddellijke over dracht van de soevereiniteit over Nieuw-Guinea, die door Indone sië wordt geëist, zal worden toe gestaan. Men voegt er aan toe, dat deze overdracht voor Indo nesië een „absolute voorafgaande voorwaarde" is voor alle offi ciële onderhandelingen met Ne derland, die na de voorbereidende besprekingen in Washington zou den worden gehouden. De twijfel van de Indonesische regering aan de resultaten van de onderhandelingen is een vein de redenen, waarom Indonesië in het geheel niet van plan is, zijn mili taire voorbereidingen te vermin deren, zo merken deze Indone sische kringen op. Dit blijkt on der meer uit het feit, dat de In donesische minister van Defen sie, generaal Nasoetion, vrijdag is vertrokken voor een inspectie tocht langs de militaire posten in Oost-Indonesië, zo wordt gezegd. Volgens diplomatieke kringen in Djakarta zal de Indonesische delegatie voor de geheime infor mele besprekingen met Neder land over de kwestie Nieuw-Gui nea waarschijnlijk uit niet meer dan twee personen bestaan. Volgens deze kringen zouden AFP meldt over de Indonesi sche delegatie naar het geheime vooroverleg, dat deze wordt ge vormd door Soedjarwo Tjondro negoro, Adam Malik en Zairin Zain, de Indonesische ambassa deur in Washington. fc. "C KStqtonv.orkiezïrrgeih Zeeland fcen FIER beleid - lijst VIER Het vooroverleg Dr. Van Rooijn en dr. Schiirmann vertegenwoordigen N ederland De Nederlandse ambassadeur in Washington, dr. J. H. van Roijen en de Nederlandse per manente vertegenwoordiger bij de V. N„ dr. C'. W. A. Schürmann, zullen Nederland vertegenwoor digen bij het komende geheime vóóroverleg tussen Nederland en Indonesië over Nieuw-Guinea. Dit heeft de minister van Bui tenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns, gisteravond desgevraagd verklaard. Op een vraag of het vóórover leg maandag in Washington zou worden gehouden, antwoordde de minister daar niets over te kunnen zeggen. „Voor zover als ik weet, is de tijd nog niet vast gesteld", aldus de bewindsman. De ministers woonden in Den Haag een lezing van sir Gladwyn Jebb, de vroegere Britse ambas sadeur in Parijs, bij. Praktisch onbegrensd en onverstoorbaar Premier Chroesjtsjov heeft in een verkiezingstoespraak in Mos kou meegedeeld, dat Russische geleerden erin geslaagd zijn een raket te fabriceren, die onaantastbaar is voor atv, te rinketten. Alle afweerinstallaties in Amerika zijn nu waardeloos geworden, aldus de premier. Het Amerikaanse grondgebied kan op elk ge- ^Serie" van'BuHenlandse^ Zaken wenst punt worden aangevallen. De nieuwe Russische raket is ook "m K totSe ambassadeur in Moskou, die op De Verenigde Staten hebben vrijdag met succes een nieuwe raket gelanceerd, de „Titan 2", een tweetrapsraket van 31 meter voor deze delegatie het meest inlengte en met een gewicht van aanmerking komen Soedjarwo 150 ton. Tjondronegoro, het hoofd van de afdeling Duropese aangelegen heden van het Indonesische mi- niet te ontdekken. Het enige middel om oorlog te voorkomen, aldus Chroesjtsjov, is ontwapening. Chroesjtsjov zei dat de nieuwe raket de gehele wereld kan be strijken. „Je verwacht hem door de deur, maar hij komt door het raam binnen". het ogenblik voor overleg met zijn regering in Djakarta is. Ambassadeur Malik onthield De prooflancering geschiedde vanaf Cape Canaveral en de raket kwam overeenkomstig het plan achtduizend kilometer ver der in het zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan terecht. Officieel wordt het bereik van de „Titan 2", opgegeven als „intercontinentaal", doch in of- zich van commentaar op deze ficiële kringen zegt men dat het n. ,,„«.„1,berichten. Wei deelde hij mede,praktisch onbegrensd is, terwijl raketten die via de Pnni'de f Jf waren berekend op dat hij heden naar Singapore zou j het geleidesysteem niet door een i de kortste afstand zouden binnen- vertrekken. Van de riide van de eventuele viinnd kan -urm-den ve_ komen. De nieuwe konden zich echter over de Oceaan bewegen, waar geen radarposten te vestitren zijn vertrekken. Van de zijde van de eventuele vijand kan worden ge- Indonesische luchtvaartmaat- stoord. schappij „Garoeda" is vernomen," Voor de „Titan 2", die als een Radio de Koek Noordstraat 102 - Te'eSoon 31M lerneuzos ENORME RAVAGE IN HOOFDGEBOUW R. E. T. Een radeloze Italiaan beeft gistermiddag brand gesticht in liet hoofdgebouw van de Rotterdamse Elektrische Tram aan de Klei weg, kort nadat hij wegens zijn gedrag was ontslagen. Om enkele minuten vóór één stapte hij met een jerrycan vol benzine de personeelsafdeling, waar normaal 28 a 30 mensen wer ken, binnen, goot het vat leeg en streek een lucifer af.... de ravage was enorm, het leek wel alsof' in de lage ruimt, een handgranaat tvas ontploft. De stenen binnenmuur, meters lang. werd door de explosie weggedrukt, balken en buizen werden ontzet, ruiten spron gen en enkele dossiers en stoeien verbrandden. Een geluk was dat juist te voren de lunchpauze was aange broken en al het personeel naar buiten was gegaan. Alleen de chef van de afdeling, de heer C. van der Heijden, bevond zich nog in het gebouw. Hij wilde net ,1e ruimte binnen stappen, toen Je Italiaan dc benzine ontstak. Vrij wel gelijktijdig kwam de klap en rende de Italiaan, die zich het leven had gered door achter een balie te bukken, naar buiten. De man, Augusto S. (29) uit Rome, vluchtte op een gestolen fiets, maar werd kort daarna in de om geving aangehouden en opgeslo ten in het bureau Straatweg. De moeilijkheden met dc Ita liaanse depotarbeider, een vrij gezel die sinds februari jJ. in dienst was, ontstonden deze week toen hij 's nachts in de autobus garage op de Sluisjesdijk een aanmerking kreeg op zijn werk. Augusto nam de kritiek niet on hem ontslag aangezegd en toen nam hij opnieuw zo'n dreigende houding aan dat de politie er weer aan te pas moest komen. Gistermiddag kwam hij zijn laat ste loon halen. De R. E. T. werd er een verbijsterende ervaring rijker van Arrestatie van communisten in de Verenigde Staten Donderdag z'jn in New York twee leidinggevende functiona rissen van de Amerikaanse com munistische partij gearresteerd. Het zijn de algemeen secretaris, Gus Hall, en de nationaal-secre- taris, Benjamin Davis. Zij wer den ervan beschuldigd hun par tij niet te hebben laten registre ren, zoals volgens de wet op de controle op staatsgevaarlijke ac- De Sowjet-Unié heeft weer :en kunstmatige aardsateiliet ge lanceerd. aldus heeft premier Chroesjtsjef op een bijeenkomst in het Kremlin in het kader van de verkiezingsactie meegedeeld. Deze kunstmaan was gelanceerd ter voortzetting van het Russi sche programma voor ruimte onderzoek. De academicus Isjlynsky hield sr. voordracht over ruimtesche pen en raketten toen Chroesjts jef, die op een der banken ach ter hem zat, interrumpeerde met de woorden: „Ja, wij hebben er om drie uur één gelanceerd en aie vliegt al." Zijn mededeling werd met luid applaus van enkele minuten .ang begroet. Iedereen was opge staan. De sterrewacht van Bochum in West-Duitsland heeft vrijdag ,e 16.05 en 16.23 uur Nederl. tijd radioseinen van de nieuwe Rus sische kunstmaan, op de Gaga rin- en Titov-frequentie, opge vangen. Men berekende de hoogte van de baan op ongeveer 280 kilometer en de looptijd om de aarde op 92 minuten. Het persbureau Tass meldde in een officieel communiqué, dat de nieuwe kunstmaan in een baan om de aarde is gekomen. De hoogte varieert van 217 tot 980 kilometer en de omlooptijd oedraagt ongeveer 96 minuten. In het communiqué wordt be vestigd, dat de satelliet niet be mand is. Hij voert radioappara tuur mee voor onderzoek in de bovenste lagen van de atmos feer en de invloed van kosmi sche stralen. Ook wordt in het communiqué meegedeeld, dat in de loop van dit jaar nog een serie satellieten zal worden gelanceerd. tiviteiten is vereist. Na het stor- aehtervolgde zijn voorman met ten van een borgsom van 5.000 een gieter en een stuk hout. Dc dollar werden zij vrijgelaten. Zij politie moest hem toen uit het moeten maandag voor een gebouw zetten. Donderdag werd I rechtbank verschijnen f DIT NUMMER BEVAT 12 PAGINA'S belangrijke ontwikkeling in het Amerikaanse raketprogramma wordt beschouwd, zijn in 1963 twee rollen weggelegd: in de eerste plaats als wapen met tweemaal de kracht van de „Titan 1", en in de tweede plaats voor het in de ruimte brengen van de .,Gemini"-capsule, het ruimtevaartuig waarmede, zo als de plannen luiden, twee man nen een tocht om de aarde zul len gaan maken. De lancering was niet zo spec taculair als gewoonlijk, dit als gevolg van het gebruikmaken van een nieuwe vloeibare brand-, stof, die geen vlam veroorzaakt doch slechts een flauwe gloed door de oververhitte gassen. (Advertentie.) H. M. de Koningin heeft donder dagavond in het Amsterdamse „City"-Theater de première bij gewoond van de nieuwe Neder landse speelfilm „Kermis in de Regen". Op de foto zien we de aankomst van de Vorstin aan het theater, waar zij begroet werd door minister J, 51. A. H. Luns. ZON MAAN op onder Op onder Mrt 17 6.52 18.47 14.50 5.28 18 6.49 18.48 15.53 5.58 19 6.47 18.50 16.56 6.23 20 6.45 18.52 18.00 6.46 21 6.42 18.54 19.04 7.07 Semjon Tsarapkin de Russi sche vertegenwoordiger bij het drie-mogendhedenoverleg te Ge nève om tot een verbod op het nemen van kernwapenproeven te komen, heeft vrijdag aldaar op een persconferentie ver klaard dat hij de vier door En geland en de V. S. ingediende wijzigingen op hun in septem ber 1961 gedane voorstel voor een akkoord terzake beschouwt als een „harder worden" van het Westerse standpunt. De bijeen komst van donderdag had z.i. aangetoond dat het Westen „geen overeenstemming over dit belangrijke punt wenst te berei ken". Tsarapkin daagde het Westen uit „te ontkennen, dat alle proef nemingen met kernwapens, on geacht de plaats waar zij wor den genomen, met nationale op sporingsstelsels kunnen worden waargenomen." Tsarapkin onthulde dat de minister van Buitenlandse Zaken Gromyko het tegenover zijn Britse ambtgenoot lord Home volkomen duidelijk heeft gemaakt dat de Sowjet-Unie slechts dan een overeenkomst betreffende het verbieden van kernwapenproeven wil onderte kenen, wanneer deze voorziet in nationale opsporingsstelsels. In de toespraak, die de Sow jetrussische premier en partij leider Chroesjtsjef vrijdag in het Kremlin heeft gehouden, herhaalde hij dat de Sowjet- Unie internationaal toezicht op de naleving van een verdrag be treffende het verbieden van kernwapenproeven afwijst, om dat zij dit als „spionage" be schouwt. Het K. N. M. I. deelt mee: Boven de Noordzee bevindt zich een gebied van hoge lucht druk, dat nog steeds in beteke nis toeneemt en zich daarbij in de richting van de Britse eilan den uitbreidt. Het veroorzaakt bij ons een noordoostelijke wind, zodat de aanvoer van koude en vrij droge lucht voortduurt. On danks het zonnige weer loopt overdag de temperatuur slechts op tot enkele graden boven het vriespunt, daar ook in de hogere luchtlagen de temperatuur laag is. De depressie-activiteit op de Oceaan is weer afgenomen, zo dat geen spoedige verandering in het huidige weertype is te verwachten. meegedeeld door het K. N. M. geldig tot hedenavond. Zonnig In de ochtend plaatselijk mist, overigens droog en zonnig weer. Middagtemperaturen oplopend tot enkele graden boven het vriespunt, matige noodoostelijke wind. ZATERDAG 17 MAART v.m. n.m. Breskens 11.37 12.08 Terneuzen 0.12 12.43 Hansweert 0.52 1.23 Walsoorden 1.02 1.33 ZONDAG 18 MAART v.m. n.m. Breskens 0.28 12.55 Terneuzen 1.03 1.30 Hansweert 1.43 2.10 Walsoorden 1.53 2.20 MAANDAG 19 MAART Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 1.10 1.45 2.25 2.35 n.m. 1.31 2.06 2.46 2.56

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1