Bemoedigend begin inGenève Binnenkort geheim vooroverleg over Nieuw-Guinea in Amerika? Moordpartij in Algiers Belgische Rijnreders eisen Moer dij kkanaal ZON- en MAANSTANDEN HOOGWATER WEERBERICHT VRIJDAG 16 MAART 1962 18e Jaargang Nr 5549 Vragen aan de minister Weeroverzicht Frtnkelng bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswat Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P, J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum ptt advertentie f2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels» advertenties!5 regels 110. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bil vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adree Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE AMERIKAANSE EN RUSSISCHE VOORSTELLEN CONCURREREND De Verenigde Staten en de Sowjet-Unie hebben donderdag op de ontwapeningsconferentie der 17 landen te Genève concurrerende plannen voor algemene en algehele ontwapening ingediend. De Sowjctrussische minister van Buitenlandse Zaken. Andrei Gromiko, bracht een ontwerpverdrag van 48 artikelen voor ont. wapening binnen vier jaar in drie stadia ter tafel. Dean Rusk, de Amerikaanwse minister van Buitenlandse Zaken, diende vier nieuwe voorstellen in, die het Amerikaanse voorstel van 25 september aanvullen en vernieuwen. Volgens diplomatieke waar nemers zijn er in het Sowjet- russische plan, vergeleken met het ontwapeningsplan van juni 1960. op het eerste gezicht geen belangrijke nieuwe elementen te ontdekken. Aanvullende Amerikaanse voorstellen De vier nieuwe punten van Rusk waren: 1. Een besnoeiing van 30 procent op voertuigen die kernwapens vervoeren en op de voornaam ste conventionele bewapening tijdens de eerste fase van het programma. 2. Aan het begin van de eerste fase moet de produktie van splijtstof voor kernwapens worden stopgezet. Daarna moeten de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie elk 50.000 kg splijtbaar u-235 voor an dere doeleinden bestemmen. 3. Het sne) nemen van stappen om een oorlog door toeval te verhinderen. 4. Waarborgen op de naleving van de verplichting tot ver mindering van de bewapening. De bijeenkomst van donderdag duurde 75 minuten. Interessante elementen In de omgeving van de Rus sische delegatie te Genève is ge zegd, dat het Amerikaanse ont wapeningsvoorstel interessante elementen bevat. Men zei dat het welslagen van de conferentie zal afhangen van de geest waarin er onderhandeld zal worden. Het begin van de conferentie wordt bemoedigend geacht. Uit gezaghebbende bron wordt vernomen, dat Amerika, de Sow jet-Unie en Engeland waarschijn lijk een dezer dagen zullen be slissen hoe de onderhandelingen over een verbod van kernproeven verder zullen worden gevoerd. Russisch plan Het door Gromiko ingediende ontwapeningsplan voorziet in ontwapening in drie termijnen. Het omvat 48 artikelen. Voor gesteld wordt een internationale ontrole-organisatie in te stellen amengesteld uit drie groepen van staten, westelijke, commu nistische en neutrale, in 't kader van de Verenigde Naties. Deze organisatie zal toezicht houden op de uitvoering van alle ont wapeningsmaatregelen. De on dertekenende landen zullen van te voren aan deze organisatie in lichtingen omtrent hun leger- sterkte. bewapening, produktie en militaire credieten verschaf fen. De ontwapening moet bin nen vier jaar voltooid zijn. In het eerste stadium moeten de deelnemende landen „gelijk tijdig alle atoomraketten en hun militaire bases in het buitenland afschaffen en alle troepen daar van terugtrekken, alsmede het aantal van hun strijdkrachten, de conventionele bewapening, de vervaardiging van deze wapens en de militaire uitgaven vermin deren". De strijdkrachten van de Verenigde Staten en de Sowjet- Unie zouden tot 1.600.000 man moeten worden teruggebracht. De eerste ontwapeningster mijn zal zes maanden na het in werking treden van het verdrag moeten beginnen en in 15 maan den worden voltooid. Vanaf het begin zal het verboden zijn raketten te lanceren die atoom koppen kunnen bevatten, oor logsschepen buiten de territo riale wateren te laten varen of vliegtuigen die vernietigingswa pens kunnen vervoeren het. na tionale grondgebied te doan ver laten. Kernproeven mogen niet gehouden worden. Dc onderte kenaars zullen hun strijdkrach ten aan de Verenigde Naties ter beschikking stellen. Tijdens de eveneens 15 maanden durende tweede termijn zullen de onder tekenaars de kernwapens en andere vernietigingswapens af schaffen en de conventionele bewapening, de produktie daar van, de militaire uitgaven en 't aantal manschappen opnieuw verminderen. De Amerikaanse en Sowjetrussische strijdkrach ten zullen dan een miljoen manschappen mogen tellen. De derde en laatste termijn van het Russische plan zal een jaar duren. Hierin zullen alle strijdkrachten en de gehele oorlogsmachinerie van de lan den worden afgeschaft. De staten zullen slechts poli tie- of militie-eenheden behou den om de binnenlandse orde te handhaven, waaronder een heden die ter beschikking van de Verenigde Naties zullen staan ter handhaving van de internationale vrede en veilig heid. De door de Sowjet-Unie voor gestelde internationale on-wape- ningsorganisatie omvat een „conferentie" van alle leaen- staten. die eens per jaar zal bij eenkomen, en een controle- raad, samengesteld uit de per manente leden van de veilig heidsraad (Verenigde Staten, Sowjet-Unie, Qroot-Brittannië, Frankrijk en China) en een ar.alal andere, door de conferen tie voor de duur van twee. jaar gekozen landen, waarin de drie groeper (communisten, weste lijken en neutralen) zijn verte genwoordigd BELANGRIJK HOEKJE IN GENEVE Belangrijk hoekje op dc ontwa peningsconferentie, welke woens dag in het Palais des Nations in Genève is begonnen. Links op de voorgrond de Amerikaanse mi nister van Buitenlandse Zaken Bean Rusk, derde van voor, zijn Engelse ambtgenoot lord Home, en rechts boven, dc Russische minister van Buitenlandse Zaken Andrei Gromyko. Dc vereniging van Belgische Rijnreders heeft woensdag in 'n memorandum aan de Belgische regering ter verbetering van de ScheldeRijnverbinding een „rechtstreekse verbinding" tus sen de Antwerpse haven en liet Hollands Diep geëist. gen hebben. Daarmee wordt in het memorandum teruggekomen op de oude eis van een Moerdijk kanaal in de Schelde-Rijnver- binding. In het memorandum wordt be toogd, dat de oplossing zoals voorgesteld door de Kamers van Koophandel van Antwerpen en Rotterdam, geen garantie biedt dat de Rijnvrachten van en naar Antwerpen gelijke tred kunnen houden met die naar Rotterdam en Amsterdam. Daarmee zou on vermijdelijk een snelle verdwij ning samengaan van hét Rijn- deze i transitoverkeer over Antwerpen, beginsel-1 lldus 'iet memorandum. In het memorandum, inge diend aan de vooravond van het op 19 maart in Brussel te hou den Belgisch-Nederlandse mi nisteriële overleg over kwestie, wordt het akkoord tussen de Antwerpse en Rotterdamse Kamers van Koop handel over de verbetering van de Schelde-Rijnverbinding van de hand gewezen, omdat dit slechts dc heropening van de oude vaarweg door het Kreekrak zou betekenen. De Vereniging van Belgische Rijnreders eist het graven van een rechtstreekse kanaalver binding van de Antwerpse haven naar de Oostcrschelde, voorzien van slechts één slui- zencomplex, met een aantal verbeteringen op korte termijn door het uitbaggeren en ver breden van de Eendracht en de doorsteek van St. Philips- land. Voorts wordt de wens uitge drukt voor een verdere uit- NIEUW SCHIP VOOR breiding van de verbinding, fiTFNST DDVFR rAT Atc naar het noorden, tot de sa- uimvai UU\ Üti-LALAIS menvloeiing van de Nieuwe Bit is een getekende visie van de Merwedc met de Waal en naar nieuwe veerboot „Free Enterpri se" bouwkosten ongeveer tien miljoen gulden welke nog dit jaar zou moeten gaan varen tus sen Dover cn Calais v.v. Dc „Free Enterprise", welke in de plaats moet komen van de „Halladale", welke nu nog op deze dienst vaart, wordt ruim 100 meter lang cn zal 850 passagiers en 120 van alle steunmaatregelen aan1 tot 130 wagens kunnen vervoe- het Rijn-transitoverkeer over ren. In het drukste van het sei- Antwerpen acht de vereniging zoen zal het schip elke 24 uur van Belgische Rijnreders hettweemaal heen en weer het Ka- echter noodzakelijk, dat een zo naai oversteken. Een ingebouwde kort mogelijk kanaal, aangepast grote draaischijf zal het manoeu- aan de meest moderne binnen- vreren met auto's op het rijdek vaartmethoden, wordt aange- -vergemakkelijken en versnellen, legd tussen Antwerpen en het Tussen het binnenvaren van een Hollands Diep. Dit zou niet mee; haven en het volgende vertrek dan twee sluizencomplexen mo- I zal slechts anderhalf uur liggen. DE VIER NEDERLANDSE MARINESCHEPEN AAN AMERIKA'S WESTKUST Het lid van de Tweede Kamer de heer Burger (P. v. d. A.) heeft aan de minister-president de vol gende vragen schriftelijk gesteld. Is het waar, dat zowel Neder land als Indonesië een voorstel hebben aanvaard tot het plegen van gemeenschappelijk voorover leg met betrekking tot onderhan delingen over Nieuw-Guinea en dat dit overleg zeer binnenkort zal plaatsvinden? Is liet waar, dat vier schepen van smaldeel 5 in de Caribische wateren, aan de Amerikaanse westkust gereed blijven voor eventueel opstomen naar Nieuw- Guinea? Indien de vragen 1 en 2 beves tigend worden beantwoord, is de minister-president dan niet van oordeel, dat een gebaar tot mili taire versterkingen, als vervat in de tweede vraag, niet bevorderlijk is voor de succeskansen van het overleg bedoeld in vraag 1 Is de minister-president bereid toe te zeggen, dat niet tot mili taire versterking van Nieuw-Gui nea zal worden overgegaan dan na vooroverleg met de Tweede Kamer der Staten-Generaal? DE SOWTET-UNIE VERWERPT WESTELIJKE KERNSTÓP- VOORSTELLEN Tijdens een donderdagmiddag in Genève gehouden bijeenkomst van de delegatieleiders der kem- stopconferentie, die op 29 januari j.l. voor onbepaalde tijd uiteen was gegaan, hebben de Ameri kaanse en Britse delegatieleiders, resp. Arthur Dean en Joseph Godber, een viertal wijzigingen voorgesteld in het in april vorig j aar door de Verenigde Staten en Engeland ingediende ontwerp verdrag voor het verbieden van kernproeven. Deze wijzigingen werden echter door de Russische vertegenwoordiger. Tsarapkin, prompt van de hand gewezen. De bijeenkomst had plaats op verzoek van de Amerikaanse en Britse delegatieleiders. Volgens Britse en Amerikaan se woordvoerders beoogden do voorgestelde wijzigingen tege- moet te komen aan door de Sow-1 jet-Unie op het ontwerpverdrag aangevoerde bezwaren. Zij be troffen toepassing van het ver drag op alle kernproeven; be perking van inspecties in gebie den waar zich normaal weinig seismische storingen voordoen; garanties tegen voorbereidingen van kernproeven eh bekorting van de periode aan het inwer kingtreding van de inspectie- procedure. Tsarapkin verklaarde echter zonder meer, dat alleen het dooi de Sowjet-Unie op 28 november j.l. ter conferentie ingediende ontwerp-verdrag basis voor over eenstemming zal kunnen zijn. Dit ontwerp, dat alleen in na tionale inspectie voorziet, werd echter reeds door de Verenigde Staten en Engeland verworpen, i Volgens een Britse woordvoer der zou Tsarapkin duidelijk heb ben gemaakt niet speciaal de vier voorgestelde wijzigingen te verwerpen, doch elk voorstel dat i internationale inspectie beoogt. De woordvoerder noemde de ver werping niet bemoedigend voor het verloop van de ontwapenings conferentie als geheel. Nederlandse ambassadekringen in Washington hebben donderdag meegedeeld, dat „zeer binnenkort" in de Verenigde Staten geheime besprekingen tussen Neder land en Indonesië over de kwestie Nieuw-Guinea zullen beginnen. Zij voegden daaraan toe, dat beide partijen nu hebben ingestemd met een derde partij, een Amerikaan, die de besprekingen zal bijwonen. De Nederlandse ambassade liet zich, evenals het Ame- likaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, niet uit over de naam van deze „derde partij"'. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag had hieromtrent donderdagavond geen enkele mede deling te doen. Volgens niet-officiële berichten zou het overleg mogelijk op 20 maart beginnen. Een woordvoerder van de In donesische ambassade in Wa shington heeft donderdag ver klaard, dat nog niet bekend is, wie zijn regering bij de bespre kingen zal vertegenwoordigen. In sommige berichten was in dit verband de Indonesische ambas sadeur in Moskou, Adam Malik, genoemd. PLEIDOOI VOOR KRACHTIGER EUROPESE SAMENWERKING Zeven afgevaardigden van Ver schillende partijen hebben don derdag in de Westduitse Bonds dag hun bezorgdheid uitgespro ken ovër het huns inziens nega tieve verloop van de onderhande lingen over politieke samenwer king der E. E. G.-Ianden, onder handelingen die goeddeels in Parijs worden gevoerd in de zogenaamde commissie-Fouchet. Deze afgevaardigden, met aan het hoofd de voorzitters der christen-democratische fractie, Von Brentano, en dc socialisti sche fractie, Mommer, pleitten voor een sterkere integratie als bij de Franse plannen wordt be oogd. Zij stelden zich ook krach tig te weer tegen alles wat zou kunnen leiden tot aantasting der bestaande gemeenschappen, de E. E. G., Euratom en de E. G. K. S. Als begin van een nauwere po litieke samenwerking vragen zij om geleidelijke opheffing van de diplomatieke geheimhouding tus sen de gemeenschapslanden. Zij wezen voorts de Franse plannen voor een afzonderlijk politiek secretariaat af. Nieuwe opgaven zouden beter aan het bestaande secretariaat van de ministerraden der Europese gemeenschappen kunnen worden opgedragen, zo meenden zij. 6 MAATSCHAPPELIJKE WERKERS UIT ZAAL GEHAALD EN DOODGESCHOTEN Donderdagochtend lieeft een OAS-commando in El Biar, een voorstad van Algiers, vijf maat schappelijke werkers uit een ver gadering weggehaald en dood geschoten. De OAS-lieden ver- verdwenen daarna met auto's. De overvallers hadden, met machinepistolen gewapend, een gebouw omsingeld waar een aan tal vrijwillige maatschappelijke werkers bijeen was om maat regelen voor hulp aan behoef tige Mohammedanen te bespre ken. Terwijl een groep AOS-man- nen alle uitgangen van het ge bouw bezatten, drong een aantal andere naar binnen. Hun leider beval dat niemand zich mocht bewegen. ,,Wij komen vijf van jullie, die ter dood veroordeeld zijn, terechtstellen", kondigde hij aan. Onder de ogen van de tot machteloosheid gedoemde an deren werden vijf van de ver gaderden uit het vertrek wegge leid, op de binnenplaats van het gebouw tegen de muur gezet en met machinepistolen doodge schoten. De politie wilde niet terstond zeggen of de slachtoffers Euro peanen dan wel Moslems waren maar naar verluidt waren de meesten Europeanen. Nader wordt gemeld dat de moordpartij in Ej Biar aan zes maatschappelijke werkers, drie Fransen en drie Algerijnen, het leven heeft gekost. Tijdens dit voorval kropen kinderen in een twintig meter verder gelegen schoollokaal van angst onder hun banken. Andere, Algerijnse kinderen, sloegen de „terechtstelling" gade door een heg van een na bij gelegen boerderij. Een der vermoorde Fransen is de vijftigjarige Maxime Mar- chand, directeur van de dienst voor maatschappelijk hulpbe- het zuiden tot het kanaal, dat de Oosterschelde zal verbin den met het toekomstige nieu we havencomplex van Ant werpen. Zo kort mogelijk kanaal Voor een volledige afschaffing ZON op onder MAAN op onder Mrt IC G.54 18.45 13.49 4.53 17 6.52 18.47 14.50 5.28 18 6.49 18.48 15.53 5.58 19 6.47 18.50 16.56 6.23 20 6.45 18.52 18.00 6.46 21 6.42 18.54 19.04 7.07 VRIJDAG 16 MAAP' v.m m. B ""kens 11.3- 08 T -cuzen 0.11 :.43 Hansweert 0.52 1.23 Walsoorden 1.02 1.33 OOSTELIJKE WIND Het K. N. M. I. deelt mede Boven de Noordzee bevindt zich een gebied van hoge luchtdruk, dat zich naar het oosten beweegt en daarbij in betekenis toeneemt. Als gevolg hiervan neemt bij ons de buienactiviteit af, terwijl de wind naar het oosten draait. Boven Ierland treffen we een frontale storing aan, die daar aan leiding geeft tot langdurige re- gen- en sneeuwval. Dit systeem ZATERDAG 17 MAART Breskens Terneuzen Har.sweert Walsoorden v.m. n.m. 11.37 12.08 0.12 12.43 0.52 1.23 1.02 1.33 breidt zich naar het noordoosten uit. Het is evenwel niet waar schijnlijk dat het ons land vóór hedenavond zal bereiken; wèl zal later op de dag van het westen uit de bewolking toenemen, voor namelijk in de hogere niveaus. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Vrij zonnig Droog en overwegend zonnig, maar later op de dag in het wes ten van het land toenemende be wolking. Zwakke tot matige wind tussen oost en zuidoost. Ongeveer dezelfde temperaturen als giste ren. toon aan Algerijnen, die in 1955 door de toenmalige gouverneur- generaal van Algerië Jacques Soustelle werd ingesteld. Sous- telle is thans, als bekend, een verwoed tegenstander van De Gaulle en diens Algerijnse poli tiek. Men zegt dat hij zich in Italië bevindt. Het geheime leger had de maatschappelijke werkers reeds verscheidene malen bedreigd. Volgens de AOS waren zij de zaak der Algerijnse rebellen toe gedaan. Onderwijs autoriteiten in Al giers hebben donderdagavond medegedeeld dat alle scholen in de stad a.s. maandag gesloten zullen blijven als rouwbetuiging in verband met het vermoorden van de zes maatschappelijke wer kers, van wie verscheidene bij het onderwijs werkzaam waren. Kabylisch schrijver bij de slachtoffers Later deelde de politie mee, dat de vijf slachtoffers drie Euro peanen en twee Algerijnen wa ren. Eén der gewonden, de Al gerijn Moeloed Feraoen, over leed kort nadat hij naar een zie kenhuis was overgebracht. Feraoen was een bekend Ka bylisch schrijver en een goede vriend van de twee jaar geleden omgekomen auteur en Nobel prijswinnaar Albert Camus. In 1963 kreeg Feraoen de „Prix Populiste" voor zijn boek „La terre et la Sang". Twee jaar latei- werd hem voor de roman „Le fils du Pauvre" de letterkundige prijs van Algerië toegekend. TWINTIGTAL WACHTENDE MENSEN BIJ BUSHALTE NEERGESCHOTEN IN ALGIERS In dc Mohammedaanse wijk Hoesein Dei in Algiers zijn don derdagmorgen tien Mohamme danen' doodgeschoten en een tien tal gewond toen onbekenden van uit een rijdende auto het vuur openden. Hierna ontstond een vuurgevecht waarbij drie andere Moslems werden gedood en vijf tien gewond. Volgens een Mohammedaanse ooggetuige stond een twintigtal Mohammedanen in de ochtend- schemer bij een bushalte te wachten, toen een kleine auto in de nabijheid stopte. Er stapte een man uit met een machine pistool. Voordat de rij mensen bij de halte voor het merendeel werklieden besefte wat er ge beurde, opende de man het vuur. Hij vuurde een houder leeg en toen nog een. Vóór hem vielen de mensen als kegels om. Som migen die niet direct dodelijk werden getroffen, trachtten te vluchten, maar de man achter volgde hen met zijn salvo's. Na dc aanslag stroomden hon derden Mohammedanen de straat op, waar zij begonnen auto's met stenen te bekogelen. Militairen wisten de menigte te versprei den, waarbij waarschuwings schoten in de lucht werden af gevuurd. INDISCH ONTWAPENINGSPLAN Naar van welingelichte zijde wordt vernomen heeft de Indi sche regering 'n compromis-ont wapeningsplan in voorbereiding. Nehroe zou het in april zelf in Genève willen indienen als hel verloop van de ontwapenings conferentie daartoe aanleiding geeft. Nehroe houdt zich de laat ste tijd intensief met het onlwa- peningsprcbleem bezig. Hij heeft een commissie in het leven ge roepen om alle aspecten ervan te onderzoeken.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1