Nieuwe mijnramp W est-Duitsland in Vliegtuigongelukken Soekarno koerst naar economische afgrond T of I PAKJE MARGARINE 1 KWARTJE d. Eeckhout Vrijdag 9 maart 1962 r vraagt: Wie poetst Ike ochtend z'n tanden mooi wit?" Wie poetst ïlke avond i'n tanden ed schoon?" nt MER TERNEUZEN VAN IWO JIMA JKE PUBERTEIT ZATERDAG 10 MAART 1962 18e Jaargang Nr 5544 Moskou's grote landbouwdebat: ^ieilótaat zonder melk en vleeó BANANEN Radio de Koek TELEGRAM VAN PAPOEALEIDER AAN PREMIER DE QUAY 10 RUSSISCHE STRAALJAGERS IN DE LUCHTCORRIDOR Bill ?**- HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER De besprekingen in Evian Les Bains Engelse zuidkust door elementen geteisterd (jooffwiH Het geschenk van het Koninklijk Paar aan het Nederlandse volk ZON- en MAANSTANDEN STORM AAN OOSTKUST VAN VER. STATEN CUBA VRAAGT OPNIEUW OM BITEENKOMST VEILIGHEIDSRAAD tend en élke avond l vader. Ze poetsen voor hun bestwil. iedereen. Favoriet zuivert zorgvuldig. Ook Ut nds en 'e avonds !ll[!ll!lillil|[|!llllllllll|][l![![!!ll[l!lllllll[|||||]||][|]||[j||||]|i;i|||||||t||||||]])|i DEZE YVEEK VERSE WORST a 1,75 1GER BRAAD VLEES a 2,50 EGEN LAPPEN a 1,75 1ERCARBONADE a ƒ2,— GEIIAKT a ƒ1,40 HAM 45 ct. per 100 gram an 2 - Tel. 2431 - Terneuzen iiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiaiiiniuiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinijiiiiii t'm MAANDAG 12 MAART nvang 8 uur rengen wij: - BRUCE BENNET e.v.a. ;tie van Universal Int. Films: de roman van W. B. Huie.) ilandje in de Stille Oceaan ■ste zonen vielen in de stijd >it is het ware verhaal van behielp de vlag te hijsen op IWO JIMA. Een grote oor- zondere strekking. De groot- JNY CURTIS. jzonder goede film over één ireven episoden uit de Paci- Toegang boven 14 jaar. WOENSDAG 14 MAART ivang 8 uur ST - RICHARD EVANS REN PARKER loeiend filmwerk :em, op ongewoon openhar- Gisteren waren zij nog kin- ond maakte hen tot volwas- en, hongerend naar liefde tellende realiteitals bet Toegang boven 18 jaar. 14 jaar ïur: AN IWO JIMA" 14 jaar Dankertne bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 207? Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—: per week 48 ct. Losse nrs 9 ct DE VRIJE Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2.40. Rubriek Kleine Advertenties Cgêén handels- advertenties): 5 regels ƒ110. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Wanneer het al niet zo was, dat communisme en interna tionale controle elkaar ten enenmale uitsluiten, zou Chroesjts- jef toch een gegronde reden hebben om buitenlandse inspec teurs uit zijn land te weren. Dezen immers zouden, op weg naar de door hen te controleren centra der Russische atoom- energieproduktie, ontdekken, dai het leven in de communisti sche heilstaat, waarin volgens zijn propagandisten nog wel niet alles maar toch heel veel stukken beter is dan in de door kapita listische uitbuiters beheerste landen, in vele opzichten een grau we aangelegenheid is. Chroesjtsjef zelf heeft tegenover het deze week in vergadering bijeen zijnde Centrale Comité van de communistische partij ver klaard dat de Sowjet-iandbouw zich in moeilijkheden bevindt. Maar dat is slechts een flauwe afspiegeling van de werkelijke situatie. Die ziet er als volgt uit: wat melk kan men en dat nog niet eens altijd bemachtigen door tiren in een rij te staan; vlees is slechts enkele dagen per maand te krijgen; in wit-Rusland, eens een korenschuur, heeft men in de laatste maanden wegens gebrek aan voedergransn 500.000 vermagerde varkens moeten afslachten cr is geen hongersnood, maar om de maag te vullen is men vrij wel uitsluitend aangewezen op brood, aardappelen en wat worte len groente ontbreekt bijna geheel. geen hoorn des overvloeds Dat i& dan een ander verhaal dan Chroesjtsjefs voorspelling van enige jaren terug, dat de U. S. S. R. de Verenigde Staten vóór 1975 zal hebben ingehaald en voor haar inwoners een ware hoorn des overvloeds zal zijn. Het is vanzelfsprekend, dat zoals alles, dat in dc Sowjet- Unie niet deugt ook de erbar melijke voedselvoorzieningen door de huidige heerser wordt geweten aan het falen van zijn voorganger Stalin wist niets van landbouw af en hield vast aan het systeem van wissel bouw. dat slechts weinig kapi taalinvesteringen eist," aldus Chroesjtsjef in zijn rede. Inderdaad is het waar, dat Stalin niets moest hebben van de opbouw van een grote kunst mestindustrie en alle aanwezige middelen ter beschikking stelde van de zware industrie, die de U.S.S. R. weliswaar tot een machtige militaire grote mo gendheid, maar geenszins tot 'n op alle gebieden welvarende staat heeft gemaakt. Het is ech ter eveneens waar, dat ook Chroesjtsjef voor een kwartje op de eerste rij van de land- bouwtribune gelooft te kunnen zitten. GEEN SUCCES Er zijn in de laatste jaren on getwijfeld ten koste van de zware industrie enorme sommen aan de landbouw besteed. Grote irrigatiewerken zijn aangelegd, nieuwe landbouwmachines zijn ontwikkeld en de kunstmestpro- duktie is opgevoerd. Maar dit alles is tegenover de behoeften an de snel groeiende en steeds beter verdienende bevolking esn halve maatregel gebleken. Chroesjtsjef kan echter niet verder gaan, zonder het zeven jarenplan. dat vooral is gericht op de ontwikkeling van de zware industrie, waarop de Rus sische macht berust, aan te tas ten. Daar komt nog bij, dat de tot nu toe ontwikkelde aktiviteiten ter vergroting van de agrarische opbrengsten lang niet altijd het erwachte succet hebben gele verd. Dit is vooral een gevolg- van de blunders, die in een bu reaucratisch geleide landbouw nu eenmaal niet te vermijden zijn. en van de nog altijd lage produktie van de Russische boer, voor wie de mogelijkheid om een klein deel van zijn waren op de vrije kolchozen- markt te brengen toch te wei nig stimulans is gebleken om hem de handen eens extra uit de mouwen te doen steken. Natuurlijk heeft ook de par tijleiding ontdekt, dat de huidi ge situatie een radikaal ingrij pen dringend noodzakelijk maakt. Zij heeft gedecreteerd, dat 64 miljoen hectaren braak liggende of met laagwaardige gewassen beplante grond benut moeten worden vc-or de ver bouw van tarwe, suikerbieten, bonen enz. Een lofwaardig voor nemen, maar de daarvoor beno digde middelen kunstmest, chemische preparaten ter be- strijaing van ongedierte en on kruid en landbouwmachines zullen slechts in beperkte mate worden verstrekt. NIEUWE MISLUKKINGEN VOORSPELD Chroesjtsjef, de altijd opti mistische, gelooft, dat dit laatste geen al te groot bezwaar behoeft te zijn en een aantal landbouw deskundigen is slaafs genoeg om hem daarin te vallen. Vele andere agrarische experts ech ter, wier medewerking hij even eens nodig heeft, oefenen op de landbouwpolitiek van de pre mier scherpe kritiek uit en voorspellen nieuwe mislukkin gen. Voor deze kritiek wijken zal de partijleiding zeker niet. Twee dipgen moeten haar daarvan weerhouden. In de eerste plaats de machtspolitiek, die 't Krem lin op het internationale terrein wenst te bedrijven en die door toe te geven aan de eisen van bedoelde deskundigen ongunstig zou worden beïnvloed. En in de tweede plaats de vrees voor te veel invloed van de technici ten koste van het partijapparaat. I-Iet is daarom niet waarschijn lijk. dat de rijen voor de Rus sische levensmiddelenwinkels spoedig tot het verleden zullen behoren. (Nadruk verboden.) Noordstraat 102 - Telefoon 3121 Terneuzen De voorzitter van de Partai Papoea Merdeka, Mozes Rumai- num, heeft een telegram gezon den aan de minister-president, prof. De Quay. Hij zei daarin: „Wij Papoea's verzoeken tegen de discriminerende en partij dige uitlatingen van Robert Kennedy te protesteren. Wij ver zoeken geen bemiddelingspogin gen zijnerzijds meer te accep teren daar deze een inbreuk zijn op de rechten van de mens en gebaseerd zijn op een politiek van slavenhandel. Wij verzoe ken de Nederlandse regering handhaving van de belofte van het zelfbeschikkingsrecht". Een woordvoerder van het Ame rikaanse ministerie van Defensie heeft donderdag meegedeeld dat Russische straaljagers op 14 febr. in de zuidelijke luchtcorridor tussen West-Berlijn en West- Duitsland een transportvliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht en een verkeersvliegtuig van de Pan American hinderlijk dicht genaderd zijn. Het transportvlieg tuig kreeg van de jachtviegtuig'en bevel tot anden maar bleef door vliegen in de richting Berlijn. De Russen gaven het verkeerstoestel geen bevel tot landen. De Amerikaanse woordvoerder wees erop dat op 13 februari een Brits transportvliegtuig loor Rus- rische jagers was gehinderd. I*1*-' - ZUIDENWIND. In dc loop van vrijdag geraak te het grootste deel van ons land binnen het bereik van zach tere lucht. De aanvoer van deze zachtere lucht gaat vandaag door. Aangezien de wind, die zuidelijk wordt, zwak tot matig blijft, zal de aanvoerssnelheid niet groot zijn. In deze zuide lijke stroming komt nog een storing voor, die aanvankelijk enige regen en veel bewolking mee zal brengen. Later zijn en kele verspreide opklaringen mo gelijk. In het noorden van het land wordt het zachter, elders wordt niet veel verandering in temperatuur verwacht. medegedeeld dor het K. N. M. I., geldig tot zaterdagavond. Zacht. Aanvankelijk enige regen en plaatselijk mist, later ook enkele verspreide opklaringen. Zwakke tot matige zuidoostelijke tot zui delijke wind. Zacht weer. Frans-Algerijnse bespre kingen in Evian les Bains. Boven: Militaire bewa king aan de oever van het Meer van Genève vóór bet Parkhotel. Onder: Louis Joxe, de leider van de Franse delegatie, gaat het Parkhotel binnen. Twee beelden van de Een zware ontploffing in de steenkoolmijn Sachsen te Hees- sen bij Hamnt in het Rulirgebied heeft vrijdagochtend volgens voorlopige gegevens aan dertig mijnwerkers het leven gekost. Acht mensen hebben verwon dingen opgelopen. Zes van hen konden na behandeling in een ziekenhuis naar huis terugkeren. Het was het tweede grote mijn ongeluk in West-Duitsland in ruim een maand tijd. Op 7 febr. kwamen tengevolge van een mijngasontploffing in de mijn Luisenthal te Völklingen bij Saarbrücken 299 mijnwerkers om het leven. De explosie in de mijn Sachsen deed zich gisterochtend om 5.35 uur voor op een diepte van 1140 meter, kort voordat de nacht ploeg zou worden afgelost. Er ontstond geen brand. Gezien deze omstandigheid is een uit breiding van de ramp niet te vrezen. Volgens een der overlevenden waren tevoren in de betrokken schacht verscheidene kleine branden ontstaan, die echter spoedig konden worden geblust. In de mijn Sachsen, die eigen dom is van de Markische Stein- kohlengewerkschaft, werken on geveer 3.000 mensen, van wie 2000 ondergronds. De dagelijkse produktie bedraagt 4500 ton. Een ontploffing in dezelfde mijn kostte in 1944 aan 158 Duit se mijnwerkers en Russische krijgsgevangenen het leven. Toen konden slechts weinig lijken wor den geborgen. Door het overlijden van één der gewonden is het aantal doden tot 30 gestegen. Het ongeluk werd veroorzaakt door springwerkzaamheden. De man die hierover de leiding had, kwam om het leven. Zowel vóór als na de ontploffing bedroeg de hoeveelheid mijngas in de schacht slechts 0,2 tot 0,25 pro cent. Pas bij een percentage van één ontstaat een kritieke toe stand. Tot dusver zijn 27 lijken gebor gen. Twee mijnwerkers worden vermist en één der gewonden is aan zijn kwetsuren overleden. De directeur van de mijn, dr. Mavevt, verklaarde op een pers conferentie, dat een overlevende had gezegd dat kort voor de ramp twee ladingen tot ontplof fing waren gebracht voor het losmaken van steenkool. Daarna had zich een derde explosie voor gedaan, die veel krachtiger was dan gebruikelijk. De zegsman was door de schok vier of vijf meter weggedrukt. Zware storm en hoge zeeën heb ben geducht buisgehouden aan de Engelse zuidkust, waar vooral de „Engelse Rivièra" van Corn wall werd geteisterd. Deze foto laat zien hoe de Boule vard van Penzance werd bescha digd. Enige honderden mensen zijn dakloos geworden door over stromingen, welke optraden na dat de zee gaten in de zeedijk liad geslagen. f BINNENVERINGBED het beste bed ooit gemaakt SCHUIMRUBBERBED met versterkte middensector fabrieken Zevenbergen ZATERDAG 10 MAART Rreskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 5.22 5.57 6.37 6.47 n.m. 5.52 6.27 7.07 7.17 ZONDAG 11 MAART v.m. Breskens 6-07 Terneuzen 6.42 Hansweert 7.22 Walsoorden 7.32 MAANDAG 12 MAART Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 6.55 7.30 8.10 8.20 n.m. 6.37 7.12 7.52 S.02 n.m. 7.33 8.08 8.48 8.58 Donderdagavond laat Is een Italiaans chartervliegtuig, dat van Karthoem op weg was naar Rome, tegen' een der toppen van het Abruzzen-gebergte, in Mid- den-Italië, gevlogen. Het wrak van het vliegtuig, een DC-6, werd gevonden door in woners van een nabij gelegen dorp, die vijftienhonderd meter hoog door de sneeuw moesten ZON MAAN op onder op onder Mrt 10 7.08 18.34 9.25 11 7.05 18.36 9.56 0.02 12 7.03 1S.3S 10.32 1.15 Friendship), dat op weg was naar Adana in Zuidoost-Turkije, zou acht passagiers en een be manning van vijf koppen aan boord hebben gehad. Het wrak werd ontdekt op een met sneeuw bedekte bergtop, 60 kilometer ten noordwesten 'van Adana, Nabij het wrak werden geen levenstekenen waargeno men. Het verongelukte vliegtuig be hoort aan Oen Turkse maat schappij die dc verbinding tus De Amerikaanse oostkust van New York tot Noord-Carolina is donderdag tot rampgebied ver klaard na twee dagen zware storm, waardoor 35 mensen' zijn omgekomen, tientallen worden vermist en ongeveer zesduizend zijn dakloos geworden. De scha de wordt op meer dan honderd miljoen dollar geraamd. zwoegen "om de plaats van het sen Istanbul en Nicosia (Cyprus) ongeluk te bereiken. De lijken van de vijf omgeko men bemanningsleden zijn gis termorgen gevonden op een hoogte van 2.300 meter, even onder de top van de berg Velino. Een toestel van de Britse luchtmacht heeft vrijdagmorgen liet wrak van liet Turkse ver keersvliegtuig ontdekt, dat sinds donderdag werd vermist. Het toestel, een F-27 (Fokker- onderhoudt. Het toestel, waarvan het wrak in de buurt van Pozanti is ge zien, was donderdagmorgen uit Ankara vertrokken. De piloot had verzocht in Adana te mogen landen en de verkeerstoren van het vliegveld had hem gezegd, alleen met behulp van de instru- rr.en'en een landing te maken we">ns het slechte weer. Sinds dien is niets meer van het toe stel gehoord, President Kennedy heeft een gedetailleerd onderzoek van het door storm en overstroming ge troffen gebied bevolen. Er wor den kantoren geopend waarin men langlopende leningen voor herstel van vernielde gehouwen kan verkrijgen. In New Jersey is de evacuatie van tweeduizend mensen uit ver scheidene kustplaatsen als voor zorgsmaatregel tegen ziekte be volen. In deze plaatsen is gebrek aan drinkwater en brandstof en kan het vuilnis niet meer wor den opgehaald. De storm heeft zich nu naar Enige tijd geleden is bekend gemaakt, dat H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Bernhard ter gelegenheid van hun zilveren huwelijksfeest het Nederlandse volk meer in het bijzonder de Nederlandse jeugd een ge schenk hebben aangeboden, be staande uit een aanzienlijk gelds bedrag en een tweetal terreinen Door de straten van Djakarta marcheren de rekruten van het Bevrijdingsfront voor Irian Barat (Nieuw-Guinea) met antieke ge weren en bamboesperen. Op het vliegveld houdt Soekarno acht tot tien Sowjet TU-16 straalbom- menwerpers gereed als perma nente demonstratie. In alle grote steden van Indonesië zijn de stra ten in de binnenstad overspan nen met spandoeken waarop te lezen staat: „We zullen onze levens geven voor Irian Barat." Terwijl uitbundige menigten merdeka" riepen, zeiden de In donesische winkeliers „Tidak ada", als hun gevraagd werd om brood, olie of suiker. „We heb ben het niet", betekent dit. Want terwijl Soekarno met veel pathos zijn yolk oproept tot de strijd tegen het kolonialistische Neder land, wordt er in grote delen van Indonesië groot gebrek geleden Door de droogte is er een tekort aan rijst. Daardoor is dit volks- voedsel zeer duur en lang niet voor iedereen te betalen. Benzine en auto-onderdelen zijn bijna niet port, zit het land tot over zijn oren in de schulden. Merkwaar dig is dat de regering deze eco nomische crisis ten dele aan de Sowjet-Unie verwijt, dat sinds 1956 375 miljoen dollar schonk als hulp, maar dat eiste dat het geld zou worden besteed aan prestige-projekten die in de meeste gevallen alleen maar ver lies hebben opgeleverd. Een superfosfaat-projekt dat ontwor pen was voor midden-Java is af gelast na de ontdekking van de Sowjet-deskundigen, dat het ge bied arm is aan fosfaat... Voor projekten die sleehts ten dele door de Sowjet-Unie werden ge financierd, heeft Indonesië aan Russische technici salarissen tot 700 dollar per maand moeten be talen. Bovendien moest het zwa re constructie-uitrustingen kopen in de Verenigde Staten, toen de Russische machinerieën niet ble ken te voldoen. „Time" meent, dat de paradox van Soekarno's economische situatie is, dat deze nog onmetelijk slechter zal wor den als hij Nieuw-Guinea ooit krijgt. Nederlands Nieuw-Guinea te koop. Er wordt druk zwarte met zijn spitse bergen, zijn oer handel gedreven in verschillende schaars aanwezige goederen. Het Amerikaanse weekblad „Time" wijst er in een interes sante beschouwing oo, dat Indo nesië ijlings koerst naar een eco nomische afgrond. Door een ver kwistend gebruik van buiten- de Atlantische Oceaan verplaatst, lands seld en een crisis in de ex- wouden en uitgestrekte malaria moerassen is een van de armoe digste landen ter wereld. „Time" citeert een uitspraak van een Nederlandse kolonist die zei: „Als de Nederlanders hier ooit weg trekken, zal het land door het oerwoud heroverd worden' één gelegen op het eiland Wal cheren bij de Oranjepolder, en één gelegen bij het Uddelermeer. Beide terreinen, ieder ongeveer, 5 ha groot, alsook het geldsbe drag, zullen ten dienste moeten komen van de Nederlandse jeugd. Koningin en Prins hebben, naar thans wordt bekendge maakt. een adviescommissie be last met de eerste uitwerking van de gedachten, die bij dit ge schenk hebben voorgezeten. De commissie staat onder voorzitter schap van rar. M. B. van dei- Werk te Bilthoven, terwijl met deskundigen ook de Prinsessen Beatrix en Irene deel van de commissie uitmaken. De commissie is reeds verschei dene keren -bijeengeweest ten einde zich te oriënteren over de wijze waarop de plannen verwer kelijkt zullen moeten worden en over de te verkiezen bestuurs vorm. Uiteraard spelen hier veel factoren van planologische, tech nische en jeugdorganisatorische aard een rol. Koningin en Prins laten zich van de resultaten der gevoerde beraadslagingen en gemaakte studies op de hoogte houden. Cuba heeft opnieuw om een bijeenkomst van de Veiligheids raad verzocht in verband met zijn geschil met de Ver. Staten. In een brief van 8 maart aan de voorzitter van de raad eist Cuba, dat de Veiligheidsraad het internationale gerechtshof ver zoekt, zich uit te spreken over de geldigheid van de beslissingen van de ïnteramerikaanse confe rentie van Punta del Este om Cuba buiten de organisatie van Amerikaanse staten (O.A.S.) te sluiten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1