i ie! «horen»? SNELFIX Powers gaat vrij uit. SPORTNIEUWS Marktberichten TOESTEL Parker VOETBAL LOOP DER BEVOLKING D» Woensdag 7 maart 1962 DE VRIJE ZEEUW Fa P. J. van de Sande I Het door ae hiervoor genoem- [de huiscommissie gepubliceerde I rapport werd opges-eid door de Amerikaanse geneime dienst nu een grondige ondervraging van Powers. HET VENSTER OP DE WERELD BEURSBERICHTEN Nieuwe mogelijkheden voor zoonlief RECHTSZAKEN "17" Firma P.J. van de Sandt HOCKEY SABOTAGE AAN SAH ARA-PIJPLEIDING NEDERLANDSE ERVAART HULPVAARDIGHEID VAN AMERIKANEN Indonesië oefent Dajaks v00r de strijd op Nieuw-Guinea BURGERLIJKE STAND AXEL SAS VAN GENT. 5000ste SCHIP-OP NIEUWE WATERWEG Woensdag 7 maart 1962 het allernieuwste Nu ook met luisterspoel voor inductief horen. Zonder kleergeruis. Met mogelijkheid voor Stereofonisch horen lelijk toestel geboren uit een rtsen, physici en ingenieurs. :llen kasttoestellen en brillen donderdag 8 maart IE (voorheen Koene) 'erneuzen 'ies gratis. emen op te lossen waar wij dienst staan. vergoeding tot ƒ200,— aan en uit het aanvullingsfonds, lokken 3, Terneuzen, tel. 3271 BORATORIUM Fagrn^a Tn een dinsdag te Washington de commissie voor de 1 midkrachten van het Ame rikaan^ nuis van afgevaardig den gepubliceerd rappori worut verklaard dat Francis Gary Po- de bestuurder van het m- R'.J hnven de Sowjet-Ume l omiaa" gehaalde „ur-viiegluig, F oh11'''1»,'. Werd uitgewisseld die J d„ verenigde Skaten i tof6dertig ja«r gevangeniss.rai nnprfppde Russiscne spion veroorde J verpiiCiU|n. gennals Amerikaan is nageko- men Het was Powers en iAXt ..o f noffhCiï de an- Rotterdam tel. 010-53019 y -- t ft. - 'k.,. wmmm -m. - dere U-2-vüegers toegestaan zich zonder verzet over te geven en tegenover degenen, die hen ge- Hfcgm zouden nemen, een hou- riine van samenwerking aan te nemen, indien er geen vooruit- zich,en meer waren voor een I vlucnt en gevangenneming on- I omkoombaar was geworden aldus het rapport. Er wordt in gezegd dat het niet waar is dat Powers onder druk meer aan de Russen, die hem gevangen hadden genomen, hee,i verteld, dan hij mocht. Ber.chten van deze Strekking i hauden in de Verenigde Staten de ronde gedaan. In het rapport wordt gezegd dat Powers en de andere' U-2- vliegers vóór hun vluchten was medegedeeld dat het hun, in dien zij in handen der Russen I zouden vallen, volkomen vrij r stond de volledige waarheid over hun opdracht te ver.ellen. Slechts bepaalde bijzonderheden van hun Vliegtuigen mochten zij niet prijs geven, i Uit het rapport is voor de eer ste maal gebleken dat Powers f opdrachten vervulde van de Amerikaanse geheime dienst. In het rapport van de Ameri kaanse geheime dienst wordt gezegd dat de vergiftigde naald, die Powers bij zich had en die genoemd is op het te Moskou tegen hem gevoerde proces, „in eers.e plaats bedoeld was om door de vlieger te worden ge bruikt indien hij zou worden gemarteld, of onder andere om- s-andigheden, dis naar zijn oor deel het gebruik ervan recht vaardigden". „Er bes onden geen lastgevin gen, dat Powers c.s. zelfmoord moesten plegen en het werd ook niet van hen verwacht, behalve in de genoemde omstandig heden. Powers was zelfs niet ver plicht de naald in zijn vliegtuig mee te nemen. Het was zijn vrije verkiezing, dat hij deze b,j zich had", aldus het rapport van de Amerikaanse geheime dienst. Bij de ondervraging heeft Powers gezegd de „vernieti gingsknoppen", waarmee het vliegtuig door een on ploffing kon worden vernield, had kun nen bedienen. „Hij was er zich echter van bewust dat de lading binn 70 seconden zou ontplof fen en hij wist nog niet of hij het vliegtuig kon verlaten. Hij heeft verklaard dat hij gepoogd heeft zich in zijn stoel terug te trekken, om te zien of hij de schietstoel kon bedienen, maar werd daarin verhinderd door de versnellingskrachten". Zelfs als hij de schietstoel in werking had kunnen stellen, zou d-u- he:n ernstig verwond hebben omdat hij er niet in zat, maar ervoor. Ten aanzien van het neerko men van de U-2 heeft Powers (Adv.) verklaard dat. toen hij op 30 tot J0 km afs.and van Swerdlovsk was gekomen, hij voelde aai he, vliegtuig een duw kreeg, waarbij nij een dof geluid hoorde dat niet op de scherpe knul van een ontploifingsmiddel leek. Hij zag zien omiaagd door een oranje rode gioed, aie naar zijn gevoe, ouiten net viieg.uig hing. öpoe- cüg aaarna dooK ae U-2 en voel de Powers dat de stuurkabels waren beschadigd, aldus he, rapport. Hierna moeten de vleu- ge.s a,geknapt zijn. De voorzitter van de commis sie voor de strijdkrachten, Can Vinson, zei dat deskundigen ge loven dat Powers is neergehaald door een raket die van de grond af was gelanceerd. Het vlieg tuig werd met direkt ge-rou-n, maar door de nabije ontploffing on-wricht. Volgens het rapport is er geen enkeie aanwijzuig gevonden waardoor oe tneorie wordt ge- s,eund dat het mislukken van de vlucht van Powers aan Sow- je.russische sabotage- of sp.o- .ïage-activiteiten zou zijn te wij- -en. Het rapport zegt dat het ge drag van Powers op zijn voor baande vluchten is nagegaan „en aat het duidelijk is dat hij een der vooraans-aande piio.en <an het U-2-programma was". Wat aan Powers voigens con tract nog verscnuidigd is zal iiem worden uitoe-aald, naar •scnattingen in de pers ongeveer tiü.UüO donar. Er zijn geen aanwijzingen dat er „waarneidsserums of andere middelentijaens Powers' pro ces in Moskou zijn toegepast, tijdens ae ongeveer drie maan den die aan nee proces vooraf gingen is hij echter in volieuige afzondering genouden en voort durend onueivraagd, soms tien a twaalf uur per dag. Powers neeft alleen verteld wat zijn on dervragers naar zijn mening reeus wis,en of in ieder geval te weten zouuen komen. Hij wei gerde de namen van andere <J-2-piloten te zeggen ornaat „zij nun baan.je zouuen verliezen". De Russen aanvaardden dit. Zijn advocaat had hem de raad gegeven voor de reenter te Met de komst van de televisie is de wereld opengegaan voor de bewoners van een kle.n dorpje in hel noorden van Lapïand (Zwe den). De vijfiien families die allen op één na de familienaam I jaeilborg dragen leven vol komen geïsoleerd; alleen de man nen maken dagelijks de tocht "aar de mijnen van Kiruna. ruim 20 km verderop. Maar nu is het isolement voor een belangrijk deel doorbroken dank zij het beeldscherm dat de bewoners een kijkje geeft i" die grote wereld, honderden kilometers van hen vandaan. Geen wonder, dat het T.V.-toestel vaak het belangrijk- bekennen omdat, wanneer hij dit niet zou doen en geen be rouw zou tonen, „de zaak er ernstig voor hem zou gaan uit zien, met mogelijk een veroor deling tot de aood". Bij zijn terugkeer naar de Verenigde Staten werd Powers door een groep ervaren functio narissen ondervraagd. „Zij wa ren unaniem van mening dat Powers in zijn verslag de waar- neid sprak", aldus he, rapport. Powers had erin toegestemd aan een onderzoek met een leu gendetector te worden onder worpen. Bij dit onderzoek wa ren gceij tekenen van afwijking van de waarheid opgemerkt. Ongeveer 143 verslaggevers waren aanwezig bij een openbare zitting van de Senaatscommissie voor de strijdkrachten, die het onderzoek leidt. Powers ver scheen voor de eerste maal itt het publiek om het verhaal van zijn vlucht te vertellen. NIEUWSTE STAATSLENING DISAGIO Vanzelfsprekend is de groot ste aandacht van de beurs ge gaan naar de hoek van de staatsfondsen. Gisteren immers zouden voor de eerste maal de nieuwe 4 procent staatsobliga ties 1962, waarop maandag werd ingeschreven tot een koers van 99% procent; worden verhan deld. Er heerste een grote druk te in deze hoek. De eers'e koers bracht een grote teleurstelling. Gedaan werd 98%, daarna da lend tot 98% procent. Na het eerste beurskwartier nam de handel in deze hoek sterk af. Gedurende het laatste beurs- halfuur ging er weinig meer om in deze afdeling. Van de inschrij vingen op genoemde staats lening groot 300 min wordt 5,79 procent, toegewezen. Dit werd maandagavond bekendgemaakt. Deze toewijzing was hoger dan waarop men had gerekend. Zij die voor een te hoog bedrag hadden ingeschreven (majo reren), kregen nu meer stukken toegewezen dan zij in werkelijk heid nodig hadden. Het gevolg hiervan was dat het zeer onge bruikelijke zich maandagavond heeft voorgedaan in de effecten handel. Toen is gedurende het telefonische effectenverkeer ge handeld in de nieuwste staats obligaties. Gedaan werd 99'/2, dalend tot 99. Hoeveel er is om gegaan valt moeilijk te achter halen. De beurs vond de handel in dit papier maandagavond „onelegant". Van makelaarszijde is medegedeeld dat deze groep, die de avondhandel in handen heeft, maandagavond niet één stuk nieuwste staatsobliga'.ia heeft verhandeld. Van die zijde heeft men dan ook geen enkele koers van genoemde staatsobli gaties voor publikatie in de dag bladen doorgegeven. De koers schommelde gistermiddag ge durende de verdere beursduur ste meubelstuk van liet gehele huis is en dat men er graag een tocht door de sneeuw voor over ^ndde* 98% procent, "ft om het apparaat, met de. "'■ede op te halen. De stemming voor de interna tionale waarden was bij de ope ning licht verdeeld met weinig zaken. Alleen de Philipswaarden konden zich toen goed hand haven op 1051, plus 4 punten. Later werd 1054 vogr de stuk ken betaald. AKU s'eeg van 3991/*. tot 404 (400%). Unilevers circa 70 centen lager op 187, Kon. Olie min 1,50 op 141,50. Hoogovens herstelden tot 826, na 822. De vorige slotkoers was 8251/:. De leidende cultures vielen, vergeleken met de hoogste koer sen gedurende de och endhandel van gisteren, tegen. Cer ificaten Deli en Amsterdam Rubbers noteerden een weinig beneden het vorige slotniveau, terwijl H.V.A.'s praktisch onveranderd bleven op 1381 '2. Voor de laatste verhandeldag werden claims Heineken op 650 geadviseerd, neerkomende op §75 voor de nieuwe aandelen. Claims Heineken Belegging en Beheer Maatschappij werden op ƒ200 geadviseerd, neerkomende op 525 procent voor de aandelen. Kemo Corsetfabriek 10 punten lager op 708. Op 14 maart a.s. kan worden ingeschreven op ƒ7 min 4 pro cent 25-jarige obligaties a 99 pro cent ten las-e van de N. V. Pro vinciale Geldersehe Electrici- tei 1 s-Ma atschappij. Beursindices 2/3 5/3 6/3 Int conc. 593.54 593.69 593.08 Industrie 391.80 394.20 392.77 Scheepvaart 181.50 180.39 179.28 Banken 256.54 258.94 260.32 Handel, etc. 169.61 170.33 170.25 Algemeen 430.09 430.93 430.31 Nabenrskoersen AKU: 401—403 slot 402 (403'/:) Kon. Ol'e: 139.50 gb.- -14100 slot 140.80 (141.50) Phi'ios10501054 slot 1053 (1052%) Unilever: 186.30—187.00 g.l. slot 186.30 (186.80) jj-oi-ovens: 822825 slot 824 (824V2) Wanneer je als va-'er je zoontje een elektrische trein wil geven, is er de keus uit talrijke merken m'n'atuurspeor. Voor cRc-en-m, die echter iets anders willen dan dat hele lde'ne is er nu de moge- liTtheid de zaken forser aan te pakken: Een smalspoortreintje, dat zes tot tien kleine passagiers kan vervoeren. Helaas is ens de aanschaff'ngs- prüs van he; spoortje niet be kend. Wel het stroomverbruik een kilowatt per uur. OUDE ROOFOVERVAL BERECHT De man die bijna 10 jaar gele den- deelnam aan een roofoverval in een speelhol in Rotterdam en 'zich sindsdien, tot voor kort al- ilians, in Parijs had weten schuil te houden, o.a. als kunstschilder, is dinsdagmorgen door de recht bank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden met aftrek van het voorarrest, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. De rechtbank overwoog daarbij dat het misdrijf bijna was ver jaard, dat verdachte zich nadien niet aan enig ander misdrijf ;eeft schuldig gemaakt en dat hij zich kennelijk van zijn verleden wil distanciëren. De 41-jarige D. C. van E. had bijna meegemaakt dat zijn mis drijf niet meer gestraft had kun nen worden, maar een relatie met een vrouw was de oorzaak lat hij toch nog door de politie kon wordon gegrepen. Een faillissement had hem er 10 jaar geleden toe gebracht met 2 vrienden die overigens di rekt gegrepen werden de roof overval te plegen. De officier van Justitie eiste 14 dagen geleden 9 maanden gevangenisstraf met overigens dezelfde beperkingen die de rechtbank ook opzegde. KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJART BOND VOORWEDSTRIJBEN NATIONAAL KAMPIOENSCHAP TWEEDE KLASSE KADER 38/2 Rein Dieleman uit Axel degradeert naar de Derde Klasse (Adv.) KunsHtofplafen lijmen niet \an Ceta Bever NIEUW. -1- JUNIOR Voot de jongeren, die elke dag ved te 'pennen' hebben! Een mooie, sterke vulpen, die de ontwikkeling van het handschrift ten goede komt. Octanium pen Electro-Polished penpunt Keuze uit 4 kleuten houders f 17(8g BOEKHANDEL Noordstraat 57, Terneuzen 1 VEEMARKT ROTTERDAM Op de veemarkt te Rotterdam werden in totaal aangevoerd 3966 stuks vee, zijnde 300 vette koeien en ossen; 795 gebruiksvee; 400 vette kalveren; 209 graskalveren; 2036 nuchtere kalveren; 59 paar den; 3 veulens; 139 schapen of lammeren; 4 weide/'zuiglamme- ren; 21 bokken of geiten. Do noteringen waren als volgt: Vette koeien ƒ2,50—f3.30; Vette kalveren, ƒ2,20—ƒ2,70; uchtere kalveren: f 1,20—1.G0; Slacht paarden ƒ2,30— 2,75, alles per kg. Graskalver'en ƒ240— ƒ440; Schapen 90ƒ130; Lammeren 130; Kalf- en melkkoeien -' 1250; Vare koeien f 600 —ƒ830; Vaarzen ƒ620—ƒ920; 1 ken 425600, alles per stuk. Overzicht: Vette koeien; iets meer aanvoer, stille handel, prij ken onveranderd; Vette kalveren: aanvoer iets minder, handel kalm I pokken bij afloop, prijzen lager, enkele prima's boven notering; Gras kalveren; aanvoer als vorige week, handel stroef en prijzen onveranderd; Nuchtere kalveren: flinke aanvoer, stugge handel en wat lager in prijs: Slachtpaar- den: gewone aanvoer, flauwe handel, niet geheel prijshoudend; Schapen en lammeren: groter aanvoer, handel redelijk, prijzen iets gedrukt; Kalf- en melk koeien: aanvoer gewoon, kalme handel en prijshoudend; Vare koeientamelijke aanvoer, handel redelijk, prijzen ongewijzigd; Vaarzen en pinken: matige aan voer, luie handel, prijzen vooral niet hoger. In Ferndale (Wales) is zondag een 24-jarige vrouw, een moeder van vier kinderen, aan pokken overleden. Haar zuster, die op 9 februari na een bevalling over leed. had volgens de gezondheids autoriteiten vermoedelijk ook De vijf sterkste Zeeuwse bil jartvirtuozen namen in het afge lopen weekeinde deel aan de te Vlissingen gespeelde wedstrij den, welke onder grote belang stelling plaats vonden. Het was jammer dat de biljartartist Th. Platjouw uit Lamswaarde ver stek moest laten gaan. waardoor de ontmoeting Piatjouw-Hanse niet op het programma voor kwam. Met een gemiddelde van 30 waarbij een serie van 157, wer den door Hanse uit Zierikzee de verplichte 300 caramboles ge maakt en dat in kaderspcl 38/2. Door deze prestatie eindigde Hanse met een algemeen gemid- Jelde van 14.43 deze voorwed- -trijden en plaatste zich daarme de als eerste in deze kamp om De eindstand was als volgt: F. C. Hanse, Zierikzee J. Poissonnier, Vlissingen F. G. Melse, Middelburg Prud. Freijser, Terneuzen R. Dieleman, Axel C. Gabriëlse, Middelburg ACCRINGTON STANLEY LIQUIDEERT. Accrington Stanley, opgericht in 1886 en twee jaar later be horende tot de clubs, die de Engelse voetballeague leven in bliezen, is wegens financiële moeilijkheden gedwongen te li quideren. De secretaris van de club, Jack Wigglesworth, heeft na een vergadering met de schuldeisers, die een totale vor dering van 60.000 pond sterling (ruim 600.000 gulden) hebben, meegedeeld, dat Accrington Stanley niet meer in staat is de nog resterende competitiewed strijden te spelen. Accrington Stanley staat onderaan in de vierde divisie. De liquidatie ge schiedt op aanbeveling van de schuldeisers. Accrington Stanley, dat bij zijn thuiswedstrijden gemiddeld 2600 toeschouwers trekt, is het eerste slachtoffer van de finan ciële crisis, die de kleine clubs in het Engelse voetbal bedreigt. Het was vooral de president van de eveneens in Lancashire gevestigde en zo succesvolle eerste divisieclub Burnley, Bob Lord, die pleitte voor liquidatie. De heer Lord, die kortgeleden Accrington Stanley nog had aangeboden te helpen, trad nu als woordvoerder op van Burn ley, dat tot de crediteuren van de gedupeerde club behoort. Burnley heeft van Accrington geld te vorderen voor onbetaal de transferbedragen. het provinciaal kampioenschap, waardoor hij zal uitkomen in de strijd om het nationaal kam pioenschap. Jammer was het dat Rein Die leman uit Axel in> deze kamp be- -.eden ziin kochten snoeide met een gemiddelde van 9.73. daar mede blijvende benedene het ver eiste limiet, met het gevolg dat deze prominente biljarter naar le derde klasse degradeert. De andere Zeeuws-Vlaming, ?rud. Freijser uit Terneuzen, die reeds in voorwedstrijden extra klosse libre een algemeen ge middelde van 18.45 bereikte, heeft ook te Vlissingen goed ge- soeeld. Zijn hoogste serie was 108 en hii eindigde als vierde in de ranglijst. Alg. Hg.ste Pnt. Car. Brt. gem. serie 1693 118 14.34 157 10 1785 132 13.52 71 8 1385 131 10.57 61 6 1682 133 12,64 108 5 1422 146 9,73 61 5 1246 116 10,74 81 2 Volgens welingelichte kringen is sabotage gepleegd aan de Franse pijpleiding in de Sahara, die van het olieterrein Edjele naar La Skirra, aan de Tunesi sche oostkust loopt. Nadere bijzonderheden ontbre ken nog. Volgens gezaghebbende krin gen zal de sabotage aan de pijp leiding niet van invloed zijn op de olieproduktie. Men verwacht, dat de aange richte schade, waarover nog geen bijzonderheden gemeld zijn, spoe dig zal worden hersteld. Dinsdagmorgen om 4 uur was in de pijpleiding door een krach tige explosie een gat ontstaan op een punt ongeveer zestig kilome ter, van Edjele. Door de kracht der ontploffing ontstond een diepe krater, die terstond met soneel van liet pompstation de olie vol liep. Stukken metaal wer- leiding onmiddellijk af. den over een afstand van vier- Later is medegedeeld, dat de honderd me'er weggeslingerd. breuk in de pijpleiding het ge Gewaars"'iuv d door het weg- volg was van een „te-hnisch on- vallen van de duik, sloot het per-geval", er. niet van sabotage. OPNIEUW: GEEN INREISVISA VOOR OOSTDUITSERS Het Oostduitse hockeyteam, dat zou deelnemen aan het inter nationale Paas-toernooi te Fol kestone, zal van de reis naar Engeland moeten afzien, aange zien de ploeg geen inreisvisa voor Groot Brittannië heeft ge kregen. Een zestigjarige Nederlandse, mevr. J. Vcsters uit Amsterdam, heeft in een Amerikaanse trein staaltjes van ware hulpvaardig heid ervaren. Zij had een bezoek gebracht aan haar zoon in Alameda in Californië en was op terugreis naar Nederland toen haar trein in de omgeving van Salt Lake City 6 uur vertraging opliep door de sneeuw. Mevr. Vesters was zichtbaar zeer bezorgd dat zij nu in Chica go de trein zou missen naar New York, vanwaar haar boot dinsdag zou vertrekken. Haar ongerustheid werd nog vergroot doordat zij geen Engels kent. Toen kwam de hulp. Een ste wardess van de trein ontdekte wat haar moeilijkheden waren en merkte ook dat zij maar vijftien dollar bij zich had. Een mede reiziger die dit hoorde, zamelde bij 195 passagiers een bedrag van 68 dollar in. De stewardess boekte daarna telefonisch een plaats in een vliegtuig van Chicago naar New York en enkele dames bo den mevr. Vesters in de trein een diner aan. De trein kwam met acht uur vertraging in Chicago aan. Tot mevr. Vesters' grote verrassing stond haar zoon op het perron om haar naar New York te ver gezellen. Hij was naar Chicago gevlogen, toen hij hoorde dat de trein van zijn moeder was vast gelopen. Onder de afdelingen vrijwilli gers. die in Zuid-Celebes worden geoefend voor de „bevrijding" van West-Papoea, bevinden zich, volgens persberichten van dins dag, ongeveer 5000 Dajakse krij gers, die bedreven zijn in het do den met vergiftigde pijlen, die worden weggeblazen uit blaas pijpen. Zij krijgen ook instruc tie in de bediening van automa tische wapens. Volgens krantenberichten wordt oostelijk van Borneo ook een „armada" verzameld van kleine zeilvaartuigen. Geboorten: 18 febr. Cornelia Geertruida en Geertruida Cornelia, dochters van Jan Kalisvaart en Pieternella B. Neelis (Magrette N 33). 22 febr. Geertruida Rachel, d. van Adriaan Scheele en Metje J. de Pooter (Spui N 92). 25 febr. órnelia Willemina, d. van Corne lls A. Hoogstraate en Elizabeth Hamelink (Emmastraat 66). Huwelijks-aangiften6 febr. Henk Emilius Julma van Laere. 23 j., jm. (van Westdorpe) en Irene Emma Elisabeth de Moor, 22 j., jd. 15 tebr. Jacobus Jan de Putter, 34 j., jm. en Anna Cornelisse, 45 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen: 1 febr. Adelin Joseph Vanderswalm, 59 j., geh. gew. (van Vlisseghem (B.) en Pauwelina Vlaming, 42 j., jd. 8 lebr. Luciën Benignus van Rattin- gem, 27 j., jm. (van St. Jansteen) en Gerda Julma Francina Briquet, 23 j., jd. 15 febr. Pieter Cornells Haak, 21 j., jm. en Johanna Maria van Sabben, 18 j., jd. Overleden: 18 febr. Cornelis Swets. 76 j., geh. gew. met Fran- goise Jacoba van Meurs. Geboorten: Tanneke, d. van D. van AalstVinke (Margrietstr. 4). Luc. J. G., z. van R. A. G. van Ael- broeck—Trenteseau (Westdam 72) Monique M. M., d. van W. J. M. van den Dries-van Roessel (Malo- tauxstr. 4) ..Francois F., z. van M. (S. P. van Hoevevan Doeselaar (Hendrikstr. 4). Ingeborg, d. van E. A. ColpaertGelderland (Pla- taanstr. 15). Adriana, d. van D. W« BijlMechielsen (Sportkade 1). Overleden: Pleuntje Arends, 73 j. Abraham I. J. Gazan, 63 j., echtg. van M. C. Beeuwsaert. Hen drik de Koeijer, 78 j., ongeh. SAS VAN GENT. Ingekomen: L. J. C. de Moor en gezin, Oostdam 33, van Wachte- beke (B.); G. A. J. Elegeert en echtg., Westdam 95, van Koewacht resp. Vogelwaarde; G. J. M. Oos- tingCoone en gezin, Vrijstr. 17, van Koewacht; N. Vermue, Zand straat 223, van Kapelle; R. V. Seghers en gezin, Schulpenpad 15, van Gent (B.); M. L. Charlier— van Ham en gezin, Flankstr, 1, van Marcinelle (B.); F. M. Bleijen- bergDobbelaar, Vrijstr. 15, van Vogelwaarde; D. Los en echtg., Poelstr. 13a, van Rotterdam: A. Cazemierf Poeldijk 42, van Roden. A. W. Spuesens en gezin, Paarden- vest 12, van IJzendijke: C. Ver mueDrijdijk, Zandstr. 223a, van Ovezande. Vertrokken: W. G. Tak, Poelstr. 20, naar Zuid-Afrika; J. Hennes Löhr, Poeldijk 49, naar Duisland; J. C. Scheele en gezin, Poelstr. 13a, naar Oosterhout; R. de Buck en gezin, Burg. Hoefnagelstr. 6, naar Etten. OVERSTROMINGEN KOST DUITSE VFRZEKERINGS- M AATSCHAPPÏJEN HONDERD MIJJOEN De Westduitse verzekerings maatschappijen hebben berekend, dat de vergoeding van de schade, ontstaan bij de overstromingen van 17 februari, in totaal een be drag van ongeveer honderd mil joen mark zal vergen. Volgens een grove schatting zullen de uitkeringen voor storm-, transport- en autoschade elk 25 miljoen Mark bedragen. De overige 25 miljoen Mark schade ontstond in levens-, onge vallen, ziekten-, machine- en glas- verze'-ering. Een dag eerder dan vorig jaar is maandag het 5000ste schip de Nieuwe Waterweg binnengelo pen. Het was de 427 brt metende Nederlandse kustvaarder „Ber- nina", die met een lading stuk goederen uit Malmö kwam en Rotterdam als bestemming had. Vorig jaar werd op 6 maart de „Frigro", eveneens een Neder lands schip, als 5000ste geregi streerd. (Adv.) Aan komen lopen; Poesje (donker gevlamde kater), wite sokjes. Terug te beko men le De Feijterstraat 5, Terneuzen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 9