President Soekarno over Nederlandse houding E.E.G. en de V.S. gaan verder onderhandelen De onderhandelingen tussen Frankrijk en Algerije De beschieting aan de Algerijns- Tunesische grens HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN O.A.S.-leider voor West-Frankrijk gearresteerd VRIJDAG 9 MAART 1962 18e Jaargang Nr 5543 MINISTERS EN KAMERCOMMISSIE BIJEEN HET LOONBELEID MINISTER LUNS KEERT ZATERDAG TERUG Patrouille-officieren in Australisch N.-Guinea zouden bevreesd zijn Kaas, kapjes en klompen in Parijs MR. FOCK BENOEMD TOT COMMISSARIS DER KONINGIN IN GRONINGEN SOWJET-JAGERS WILDEN AMERIKAANS VLIEGTUIG ONDERSCHEPPEN BRITS SCHIP IN TWEEEN GEBROKEN VOORMALIGE DOMINICAANSE LEIDERS IN BALLINGSCHAP DEMONSTRATIES IN SAN DOMINGO i1ii_ by abonnement: Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct OE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Temeuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum pes advertentie 2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handel#- advertenties)5 regels 1,10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 ur. Volgens president radio-Djakarta heeft Soekarno donderdag gezegd: „Bepaalde aanwijzingen doen geloven dat de houding van Nederland soepeler is geworden wat onderhandelingen over een vreedzame regeling van de kwes tie West-Irian betreft". De Indonesische president voeg de er echter aan toe nog niet met zekerheid te weten of de Neder landers op basis van de door In donesië gestelde voorwaarden willen onderhandelen, volgens welke het bestuur over West- Nieuw-Guinea aan Indonesië moet worden overgedragen, of op basis van hun eigen voorstellen. De president heeft er voorts bij het Indonesische volk op aange drongen zijn krachtenn te ver enigen om zijn order van 13 dec. over „de bevrijding van West- Irian" uit te voeren. Na zijn opmerking dat liet „commando aan dc bevolking voortduurt tot West-Irian tot de republiek is teruggekeerd", zei president Soekarno nog: „Deze terugkeer kan op verschillende manieren geschieden, door vreed zame middelen via Nederlandse bestuursoverdracht door infil tratie, door gevechten op kleine schaal, door gevechten op grote schaal of door openlijke totale oorlog.'' Soekarno zei dat hij een beroep op de Nederlanders had gedaan om vóór het eind van de vasten maand vreedzame inleidende stappen bij Indonesië te onderne men. Hij had geen formeel ant woord hierop, slechts inlichtin gen en tekenen die erop wijzen dat de Nederlanders voor onder handelingen zijn. Verderop in zijn rede zei Soe karno dat ae strijdkrachten pa raat moeten zijn voor een onver wachte opdracht die hij zou kun nen geven. De president hield zijn toe spraak op een massa-bijeenkomst voor het Merdeka-paleis na gebe den ter gelegenheid van het ein de van dc Mohammedaanse vas ten. Na zijn rede heeft Soekarno zijn nieuwe ministers beëdigd. President Soekarno zei: „Wij hebben onze deur voor de Neder landers opengelaten om het vraagstuk op vreedzame wijze op te lossen. Wij zeggen, iaat er vrede zijn en onze stem kan over de gehele wereld worden ge hoord. Hij herhaalde echter dat hij zijn „commando aan de bevol king voor de bevrijding van West-Irian niet zou intrekken". Hij zei dat Indonesië niet wenst dar West-Irian wordt overgedra gen aan de Ver. Naties. „Wij wil len dat het aan ons wordt over gedragen en er moeten geen an dere voorwaarden zijn". In zijn rede, die minder dan 40 minuten duurde, herhaalde de president meer dan eens dat het Indonesische volk de vrede mint De E.E.G. en de Verenigde Staten hebben, ter gelegenheid van de publikatie van hun over eenkomst voor wederzijdse ta riefverlaging, een gemeenschap pelijke verklaring uitgegeven waarin de E.E.G. zich bereid ver klaard met de Verenigde Staten overleg te plegen om in het licht van de dit jaar te verwachten verdere ontwikkeling alle han delsbetrekkingen, met inbegrip van dc tariefaspecten, opnieuw te bestuderen. De verklaring wijst op dc be langrijke ontwikkeling die dit jaar te gebeuren staan, zoals de uitvoering van de landbouwbe- sluiten der E.E.G., de toepassing van het associatieverdrag van dc gemeenschap met Griekenland, de komende nieuwe associatie overeenkomst van de E.E.G. met de overzeese gebieden en landen, de onderhandelingen met Enge land, de multilaterale raadplo gingen in het G.A.T.T. en de mo gelijke uitbreiding van de be voegdheden van president Ken nedy als het Amerikaanse con gres de nieuwe wet op dc han delsovereenkomsten goedkeurt. Deze ontwikkeling zal waar- ofschoon liet om West-Irian zou vechten als het zou worden uit gedaagd. Hij zei dat zelfs de Amerikaan se minister van Justitie, Robert Kennedy, had toegegeven dat West-Irian aan Indonesië be hoort. Soekarno besloot; „God zal met ons zijn in onze strijd voor het herkrijgen van dit deel van ons moederland". Radio-Djakarta heeft bekend gemaakt dat leden van de mo biele politic-brigade donderdag naar liet gebied van westelijk Nieuw-Guinea zouden uitvaren. Australië Vooruitzichten vooi Nederlands-Indonesi sche onderhandelingen be ter dan ooit. Do Australische minister van Buitenlandse Zaken, sir Garfield Barwick. heeft aan het huis van afgevaardigden meegedeeld dat de vooruitzichten van onderhan delingen tussen Nederland cn In donesië over Westelijk Nieuw- Guinea beter zijn dan zij ooit ge weest zijn. Hij zei dit in antwoord op vra- en over dc ontwikkeling van het geschil. Een liberale afgevaardigde, sir Wilfred Hughes, vroeg of de mi nister meent dat Russische finan ciële hulp aan Indonesië mogelijk afhangt van de benoeming van een minister van Financiën en Arbeid waaraan Moskou zijn goedkeuring heeft gehecht. Dc minister antwoordde dat de Indonesische ministers „slim ge noeg zeuden zijn om de val te zien en daar niet in tc lopen". De vaste commissies voor Bui tenlandse Zaken en Defensie heb ben gisteren onder presidium van dr. L. G. KorVenhorst onge veer anderhalf uur vergaderd met minister-president De Quay, de minister van Defensie de heer Visser, en de staatssecretarissen Calmeyer. De Jong en Van Hou ten. Minister-president De Quay wenste na afloop van deze con ferentie geen enkele verklaring af te leggen. Hij deelde mede dat hij a.s. zondag de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Luns, in Den Haag terugver wacht. Maandagochtend zal een ministerraad worden gehouden. Het bestuur van de Stichting van de Arbeid heeft gisteravond na afloop van zijn in liet gebouw van dc S. E. R. in Den Haag ge houden vergadering een com muniqué uitgegeven, waarin wordt meegedeeld, dat het de algemene situatie opnieuw jn be schouwing zal nemen na dc in terpellatie die ten aanzien van het loonbelcid de volgende week zal worden gehouden. Het bestuur der stichting komt daartoe opnieuw bijeen op 22 maart. Inmiddels zal de looncommissie van de stichting haar werkzaam heden voortzetten, voor zover het voorstellen betreft, waarop de jongste algemene aanwijzing géén betrekking heeft. De K. L. M. heeft meegedeeld dat minister Luns geboekt heeft voor het K. L. M.-viiegtuig dat op zaterdag 10 maart uit Tokio naar Schiphol vertrekt. Het persbureau van de Alge rijnse opstandelingen in Tunis heeft een verklaring gepubli ceerd. dat als Frankrijk na een wapenstilstand weigert de plaat selijke Algerijnse ordetroepen sterk genoeg te maken om „de fascisten tc neutraliserendc Algerijnen zullen weten, dat Frankrijk de oorlog verkiest te verlengen. Het blad van de Algerijnse op standelingen, „El Moedjahid", zal heden behalve deze verklaring een document publiceren over de Frans-Algerijnse overeenkom sten over de toekomst van Alge- rië. die tijdens de geheime onder handelingen in Les Rousses vo rige maand zijn bereikt. Volgens „El Moedjahid" zal de „plaatselijke politiemacht" hoofd zakelijk bestaan uit jonge Alge rijnse dienstplichtigen en Alge rijnse officieren. Het blad voegt er aan toe, dat het duidelijk is, dat voor de Algerijnen de hand having van de orde in Algerië in de overgangsperiode een hoofd eis is. Het blad schrijft vervol gens, dat in de Frans-Algerijnse overeenkomsten het beginsel van de terugtrekking van de Franse troepen uit Algerië wordt aan vaard en een tijdschema voor de evacuatie is vastgesteld. Frank rijk zou zijn militaire installa ties in Algerië vijf jaar kunnen gebruiken en de basis Mers el Kebir 15 jaar. De overeenkom sten van Les Rousses zouden na drukkelijk stipuleren, dat deze ZACHTER. Donderdag bewoog een hoge- drukgebied over Duitsland lang zaam naar het oosten, terwijl oceaandepressies hun invloed over de Golf van Biskaje en het Engelse Kanaal begonnen uit te breiden. Met zuidelijke winden werd daarbij zachtere lucht over Frankrijk naar het noorden ge voerd; ook bij ons zal de in vloed van deze ontwikkeling heden merkbaar worden. Er zal vrij veel bewolking zijn, maar er wordt geen regen van betcke nis verwacht. De zuidoostelijke wind wordt overwegend matig van kracht. Het wordt daarbij zachter. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot vrijdagavond. Vrij veel bewolking. Vrij veel bewolking, maar geen regen van betekenis. Overwegend matige zuidoostelijke wind. Op de meeste plaatsen zachter. VRIJDAG 9 MAART Breskens Temeuzen Hansweert Walsoorden v.m. 4.35 5.10 5.50 6.00 n.m. 5.02 5.37 6.17 6.27 ZATERDAG 10 MAART Breskens Temeuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 5.22 5.52 5.57 6.27 6.37 7.07 6.47 7.17 ZON MAAN op onder op onder Mrt 9 7.10 18.32 S.56 22.45 10 7.08 18.34 9.25 11 7.05 18.36 9.56 O!O2 12 7.03 1S.3S 10.32 1.13 schijnlijk op alle gebieden leiden tot aanzienlijke veranderingen in dc beginselen die op het ogen blik bepaltnd zijn voor dc be trekkingen tussen de Verenigde Staten en de gemeenschap van de zes. in het bijzonder ten aanzien van de .landbouw. Een nieuw on derzoek van de betrekkingen zal dus wenselijk zijn, aldus de ver klaring. Bij dc tariefovereenkomst tus sen de Verenigde Staten en de E.E.G. lean worden aangetekend, dat het hier voor. de E.E.G. gaat om een verlaging van het ge- meenschappliike buitentarief met 20 procent. Dit tarief staat gro tendeels nog op papier. Op 1 jan. vorig jaar zijn voor het eerst de nationale tarieven van de zes E.E.G.-landen ten aanzien van de buitenwereld voor een derde aan het buitentarief aangepast. In de komende jaren zal de rest van het verschil tussen na tionale tarieven en gemeen schappelijk buitentarief geleide lijk worden weggewerkt. Die eerste tariefaanpassing van 1 januari 1961 vond overigens in het algemeen reeds plaats op basis van hel toekomstige bui tentarief met 20 procent, omdat men zich reeds in beginsel met deze zogenaamde „Dillonrondc" akkoord had verklaard. kan niet stellen dat voor Nederland de invoer uit de Ver. Staten nu meteen 20 procent goedkoper gaat worden Voor vele produkten is het huidi Nederlandse invoerrecht n.l. la ger dan liet toekomstige ge meenschappelijke buitentarief Voor deze produkten kan men dus zeggen dat zij op den duur minder duur zullen worden dan zonder de overeenkomst met de Verenigde Staten liet geval zou zijn geweest. Voor de uitvoer van de E.E.G. naar de Verenigde Staten zal dé tariefverlaging sneller werken, aangezien het hier gaat om dé verlaging van een reeds bestaand tarief met 20 procent. Het Amerikaanse departement van Buitenlandse .Zaken over weegt instelling van dc functie van onderminister voor Atlanti sche Zaken, zulks met het oog op het toenemend belang van de NAVO en de gemeenschappelijke markt. Dit is door een woord voerder van het departement meegedeeld. De directeur van inheemse zaken in Australisch Nieuw-Gui nea, J. K. McCarthy, zal een onderzoek instellen naar berich ten dat patrouille-officieren bang zijn gebieden van bepaalde stammen binnen te gaan. Deze officieren zouden bevreesd zijn voor mogelijke juridische maat regelen tegen hen als zij zouden worden betrokken in een onver mijdelijke botsing. Verscheidene leden van de raadgevende raad van Austra lisch Nieuw-Guinea zeiden dat de officieren de „hypergevoe lige inachtneming van de wet in dit land na recente botsingen met stamleden, vrezen". Een kijkje bij de stand van Nederland op dc in ternationale tentoonstel ling' van landbouwma chines, welke op liet ogenblik in Parijs wordt gehouden. Meisjes met kaas, kapjes en klom pen houden er de roem van Nederland hoog. Het vuur vrn mortieren en automatir- •„•cpeos vanaf Tuj nesisch geb'.c! in de nacht van 5 op 6 maart hesit in het Algerijn se gebied van Koeie vijf perso nen' liet leven gekost, terwijl er twintig burgers en vier militai ren werden gewond. Dit is don derdag van officiële zijde te Al giers bekendgemaakt. De vijf mensen, die om het leven zijn gekomen, waren bur gers. Het vuur van de Tunesi sche kant van de grens was ge richt op mensen, die bezig waren met herstelwerkzaamheden aan de onder stroom staande prikkel draadversperring langs de grens. Volgens een officiële woord voerder in Algiers deden Franse troepen een tegenaanval, waarbij een aantal opstandelingen werd gedood of gevangen genomen. Woensdagavond duurden de aan vallen nog voort. Het was de eerste maal sinds vele maanden, dat Algerijnse op standelingen de versperring be schoten. De persdienst der Algerijnse opstandelingen meldt in een te Tunis uitgegeven verklaring dat sterke eenheden van het „natio nale bevrijdingsleger" in de af gelopen 48 uur aanvallen heb ben uitgevoerd op Franse een heden en militaire installaties langs de versterkte linie in Oost- Algerié. in de verklaring wordt ge zegd: „Er ontsponnen zich hevige gevechten. De verliezen aan manschappen en materiaal zijn nog niet bekend. De aan vallen waren voor de Fransen een algehele verrassing. Zij reageerden eerst na drie kwar tier". aldus de bekendmaking van de persdienst der Algerijnse opstandelingen. Langs de Algerijnse grens in de omgeving van Koeif loopt een versperring van honderd meter breedte, die onder elektri sche spanning staat. Er liggen mijnenvelden en prikkeldraad versperringen. De opstandelin gen zijn bij hun aanvallen hier niet doorheen gekomen. Waarnemers menen dat de commandanten te velde van de Algerijnen aarzelen hun wapens neer te leggen voordat er duide lijke tekenen zijn dat de Franse autoriteiten de O.A.S. in Algerië gaan aanpakken. In ean Frans legercommuni qué, dat donderdagavond werd uitgegeven, werd bekendgemaakt dat het Franse leger tussen 17 februari en 2 maart 623 opstan delingen buiten gevecht heeft gesteld en 400 wapens in beslag heeft genomen. In Mascara, West-Algerië, wer den Mohammedanen door Jo den aangevallen nadat een 60- jarige rabbijn en een Europeaan door Moslems waren vermoord. Sterke politie-eenheden kwamen tussenbeide nadat drie Moham medanen waren gewond. Later werd gemeld dat de 60-jarige rabbijn in Mascara niet gedood, maar gewond was. Bij de incidenten werden twee Mohammedanen en twee Euro peanen gedood. Acht Moslems en twee Europeanen werden ge wond. Van militaire zijde te Algiers is woensdagavond vernomen dat verscheidene Mohammedanen die dichtbij de grens met Tunesië woonden in dc nacht van maan dag op dinsdag zijn gedood door mortiervuur dat gericht was op de onder stroom staande ver sperring langs de Tunesische grans. Dit speelde zich af in het ebied van Koeif. Het juiste aante' doden en ge wonden werd niet meegedeeld. Franse troepen die dinsdag bezig waren de versperring te herstellen, zijn het doelwit ge weest van machinegeweervuur. Van genoemde zijde werd gezegd dat verscheidene soldaten ge wond werden. Bij Koninklijk Besluit van gis teren, 8 maart, is met ingang van 1 april benoemd tot Com missaris der Koningin in de pro vincie Groningen, mr, C. L. W. Fock te 's-Gravenhage. bases en installaties onder geen beding gebruikt kunnen worden tegen een Afrikaans of bevriend land. Het persbureau van de Alge rijnse opstandelingen bericht, dat het document dat heden gepubli ceerd wordt, bijzonderheden zal bevatten van dc procedure voor zelfbeschikking in Algerië, voor een „overgangsperiode" van min der dan zes maanden en van de bevoegdheden van de „voorlopige uitvoerende macht" en van de Franse „Iioge commissaris". „El Moedjahid" heeft nog ge meld, dat een wapenstilstand in alle 15 departementen van Alge rië zal gelden, dus ook in de twee Sahara-departementen. Het referendum zou in alle 15 depar tementen tegelijk gehouden wor den. Met de verkiezing van de contituerende vergadering, die een Algerijnse regering zal be noemen. zou Algerië een volko men onafhankelijke en soeverei ne staat zijn. Volgens conferentiekringen in Evian is ook de tweede dag van de onderhandelingen in Evian goed verlopen. Het nieuws van de beschieting van een deel van de geëlektrifi ceerde barriëre aan de Algerijn se grens door geschut van de Algerijnse opstandelingen op Tunesisch gebied, kwam als een verrassing. Er zijn echter geen troepen van de opstandelingen door de barrière gebroken en het incident wordt in Parijs meer als een diplomatieke dan als een militaire zet beschouwd. In Franse regeringskringen is gezegd, dat bij de Franse onder handelaars in Evian wel degelijk het voornemen bestaat om toe te stemmen in een behoorlijke plaatselijke ordemacht in Alge rië. die maximaal 50.000 man zou mogen omvatten, hoofdzakelijk bestaande uit Algerijnse Moham medanen, die tot dusver generlei militaire dienst hebben verricht. Het is nog niet uitgemaakt, hoe de officieren voor deze orde- macht zullen worden uitgekozen en hoeveel ervaren militairen of speciale politie in de ordemacht opgenomen moeten worden. Vooruitlopend op een slotover- eenkomst binnen een week of wat heeft de voorzitter van de Franse nationale vergadering. J. Chaban Dëlmas, donderdag be kendgemaakt. dat in de periode van 15 tot 22 maart een buiten gewone zitting van de nationale vergadering zal worden gehou den. De drie hoofdpunten waarmee dc Frans-Algerijnse conferentie zich bezig houdt zijn: 1. Het tijdstip van de vrijlating van gevangenzittende opstan delingen 2. De samenstelling van de plaatselijke politiemacht en haar taak bij de bestrijding t an de terroristen van Salan en 3. De keuze van degenen, die deel zullen uitmaken van de tussentijdse uitvoerende macht. Het totaal aantal Algerijnen in Franse gevangenissen is officieel niet bekendgemaakt. In persbe richten is hun aantal op 17.000 geschat. De Fransen willen deze mensen geleidelijk aan vrijlaten, te beginnen met de lichtst ge straften. Dan is er nog de kwes tie of de F.L.N.-troepen in Tune sië en Marokko onmiddellijk naar Algerië zullen mogen terug keren of pas kort voor de volks stemming over de zelfbeschik king. De Franse regering rekent er op, dat de officiële afkondiging en uitvoering van een wapen stilstand en de publikatie van de bepalingen van een Frans-Alge rijnse overeenkomst hun uitwer king op de Europese bevolking van Algerië niet zullen missen. Er zijn. tenminste op papier, voorzieningen getroffen voor het vertrek,van. 100D0O Europese ge zinnen uit Algerië na het refe rendum aldaar. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van De fensie heeft bekendgemaakt, dat op 14 februari Russische straal jagers van liet type Mig-17 bo ven een luchtcorridor van West- Berlijn tevergeefs hebben ge tracht een Amerikaans trans portvliegtuig, oen „Glcbemaster C-124". Ie onderscheppen en tot landen te dwingen. Graaf Horace Savelli, voorzit ter van de Franse Unie van Oud strijders en burgemeester van La Chapelle sur Erdre, die op 5 maart werd gearresteerd, heeft na een dagenlang verhoor be kend de geheimzinnige „Mar- ceau" te zijn, die als hoofd van Drie Amerikaanse torpedo- bootjagers snellen door zware zeeën een schip te hulp, dat had gemeld honderd mijl vanaf Cape Fear in tweeën te zijn gebroken. Het schip, dat volgens de Ame rikaanse kustwacht waarschijn lijk de Liberiaanse tanker „Gem" (9.260 ton) is, schoot donderdag morgen vroeg vuurpijlen af. Het 3.885 ton metende Deense schip ..Jytte Skou" heeft het totaal in duisternis gehulde schip gevon den en blijft in de buurt om zo nodig hulp te verlenen. Ook een reddingsvliegtuig is op weg naar de in nood verkerende „Gem". Een vliegtuig van de kust wacht rapporteerde later het achterschip van de „Gem" te hebben waargenomen, waarop tien mensen werden gezien. Uit een op het achterschip geverfd sein viel op te maken dat het schip een bemanning van 27 kop pen had. Een passagiersschip heeft don derdagavond acht bemannigs- leden van het voorste deel van de „Gem'' aan boord genomen. Een vliegtuig van de Amerikaan se kustwacht meldde dat op het achterschip nog 27 mensen op redding wachten. Er zijn geen gewonden. Een Deense boot, de „Jytte Skou", blijft in de buurt van het boeggedeelte. Drie Ame rikaanse onderzeebootbestrijders, de „Noa", de „Stribling" en de „Huntington'' zijn op weg naar de „Gem". Twee voormalige leiders van de Dominicaanse republiek, n.l. ex-president Balaguer en de „sterke man" generaal Echavar- ria, hebben woensdagavond het land als ballingen verlaten. De voormalige president had een vrijgeleide van de regering ge kregen. Een woordvoerder wil de niet zeggen waarheen Bala guer is gegaan. Naar verluidt zou Ecliavarria vertrokken zijn naar Porto Rico. de O.A.S. in West-Frankrijk wordt beschouwd. Hep Franse ministerie voor de strijdkrachten heeft donderdag verklaard, dat de Algerijnse oorlog tot eind 1961 aan 17.250 Franse militairen het leven heeft gekost, en naar schatting aan 141.000 Algerijnse opstande lingen. In deze cijfers zijn niet be grepen de slachtoffers onder de burgerbevolking, die thans zijn gestegen tot meer dan 500 doden per maand in de Algerijnse steden. Onofficiële ramingen stellen het aantal doden onder de op standelingen veel hoger dan de officiële. Volgens de leiders der Algerijnse opstandelingen zou den sinds het begin van de oor log op 1 november 1954 meer dan één miljoen Moslems zijn gedood. Volgens de opgave van het ministerie voor de strijdkrach ten werden voorts 51.800 Franse militairen gewond. Cijfers over gewonde opstandelingen bevatte de opgave niet. doch wel werd gezegd dat 7.000 gewonde op standelingen iq Franse zieken huizen werden behandeld. De doden en gewonden aan Franse zijde waren voor een derde deel te wijten aan onge vallen, aldus het ministerie ver der. De rest viel in de strijd. In de hoofdstad van de Domi nicaanse republiek is donderdag gedemonstreerd tegen het feit, dat de regering ex-president Ba laguer en diens „sterke man" Echavarria heeft toegestaan het land te verlaten in plaats van hen te berechten. In de hoofd straat van de stad werden auto's omver geworpen en in brand, gestoken. De politie gebruikte traangasbommen om de orde te herstellen. Nadat de verhitte gemoederen wat gekalmeerd wa ren richtte de politie machine- geweerposten op in de Calle el Conde, de straat waar gedemon streerd werd. Generaal Echavarria en ex- president Balaguer zijn momen teel in San Juan, Porto Rico, zo heeft een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken in Washing ton gezegd. Zij hebben doorreis- visa van dc V. S. ontvangen en zullen spoedig naar „andere be stemmingen. vermoedelijk Euro pa", doorreizen, zo werd gezegd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1