OTTO Indonesië stemt in met geheime voorbesprekingen M-Brigadi'-Meuws Hatta over kwestie Nieuw-Guinea Het gelukkige moment waarop de gehele wereld wacht Militaire maatregelen in Frankrijk Weeroverzicht WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Ontwapeningsconferentie in Genève begonnen ING Algerijnse opstandelingen: STRAATBEELD UIT ALGIERS Op eerste iverkvergadering T n anderhalf jaar hadden 1 we ons neefje Otto, die op een Zwitserse hotel- school was, niet gezien. Jfc i vond het dus erg leuk toen j hij met zijn zuster mee kwam eten. Gekje denkt] alleen aan lengtegroei bij! zo'n jongen, en ik kon er) maar niet aan wennen dat) hij opeens zo'n rustige man nelijke zekerheid had. „Zal ik koken, tante?" J vroeg hij, want dat had hij ook op school geleerd, ,,'t Is al klaar," zei ik, „maar als j je de biefstuk soms bakken i wil?" „Otto heeft de biefstuk ge- j daan," zei ik glimlachend tegen mijn man, tegen dat j we het vlees gingen eten. .Tjonge, jonge," zei die met1 hetzelfde superieure glim- i lachje, dat ouderen altijd klaar hebben tegenover prestaties van jongeren. Maar dat lachje verloor hij toen hij at. Hij proefde zorg- vuldig met een verbaasd gezicht. Wel verdraaid zei hij. „Hoe doe je dat? Die 1 biefstuk is werkelijk ver- rukkelijk." Ik proefde licht veronge lijkt. Niemand kon biefstuk bakken als ik en nu zou zo'n jongen het beter doen maar nadat ik geproefd had, j moest ik bekennen, dat het bijzonder goed was. „Heb je er iets op gedaan j van kruiden of zo?" vroeg ik. „Heus niet," lachte Otto. „Onzin," zei ik een beetje nijdig. „Het smaakt anders, dat weet ik zeker!" „Dat klopt," zei hij. „V proeftboter. Onze chef-1 kok zei altijd: de kunst van de biefstuk is de boter. De meeste mensen doen het met wat anders en dat is ge woon zonde." Ik moest eerlijk toegeven j dat het heerlijk was en1 iedereen riep mee. Maar toch is daar ietshoe moet ik het zeggen... iets irri-\ terends in voor een gast- vrouw. Zo'n aap van een jongen, dacht ik, hoe oud is hij helemaal, net twintig. Maar even later zei Otto, I sprekend over zijn school: „We hebben ons gewoon kromgelachen, wc hebben j zo'n lol gehad!" En opeens j was hij weer mijn kleine neefje. Niemand lacht zich j immers zo krom, of rot of paars, als het schoolkind en Otto was met die ene zin weer het schoolkind ge- j worden. Meteen ivas mijn gevoel van 1 onzekerheid verdwenen en j ik voelde voldaan weer die lekkere ongefundeerde ze kerheid die de oudere gene- ratie altijd tegenover kin- 1 deren voelt. Het was een veilig gevoel. „Nu Otto," zei ik vriendelijk toen hij weg ging. „Je mag nog eens ko men koken, dit was heer- Zijïc. Maar dan iets anders dan biefstuk, want nu ken ik dat boter-trucje zelf." M-Brigadiers kunnen op pag. 14 van hun Internationaal M-Paspoort 5 nieuwe beziens waardigheden noteren waar zij gratis toegang hebben! Dit zijn ze: 51: Vogel- en Dierenpark „Heiderust" te Horn53: Vogelpark „Vogel vreugd" te Apeldoorn; 54: „Eurostand" te Westerhc ven (N-B.); 55: Rondvaartdi lst „Veersc Meer Loskade' t° Middelburg; 56: Landgoed „De Braak" te Eelde (I>r.)ï 52openlatenbericht volgt. fttafceïtog bij abonnement: Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur L van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand f2,—: per week 48 ct. Losse nrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW DONDERDAG 15 MAART 1962 18e Jaargang Nr 5548 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum pef advertentie f2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handel» advertenties!5 regels f 110. Tedereregel meer 22 ct. Kleine advertent'es bii vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr Soebandrio, heeft woensdag bekendgemaakt, dat president Soekarno het Amerikaanse voorstel betreffende het beginnen van officieuze en geheime besprekingen tussen Nederland en Indonesië over de kwestie-Nieuw- Guinea, heeft aanvaard. Minister Soebandrio heeft dit, aldus radio-Djakarta, gezegd bij zijn terugkeer van het eiland Bali, waar hij een onderhoud had met presi dent Soekarno. Minister Soebandrio heeft voorts gezegd, dat de Indonesische president de hoop had uitgesproken dat de officiële besprekingen zo spoedig mogelijk zou den kunnen beginnen en dat de wijze van overdracht van het bestuur over Westelijk Nieuw-Guinea aan Indo nesië spoedig zou kunnen worden geregeld. Volgens minister Soebandrio had president Soekarno nog gezegd- „Als de Nederlanders het bestuur (over Westelijk Nieuw-Guinea) aan Indonesië overdragen, kunnen wij de veiligheid van de Nederlandse burgers garanderen en de verzekering geven dat de vrede in het gehele gebied bewaard zal blijven. Wij hebben voldoen de ervaring om de vrede en veiligheid in het gebied te verzekeren. Onze strijdkrachten zijn volkomen in staat cm alle eventualiteiten het hoofd te bieden, die zich dooi de schuld van de inwoners kunnen voordoen". Desgevraagd heeft een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag meegedeeld dat hij op het ogen- Mik niets aan dit bericht heeft toe te voegen. Hij venvees naar hetgeen minister-president prof. dr. J. E. de Quay maandagavond na afloop van de kabinetszitting heeft verklaard. De voormalige Indonesische vice-president dr. Hatta heeft woensdag op de Nederlandse re gering een beroep gedaan, een „wézenlijke stap" in de richting van een oplossing van de kwestie Westelijk Nieuw-Guinea te doen. In een gesprek met Nederlandse journalisten in Bonn zei dr. Hat ta, dat Nederland steeds slechts de ene kleine stap na de andere heeft gedaan. Vol gens hem behoeft Nederland slechts „irrationele herinnerin gen aan een oude koloniale glo rie" te overwinnen om tot een overeenkomst met Indonesië te komen. Hij zei dat Indonesië ook nadien een neutralistische buitenlandse koers zal voigen, die zekere over eenkomsten zou vertonen met de politiek van India. Ook op de vraag hoelang In donesië nog op een vreedzame regeling van de genoemde kwes tie zal wachten, gaf hij geen rechtstreeks antwoord. Indone sië wachtte al twaalf jaar, en hoelang dit land nog zou kunnen tot dusver wachten, zou van Nederland af hangen, meende hij. Aan de persconferentie, welke in de. residentie van de Indonesi sche ambassadeur dr. Loekman Hakim werd gehouden, namen behalve de Nederlandse corres pondenten in Bonn ook redacteu ren van Nederlandse bladen deel. Dr. Hatta keert heden naar zijn land terug. LUCHTALARM OP BIAK De commandant van dé strijd krachten in Nieuw-Guinea heeft woensdag het volgende bekend gemaakt: ..Door de commandant van de luchtverdediging te Biak is dins dagavond van 23.05 uur tot 23.47 uur plaatselijke tijd luchtalarm gegeven. Het alarm geschiedde op grond van visueel waarge nomen in de lucht bewegende lichten boven de Straat Japen (d.i. de straat ten zuiden van Biak Red. A.N.P.) terwijl zich daar geen eigen of ons bekende vliegtuigen bevonden. Over de anwezigheid van vliegtuigen kon geen zekerheid worden ver kregen. De laatste waarneming was te 23.15 uur. Te 23.47 uur kon zonder verdere actie alarm wor den opgeheven". Nehroe zal geen gebruik van Indische vliegvelden toestaan voor vervoer van Nederlandse troepen naar Nieuw-Guinea. De IndLche minister-president Nehroe heeft woensdag in ant woord op vragen in het Indische Hogerhuis gezegd, dat zijn rege ring geen toestemming zal geven voor het gebruik van Indische vliegvelden of havens voor het vervoer van Nederlandse troepen naar westelijk Nieuw-Guinea, door de premier West-Irian ge noemd. India heeft, aldus Nehroe, In donesië altijd gesteund wat de soevereiniteit over het betwiste gebied betreft. TUSSENTIJDSE VERKIEZING IN ENGELAND De liberalen hebben dinsdag bij een tussentijdse verkiezing in Blackpool in Engeland zoveel stemmen behaald dat de conser vatieve kandidaal. Miscampbell, de zetel in het Lagerhuis maar met een kleine meerderheid voor zijn partij heeft kunnen behou den. De liberalen drongen de socialisten van de tweede naai de derde plaats in dit district. De conservatieven hadden in 1959 15.857 stemmen meer dan nummer twee, de socialistische kandidaat. Hun meerderheid op nummer twee, de liberale kandi daat Hague, was nu 973 stem men. De uitslag van dinsdag is als volgt: Miscampbell 12.711 stem men, Hague 11.738 stemmen en de socialist Shirlc Summerskill 8776 stemmen. V. N.-kringen verheugd over Indonesische instemming In diplomatieke V. N.-kringen toonde men zich woensdag ver heugd over de aanvaarding door president Soekarno van de Ame rikaanse voorstellen voor gehei me vóórbesprekingen met Neder land. In dit verband werd zowel hul de gebracht aan de waarnemend secretaris-generaal der Verenig de Naties, Oe Thant, als aan de Amerikaanse minister van Justi tie, Robert Kennedy, voor het ef fenen van de paden voor deze ontwikkeling. Amerikaanse officiële leringen onthouden zich nog van commen taar op de Indonesische aanvaar ding van de Amerikaanse voor steilen, omdat het officiële ant woord van de Indonesische rege ring nog niet is ontvangen. Als het bericht vanradio-Dja karta bevestigd wordt, zo wordt echter in genoemde kringen opge merkt, zou dit een belangrijke vooruitgang betekenen inzake de regeling van het geschil. BEWEGING VAN SOUSTELLE VERBODEN De Franse regering heeft woensdag de ontbinding gelast van de beweging „nationale her groepering" onder leiding van Jacques Soustelle, voormalig Gaullistisch minister die thans een verbitterde tegenstander van de Algerijnse politiek van de president js. De beweging, waarvan de op richting in oktober 1960 door Soustelle werd bekend gemaakt, heeft nooit de concrete vorm van politieke partij gekregen. Soustelle ging na de putsch der generaals in Algiers in april j.I. uit eigen beweging naar het buitenland. Men denkt dat hij voornameliik in Italië is geweest. Het Zweedse vrachtschip „Si- lona" (2.261 ton), dat tijdens de overstromingsramp in West- Duitsland van 17 februari aan de oevers van de Elbe nabij Cux- haven op een weiland Werd ge worpen, kan niet worden gebor gen en is voor sloop verkocht. EILAND IN BESNEEUWDE STAD. Een winterse foto van de Bran denburger Poort in Gost-Berlijn temidden van een besneeuwde stad. Midden boven loopt de be roemde straat Unter den Linden. Duidelijk is de beruchte muur te zien. welke Berlijn in tweeën deelt. Op de voorgrond de die rentuin. Nu alleen maar bijna braak terrein met hier en daar een observatiepost. Midden rechts het eens beroemde Adlon-hotel en bij het hotel de open plek, waar eens de hunker stond, waar- Hitier zelfmoord zou hebben gepleegd. De oud-vice-president die inder tijd aan de NederlandsIndone sische onaihankelijkheidsbespre kingen heeft deelgenomen, heeft van zijn bezoek aan Europa ge bruik gemaakt om met iN'eder- landse personen van gedachten te wisselen over het vraagstuk betreffende Westelijk Nieuw-Gui nea. Zo sprak hij in Wenen, waar hij een internationale con ferentie over ontwikkelingshulp bijwoonde, o.a. met de heer Al fred Mozer, de kabinetschef van de Nederlandse vice-voorzitter van de Europese commissie van de E.E.G., dr. Mansholt. Op de vraag of hij in opdracht van president Soekarno handel de, antwoordde dr. Hatta ontken nend. Hij zei dat de gesprekken met Nederlanders een onofficieel karakter droegen. De Indonesische politicus die als Westelijk georiënteerd en een voorstander van een andere bui tenlandse koers dan Soekarno voorstaat wordt beschouwd, ver klaarde voorts dat Nederland de soevereiniteit over Westelijk Nieuw-Guinea even goed aan In donesië als aan de V. N. kon overdragen. Dit. achtte hij zelfs logischer. „Wij zouden graag tot besprekingen komen en ook de Nederlanders, die ik gesproken heb, streven naar een oplossing van het probleem door spoedige onderhandelingen". Volgens dr. Hatta heeft Indo nesië herhaaldelijk getracht con tact met de Nederlandse rege ring op te nemen, doch deze po gingen waren afgewezen. In antwoord op de vraag of de Papoea's in een Indonesische on derhandelingsdelegatie kunnen zijn vertegenwoordigd, zei hij dat het beter was, dat eerst de twee regeringen elkaar spreken. Er bestonden z.i. echter geen prin cipiële bezwaren. In elk geval zou rekening moeten worden ge- nouden met de verlangens van de Papoea's. Dr. Hatta gaf een ontwijkend antwoord op de vraag of Indone sië na een oplossing van de kwes tie Nieuw-Guinea zijn politieke activiteit in Azië zal versterken. De persdienst van de Algerijn se opstandelingen, APS, meldt, dat belangrijke vorderingen wor den gemaakt in de wapenstil standsonderhandelingen in E-vian en dat zekere pessimistische pers berichten in de afgelopen 48 uur vals zijn. „De gelukkige gebeur tenis waarop het volk van Frank rijk en Algerië en de gehele wereld wachten, is nabij", aldus APS. Volgens een correspondent van DPA ziet he: er naar uit, dat de wapenstilstand in Algerië zowel in Parijs -als in Tunis afgekon digd wordt. Door dit „compro mis" zou men alle juridische klippen en prestige-gevoelig- heden omzeild hebben. Door deze oplossing zou ook niet de indruk gewekt worden, dat de FLN ge capituleerd heeft. Het voorlopige uitvoerende ge zag na de wapenstilstand in Al gerië zal thans definitief uit twaalf leden bestaan, onder wie vier FLN-vertegenwoordigers, vier Europeanen en vier Alge rijnen van andere richting dan de FLN. De voorzitter zal een Algerijn en de vice-voorzitter een Europeaan zijn. Woensdag waren de Franse en Algerijnse delegaties vijf uur lang in vergaderin bijeen. Heden morgen zal een nieuwe bijeen komst plaats hebben. Behalve over de hierboven ge noemde samenstelling van het voorlopige uitvoerende gezag, zou ook praktisch overeenstemming zijn bereikt over de volgende punten Naast het voorlopige uitvoe rende gezag zal een Franse hoge commissaris worden benoemd, als vervanger van de huidige al gemeen vertegenwoordiger der Franse regering. Als waarschijn lijke kandidaat voor deze functie wordt genoemd generaal Pierre Billotte, een prominente Gaul list, die eind 1941 uit Duitse krijgsgevangenschap naar Enge land wist te vluchten en zich bij De Gaulle aansloot. De nieuwe, zgn. locale strijd macht, die ter beschikking van het voorlopige gezag zal worden gesteld, zal bestaan uit 10.000 moslems, onder bevel van een, nog niet gekozen, Algerijn, die zal worden bijgestaan door een Franse generaal van de oproer politie. De handhaving van het gezag in Algiers en Oran zal ech ter berusten bij het leger en de Franse veiligheidstroepen. Eén van de laatste punten die nog moeten worden geregeld, is het vaststellen van de zónes waarin de Algerijnse opstande lingenstrijdkrachten zullen wor den gegroepeerd. Deze strijders zullen zich binnen deze zones vrijelijk kunnen bewegen en voor de voedselvoorziening daar bui len mogen komen. De datum van het referendum in Algerië zal door het voorlopi ge gezag worden vastgesteld en door een Frans regeringsbesluit worden bekrachtigd. De Franse strijdkrachten zou- den Algerië drie jaar na het re- bijeen- -ferendum moeten verlaten. Dit geldt niet voor de troepen, die zijn gestationeerd in de marine basis Mers-el-Lhebir, die gedu rende vijftien jaar aan Frankrijk zal worden verpacht, alsmede voor bepaalde luehtbases cn de atoombasis in de Sahara, die voor vijf jaar aan Frankrijk zal worden verpacht. Nog is tussen Frankrijk en Alge rië in Evian geen akkoord bereikt en nog duurt de toestand van explosieve spanning zowel in Pa rijs als in Algiers en Oran etc. voort. Foto: Een tekenend beeld voor de geestesgesteldheid in Algiers, waar men zo langzamerhand aan alle gruwelen gewoon schijnt te zijn. ALLE VERLOVEN INGETROKKEN In Frankrijk zijn alle militairen van land-, zee- en luchtmacht In hun kazernes geconsigneerd. Alle verloven zijn ingetrokken. Dit hebben militaire autoriteiten woensdag in Parijs meegedeeld. In de viootbasis Toulon worden de toegangen tot het arsenaal door met machinepistolen bewapende mariniers bewaakt. Enige schepen van de Franse vloot, die oefeningen houden in het weste lijke deel van de Middellandse Zee, kruisen voor de kust van Algerië. dinsdag met luchtdoelgeschut waarschuwingsschoten gelost op De bewaking van de gevan genis in Tulle, waar ex-generaal Challe en andere leiders van de militaire putsch in Algiers ge vangenisstraffen uitzitten, heelt ENKELE BUIEN Boven de Noordzee wordt een noordelijke stroming in stand gehouden door een rug van hoge luchtdruk die zich uitstrekt van IJsland naar de Britse eilanden en een kleine depressie in de Duitse Bocht. De aangevoerde lucht is onstabiel zodat zich sneeuwbuien konden ontwikke len. Deze werden afgewisseld door zonnige perioden, tijdens welke de temperatuur opliep tot omstreeks 3 graden. De rug van hoge luchtdruk wordt in het westen aangetast als gevolg van depressie-activi teit op de Oceaan. Het ziet er evenwel niet naar uit dat deze zich de eerstkomende dagen tot het vasteland zal uitbreiden, zo dat op een voortduren van het huidige weertype moet worden gerekend. medegedeeld door het K. N. M. I, geldig tot hedenavond. Zonnige perioden. Zonnige perioden maar ook plaatselijk een sneeuwbui. Over wegend matige wind tuso-i west cn noordwest. Temperaturen op lopend tot enkele graden boven het vriespunt. DONDERDAG 15 MAART v.m. n.m. Breskens 11.01 11.25 Terneuzen 11.36 Hansweert 0.16 12.40 Walsoorden 0.26 12.50 VRIJDAG 10 MAART v.m. n.m. Breskens 11.37 12.08 Terneuzen 0.12 12.43 Hansweert 0.52 1.23 Walsoorden 1.02 1.33 ZON MAAN Mr» op onder op onder 15 6.56 18.43 12.52 4.10 IC 6.54 18.45 13.49 4.53 17 6.52 18.47 14.50 5.28 De Geneefse ontwapenings conferentie is woensdagmiddag om 16.12 uur begonnen. Er ne men 17 landen aan deel, t.w.: Amerika, Engeland, Canada, Ita lië, de Sowjet-Unie, Bulgarije, Tsjecho-Slowakije, Polen, Roe menië, Brazilië, Birma, Ethiopië, India, Mexico, Nigeria, Zweden en Egypte. Het 18de lid, Frank rijk, heeft besloten niet mee te doen. De conferentie werd geopend door de Egyptenaar Omar Loufti als vertegenwoordiger van Oe Thant, de waarnemende secre taris-generaal van de Verenigde Naties. De openingsvergadering heeft ongeveer 40 minuten geduurd. De te volgen procedure werd goed gekeurd. De eerste werkvergade ring begint hedenmorgen om 10 uur. De Sowjet-Unie en Amerika treden op als permanente voor zitters. Bovendien zal er telkens een voorzitter van de dag wor den gekozen, in alfabetische volg orde. Alle vergaderingen zullen besloten zijn, tenzij anders over eengekomen. Na elke bijeen-1 komen. komst zal er een communiqué worden uitgegeven. NiEUW AMERIKAANS ONTWAPENINGS- VOORSTEL Van gezaghebbende zijde wordt in Genève meegedeeld, dat Ame rika heden op de eerste werk vergadering van de ontwape ningsconferentie een nieuw ont wapeningsvoorstel zal doen. Het zou drie stadia omvatten en gebaseerd zijn op de Ameri kaanse ontwapeningsverklaring van het vorig jaar september. Het betreft een algemene en vol ledige ontwapening onder doel treffende internationale controle. Het voorstel heeft veel van het Amerikaanse plan van 27 juni 1960, maar bevat ook nieuwe ele menten. Het heeft de volledige steun van de drie andere Weste lijke delegaties: Canada, Italië en Engeland. Het wordt niet uitgesloten ge acht. dat ook de Sowjet-Unie vandaag met een voorstel zal een laagvliegend militair vlieg tuig, dat kennelijk uit de koers was geraakt. De bewaking heeft instructie te schieten op elk vliegtuig dat lager dan 3.000 meter over Tulle vliegt. Het burgerluchtvaartver- keer in het betrokken gebied is al sinds augustus van het vorige jaar verboden. Strenger optreden tegen misbruik van overnemen van zgn. lege N. V.'s Naar het ministerie van Finan ciën mededeelt, komt het voor dat z.g. lege naamloze vennoot schappen, die verrekenbare ver liezen hebben geleden, worden opgekocht om de heffing van vennootschapsbelasting en in komstenbelasting over na de overneming van die N.V.'s te ma ken winsten te ontgaan. Tegen het misbruik van deze overnemingen om fiscale rede nen is de belastingdienst in het verleden reeds met diverse mid delen opgekomen. Aangezien met deze wijze van bestrijding van het misbruik niet altijd een be vredigend resultaat is verkregen, overweegt de staatssecretaris van Financiën dan ook een strenger optreden, met name door mede een beroep te doen op de wet op de richtige heffing en op de leer der wetsontduiking. In verband hiermede heeft de staatssecreta ris de inspecteurs opgedragen, hem op korte termijn een opga ve te verstrekken van de z.g. lege N.V.'s, die enigszins belangrijke verrekenbare verliezen hebben geleden en waarvan is gebleken, dat zij om fiscale motieven zijn overgenomen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1