SCHILDER ÓÓK MET Schippersknecht Chefarine 4 Medewerking aan Amerikaanse plannen tot regeling van de kwestie Nieuw-Guinea HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN rr n- uiiin» (jYIfemsai DINGEMANSE len VANDENBRUELE DINSDAG 13 MAART 1962 18e Jaargang Nr 5546 Na 8-urige vergadering van de ministerraad bezorgdheid over Indonesiscke militaire maatregelen Regering unaniem eens over vóór bespreking over Nieuw-Guinea GOA WORDT INGELIJFD De verspreiding van kernwapens Krachtige aardbeving in Latijns-Amerika geregistreerd LESVLIEGTUIG BIJ MELISSANT (Z.-H.> NEERGESTORT Piloot omgekomen 4-voudige combinatie inderdaad tted> beter! Moeders verzoeken Koningin geen militairen meer naar Nieuw-Guinea te zenden ANTI-O. A. S. STAKING IN PARIJS Binnenkort waarschijnlijk ook verzoek tot de regering Grote ongerustheid Audiëntie van een kwartier Handtekeningen verzamelen vrijetijdsverf kwaliteitsverf EICHMANN DE BESPREKINGEN IN EVIAN )R 'E, ii 82 I»iaillli, I ooo,— ibeien, gratis lande- Jssing dam. t S3 .woou!i*uioü*tr Axclsestraat 3 cn 91 Terneuzen siding pt en e ge- geld HOEST UW KIND? Nattermann's MELROSum FOKte helpt, lost taai slijm op, smaakt goed. Fla- con 2bij elke drogist. GEVRAAGD mag ook leerling zijn, voor Motorspits, Internationale vaart Goed loon. P. VAAL, Hendrikstraat 1, TERNEUZEN Tel. 2652 onzichtbaar STOPPEN KOUSENREPARATIE Terneuzen, Noordstraat 45 Tel. 2546 - Brouwerijstr. 4 NACHTELIJKE TOBBERIJEN Calma Dragées brengen overspannen zenuwen tot rust, ƒ2,bij elke drogist. Ir.kerlne bij abonnement: Terneuzen cteur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 onurr imei 38150 onnementsprijs: ƒ6,— pei kwartaal; per f2,pei week 48 ct. Losse nrs 9 et. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct: minimum pet advertentie f 2.40 Rubriek Kleine Advertenties (géén handela- advertenties)5 regels 1 10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 nor. De Nederlandse regerin blijft zich op het standpunt stellen, dat zij nog steeds ernstig streeft naar onder handelingen met Indonesië in tegenwoordigheid van een derde partij. Dit heeft de minister-president, prof. De Quay, gisteravond mede- Btdeekl in een persconferentie na afloop van een speciale zit ting van het kabinet, die acht uur heeft geduurd. ■Minister De Quay verklaarde, dat de Nederlandse regering ijeeft besloten alle denkbeelden tl aanvaarden, die door Ameri kaanse autoriteiten zijn ontwik keld op het gebied van geheime Indonesisch—Nederlandse vóór- Besprekingen. ^Prot. De Quay zei, dat de ederlandse legering haar vol- ige medewerking zal verlenen n de plannen, zoals die door de ilerenigde Staten zijn ontworpen, je minister-president zei voorts, pt er nog steeds onderhandelin- ien met de Verenigde Staten pande zijn met betrekking tot plaats en de tijd van de be- irekingen en de persoon in iens tegenwoordigheid de be- irekingen zullen worden gehou- 'tt. II. De minister president zei, dat de Nederlandse regering hoopt, at de besprekingen spoedig zul len beginnen. Hij voegde hier (venwel aan toe, dat de Neder Kfce regering zich nog steeds prgen maakt over de door de In- nesiers gehouden redevoerin gen, waarin scherpe taal tegen Hederland wordt gebruikt. Ook is de Nederlandse regering wrgd over de Indonesische jvoorhereidingen, die nog steeds an <|e gang zijn in de vorm van ndonesisehe militaire maatrege- flen in het gebied rond West N\v- puinea. Omdat wij ons ernstige zorgen naken, is aan de admiraals Brou- ver en Pröpper verzocht verslag |uit te brengen aan het kabinet, zo deelde de heer De Quay mede. Naar hij hieraan toevoegde hoopt de regering, dat aan deze militai re voorbereidingen van Indonesië en eind zal komen op het ogen- jblik, dat de voorbesprekingen Kunnen worden afgesloten. In antwoord op een vraag, of de Nederlandse regering over woog troepen-versterkingen naar Nieuw-Guinea te zenden, deelde prol. De Quay mede, dat zich een situatie kan voordoen, die de Ne derlandse regering noodzaakt tot het nemen van extra maatrege len. Desgevraagd deelde de heer De Quay voorts mede, dat ook de kwestie van eventuele evacuatie maatregelen voor Nederlandse burgers in de zitting van de mi nisterraad is besproken. Er is evenwel geen beslissing geno men. In antwoord op een andere vraag verklaarde de premier, dat men uit hetgeen de laatste tijd officieel is bekend gemaakt, de slotsom kan trekken, dat de kan sen op een Indonesische invasie in West Nieuw-Guinea nu groter zijn dan zij in het verleden zijn geweest. Premier Nehroe heeft maan- lag bij het Lagerhuis van het Indiase parlement een wetsont werp tot inlijving van de voor- nalige Portugese kolonies Goa, Daman en Dioe ingediend. Het antwerp voorziet in een grond wetswijziging waarbij de gebie den vanaf 20 december 1961 als integraal deel van de republiek India worden beschouwd. Ook diende Nehroe een wets ontwerp in waarin voorzien wordt in het bestuur van ge noemde gebieden door een door de centrale regering benoemde 'beheerder. Naar eensgezinde opvatting van het kabinet dient Nederland deel te nemen aan voorbesprekin gen over onderhandelingen over Nieuw-Guinea zonder preabele voorwaarden met Indonesië in aanwezigheid van een derde. Dit deelde minister-president De Quay gisteravond tijdens een persconrerentie in de „Nieuws poort" na de kabinetszitting, die van half elf des morgens tot tien uur 's avonds met enige onder brekingen duurde. Deze bespre kingen werden bijgewoond door de staatssecretarissen van Bui tenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Defensie. In de loop van de middag werden de admi raals Pröpper en Brouwer ge raadpleegd. De minister-president zeide, dat van Amerikaanse zijde de vraag is gesteld of Nederland be reid zou zijn tot geheime voorlo pige besprekingen zonder voor waarden in bijzijn van een derde. Hiermede akkoord gaande zal thans bepaald moeten worden op welke wijze, in welke plaats en onder bijzijn van welke derde deze voorbesprekingen ter formu lering van een agenda voor on derhandelingen zullen worden ge houden. Het is nog niet bekend wie van Nederlandse zijde aan die voorbesprekingen zal deelne men. Gezien het feit, dat aan Ne derland en Indonesië door de Ver enigde Staten dezelfde vragen zijn gesteld (n.l. tijd, plaats en welke derde), zeide de minister president op een vraag of Indo nesië eenzelfde besluit als het ka binet heeft genomen: „Ik neem dus aan, dat dit wèl gebeurd is." Tijdens de persconferentie zeide prof. De Quay, dat de kabinets besprekingen zeer lang hebben geduurd. „Maar", zo voegde hij hieraan toe, „wij bespraken wat ons allen in bijzondere mate be zighoudt." „Wij hebben een uitvoerig ver slag van de reis van onze minis ter van Buitenlandse Zaken de heer Luns gekregen, met name over besprekingen met diens col lega Dean Rusk, daarboven en daarnaast met president Kenne dy alsmede met tal van persoon lijkheden van het State Depart ment. Wij waren bijzonder geïn terresseerd in de persoonlijke evaluatie van onze minister van Buitenlandse Zaken van deze ge sprekken. Hoewel wij wel veel reeds uit schriftelijke stukken wisten, hechtten wij veel aan de persoonlijke waardering van de heer Luns over diverse vraag stukken. Aan dit verslag en de bespreking daarover was een vrij groot deel van de dag gewijd. Naar aanleiding daarvan kan thans worden medegedeeld, dat de Nederlandse regering ernstig De Sowjet-Unie is bereid te be loven geen kernwapens aan an dere landen te verstrekken, mits Amerika, Engeland en Frank rijk hetzelfde beloven. Dit heeft de Russische minister van Bui- ®"'andse Zaken, Gromiko, mee gedeeld in een brief aan Oe riiant de waarnemende secreta ris-generaal van de V. N. Er is geen reden, aldus Gromiko, om zulk een besluit uit te stellen. De Sowjet-Unie acht het ook be- Lngrijk, dat de niet-kernmo- Efndheden beloven niet te zullen Proberen kernwapens te verwer- Ven of te produceren. Gromiko zegt verder in zijn brief, die een antwoord is op een I -chrijven van Ce Thant, dat ver dere verspreiding van kernwa pens ook kan worden voorkomen door bepaalde gebieden bij over eenkomst kernwapenvrij te ma ken. In een tweede brief aan Oe Thant zegt Gromiko, dat de Sow jet-Unie grote waarde hecht aan een speciale conferentie over een verbod op het gebruik van kern wapens, als eerste stap naar de vernietiging van alle kernwa pens. Oe Thant had op grond van een Zweedse resolutie welke op vier december door de algemene vergadering was goedgekeurd, aan alle leden verzocht hun me ning weer te geven over de kwestie van ce verspreiding der kernwapens. De antwoorden moeten vóór vijftien maart binnen zijn. Een Amerikaans en een Britse zegsman in Genève zagen geen nieuwe gezichtspunten in Gro- miko's antwoord. streeft en hoopt op het tot stand komen van een voorlopig gesprek met Indonesië in aanwezigheid van een derde. Het voorstel tot het houden van verrouwelijke of geheime voor besprekingen is van Amerikaan se zijde gekomen. De Nederland se regering geeft alle medewer king aan dit standpunt. De ge dachten van de Verenigde Staten zijn aanvaard en op het ogenblik vinden besprekingen plaats waar, het tijdstip waarop en de persoon waaronder deze besprekingen zul len worden gehouden," aldus de minister-president. Proi. De Quay zeide voorts, dat het Amerikaanse overleg zowel in Indonesië- als in Nederlandse richting ging, waardoor er hoop is, dat het gesprek spoedig tot stand komt. „De Nederlandse regering is echer nog steeds bezorgd over redevoeringen van Indonesische zijde en ae scherpe taal daarin ten aanzien van Nederland, gebe zigd zoals in de laatste rede van de heer Soekarno. De regering is ook bezorgd over de militaire maatregelen, die zijdens Indone sië in het gebied rondom Nieuw- Guinea worden genomen en niet werden gestopt", aldus de pre mier. „In de hoop op een spoedig ge sprek verwacht de Nederlandse legering, dat de toespraken en maatregelen van Indonesië zullen ophouden. Deze zouden anders het tot stand komen van bespre kingen niet vergemakkelijken," zo vervolgde hij. De premier verklaarde voorts, „dat er beslist geen versterkin gen naar Nieuw-Guinea worden ezonden, maar de mogelijkheid daarvan blijft nog bestaan indien van andere zijde aggressieve da den blijven bestaan. Hij zeide nog maals, dat hij, zover hij is inge- lich, ook Indonesië het voor overleg heeft aanvaard. Er is geen limiet gesteld aan de tijd, waarbinnen de besprekingen moeten beginnen, maar het is wel de bedoeling, dat dit zo spoedig mogelijk gebeurt. De Nederland se regering wil ook zonder her stel van de diplomatieke betrek kingen met Indonesië praten. Nederland is echter niet bereid tot een bilateraal gesprek, wèl tot een gesprek in aanwezigheid met een derde, zonder pre-condi- ties. Minister-president De Quay gaf vervolgens antwoord op een reeks vragen. Zo zeide hij, dat wij het standpunt innemen, dat, indien de onderhandelingen eenmaal be ginnen, wat ons betreft de Pa- poeas rechtstreeks bij deze onder- nandelingen zouden kunnen wor den betrokken. „Als het van ons afhangt kunnen de Papoeas mede aan de tafel gaan zitten als de onderhandelingen eenmaal op gang zijn," zo herhaalde hij. Prof. De Quay zeide voorts, dat het vooroverleg dus gaat over de wensen inzake onderwerpen die op de agenda voor onderhande lingen zouden kunnen worden geplaatst. Wij zullen deze onder handelingen niet laten afspringen op de plaats, waar deze uiteinde lijk zullen worden gehouden, „al hebben wij wel een voorkeur voor een plaats," verklaarde hij. Over de „.derde persoon" zeide prof. De Quay de indruk te heb ben, dat van Indonesische zijde de voorkeur aan een Amerikaan wordt gegeven. Nederland staat niet op de nationaliteit van de „derde persoon". Gevraagd over de bescherming van Nieuw-Guinea herhaalde de premier zijn eerder afgelegde ver klaring en voegde erbij: „Er kan een situatie of een toestand in Nieuw-Guinea ontstaan, die het noodzakelijk maakt ook daar maatregelen ter bescherming te nemen." Hij verklaarde tenslotte, dat het nog niet bekend is of de regering deze week een verklaring in de Tweede Kamer zal afleggen. Het observatorium van de uni versiteit van Californië te Ber keley heeft maandag een krach tige aardbeving geregistreerd, waarvan het epicentrum waar schijnlijk in Columbia lag. De beving hield anderhalf uur aan en gaf op de schaal van Richter een uitslag van 6,75. Maandagmiddag omstreeks vier uur is een Tiger Moth in de om geving van Melissant (Zuid-Hol land) neergestort. Het was een lesvliegtuig, afkomstig van het vliegveld Zestienhoven. Het stof felijk overschot van de piloot is geborgen. De landbouwer D. O. H. van Nieuwenhuyzen en zijn knecht, de heer K. Lodder, beiden uit Dirksland, die op de Diederickse Gors te Melissant aan het heien waren, hoorden dat het toestel (een tweedekker) moeilijkheden had. Doordat echter juist een sneeuwbui overtrok, konden zij niets zien. Plotseling weerklonk een harde klap. Toen de bui voor bij was, zagen zij het toestel op het slik liggen. Het duurde een half uur voor ze ter plaatse wa ren. Daar bleek dat de piloot uit het vliegtuig was geslingerd. Hij was ernstig aan het hoofd ge wond en reeds overleden. De he ren Van Nieuwenhuyzen en Lod der hebben het lichaam op een vleugel gelegd en zijn toen hulp van de politie gaan inroepen. Ten tijde van het ongeval was het laag water. Met behulp van politie en burgers is het stoffelijk overschot van de piloot later ge borgen. Het toestel is zó zwaai beschadigd, dat het vermoedelijk wel als verloren zal moeten wor den beschouwd. Het is mogelijk dat de luchtvaartinspectie heden nog een onderzoek zal instellen óf het toestel nog is te herstel len. De piloot van het verongelukte vliegtuig is' de 22-jarige heer B. ten Wolde uit Delft, student aan de technische hogeschool aldaar. Met drie mede-studenten en vijf niet-studenten nam hij deel aan een rally opgezet door de Delftse vliegtuigbouwkundige studenten De rijkspolitie te water bewaakt het wrak meteen boot. Het stof felijk overschot van de omgeko men student is overgebracht naar de aula van het kerkhof te Mc- lissant. (Adv.) Vier betrouwbare middelen in 1 tablet doen wonderen tegen pijn en griep I Elk der vier bestanddelen van Chefarine „4" is wereldberoemd. De combinatie in één tablet werkt nóg krachtiger. Bovendien zorgt één der bestanddelen, dat ook een gevoelige maag niet van streek raakt. beroemde GENEESMIDDELEN IN ÉÉN TABLET Glazen buisje 20 tabletten f 0.80 Handige stripverpakking 40 tabletten f 1.50 Voordelige flacon 100 tabletten f 3,50 In Parijs is maandag een sta- j king van een half uur gehouden I uit protest tegen de ontploffing waardoor zaterdag in de voorstad I Issy-les-Moulineaux drie mensen werden gedood en ongeveer vijf- tig gewond. De ondergrondse I treinen en de bussen reden niet en in honderden fabrieken en i kantoren lag het werk stil. Op sommige ministeries werd de telefoon niet opgenomen. Het Franse persbureau A.F.P. onder brak de nieuwsvoorziening. Verscheidene honderden stu denten verzamelden zich bij de Soibonne en eisten vrijlating van Algerijnse gevangenen en ontslag van de Parijse politieprefect. Na dat zij naar toespraken hadden geluisterd waarin het rechts-ex- tremistische geheime leger werd veroordeeld, gingen zij uiteen zonder dat zich incidenten had den voorgedaan. De staking was uitgeroepen door de voornaamste vakbond organisaties. H. M. de Koningin heeft maan dagochtend een delegatie van vijf dames in audiëntie ontvangen, die haar namens honderd moe ders van dienstplichtige sol daten een verzoekschrift hebben overhandigd in verband met het verblijf van militairen op Nw.- Guinea. Het verzoekschrift luidt: „Ondergetekenden, allen moe ders van dienstplichtige soldaten, wenden zich hierbij tot U, in verband met de grote gevaren, die hun kinderen bedreigen zo een gewapend conflict met Indo nesië om Nieuw-Guinea mocht uitbreken. U zult, zelf moeder, kunnen begrijpen, welke gevoe lens ons bewegen, nu na de be raadslagingen in de Tweede Kamer, de toestand voor ons niet geruststellender is geworden. Nu een vreedzame oplossing door middel van onderhandelingen met Indonesië nog steeds geen werkelijkheid is geworden, wordt het oorlogsgevaar rtiet de dag groter. Wij wenden ons daarom tot Uwe Majesteit met het ver zoek, dat alsnog niets zal wor den nagelaten om tot een vreed zame oplossing te komen, opdat het leven van onze zonen, die thans op Nieuw-Guinea hun mi litaire dienstplicht vervullen, gespaard blijft en hun veilige terugkeer naar huis mogelijk wordt gemaakt en geen nieuwe dienstplichtigen meer naar Nieuw-Guinea zullen worden gezonden. Wij verzoe ken U dringend alles te willen doen wat binnen uw bereik ligt, om het gevaar af te wenden, dat onze zonen en onze families be dreigt". De vijf moeders, die deze brief aan de Koningin maandagoch tend hebben overhandigd, zijn mevrouw M. Veltman uit Am sterdam, mevrouw T. Bartels uit Hattem, mevrouw C. Boon uit Rotterdam, mevrouw J. de Rui ter uit Den Haag en mevrouw J. van Hilst uit Rotterdam. Op een persconferentie, die zij maandag middag in Amsterdam hebben gehouden, hebben zij hun actie nader toegelicht. Het initiatief is genomen door mevrouw Veltman, wier zoon onlangs de militaire dienst heeft verlaten. Na het incident in de Etnabaai heeft zij contact ge zocht met andere moeders van militairen, bij wie, zoals zij zei, eveneens grote ongerustheid heerst over de toestand op Nw.- Guinea. In de komende weken zal men trachten van zoveel mo gelijk moeders Van Nederlandse dienstplichtigen adhesiebetui gingen met het maandagochtend aan de Koningin overhandigde verzoekschrift, te verkrijgen. Daarna zal het resultaat van het vervolk van de actie eveneens aan de Koningin worden aange boden. Op de persconferentie deelden de moeders mee, dat de audiëntie ruim een kwartier had geduurd. .,De Koningin toonde zeer veel belangstelling", zo verklaarde mevr. Veltman, „we hebben sterk de indruk gekregen dat er verder over gesproken zal wor den". Unaniem vonden de moe ders dat de audiëntie hen „be slist opgelucht had". Mevr. van Hilst, wier zoon in Sorong dienst doet, vertelde dat de Koningin erg veel medeleven met haar getoond had. Zij heeft de vorstin mogen vertellen wat voor tegenslag het voor haar zoon was dat hij twee maanden langer dan verwacht was onder de wapenen moet blijven. Op een vraag wat het doel van de actie van de moeders was antwoordde rhevr. Veltman dat de Koningin haar invloed zou kunnen aanwenden om de mili tairen uit Nieuw-Guinea terug te laten komen. De dames zullen zich binnenkort waarschijnlijk ook tot de regering wenden, maar, zo zeiden ze: „Wij hebben ons als moeders in de eerste plaats tot een moeder gewend". Naar de mening van de brief schrijfsters wordt een oorlog door de uitzending van militai ren slechts in de hand gewerkt. Uit de brieven die de moeders van hun zoons uit Nieuw-Guinea ontvangen is volgens de dames gebleken dat de militairen zelf lang niet zo verontrust zijn als hun ouders. „Maar onze zoons steunen onze actie natuurlijk ten volle", zo zeide mevr, Veltman. De dames zijn niet van plan een comité te vormen. Wel zul len zij de komende weken zo veel mogelijk handtekeningen gaan verzamelen. „Wat wij dan zullen doen hangt af van de si tuatie", aldus de moeders. JACQUELINE KENNEDY IN INDIA De echtgenote van de Amerikaan se president, mevrouw Jacque line Kenndp, is maandag uit Ro me voor een semi-officieel be zoek van negen dagen uit India aangekomen. Foto: Terwijl schoolkinderen rie pen „Leve mevrouw Kennedy", Leve oom Nehroe", begroette Nehroe zijn charmante hoge gas- ste op het vliegveld van New Delhi. (Adv.) EEN PR0DUKT VAN 0E SIKKENS GROEP TELEVISIEZENDER VAN ORAN GESTOLEN De televisiezender van Oran is maandagochtend gestolen door een tiental mannen, die vermoe delijk lid zijn van het geheime leger (O.A.S.). He zender was in het geheim gedemonteerd om naar een vei liger plaats, eventueel een nnli- tau centrum, over te brengen. De installatie was op een vracht auto geplaatst vóór het televisie station in net midden van Oran, toen zich de overvallers van de auto meester maakten. Het was met bekend of het station over nog een zendinstal- latie beschikt. De diefstal heeft geen invloed op de televisie-uitzendingen. Indien het over Adolf Eich- mann gevelde doodvonnis wordt gehandnaafd, zal hij door een staatsbeul terecht worden ge steld. Zoals gemeld begint de be handeling in hoger beroep: van de zaak-Eichmann op 22 maart. Tot dusver werden doodvonnis sen in Israël uitgevoerd door ge vangenisfunctionarissen. Een andere wijziging in de bepalin gen betreffende gevangenen Eichmann is op het ogenblik de enige ter dood veroordeelde houdt in dat de gevangenis-auto riteiten de bevoegdheid krijgen om alle brieven, manuscripten of aantekeningen, welke een gevan gene voor of na zijn schuldigver klaring heeft geschreven, in be slag te nemen. Zoals bekend heeft Eichmann een stuk van 500 bladzijden geschreven, dat zijn „laatste boodschap" zou zijn. De besprekingen te Evian tus sen de afvaardigingen van de Franse regering en der Algerijn se opstandelingen zijn maandag avond, nadat meer dan acht uur bijna onafgebroken was verga derd, tot vandaag verdaagd. Vernomen wordt, dat het over leg door een uitstekende sfeer werd gekenmerkt. Ondanks de terughouding, die van officiële zijde in acht werd genomen, ge loven waarnemers te Evian dat alle belangrijke geschillen maan dag zijn geregeld. Zij verwach ten dat vandaag de slotzitting zal worden gehouden. AANHOUDEND KOUD. Maandag herwon bij overwe gend matige noordelijke winden koudere lucht in Noordwest- Europa snel terrein. Vandaag gaat de aanvoer van koudere lucht onverminderd door. In de bij ons over zee aangevoerde iucht komen opklaringen, maar ook enige plaatselijke sneeuw buien voor. In de vroege ochtend zal het op de meeste plaatsen licht vriezen, later op de dag ko men de temperaturen enkele gra den boven het vriespunt. medegedeeld door het K. N. M. I.„ geldig tot hedenavond. Buien Opklaringen, maar plaatselijk ook enige sneeuwbuien. Overwe gend matige wind tussen noord en noordwest. Temperaturen op lopend tot enkele graden boven het vriespunt. DINSDAG 13 MAART v.m. n.m. Breskens 8.05 8.48 Terneuzen 8.40 9.23 Hansweert 9.20 10.03 Walsoorden 9.30 10.13 WOENSDAG 14 MAART v.m. n.m. Breskens 9.36 10.24 Terneuzen 10.11 10.59 Hansweert 10.51 11.39 Walsoorden 11.01 11.49 ZON MAAN op onder op onder Mrt 13 7.01 18.40 11.12 2.21 14 6.59 18.41 11.59 3.20 15 6.56 18.43 12.52 4.10

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1