matrozen Rovco zullen eind apri! kernproeven hervatten Mig-15 op Formosa Gewelddaden in Frankrijk en Algerië IDe ministerraad besprak het probleem Nieuw-Guinea Persconferentie van minister Lons H£T WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- eo MAANSTANDEN is. van Ommeren N.V. raagt als aanvulling iar personeel i de Rijntankvloot soepen Toespraak van Kennedy 1961 Woningbouw voor werknemers Belgische loodsen aanvaarden compromie-voorstel van regering eren nv [OTTERDAM/TEL. 010-114880 kerioe bij abonnement: Terneuzen yr-Hoofdredacteur L. van de Sande Redactieadres: Noordstraat 5557 ^ministratie-adres: Smidswal telefoon 2073 oniannier 38150 »Lnn"mentsPri1s: 6'~ P*51 D. ƒ2.— pei week 48 et. kwartaal; per Losse nrs 9 ct Verschijnt dagelijks MAANDAG 5 MAART 1962 18e Jaargang Nr 5539 Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum jf*t advertentie f 2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handete- advertenties)5 regels 1-10. ledereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Actow Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 «ur. even na acht uur zaterdag- is in de Trèveszaal op het bsterie van Verkeer en Wa- itaat in Den Haag de minis- •aad bijeengekomen. vergadering werd bijge- jnd door alle ministers met ■zondering van minister Luns, difczoals bekend, in de Verenigde Staten verblijft. iderwerp van de beraadsla gen waren de rapporten, die riisler Luns vanuit Washing ton heeft uitgebracht over zijn irekingen met president Ken en met zijn Amerikaanse ibtgenoot Rusk over het pro- :m Nieuw-Guinea. ministerraad werd ook bij- roond door de staatssecreta- isen De Jong (Marinebeleid), m Houten (Buitenlandse Za- >n) )en Bot (Zaken betreffende ieuw-Guinea). Om twintig vóór jêén in de icht van zaterdag op zondag is minister-president De Quay beid tot een kort vraagge- ■ek De heer De Quay zeide na drukkelijk: „Wij hebben de eerste berichten van minister Luns uit de Verenigde Staten besproken en er, rustig om de tafel gezeten, een analyse van gemaakt." Voorts zeide de minister-pre sident; „Wij hebben niets be sloten." Is, zo werd gevraagd, de kans op besprekingen geste gen? „Ik geloof, dat er een grotere kans om tot besprekingen te komen is", zo luidde het ant woord van de heer De Quay. Op vragen of het bezoek van de Amerikaanse minister van Justitie aan Nederland en de besprekingen van minister Luns met president Kennedy, minister Rusk en andere Ame rikaanse hoogwaardigheidsbe kleders van invloed is geweest op de gang van zaken, ant woordde premier De Quay, dat „de bemoeiingen van de Ver enigde Staten natuurlijk een (Advertentie) f)e Nederlandse minister van uitenlandse Zaken, Luns, heeft kteruag in Vvasmngion op een ferscoruërentie verKlaarci, dat Jjn besprekingen met president tennedy en de Amerikaanse re- feringsiunctionarissen de kan en voor onderhandelingen tus- en Nederland en Indonesië over Westelijk Nieuw-Guinea hebben evorderd. Minister Luns zei, dat zeer ingenomen was met de prekingen, die hij beschreef i „openhartig en in een vriend- „ik lieb enige reden om te ge- „Ik heb enige reden om te ge- r»ve«, dat niyn oesprekingen de kansen dat Nederland en nesië aan de conlerentieta- ffi zullen gaan zitten, hebben evorderd" zo zei minister lams. Be Nederlandse minister had rjjdag een onderhoud met de .merikaanse minister van Bui- Mlandse Zaken Dean Rusk, de NOORDOOSTELIJKE WIND Het K. N. M. I. deelt mede: Ben depressie, afkomstig van iet zeegeoied bij de Azoren trok aai' Zuid-Frankrijk en veroor- aakte zondag in grote delen van 'rankrijk. Duitsland en het Al- lengebied sneeuw ca regen. Aan ie voorkant van de depressie zerd warme lucht uit Spanje laar het noorden gevoerd, zodat ie middagtemperaturen in Zuid- iYankrijk tot 18 a 19 graden op- iepen. Aangezien de depressie angzaam naai midden-Europa rekt, kan deze warme lucht ons and niet bereiken. De wind crimpt naar noordoost tot noord, waardoor er opnieuw kans be- itaat op het binnendrijven van sneeuwbuien in de kustgebieden, iet koude weer, met des nachts overwegend lichte vorst en over dag temperaturen van slechts en kele graden boven het vriespunt houdt aan. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Veranderlijke bewolking; Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele sneeuwbuien. Matige, aan de kust af en toe vrij krachtige wind tussen oost en noord. Weinig verandering in temperatuur. MAANDAG 5 MAART Bieskens v.m. n.m. 0.44 1.12 Terneuzen 1.19 1.47 Hansweert 1.59 2.27 Watsoorden 2.09 2.37 DINSDAG 6 MAART v.m. n.m. Brtfckens 1.32 1:58 Terneuzen 2.07 2.33 Hansweert 2.47 3.13 Walsoorden 2.57 3.23 onder-minister van Buitenland se zaken, George Ball, de onder minister voor het Verre-Oosten, Averall Harriman en andere hoge functionarissen van dit mi nisterie. Later op de avond had minis ter Luns een onderhoud met pre sident Kennedy. Tenslotte was er nog een ontmoeting met Rusk en Harriman op de Nederlandse ambassade. Minister Luns zei voorts, dat voornamelijk is gesproken over het vraagstuk Westelijk Nieuw- Guinea ,doch dat ook de betrek kingen tussen Oost en West, de ontwikkeling in de toestand rond Berlijn en Europese vraag stukken zijn aangeroerd. Minister Luns wilde geen ant woord geven op een vraag of ar wellicht onderzoekende bespre kingen zouden worden gehouden door de Nederlandse ambassa deur in Washington met Indone sische vertegenwoordigers, waar bij een derde partij aanwezig zou zijn. De minister zei dat hij in het bijzonder belang had gesteld in de reactie van de Amerikaanse regering op het rapport van mi nister Robert Kennedy over diens jongste bezoeken aan In donesië en Nederland. De gesprekken van vrijdag hebben een aantal „wanbegrip penover de kwestie-Nieuw - Guinea zowel aan Nederlandse als aan Amerikaanse zijde opge helderd. Het voornaamste obsta kel voor de onderhandelingen is nog steeds de Indonesische eis om het bewind op Nieuw-Guinea over te nemen vóórdat er be sprekingen zijn gehouden. De Verenigde Staten hebben er blijk van gegeven, dat zij de Neder landse afwijzing van deze voor waarde begrijpen, aldus de mi nister. Minister Luns, die later op de dag via New York naar Tokio vertrok, zei tenslotte nog, dat hij geen plannen had voor een ont moeting met de secretaris-gene raai van de Verenigde Naties Oe Thant. Amerikaanse functionarissen verklaarden, dat de besprekin gen „tamelijk goed" verlopen waren. Zij hoopten, dat het re sultaat een verbetering in de vooruitzichten op een regeling zou zijn. Minister Luns verklaarde tot slot, dat hij tijdens zijn bezoek aan Tokio zou spreken over Ja pans betrekkingen met de Euro pese economische gemeenschap. De minister zei te weten, dat de Japanse regering bezorgd is over de gevolgen van de E.E.G. voor haar handel met Europa en graag hierover wil spreken. Minister Luns deelde mee, dat een Japanse delegatie binnen kort naar Brussel zal gaan voor besprekingen met de E.E.G.- commissie. functie hierin hebben vervuld." „Dit is een zaak, die het ge hele Nederlandse volk en een groot deel van de wereld aan gaat. Wij zijn er elke dag en eigenlijk ook elke nacht mee bezig." Voorts zeide hij na de berichten van minister Luns niet minder optimistisch te zijn, dan voorheen. Op een vraag of de gedach ten voor een basis van bespre kingen uitgaan naar de zgn. Indiase resolutie in de Verenig de Naties, zij het met inge bouwd zelfbeschikkingsrecht voor de Papoea's, gaf de mi nister-president ten antwoord: „Nu zeg ik verder niets meer." Benzinebrand eist slacht offers in Syrië In een Syrisch dorp zijn in het weekeinde 31 mensen om het le ven gekomen tengevolge van het in brand vliegen van een tankauto met benzine. De tankauto was op de weg van Latakia naar Aleppo in bot sing gekomen met een vracht auto, waardoor een lek in de tank ontstond. Een zeventigtal dorpelingen snelden toe om de benzine op te vangen. Toen de benzine plotseling vlam vatte, kwamen twintig hunner direct om het leven. Elf mensen bezwe ken later aan hun brandwonden. In het ziekenhuis bevinden zich nog 39 dorpelingen, van wie er enige in levensgevaar verkeren. Stuk metaal gevonden van Glenn's Atlas-raket Een stuk metaal met een ge wicht van 1,3 kilogram, dat is gevonden op een boerderij in Zuid-Afrika, is geïdentificeerd als een stuk van de Atlas-raket, welke de Amerikaanse ruimte vaarder John Glenn de vorige week in een baan om de aarde heeft gebracht. toonaangevend voor moderne coiffures. de hetere toiletartikelen, par fumerie, cosmetica, blijvende verwijdering van overtollige haargroei. Intrekking prijzenbeschikking kapperswerkzaamheden In de Staatscourant van don derdag is een beschikking van de minister van Economische Zaken gepubliceerd, waarbij de prijzen beschikking kapperswerkzaam heden 1961 met ingang van 1 maart 1952 wordt ingetrokken. Deze prijzenbeschikking was op 21 februari 1961 afgekondigd, omdat een groot aantal kappers tariefsverhogingen had doorge voerd, die verder gingen dan het geen met het ministerie in ver band met de afschaffing van het fooienstelsel was overeengeko men. De minister heeft thans beslo ten deze beschikking in te trek ken, nadat de Federatie van Werkgeversorganisaties in het. Kappersbedrijf had toegezegd haar invloed te zullen aanwen den om ook in de toekomst prijs stijgingen te voorkomen. Indien niettemin zou blijken, dat zich onaanvaardbare prijs verhogingen voordoen, zal de mi nister genoodzaakt zijn opnieuw te overwegen een prijzenbeschik king uit te vaardigen. ZON MAAN Mrt op onder op onder 1 5 7.19 18.25 7.01 17.13 6 7.17 18.27 7.33 18.37 7 7.14 13.29 8.02 20.02 8 7.12 18.31 8.29 21.25 Een uit communistisch-China afkomstige „Mig-15" straaljager is zaterdag te Tao Yoean> een luchtbasis op ruim 50 km ten zuiden van Taipeh op het natio- nalistisch-Chinese eiland Formo sa geland. De piloot, die geïden tificeerd werd als tweede luite nant Lioe Tsjen-Sze, verklaarde volgens een mededeling van de luchtmacht dat hij vertrokken was van de luchtbasis Loetsjiao aan de zuidkust van Tsjekiang. Hij is de eerste piloot uit com munistisch-China die naar For mosa is gevlogen. President Tsjiang Kai-Sjek be gaf zich terstond naar de basis om de piloot persoonlijk te ver welkomen. Patrouillerende nationalisti sche vliegtuigen hadden „vriend schappelijk contact" met de Mig- 15 opgenomen en begeleidden het toestel boven Formosa. Volgens het van kracht zijnde aanbod kreeg luitenant Lioe een beloning van ongeveer 28 kilo goud. Een andere piloot uit commu- nitsisch-China die in januari '60 probeerde zijn Mig-15 op Formo sa aan de grond te zetten ver ongelukte op een rotsachtige kuststrook waarbij hij zelf de dood vond en het toestel ernstig werd beschadigd. President Kennedy heeft in een toespraak tot het volk mee gedeeld dat Amerika de kern proeven in de atmosfeer eind april zal hervatten als tegen die tjjd met de Sowjet-Unie geen doelmatig verdrag tot staking van de proeven is gesloten. Als de Sowjet-Unie akkoord gaat met zo'n verdrag tijdens de komende ontwapeningsonder, handelingen in Genève, zal dat een monumentale stap in de richting van de vrede zijn, aldus de Amerikaanse president. Premier MacMillan van En geland en ik zullen dan graag naar Genève gaan om samen met premier Chroesjtsjov dat verdrag te tekenen". Als daar niets van komt, wil Amerika een reeks proeven bo ven de Stille Oceaan nemen. In twee of drie maanden tijd zal de serie voltooid zijn. De proe ven zullen worden genomen on der omstandigheden die de ra dio-actieve neerslag tot een mi nimum zullen beperken. De neerslag zal veel minder zijn, aldus de president, dan die van de Russische serie proeven in de herfst van het vorige jaar. Gezien de Russische proeven had geen enkele Amerikaanse presidenf-, verantwoordelijk voor de. vrijheid en veiligheid van zoveel mensen, een andere be slissing kunnen nemen, Ds Russische proeven van vorige herfst hebben op zichzelf de Sowjet-Unie geen voorsprong gegeven, maar zij verschaften de Russische laboratoria een massa gegevens en ervaring, waarop in twee of drie jaar tijd belangrijke analyses, experimen ten en extrapolaties kunnen worden gebaseerd, aldus Ken nedy. De bevindingen zouden dan in een volgende proeven- reeks kunnen worden getoetst. De Russische proeven hadden volgens de Amerikaanse presi dent voor een deel ten doel ge gevens te verkrijgen voor de bouw van een anti-raket raket. Naar het oordeel van de Ameri kaanse deskundigen bestaat zo'n raket nog niet. Het doel van de voorgenomen Amerikaanse proeven is drie ledig. In de eerste plaats zullen be staande wapens worden ge toetst. In de tweede plaats en dit wordt het belangrijkste deel van de reeks genoemd zal wor den onderzocht welke invloed vijandelijke kernexplosies zul len hebben op het vermogen van Amerika, ze te overleven en te beantwoorden. Tenslotte zullen proeven wor den genomen met het oog op de ontwikkeling van modernere en doeltref lender wapens die, in het licht van de Russische ex perimenten, onontbeerlijk voor d; beveiliging van de natie wor den geacht. „Wij weten', aldus Kennedy, „dat de Sowjets grote vorderin gen hebben gemaakt bij de ont wikkeling van licht wegende wapens met grote explosieve in houd van één tot vijf mega ton en meer". Tot de landen die bezwaar ma ken tegen nieuwe kernproeven, zeide de president, dat zij moe ten bedenken dat Amerika zich lang van proeven heeft onthou den en een verbod van proeven nastreefde terwijl de Sowjets heimelijk nieuwe explosies voor bereidden. Kennedy sprak de hoop uit dat deze Amerikaanse beslissing de kans op vrede zal vergroten doordat de Sow jet-leiders inzien dat het Westen niet stil blijft zitten. Kennedy zei dat Amerika bij de opening van de ontwape ningsconferentie, 14 maart in Genève, een reeks concrete plannen zal indienen met het doel „een grote doorbraak naar de vrede" te bewerkstelligen. Samen met Engeland zal Amerika nog eens voorstellen doen voor een afzonderlijk ver drag met een behoorlijke regeling voor oni dekking en verificatie om voorgoed een einde te maken aan alle soorien kernproeven. „Onze onderhandelaars zijn bereid over zo'n verdrag té praten, zelfs vóór het begin van de ontwapeningsconfe rentie en zij zijn bereid het te ondertekenen vóórdat wij -gereed zijn voor onze reeks kernproeven. Deze proeven zijn dan niet nodig". ..Als de Russische leiders echtei alle manieren van doeltreffende inspectie blij ven verwerpen, t» ijl t ons geen andere keus dan ons defensief arsenaal op peil te houden voor de veiligheid van alle vrije mensen". Uit Parijs wordt gemeld, dat ook president De Gaulle tevoren vertrouwelijk van de inhoud van Kennedy's verklaring op de hoogte is gesteld. De Franse re gering, die de verklaring goed keurde, acht het Amerikaanse besluit vanzelfsprekend en on vermijdelijk na de, zoals men het in Parijs zegt, „provoceren de" hervatting van de kernproe ven dooi de Sowjet-Unie. SOWJET-REACTIE OP REDE VAN KENNEDY. De jongste rede van president Kennedy heeft aangetoond, dat de Verenigde Staten geen ont wapening wensen en dat zij de conferentie van Genève willen torpederen, nog vóórdat deze in begonnen, zo heeft zondag de commentator van radio-Moskou op het gebied van Buitenlandse Zaken, Leontief, verklaard. In Washington zijn de meeste functionarissen van mening, daf de reactie van premier Chroesjf- sef op Kennedy's aankondiging, dat de Verenigde Staten de kern proeven in de dampkring zullen hervatten als er in Genève geen vorderingen worden gemaakt, zal zijn dat de Sowjet-Unie oen nieuwe reeks kernproeven gaat nemen. Wellicht zou hiertoe worden besloten op dë bijeen komst van het centrale partij comité, die vandaag in Moskou begint. Slechts een klein deel van de Amerikaanse regeringskringen ziet de zaak minder somber in. Hier is men van oordeel, dat d? Russen zich mogelijk zullen rea liseren, dat de Verenigde Sta ten niet nog eens verleid zulle» kunnen worden tot een ongecon troleerd moratorium inzake de proeven met kernwapens. Dk zou dan de bereidheid van het Kremlin tot ernstige besprekiii gen op de achttien-mogendheden- conferentie, die op 14 maart te Genève begint, kunnen vergre ten. Bij twee overvallen in de Noord-Franse stad Roubaix zijn zondag vier Mohammedanen om het leven gekomen. In de Algerijnse stad Bone koststen gewelddaden aan een Wrak van vermiste U-2 gevonden Het wrak van de U-2 die sinds vrijdag in Amerika werd ver mist, is zaterdag in de woesj-ijn van Mojave bij de luchtbasis Edwards gevonden evenals het lijk van de piloot van het toe stel. Het vliegtuig was donderdag avond van de basis Edwards vertrokken voor een oefenvlucht. Het Frans-Algerijnse overleg Naar van zeer goed ingelichte zijde te Parijs is vernomen, zal het FransAlgerijnse overleg dinsdag of woensdag worden hervat in de Franse plaats Evian aan het Meer van Genève. Dit zal dan de laatste fase van de besprekingen zijn. Inmiddels heeft het bestuur van de volksrepublikeinen (M.R.P.), die deel uitmaken van de Franse regeringscoalitie, zon dag te Parijs zijn goedkeuring gehecht aan de regeringspolitiek ten aanzien van Algerië. Eén der M.R.P.-ministers die aan het overleg met de voorlopige Alge rijnse regering heeft deelgeno men, Buron, had tevoren ver slag uitgebracht. De derde regeringspartij, die der „onafhankelijken en boeren", besprak de kwestie zondag te Lyon. Op deze bijeenkomst werd geklaagd over „zekere onduide lijkheden" in het ontwerp-ak- koord. Met name achtte men het niet duidelijk of alle Algerijnse stromingen voldoende bij dit ak koord zijn betrokken, terwijl men voorts wilde weten, welk belang moet worden gehecht aan de communistische invloed in de Algerijnse verzetsbeweging. Mohammedaan en een Euro peaan het leven, trwijl negentien mensen verwendingen opliepen. Dezer dagen is te Algiers een zekere Lucien Fiorini aangehou den, die bekend heeft de rechter hand te zijn van de leider van de groep van de O.A.S., die op 31 januari de Parijse advocate Noe- mie Glaymann ontvoerde. Zoals gemeld wist de advocate, die vele Algerijnse verzetsstrijders heeft verdedigd, enkele dagen later met behulp van één van haar bewakers te ontsnappen. Fiodini wias gedeserteerd uit het Franse leger. Voorts werd in Algiers mee gedeeld, dat veertien leden van de O.A.S. zijn aangehouden, on der wie „vier gevaarlijke moor denaars" wier identiteit met het oog op een nader onderzoek nog niet bekend kon worden ge maakt. In de afgelopen 48 uur werden 59 pistolen, 17 geweren, 12 kara bijnen en talrijke andere wapens, alsmede munitie in beslag geno men. Van ruim 30.000 mensen werd de identiteit gecontroleerd. Italiaanse journalisten door O.A.S. uit Algiers gezet Het geheime leger in Algiers heeft zaterdag de Italiaanse journalisten in Algiers het ulti matum gesteld, dat zij de stad vóór vandaag moeten hebben verlaten, daar anders één van hen zal woren gedood. Elf jour nalisten zijn inmiddels naar hun land teruggekeerd. De O.A.S. vindt dat de Italiaan se journalisten te veel kritiek hebben en dat de Italiaanse ra dio er leugens over vertelt. De afgevaardigden van de on geveer 350 stakende loodsen in België hebben zaterdagochtend in Oostende overeenstemming bereikt over een compromis voorstel van het Belgische mi nisterie van Verkeer over de eisen van de loodsen. Aan de loodsdienstën in Vlis- singen, Oostende, Gent, Antwer pen en Zeebrugge is een oproep gericht het werk te hervatten. Verwacht wordt, dat alle lood sen aan deze oproep gehoor zul len geven. In Antwerpen lagen zaterdag ochtend al ruim dertig zeesche pen te wachten op de mogelijk heid te vertrekken. Sinds het uit breken van de staking hebben slechts een veertigtal schepen de haven verlaten, een aantal daar van met Nederlandse loodsen aan boord. Zaterdagochtend wachtten 14 schepen bij Vlissingen om naar de Antwerpse haven te worden geloodst. Ter bevordering van de wo ningbouw voor werknemers van Haarlemse bedrijven zal, op ini tiatief van het departement Haariem van de Maatschappij voor Handel en Nijverheid en de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem en om streken, een stichting worden opgericht. De bevordering van de woningbouw door middel van de stichting zal met name ge schieden door bundeling van de vraag. Naar aanleiding van de resulta ten van een enquête over de be- Fraude bij „Hevea"- fabrieken Door de politie wordt op het ogenblik gezccht de magazijnbe diende G. J. W. O., die werk zaam was bij de „Hevea"-fabrie- ken in Doorwerth. In zijn func tie was hij ook gerechtigd goede ren aan het personeel af te leve ren. Bij het afdragen van de kas bleek, dat O. een kastekort had van 1845,De man bekende malversaties te hebben gepleegd en hij beloofde het geld binnen 24 uur terug te zullen betalen. Hij werd op staande voet ontsla gen. O., die in Oosterbeek in een kosthuis was, is daarop verdwe nen. Bij verdere controle is ge bleken, dat het tekort in totaal 4450,bedraagt. Salarisverbetering voor Belgische ambtenaren. Tussen de Belgische regering en de twee grote vakbonden is overeenstemming bereikt, over de verbetering van de financiële en sociale voorwaarden van on geveer 400.000 ambtenaren. De kosten daarvan worden voor het lopende jaar geschat op een mil jard Belgische frank, ongeveer 72 miljoen gulden. Behalve een herziening van de salarisschalen zullen ook de pensionregelingen worden ver beterd. Niet alleen ambtenaren van ministeries, maar ook onder wijzers, beroepsmilitairen en werkkrachten bij semi-over- heidsinstellingen en de spoorwe gen zullen van de verbeteringen profiteren. Voor de ambtenaren werd ge zamenlijk onderhandeld door de Katholieke en socialistische vak-val belemmerd. De trein was op bonden. weg van Chicago naar Spokane. hoefte aan personeelswoninge» heeft een commissie overleg ge pleegd met hel gemeentebe stuur. Dit zegde de nodige meus- werking toe en bieek onmiddel Kjk bereid een complex van 168 premie woningen, waarvan de plannen bestekklaar zijn, aan de stichting te verhuren. Geïnteresseerde ondernemingen zullen, tegen een siorting van maximaal 3.000 per woning, gedurende vijftien jaar een claim op een woning kunnen krijgen. Met dit bedrag wordt de onrendabele top van de bouw kosten afgenomen, waardoor net mogelijk zal zijn de wonin gen voor een aannemelijke prijs aan werknemers te verhuren, zo vernemen wij van de Mij. voor Nijverheid en Handel. Russen die in Duits leger dienden ter dood veroordeeld Twee Russen, die tijdens de tweede wereldoorlog in het Duitse leger dienden, zijn vrij dag door een rechtbank in de Russische stad Hovgorod ter dood veroordeeld. De straf zal met de kogel worden voltrok ken. De twee mannen, Grigeri Goerewitsj en Kikolai Ivanov, werden schuldig bevonden aan uitroeiing van burgers in de Sowjet-Unie toen zij deel uit maakten van het Duitse straf- bataljon 667, dat voornamelijk was samengesteld uit naar de Duitsers overgelopen Russen. Treinongeluk in Idaho Op een houten brug op onge veer 10 km ten oosten van Athol in dë Amerikaanse staat Idaho zijn vrijdagavond tien rijtuigen van een passagierstrein van de „Northern Pacific Railroad" ont spoord. Volgens de eerste berichten zou zeker een 25-tal mensen ge wond zijn, maai- er werd geen melding gemaakt van doden. Over het lot van het trein personeel is nog niets bekend. De driedelige diesel-locomotief was geheel onder water verdwe nen, een vracht -en een post- rijtuig gedeeltelijk. Het reddings werk met behulp van snijbran ders werd door hevige sneeuw-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1