n larie... Verklaring Verbondsbestuur N.V.V. over loonformulebeslissing Verklaring over Nieuw-Guinea uitgesteld Chroesjtsjef antwoordt Kennedy De komende ontwapeningsconferentie Dinsdag 6 maart lQeg WOENSDAG 7 MAART 1962 18e Jaargang Nr 5541 Verkoudheidsbacillen C. N. V. over de situatie op het gebied der loonpolitiek De reis van Prins Bernhard FRANSE REGERING BETAALT SCHADEVERGOEDING REPATRIËRING INDONESIËRS UIT NIEUW-GUINEA Radio de Koek, HET WEER WEERBERICHT Opklaringen HOOGWATER ZON- en MAANSTANDS „WAAKHOND GESPREK THOMPSON-GROMIKO N.-Guirrea raadsleden protesteren tegen' uitlatingen Robert Kennedy BRAND BIJ WELENSKY witte was aangaat... Jit ervaring. Omo - wit korreltjes - is daar- Geen wonder. Moder- sft het sop verhoogde king (één van Omo's ivoordelen!) Die ver- Jurstof werkt als zon- blekend. Heus, door - zonder hulpmiddel- Uw wasgoed prachtig frisl agen met een in rkl akronlng zijn van een accessoiree i samengaan I irrassende 40 kilometer kan Tel. 01153 468 lYtnfcering btJ abonnement: Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 88150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentiemiis oer mm 16 ct; minimum peï advertentie f 2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handel»- advertenties): 5 regels fl-10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adnea Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. In zijn maandag gehouden extra-vergadering heeft het ver bondsbestuur van het N. V. V. zich beraden op de loonpolitieke situatie, welke is ontstaan na de aanwijzing van de regering aan het College van Rijksbemidde laars van vrijdag j.l. Het ver bondsbestuur wijst er in een uit gegeven verklaring op, dat deze aanwijzing niet alleen betrek king heeft op tussentijdse loons verhogingen in 1962, waarover uitvoerig overleg tussen regering en Stichting van de Arbeid heeft plaatsgevonden. Zij houdt tevens in, dat de matiging in 1963 moet worden voortgezet, welke aangelegenheid in het overleg nauwelijks aan de orde is geweest. „Het verbondsbestuur brengt in herinnering, dat het N. V. V. het tegenwoordige loonsysteem in beginsel steeds heeft afge wezen, omdat het overtuigd was, dat dit systeem in de praktijk onhanteerbaar zou blijken. De veie aanwijzingen en verduide lijkingen, welke de eigen ver antwoordelijkheid van de orga nisaties van het bedrijfsleven tot een aanfluiting hebben gemaakt, hebben deze overtuiging slechts kunnen bevestigen Desniette min heeft het N. V. V. na aan vaarding van dit systeem door regering en parlement aan de uitvoering medegewerkt, ten einde in samenwerking met de andere vakcentraien de werk nemers een aandeel in de stij gende produktie te verschaffen. Gezien de afnemende stijging van de produktie is het N. V. V. bereid geweest medewerking te verlenen aan het akkoord van Oud-Wassenaar. Reeds bij de besprekingen op 'Advertentie.) zijn als de dood voor infectie cataiili «n hoo.Voorti^ f_ Oud-Wassenaar echter heeft de gezamenlijke vakbeweging de aandacht van de regering geves tigd op de omstandigheid, dat er als gevolg van de spanningen op de arbeidsmarkt een steeds toenemend verschil was tussen de officiële loonvoorschriften en de in de praktijk ontstane loonvorming. Zij heeft de re gering erop gewezen, dat er naast matiging volgens de offi ciële loonvoorschriften andere maatregelen getroffen dienden 'e worden om de conjunctuur te beheersen. Naar het oordeel van het N. V. V. vindt deze wan verhouding mede zijn oorsprong in een structureel te laag loon- en prijspeil in Nederland". „Verdergaande matigingsvoor schriften als thans door de re gering zijn afgekondigd wijst het verbondsbestuur af als zijn de in strijd met het akkoord van Oud-Wassenaar. Het beschouwt deze aanwijzingen, waaraan in de praktijk niet de hand zal worden gehouden, bovendien als een slag in de lucht. Het N.V.V. weigert verantwoordelijkheid te nemen voor maatregelen, die een loonanarchie in de hand werken. Het verbondsbestuur draagt zijn vertegenwoordigers in de looncommissie en het bestuur van de Stichting van de Arbeid op bij hun beleid de nieuwe re geringsaanwijzing buiten be schouwing te laten. Het ver- bondbestuur verwacht, dat de aangesloten organisaties geen medewerking zullen verlenen tot herziening van reeds over eengekomen contracten, die uit deze aanwijzing zou dienen voort te vloeien, en bij komende con'ractbesprekingen deze aan wijzing niet in aanmerking zul len nemen. Het verbondsbestuur is van mening, dat het thans toegepas te loonsysteem failliet is en zo spoedig mogelijk moet worden vervangen door een soepeler systeem, dat hanteerbaar dient te zijn", zo besluit de verkla ring. Het verbondsbestuur heeft besloten een openbare hoofd- besturenvergadering. bijeen te roepen op zaterdagmiddag a.s. in het N. V. V.-huis te Utrecht. In een verklaring aan het A. N. P. heeft de voorzitter van dc K. A. B., de heer 'J„ A. Mid delhuis, meegedeeld, het besluit van het N. V. V. ten zeerste te betreuren. Hij noemde de argu mentatie van het hoofdbestuur van het N. V. V. niet steekhou dend. Over de kwestie van de werkelijkheid inzake de zwarte lonen, zei de heer Middelhuis, dat in de gehele na-oorlogse periode deze zwarte lonen er zijn geweest. Thans, aldus de heer Middelhuis, bij een krappe arbeidsmarkt, laat zich dit pro bleem het zwaarst gevoelen. Hij noemde de algemene aanwijzing van de regering geen verslechte ring van het akkoord van Oud- Wassenaar. Door het standpunt in te nemen, zoals het dat maandag avond bekend heeft gemaakt, maakt het N. V. V„ aldus de heer Middelhuis, zich los van het akkoord van Wassenaar. Daardoor ontstaat er naar zijn mening in de Stichting van de Arbeid en in de samenwerking in het overleg tussen de drie vakcentrales een moeilijke situ atie. Niettemin Wilde de heer Middelhuis de hoop op een ver dere samenwerking in de Stich ting van de Arbeid en in het overlegorgaan van de drie vak centrales niet opgeven. Hij zei zich niet te ontveinzen dat deze samenwerking zich zowel in de Stichting van de Arbeid als in het overlegorgaan van de drie vakcentrales in een crisis be vindt. Men had, aldus de heer Middelhuis, het N. V. V. beter verstaan, wanneer dit verbond zich weliswaar niet akkoord had verklaard met de afspraken van Wassenaar, maar deze zaak aan het parlement had voorgelegd. De heer Middelhuis, die deze verklaring voor zijn persoon lijke verantwoording aflegde, zei, dat het K. A. B.-bestuur nog niet in de gelegenheid was ge weest deze zaak te bestuderen. Hij hoopte dat alsnog een oplos sing- gevonden kan worden om een crisis zowel in de Stichting van de Arbeid, als in het over legorgaan van de drie vakcen trales voorkomen kon worden. De Verbondsraad van het Christelijk Nationaal Vakver bond heeft zich in zijn gistermid dag gehouden vergadering bera den over de moeilijkheden op loonpolitiek gebied. Zij is van mening, aan de juis te toepassing van het Akkoord van Wassenaar medewerking te moeten blijver, verlenen. De Verbondsraad betreurt, dat de regering door het verschil van mening in de Stichting van de Arbeid een algemene aanwij zing moest geven. Zij neemt aan, dat deze algemene aanwijzing betrekking heeft op het mati- gingsbeleid gedurende het jaar 1962 en dat indien eind- van dit jaar regering en bedrijfsleven van oordeel zijn, dat het mati- gingsbeleid niet behoefd te wor den voortgezet, de grond van deze algemene aanwijzing is ver vallen. In dat geval zullen dan de collectieve arbeidsovereen komsten per 1 januari 1963 her zien moeten kunnen worden. Do Verbondsraad van het C. N. V. is van oordeel, dat het bestuur van de Stichting van de Arbeid op korte' termijn bijeen moet komen teneinde de ontsta ne situatie te bespreken. Zij heeft daartoe reeds stappen on dernomen. Prins Bernhard is dinsdag aan boord gegaan van het motorschip „Murchison" voor een tocht over de Nijl vanaf Murchison Falls tij dens welke hii olifanten, nijlpaar den en andere groot wild zal gadeslaan. De Prins bezoekt op het ogen blik de wildgebieden van Oegan da, op uitnodiging van een nieu we toeristische ontwikkelings organisatie, in zijn hoedanigheid van president van de „World wild life fund". De Franse regering heeft dins dag bekendgemaakt, dat zij scha devergoeding zal betalen voor de materiële schade als gevolg van kneedbcmaanslagen en andere terroristische acties in Frankrijk. TWEEDE KAMER De voorzitter van de Tweede Kamer deeide gistermiddag mede, dat de regering nog even wil wachten met het afleggen van een verklaring over Nieuw- Guinea. De minister-president wenst de vergadering van de commissie van Buitenlandse Zaken op a.s. donderdag, de ministerraad van a s. vrijdag en de terugkeer van minister Luns af te wachten. De heer Bakker (C.P.N.) pro testeerde hiertegen. Namens seniores stelde de Kamervoorzitter voor de nota- Van der Putten in handen te stel- ■len van een commissie van zeven personen. Deze commissie zal de nota en -ijbehorende stukken bestuderen. Zij zal de Kamer adviseren ten aanzien van de te volgen proce dure alsmede zich beraden over de vraag of bepaalde punten in aanmerking k"r"°n voor een par lementaire enquête. De heer Bakker (C.P.N.) wen ste een snellere procedure en bovendien opschorting van het ontslag van de heer Van der Put ten. De voorzitter verklaarde, dat de procedure in de Kamer een politieke is, die geheel los staat van de juridische procedure over de rechtspositie van de heer Van der Putten bij het ambtenaren gerecht. Deze procedures mogen elkaar niet doorkruisen. De com missie zal de uitspraak van het ambtenarengerecht afwachten Deze uitspraak kan eventueel de politieke positie van de minister van Defensie beïnvloeden. De heer Bakker betoogde, dat de nota als bewijsmiddel voor liet ambtenarengerecht zal worden gebruikt. De Kamer moet over ie nota oordelen en zou tot an dere conclusies kunnen komen komen dan het ambtenarenge recht. De voorzitter zeide, dat de com missie slechts zal adviseren over ie houding van de Kamer en de te volgen procedure zonder zich over de nota uit te laten. In de commissie werden ver- -nleens benoemd de beren van Rijckevorsel (K.V.P.), Blom (Ar- eid), Diepenhorst (C.H.U.), Van ■°oorn (K.V.P.), Franssen (Arb.), Meulink (A.R.) en Berkhouwer (V.V.D.). De Kamer zal heden beslissen over een verzoek van de heer Roemers (Arb.) om de minister van Soc'ale Zaken vragen te mo gen stellen over de loonpolitieke situatie. Er is een- regeling getroffen tussen de Verenigde Naties, de vertegenwoordiger van liet Inter nationale Rode Kruis Durand en het gouvernement in Hollandia, waarbij gestreefd wordt zaterdag 10 maart de Indonesiërs die op 15 januari bij het treffen in de wateren ten zuiden van Nieuw- Guinea gevangen werden geno men, via Singapore naar Djakar ta over te brengen. (Advertentie.) Noordstraat 102 - Telefoon 3111 Xerneuze» Dit doosje betekent: I protektie tegen infektie AANHOUDEND KOUI) Boven de Britse eilanden en het continent bevindt zich mo menteel een hogedrukgebied, dat geheel met koude lucht ge vuld is. Het centrum ligt boven Noord-Frankrijk en beweeg., langzaam naar het noordoosten. Een kleine actieve depressie ten westen van de Golf van Biscaje tast het hogedrukgebied aan zijn westflank enigszins aan, maar er zijn nog geen tekenen die op het einde van de late vorsttoestand wijzen. In de komende 24 uur draait de overigens zwakke wind naar oostelijke richtingen waardoor de aanvoer van koude lucht voortduuri.. In deze lucht komen opklaringen voor, die aanvanke lijk plaatselijk nog afgewisselo worden door een sneeuwbui. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot woensdag avond. Opklaringen mei aanvankelijk hier en daar een sneeuwbui. Zwakke tot matige naar oostelij ke richtingen draaiende wind. Weinig verandering in tempera tuur. WOENSDAG 7 MAAKT Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden DONDERDAG Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 2.59 3.34 4.14 4.24 n.m. 3.26 4.01 4.41 4.51 S MAART v.m. 3.44 4.19 4.59 5.09 n.m. 4.13 4.48 5.28 5.38 ZON MAAN Mrt op onder op ondei n 7.11 18.29 8.02 20.02 s i 18.31 8.29 21.25 9 7.' J 18.32 8.56 22.45 10 7.1)8 18.34 9.25 Is een waakhond konV deze Zweedse motortorpedoboot uit ~"n ondergrondse sche '~ats. De regering heeft langs d - kust atoomvrije marinebasis in de rot sen laten uithouwen. Hiermede is een belangrijke bijdrage gele verd ter opvoering van de kust verdediging. De Amerikaanse ambassadeur in Moskou, Thompson, heeft dinsdag wederom een gesprek gehad met de Sowjetrussische minister van Buitenlandse Zaken Gromiko. Het onderhoud ge schiedde op verzoek van de am bassadeur eti is waarschijnlijk het laatste in een serie van zoge naamde „polsingen". Gromiko zal namelijk volgende week voor de achttien-landen conferentie over ontwapening naar Ger.ève reizen. Deze conferentie wordt op 14 maart geopend. Ook am bassadeur Thompson zal de ont wapeningsbesprekingen bijwo nen. In zijn antwoord op de jongste ;odschap van premier Chroesjt sjef over het komende ontwape- ningsoverleg in Genêve, heeft president Kennedy zijn voldoe ning uitgesproken over het aan vaarden door de Sowjet-premier van het voorstel om de ontwape ningsconferentie te beginnen op het niveau van de ministers van Buitenlandse Zaken. In zijn, uit slechis twee alinea's bestaande antwoord aan Chroesjtsjef, schreef Kennedy „Ons doel moet nu zijn wezen lijke vooruitgang te boeken in de richting van ontwapening en niet ons bezig te houden met een ste riele uitwisseling van propagan da". De Amerikaanse president voegde hieraan toe dat hij, in deze geest, niet zou ingaan op de „vele sentimentaliteiten" in Chroesjtsjefs brief waarmede de Amerikaanse regering het niet eens is. „Laten wij ons daarentegen aaneensluiten en onze krachtig persoonlijke steun en leiding ge ven aan het werk van onze ver tegenwoordigers en laten wij ons aaneensluiten in ons werk voor hun succes". Tegelijk met de publikatie van deze brief, maakte het Witte Huis bekend, dat de president dinsdagavond een bijeenkomst met topfunctionarissen over de ontwapening zal hebben. Dit is een van de serie bijeenkomsten, welke zullen plaats hebben voor de Amerikaanse delegatie in de loop van deze week naar Genève vertrekt. De Britse ambassadeur in de Verenigde Staten, sir Ormsby- Gore, die op het ogenblik een be zoek aan New Orleans brengt, heeft daar tijdens een perscon ferentie verklaard, dat er aanwij zingen zijn dat er in de Russi sche politiek in de komende twee weken verandering zal optreden. Chroesjtsjefs bereidverklaring De Sowjetrussische premier en partijleider Chroesjtsjef heeft, volgens Tass, dinsdag in een ant woordnota aan de Amerikaanse president Kennedy verklaard, dat de Sowjet-Unie nieuwe kern wapenproeven zal nemen om „een nieuw soort wapen te ver volmaken, indien hel Westen nieuwe proefnemingen met kern wapens gaat doen." Chroesjtsjef noemde het Ame rikaanse besluit om de kernwa penproeven in dc dampkring „op korte termijn" te hervatten, een nieuwe uiting van de agressieve Amerikaanse koers op het gebied der buitenlandse politiek", hij noemde het ook een „slag voor het komende ontwapeningsover- leg te Genève." Hij betreurde de weigering van Engeland en de Verenigde Staten om de regeringsleiders reeds bij het begin van het ontwapenings- overleg aanwezig te doen zijn. Chroesjtsjef stemde echter wei in met het Brits-Amerikaanse voorstel om de ministers van Buitenlandse Zaken bij de ope ning der conferentie aanwezig te doen zijn. Chroesjtsjef verklaart in zijn antwoordnota dat „de afgelopen vijftien jaar ontwapeningsbespre kingen zijn gevoerd zonder dat deze enig resultaat hebben opge leverd". „Het zou kortzichtig zijn", aldus de Russische premier, „om opnieuw zijn toevlucht te nemen t0t werkwijzen, die in het verleden reeds ondoelmatig zijn gebleken. Het is duidelijk de plicht der Verenigde Staten om nieuwe en betrouwbaarder onder handelingsmethoden te vinden." Chroesjtsjef herhaalde, dat de Sowjet-Unie bereid is de Wester se voorstellen betreffende het toezicht op ontwapeningsmaatre gelen te aanvaarden, indien het Westen van zijn kant instemt met de Russische voorstellen be treffende volledige en algehele ontwapening. Chroesjtsjef zegt verder dat Dresident Kennedy „herhaalde lijk heeft verzekerd, dat de Ame rikaanse kernwapens beter zijn dan de Russische", terwijl ook de Amerikaanse leiders „er over opscheppen dat zij de Sowjet- Ufiie en haar bondgenoten van de aardbol kunnen wegvagen". „Maar aan de andere kant zegt u dat de Verenigde Staten nieu we kernwapenproeven moeten uitvoeren, om niet bij de Sowjel- 'Tnie ten achter te geraken. Het '~omt mij voor, dat het een dui- 'n'ijk in strijd is met het ander", '"S de Sowjet-premier. """iroesjtsjef vervolgde: „Het Tikaanse besluit heeft ten 1 juist die moderne wapens vervolmaken en in grotere - eelheden aan te maken, die -,-t grootste gevaar vormen, "'"nrover moeten wij dan eigen- op de ontwapeningsbespre- hingen overeenstemming berei ken? om de ontwapeningsconferentie in Genève te beginnen met een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken, was kennelijk veroorzaakt door een omschakeling in de Sowjet-poli- tiek, als gevolg van druk binnen het communistische blok, aldus de Britse ambassadeur. „Vele krachten binnen het communis tische blok oefenen druk uit op Chroesjtsjef en veroorzaken nieuwe pressie in het Kremlin", aldus sir Ormsby-Gore. Mogelijk verwacht men dat de Sowjet-Unie, voordat de Verenig de Staten in april a.s. hun kern wapenproeven gaan hervatten, zich bereid zal verklaren een overeenkomst aan te gaan, die reeds door ons verworpen voor waarden zou bevatten. Ik hoop, dat dit niet van de Sowjet-Unie wordt verwacht, want in het tegenovergestelde geval zou het er erg op lijken, dat er een soort chantage met kernwapens bij ons wordt bedre ven", aldus de Sowjetrussische eerste minister en partijleider Chroesjtsjef. Chroesjtsjef beëindigt zijn nota met het uitspreken van de over tuiging dat er een eind kan wor den gemaakt aan het steeds krachtiger worden der kernwa pens. „Het sluiten van een akkoord tot beëindiging van de kernwa- penoroeven en niet de hervatting ervan zou een uiting zijn van de politieke wijsheid, waarover u in uw boodschap spreekt", aldus de Sowjetrussische premier. i aantal mensen dat kan lezen en Acht leden van de Nieuw- Guinearaad, onder wie Bonay, de voorzitter van de Parna (Par- tai Nationaal), hebben een tele gram aan president Kennedy ge zonden. Daarin protesteren zij fel tegen de „vernederende uit lating van Robert Kennedy voor de televisie over de onderont wikkeling van het Papoea-volk en het gebrek aan universitair geschoolde krachten". Deze leden merkten op dat dit kennelijk wees in de richting van een advies aan Indonesië om het Papoea-volk uit te roeien „zoals in de geschiedenis een ander volk bijna weggevaagd werd omdat het zó onderontwik keld was dat het geen geweren en vuurwater kende". „De Nederlanders doen alles om ons land te ontwikkelen", aldus het telegram verder. „Het Dinsdagochtend is in het ge bouw waar de kantoren van de premier van de Rhodesische fede ratie, sir Roy Welensky, zijn ge vestigd, brand uitgebroken. Vol gens de politie is er sprake van brandstichting. Het vuur was ontstaan in een leegstaande éta ge. De kantoorlokalen van de premier werden niet beschadigd. aantal mensen dat kan lezen en schrijven is reeds hoger dan in de meese Aziatische landen, In donesië inbegrepen. Wij hebben een eigen vertegenwoordigende raad, vrije vakverenigingen, vrije verkiezingen, politieke partijen en wij zijn sterk gekant tegen iedere vorm van arbitraire of dictatoriale behandeling. Wij willen zelf over onze toekomst beslissen zoals die door het handvest is gegarandeerd, en zodra wij ons voldoende capabel achten zullen wij dit doen, onge acht de „eggheads" in dit, ons eigen land. Onafhankelijkheid en democratie kan begrepen en uitgevoerd worden door gewone mensen, zelfs indien zij Har vard niet bezocht hebben". „Wij hebben het onvervreemd bare recht deze uit te voeren en verzoeken technische bijstand daarvoor van de meer ontwik kelde democratische volkeren in de wereld". Het telegram ein digt: Robert Kennedy moest zich schamen poker te spelen met het iot van een achterge bleven volk om geen andere reden dan een dictator tevreden te stellen". Het telegram was ondertekend door de eerste vice-voorzitter van de raad, Marcus Kaisiepo, de tweede vice-voorzitter, Nico- laas Jouwe, mevr. TokoroHan- nasbey, Herman Womsiwor, Ra- maday, Eliezer Bonay, Thontji Mezet en Freek Poana. 4

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1