ROZEN Concessie van Indonesië in kwestie Nieuw-Guinea? Nieuwe ongeregeldheden in Aigerije Staatsgreep in Birma Jumpertjes NOVITA 1 PAKJE MARGARINE WARTJE m c^-lcfsrije voor kei beótand handig en voordelig 75 i. Eeckhout ER TERNEUZEN GENERAAL Radio de Koelt Ijomlwill BANANEN zijn /c fit verteerbaar m WEER WEERBERICHT HOOGWATER M- en MAANSTANDEN J<rtnjWPbi£T bö abonnement: Temeuzen pjj^cfwjr-Hoofffredaeteur t van de Sande p.edactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer S8150 Ahonnementspriis: ƒ6,— per kwartaal: per f 2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct DE VRUE ZEEUW ZATERDAG 3 MAART 1962 18e Jaargang Nr 5538 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen dessins en overtrekken ch oorsteen- en, tafels. Wanneer U nii iverfcsBjk LEUKE en MOOIE wlit zien, moet U eeou gaan kijken bij ALGERIJNEN BEREIKEN HET DOEL WAARVOOR ZIJ DE STRIJD AANBONDEN De goedkeuring door de C. N. R. A., het Algerijnse „par lement", van het akkoord met Frankrijk betekent, hoe wel de afkondiging van de wapenstilstand nog enige dagen op zich zal laten wachten, het einde van de zeven jarige oorlog in Algerije. Bezien we het militaire aspect van deze worsteling, dan moet het resultaat ervan eigenlijk verwondering wekken. Het waren immers de Fransen die op het slag veld alle overwinningen behaalden. Desondanks zijn het de Algerijnen, die het doel, ivaarvoor zij de strijd aan bonden, hebben bereikt. We mogen daaruit de slotsom trekken, dat in deze tijden het kolonialisme geen kans meer heeft, zelfs wanneer het steunt op een overmachtig militair apparaat. De leiders van de nog overgebleven imperia, het Russische niet uitgezonderd, zou deze leer wat wijsheid moeten bijbrengen. De overgrote meerderheid der Fransen met generaal De Gaulle aan het hoofd, heeft begrepen, dat men tegen de stroom van de historie niet op kan roeien en zich in het onvermijdelijke geschikt. HBiiniiiiiiiiBHiiuiiiiinina :E WEEK SE WORST 4 1,75 BRAADVLEES a ZSA LAPPEN a ƒ1,75 KARBONADE a ƒ2,— AKT 4 ƒ1,40 45 ct. per 100 gram - Tel. 2431 - Terneuzen iiiiiiiniiifiiniiiiiiiniiiiiiiiiiimiiiiiitmimi! MAANDAG 5 MAART ig 8 uur KAYE, EANA WINT* kostelijke nieuwe Para- >lor: DOUBLE) ■riend en vijand tot wam- ce „dubbel" van een vol- Hij werd gelaagd door n onverbiddelijke M-P.'s generaal was hij de ie „Ten dode opgeschre- cunnen schateren om de laye als „Generaal". Sew. zien Toegang alie leeftijden VDERDAG 8 MAART ig 8 uur SA MARTIN ELU E VADIM n's Technicolor vrouw stichtte onheR, i. Een mysterieus span- legende der Karnsteins ondom het landgoed der asederende film van de GER VADIM. TRAGIEK Slechts een kleine minderheid heeft dat niet begrepen. Men vindt haar in de rijen van cie O. A. S. en onder de Franse ko lonisten in Algerije. Waren de strijdmethoden van deze politiek- blinden niet zo gruwelijk en walgelijk, men zou aan hun ver zet een zekere tragiek niet kun nen ontzeggen. Maar zoals de dingen zich, vooral in de steden van Algerije, hebben ontwikkeld kan er van enig medegevoel met hen geen sprake zijn. De tragiek ligt geheel aan de zijde van Do Gaulle en de fatsoenlijke Fran sen, die nu gedwongen zijn op eigen volksgenoten te laten schieten. (Adv.) Noordstraat 102 - T efoon 3131 Xcrneuzea Iedere tien minuten plegen de leden van de O. A. S. in Algerije een moord. De openlijke strijd tegen het leger kunnen en dur ven de samenzweerders niet aan. Hun doel is nu het scheppen van een sfeer van angst, die het ge hele openbare 'even moet ver lammen en liet openbaar gezag tot een aanfluiting maken. Zo geloven zij de regering in Parijs tenslotte toch nog op de knieën te kunnen dwingen. Het is een nutteloos verzet, maar het kan een lange adem hebben, tenzij de regering er in slaagt, deze terreur op korte termijn te breken. Daartoe moet zij aan de (nog) bestaande soli dariteit tussen de blanke bevol king van Algerije en de moorde naars van do O. A. S. een einde maken. Zij rekent daarbij op de ,dynarrv- de vrede". OPLUCHTING De voor Frankrijk op veie punterr beslist gunstige voor waarden van de wapenstilstands overeenkomst moeten voor de Fransen in Algerije een opluch ting zijn, die hen zou kunnen doen besluitens de O. A. S. de rug toe te keren, zo gelooft zij. Dat is ook zeer wel mogelijk, ntaar dan moet de regering deze men sen bevrijden van de vrees, die zij koesteren voor de terreur van de O.A.S. De opdracht van premier Debré aan het leger, met alle middelen de terreur van de O. A. S. in de Algerijnse steden te likwideren, kan dit wellicht bewerkstelligen. Het Algerijnse „parlement", in Tripoli bijeen, heelt voor zijn be raadslagingen over het akkoord vrij veel tijd nodig gehad. Dit wordt verklaard doordat het zich ook heeft bezig gehouden met de gevolgen, die de wapenstilstand moet hebben. De F. L. N. zal van een rebellerende beweging met een guerilla-strijdmacht in een legale politieke partij moeten worden omgevormd. Dat is geen gemakkelijke taak. Maar in ieder geval heeft het langdurige over leg reeds geleid tot een aanbod van de F. L. N. aan Parijs, om haar strijders samen te laten werken met de Franse politie tegen de O.A.S. Wordt dit aan bod aanvaard, zo verklaarde een leider van de F. L. N„ dan is het met de O. A. S. in zes weken af- elopen. Men moet van harte hopen, dat Ft het geval zal zijn. Het Frans- Algerijnse akkoord bevat alle voorwaarden, die de basis kun nen vormen voor een' voorbeel dige samenwerking tussen een gewezen koloniale mogendheid eei. bevrijd overzees gebiedsdeel. Het mag de O. A. S. met worden toegestaan, deze basis te ver nielen. (Nadruk verboden.) (Adv.) BINNENVERINGBED het beste bed ooit gemaakt WEENSE OPERABAL De. Prinsessen Beatrix en Mar griet hebben in Wenen het opera bal bijgewoond. Foto: Prinses Beatrix op de dansvloer met een onbekende partner. SCHUIMRUBBERBED met versterkte middensector Jfabrieken Zevenbergen Prinses Irene terug uit Oostenrijk Frinaes Irene heeft in verban'1 met een opgelopen enkelblessure haar verblijf in Oostenrijk moe ten afbreken. Donderdagavond iaat is zij op Schiphol terugge keerd. De Prinses heeft het ope rabal in Wenen niet kunnen bij wonen. (Adv.) Naar de correspondent A.F.P. te Djakarta uit welinge lichte bron zegt te hebben ver nomen,. zou president Soekarno herc-id zijn tol belangrijke con cessies in de kwestie-Nleuw-Gui- nea, als de Nederlandse regering bereid is om te onderhandelen over een vreedzame bijlegging van het gcvchil. De inhoud van deze concessies, die volgens de zegslieden van A.F.P. aan de Ne derlandse autoriteiten zijn be kend gemaakt door de Anieri- liaanse minister van Justitie, Ro bert Kennedy, zouden de volgen de zjjn: 1. Indonesië zal aan de Pa poea's het recht van zelfbeschik king verlenen vijf jaren na de overdracht van het bestuur over West-Nieuw-Guinea aan Indone sië. De Papoea's zouden dan voor de keuze worden gesteld van algehele onafhankelijkheid of aansluiting bij Indonesië. 2. Indonesië zal gedurende 5 jaren al het Nederlandse over heidspersoneel, dat op het ogen blik dienst doet in Nieuw-Guinea, in zijn functies bandhaven. 3. Als de onderhandelingen van een feit worden en er een vreed zame oplossing van het geschil kan worden bereikt, zal Indoone- sië in hoge mate blijk geven van zijn goede bedoelingen jegens Nederland. De zegslieden van A.F.P. voeg den hieraan echter toe, dat Soe- karno alleen zal overgaan tot on derhandelen met Nederland op basis van overdracht van het be stuur over Nederlands Nieuw- Guinea aan Indonesië. Zij gaven ook te kennen, dat het 'nieuwe standpunt van Indo nesië is ingenomen naar aanlei ding van de besprekingen tussen Soekarno en Robert Kennedy. Deze laatste had zijn goede dien sten aangeboden om bij de Ne derlandse regering stappen te doen voor eventuele onderhande lingen. Waarnemers te Djakarta zijn van mening, dat de bereidheid van Soekarno om aan de Pa poea's het recht van zelfbeschik king toe te kennen, van zijn kant duidelijk een terugwijken is. Naar zij vermoeden is één der belangrijkste redenen hiervoor de moeilijke economische toe stand in Indonesië (de hoogte der kosten van levensonderhoud, gebrek aan deviezen, een belang rijke goederenschaarste en de toenemende inflatie). Ook worden volgens deze waar nemers de leidende kringen in Indonesië zich meer en meer be wust van de „futiliteit" en het gevaar van een grote militaire operatie tegen West-Nieuw-Gui nea. Ook geven deze kringen zich rekenschap van het feit, dat de tijd niet ten gunste van Indone sië werkt, omdat het „lokaas" van de door de Nederlanders aan de Papoea's in uitzicht gestelde zelfbeschikking bij de bevolking van West Nieuw-Guinea onmid dellijk succes heeft gehad. In welingelichte kringel} in Den Haag is vrijdagavond vernomen dat de „zogenaamde concessies" van de Indonesische regering, waarover in berichten uit Djakar ta wordt gesproken, in feite niets nieuws inhouden. Uit de berichten blijkt duidelijk dat Indonesië er nog steeds op staat dat het bestuur over Nieuw- Guinea moet worden overgedra gen als een voorafgaande voor waarde voor onderhandelingen met de Nederlanders. Prinses Beatrix terug in Nederland Met circa anderhalf uur ver- raging heeft een lijntoestel van ie K.L.M. vrijdagavond om kwart /oor zeven Prinses Beatrix van .laar vakantie uit Oostenrijk naar .chiphol teruggebracht. Zij stap- e op het platform in een bij het /liegtuig gereed staande hof- uto en reed daarmee terstond :aar het paleis Soestdijk. Even- Is donderdag bij de terugkeer an Prinses Irene werden ver- iaggevers en fotografen tijdens ie aankomst van de Prinses van iet platform geweerd. Intussen is de enkelblessure van Prinses Irene, die donderdag avond uit Oostenrijk terugkeer de, onderzocht. Zij blijkt te be staan uit een gescheurde band van de enkel van haar linker voet, zo vernemen wij officieel. Naar bekend heeft de Prinses de blessure opgelopen bij het skieën te Sankt Anton tijdens het trai nen voor de Wereldstudenten Winterspelen Universiade '62, die van 6 tot 12 maart a.s. in Villars (Zwitserland) zullen wor den gehouden en waaraan de Prinses als lid van de Nederland se ploeg zou deelnemen. Nu haar enkel dit verhindert hoopt zii dat het. haar mogelijk zal zijn de kampioenschappen te Villars nog ais toeschouwster bij te wonen. Directeur van de AVRO overleden Vrijdagmiddag even na vijven s plotseling overleden de heer D. Repko. directeur van de AVRO. De heer Repko is op zijn bureau onwel geworden, kort nadat hij was teruggekeerd van de recep tie ter gelegenheid van het 15- jarig bestaan van de N.R.U. De heer Repko, die 51 jaar is geworden, was sinds 1952 ver bonden aan de AVRO. Sinds 1953 was hij directeur van deze om roeporganisatie. Aansl. de berichten over conces- CIEs van Indonesië H (Adv.) Belgische vorstenpaar naar Zwitserland Koning Boudewijn en Koningin Fabiola zijn gisteren per vlieg tuig naar Zwitserland vertrok ken voor een verblijf van enkele dagen, aldus is in Brussel be kendgemaakt. Het bezoek draagt geen officieel karakter. De vorige week zijn in de Bel gische pers berichten versche nen, dat in de zomer een blijde verwachting aan het Belgische hof wordt verwacht. Van deze berichten is echter geen enkele officiële bevestiging verkregen. Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum pe* advertentie f 2.40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels ƒ1.10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. BLOEDIGE GEVECHTEN IN ORAN In Mers el Kebir, 10 km ten westen van Oran, waar zich don derdagavond bloedige incidenten hebben afgespeeld nadat een Europese vrouw en haar twee kinderen door Mohammedanen waren vermoord, is het vrijdag- mogen vroeg weer tot onge regeldheden gekomen. Verscheidene Mohammedanen zijn door Europeanen met het blanke wapen gedood of gewond. Donderdagavond is een Moham medaans kind van drie maanden in zijn wieg levend verbrand. Europeanen hadden een woning in brand gestoken waarvan zij dachten dat zij leeg was. Nader wordt bericht, dat vrij dagmorgen 4 Mohammedanen in Mers el Kebir zijn vermoord. Een twintigtal Mohammedaanse win kels en woningen zijn geplun derd. Vrijdagmorgen is in Algiers de 43-jarige Pierre Garrigues, op volger van Popie als lid van de balie bij het Algierse hof van beroep, door revolverschoten om het leven gebracht. (Popie, die bekend stond om zijn liberale opvattingen, werd veleden jaar door leden van de O.A.S. ver moord). Het stoffelijk overschot van Pierre Garrigues is aangetroffen in de werkkamer waar meer dan een jaar geleden Popie met 14 een vreedzame oplossing echter alleen mogelijk zal zijn, als Ne derland instemt met een over dracht van het bestuur over West NI uw-Guinea aan Indone sië. Soc' andrio verklaarde een en ander na een onderhoud met de Amerikaanse ambassadeur Howard Jones, waarin de bespre kingen van de Amerikaanse mi nister van Justitie, Robert Ken nedy, met 'e'dende figuren in In donesië, in beschouwing waren genomen. Australische premier over Nieuw-Guinea De Australische minister-pre sident, Robert Menzies, heeft in het Huis van Afgevaardigden ge zegd dat zijn regering van me ning is, dat de kwestie-Nieuw- Guinea vreedzaam moet worden opgelost. „Zouden Nederland en Indone sië tot een vrijwillige overeen komst (over Westelijk Nieuw- Guinea) komen, dan zouden wij deze erb'.edigen", zo voegde hij hieraan toe. LEGER NEEMT DE MACHT IN HANDEN In de nacht van donderdag op vrijdag is in Birma een staats greep gepleegd. Generaal No Win, de opperbevelhebber van het Birmaanse leger, heeft over de radio bekendgemaakt, dat het leger zich van de macht heeft meester gemaakt. Generaal Ne Win heeft vrijdag middag in een radiotoespraak ge zegd dat. er een revolutionaire raad is gevormd, waarvan hijzelf voorzitter is. De nieuwe raad is gevormd met het oog op het slechter wor den van de toestand in Birma. Hjj deed een beroep op de bevol king kalm te blijven. Premier Oe Noe en vijf minis ters zijn in militaire hechtenis genomen. De zoon van ex-presi dent Sao She Tahike, Sao Mye Thaike, is bij een schermutseling ten huize van zijn vader door een kogel in het hoofd gedood, zo is uit betrouwbare kringen verno men. Dit is tot nu toe het enige geval van bloedvergieten. De nieuwe minister van Voor lichting, kolonel Saw Myint, zei tijdens een persconferentie dat de pers even vrij zou blijven als tevoren, maar hij verzocht niets te- schrijven dat het volk zou kunnen opschrikken. In de middaguren hadden klei ne legereenheden de politiebu reaus in Rangoon bezet, één van de weinige tekenen van de staats greep. Ooggetuigen zeiden dat troepen met tanks en kanonnen Rangoon binnenreden en de wo ningen van de ministers binnen vielen. Men meent dat het leger heeft ingegrepen om te voorkomen dat er een federale regering zou wor den gevormd, wat de Shan-min- deheids-groepering had geëist. Het vliegveld van Rangoon is gesloten. Over de radio werd aan onderwijzers en leerlingen ver zocht normaal door te werken. De secretaris-generaal van de Ver. Naties, Oe Thant, zei „geen commentaar" te hebben op de staatsgreep. Een woordvoerder zei dat Oe Thant de ontwikke ling nauwlettend volgt, „net zo als hij dat bij ieder land in de zelfde omstandigheden zou doen". Birma wordt bestuurd door een centrale regering, maar de staten Shan, Kschin, Karen en Kajah hebben een eigen rege ring. Birma is in 1948 een republiek geworden buitpn het Britse ge menebest messteken om het leven gebracht. Garrigues is door werd vier revolverkogels getroffen. Tegen de middag waren in Al giers vijf mensen, onder wie vier Mohammedanen om het leven gebacht. Drie Mohammedanen werden gewond. Afsluiting Grevelingengeul in laatste stadium In mei zal de zuidelijke Greve lingengeul worden afgesloten. Vrijdag is de laatste fase inge gaan. De drijvende bitumenfa- briek „Dorus Heymans" is weer bij de Grevelingendam aangeko men om de op de afsluitingsdrem pel opgezette stenen vol te spui ten met asfalt, waardoor een ge lijkmatig vlak zal worden ver kregen om de afsluitingscaissons op te plaatsen. PLAATSELIJK SNEEUW Het K. N. M. I. deelt mede Op de Noordzee is een depres sie aangekomen, die zich maar langzaam blijft bewegen. Rand- storingen van deze depressie brachten ons gisteren plaatse lijk enige sneeuw. Ook vandaag zal deze depressie het weer in ons land beheersen. Er wordt dan veranderlijke bewolking met plaatselijk sneeuw ver wacht. De wind blijft meesten tijds zwak en veranderlijk. Over dag zullen de temperaturen om het vriespunt blijven. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Om het vriespunt Veranderlijke bewolking met plaatselijke sneeuw. Meestentijds zwakke wind. Temperaturen óm het vriespunt. ZATERDAG 3 MAART v.m. n.m. Breskens 11.21 11.25 Terneuzen 11.56 Hansweert 0.36 0-40 Walsoorden 0.46 0.59 ZONDAG 4 MAART v.m. n.m. Ereskens 11.49 0.23 Terneuzen 0.26 0.58 Hansweert 1.06 1.38 Walsoorden 1.16 1.4S MAANDAG 5 MAART v.m. n.m. Breskens 0-44 1.12 Terneuzen 1.19 1.47 Hansweert 1.59 2.27 Walsoorden 2.09 2.37 ZON MAAN op onder op onder Mrt 3 7.23 18.22 5.38 14.33 4 7.21 18.24 6.23 15.50 5 7.19 18.25 7.01 17.13 6 7.17 13.27 7.33 18.37

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1