Frans-Algerijns akkoord Minister Luns gaat op verkenning bij Robert Kennedy 180 Ambonezen vandaag terug naar Indonesië DONDERDAG 1 MAART 1962 18e Jaargang Nr 5536 Afkondiging van wapenstilstand spoedig verwacht FRANSE TROEPEN- VERSTERKINGEN IN ALGIERS DISCOVERER SATELLIET IN BAAN OM DE AARDE Een plan van Westduitse ambassadeur Kroll? Spoedig wapenstilstand VELE SLACHTOFFERS DOOR TIJDBOMMEN IN ORAN Prinses Margriet in Wenen Vier doden en dertig gewonden bij aanval op paleis van Ngo Dinh Diem Het antwoord van MacMillan aan Chroesjtsjef ONGELUKKEN MET U-2-VLIEGTUIGEN BOVEN VER. STATEN Nassi-comité stuurt telegram aan minister van justitie Dr VAN ROIJEN SPRAK MET OE THANT Weeroverzicht HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN fnmkertafi bij abonnement: Temeuzen Mrectmr-TTiviMrertaoteur T. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand f2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dageinks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Temeuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handela- advertenties)5 regels 1.10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Frans-Algerijnse akkoorden zijn officieel door liet Algerijnse „parlement" goedgekeurd. He' heeft de voorlopige regering man daat verleend voor een voortzetting van de onderhandelingen. De voorlopige regering heeft voorts toestemming gekregen om een wapenstilstand af te kon digen, zo verklaarde men woens dag in Algerijnse kringen in Tu nis. Een nieuwe bijeenkomst van het „parlement" wordt niet nodig geacht. Algerijns communiqué Om vijf vóór één werd in Tunis door de nationale raad voor de Algerijnse revolutie (het zgn. parlement) een communiqué uit gegeven waarin het volgende werd verklaard: „De nationale raad van de Al gerijnse revolutie is van 22 tot 27 februari in Tripoli in buiten gewone zitting bijeen geweest. Na bespreking van de onderhan delingen met de Franse regering verleent de raad aan de voor lopige regering van de Algerijnse republiek volmacht om de lopen de onderhandelingen voort te zetten". Het was niet duidelijk of in hel communiqué bedoeld werd dat verdere onderhandelingen met Frankrijk nodig zijn of dat ver wezen werd naar de slotfase van de Frans-Algerijnse besprekin gen waarin naar verwacht wordt door beide zijden de wapenstil stand zal worden afgekondigd. In kringen van de voorlopige regering werd echter opgemerkt, dat het „parlement" de ontwerp overeenkomsten, die tien dagen geleden in geheime Frans-Alge- vijnse besprekingen aan de Frans-Zwitserse grens zijn be reikt, heeft goedgekeurd en dat er nog slechts enkele minder be langrijke punten zijn die vóór de ondertekening van het wapenstil standsakkoord moeten worden besproken. Het essentiële punt, aldus deze kringen, is, dat de voorlopige regering thans alle volmachten bezit om de overeenkomst te ondertekenen, zonder dat nog overleg met het „parlement" be hoeft te worden gepleegd. De slotconferentie, zo werd in Parijs aangenomen, zou volgen de week in de omgeving van de Franse hoofdstad kunnen wor den gehouden. Woensdag zijn honderden Franse militairen, die meer dan een week rondom Algiers waren gelegerd, de stad zelf binnen getrokken. De hoofdstraat Rue Miohelet en omgeving is door parachutisten bezet, die een con trolepost hebben ingericht op het voornaamste plein van Algiers. Er zijn naar schatting 60.000 man troepen rondom Algiers ge legerd. die aan het platteland en bergachtige gebieden zijn ont trokken. Volgens onbevestigde berich ten zouden Mohammedaanse op standelingen aanvallen gedaan hebben in streken waaruit de Franse troepen zijn teruggetrok ken. Een dorp in het gebied van Constantine zou in brand zijn gestoken. Van do luchtmachtbasis Van- denberg in Californië is dinsdag een Discoverer satelliet gelan ceerd, de 38ste van de serie, en is in een baan om de aarde ge komen. Over liet doei van de kunst maan en over de instrumenten aan boord bewaart men het stil zwijgen. Zodra de satelliet in zijn baan om de aarde kwam is een cansule uitgeworpen, die aan een valscherm in de buurt van Ha waii zou neerkomen. Vliegtuigen zullen trachten de capsule in de lucht te bergen. In regeringskringen in Parijs werd het besluit van het Al gerijnse „opstandelingenparle- ment" begroet als een feitelijke verzekering, dat een wapen stilstand nu spoedig tot stand zal komen. De onderhandelaars van beide partijen zijn het er steeds over eens geweest, dat een zeker aan tal minder belangrijke punten zou kunnen wachten tot een laat- gen-organisaties in het geweer ste vredesconferentie. gekomen. Zij hebben Adenauer Dc positie van de Westduitse ambassadeur in Moskou, Hans Kroil, zou in gevaar zijn gekomen nadat een van hem afkomstig „plan voor Duitsland" dat aan zienlijke concessies aan Moskou omvat, bekend is geworden. De voorzitter van de C.D.U.- fractie in 'de bondsdag en voor malige minister vai) Buitenlandse Zaken Von Brentano heeft de re gering gevraagd opheldering te geven. Volgens berichten van corres pondenten, met wie Kroll begin februari in Bonn een gesprek voerde, zou Kroll een Duits-Sow- jet-Russisch compromis „tegen elke prijs" voorstaan. Volgens zijn plan zouden het regime van Ulbricht en de Oder-Neisse- grens erkend moeten worden en beide Duitse staten in de V. N. moeten worden opgenomen. Ver der zou Kroll een politieke af scheiding van West-Berlijn van de bondsrepubliek willen en een Duitse lening van tien miljard Mark voor ondersteuning van Chroesjtsjefs twintig-jarenplan. Tegen een dergelijk plan zijn vooral de Westduitse vluchtelin- schriftelijk om optreden tegen Kroll gevraagd. Kroll zelf verklaarde verleden week vóór zijn terugkeer naar Moskou dat er binnen de bonds regering tegen hem geïntrigeerd werd. De sociaal-democraten verwij ten Kroll tegenover het Kremlin meer bereidheid tot concessies te hebben getoond dan regering en oppositie in Bonn. Kroll heeft echter talrijke vrienden onder dc vrije democra ten, de coalitie-partners van Adenauer. Ook het feit dat hij met Chroesjtsjef op goede voet staat, hetgeen door Adenauer op prijs zou worden gesteld, schijnt zijn positie sterk te maken. Kroll tieeft inmiddels de be richten, dat hij erkenning van de Oder-Neisse-grens als permanen te grens tussen Oosl-Duitsland en Polen bepleit aan „leugenaars en intriganten" toegeschreven. Kroll zei tegenover een correspondent van Reuter, nooit een woord ge zegd te hebben over erkenning van de Oder-Neisse-grens of van het Oostduitse bewind. De Duitse ambassadeur ont kende ook, dal hij in het geheim een samenkomst heeft gehad met premier Chroesjtsjef tijdens diens jongste vakantie in het gebied van dc Zwarte Zee. NIEUWE MAATREGELEN VAN OOSTDUITSE VOLKSPOL1TIE Vele Oostduitse vluchtelingen hebben, nadat ramen en deuren van huizen aan de Oostberlijnse sectorgrens waren dichtgespij kerd gebruik gemaakt van de mogelijkheid oin van de daken in dc springzeilcn van de West- l>erlijiise. brandweer te springen. De Oostduitse Volkspolitie heeft nu op dc daken aan de Ber- nauerstrasse prikkeldraad ver sperringen aangebracht. Ver moedelijk brengt een aanraking van het draad bovendien een alarmtoestel in werking. Prinses Margriet is woensdag middag op het vliegveld van Wenen aangekomen, waar de Ne derlandse gezant, mr. H. F. Eschauzier, haar begroette. De Prinses kwam uit Montpel- lier in Frankrijk, waar ze aan de universiteit studeert. Hedenoch tend zal ook Prinses Beatrix uit St. Anton in Wenen aankomen. Het is nog niet zeker of ook Prin ses Irene uit St. Anton zal over komen PILOOT KEERDE TERUG VOOR PRINSES MARGRIET Frinses Margriet zal heden mét de Prinsessen Beatrix en Irene het opera-bal in de staats- opera van Wenen bijwonen. Toen zij woensdagmorgen van Mont- pellier waar zij studeert, aan kwam op het vliegveld Nimes Garon, was het vliegtuig dat haar naar Parijs zou moeten brengen net vertrokken. De verkeersleiding van het vliegveld riep hierop de piloot van het toestel op. Deze bedacht zich niet, maakte een zwenking en landde weer om de Prinses aan boord te nemen. ARRESTATIE IN DE ZAAK ROOFOVERVAL ZUTFEN Een op de Overtoom te Am sterdam wonende expeditiechef heeft bij de politie aangifte ge daan van diefstal uit zijn woning van een zakboekje met rijbewijs, waarvan hij het vermoeden heeft dat ze gestolen zijn door de dins dagavond in het Floratheater ge arresteerde 21-jarige H. J. G. Op zondagavond j.l. vervoegden zich twee mannen bij de woning van de expeditiechef, die om on derdak vroegen. Naderhand her kende de expeditiechef G. van een in de kranten gepubliceerde foto, als een van de gezochte mannen. De andere kwam over een met de beschrijving van de toen nog onbekende tweede man. G., die gisterochtend op 't hoofd- heeft toegegeven op bezoek te zijn geweest, doch hij ontkende de diefstal. De tweede verdachte in de zaak van de roofoverval op een 65- jarige sigarenwinkelierster maan dagmiddag in Zutphen, is woens dagmiddag omstreeks twee uur op de Prinsengracht in Amster dam gearresteerd. Het is de 22- jarige F. J. B., zonder vaste woon- of verblijfplaats. De jon geman is op transport naar Zut phen gesteld. Woensdag is officieel in Saigon meegedeeld, dat bij de luchtaan val van dinsdag op het paleis van president Ngo Dinh Diem vier mensen zijn gedood e:i on geveer dertig gewond. Een be diende van het paleis kwam om en onder het personee' er: de militaire bewaking van het ge bouw vielen tien gewonden. De overige slachtoffers waren men sen, die zich buiten het presiden tiële paleis bevonden. Volgens het officiële persbu reau Vietnam Press heeft een van de twee Zudivietnamese vliegtui gen, die de aanval deden, op het vliegveld Potsjentong, in Zuid- Cambodja, een noodlanding ge maakt. Het vliegtuig was door luchtafweergranaten beschadigd. De piloot is gearresteerd en de Zuidvietnamese regering heeft zijn uitlevering verzocht. Naar Washington Mogelijk aanknopings punten om besprekingen tussen Indonesië en Nederland op gang te brengen Minister Luns zal vandaag, zoals bekend, naar Washington reizen. In verband met de be sprekingen, die de heer Luns daar gaat houden verklaarde de woordvoerder van het ministe rie van Buitenlandse Zaken het A. N. P. desgevraagd „De conclusie als zou uit het overleg, dat minister Luns in Washington op vrijdag a.s. zal voeren, moeten worden afgeleid dat de pogingen van de secreta ris-generaal der Verenigde Na ties Oe Thant, om te geraken tot Nederlands-Indonesische on derhandelingen onder zijn lei ding, zouden zijn mislukt, is be paald onjuist. Het overleg in Washington dient onder meer om na te gaan in hoeverre de indrukken, die de heer Robert Kennedy in Indonesië heeft op gedaan, aangrijpingspunten zou den kunnen geven, om de Ne derlands-Indonesische onder handelingen op gang te brengen. De Nederlandse regering blijft van mening, dat dergelijke on derhandelingen het best gehou den kunnen worden in aanwe zigheid van secretaris-generaal Oe Thant. De bezwaren van In- donesië tegen het openen van zulke onderhandelingen hebben betrekking op haar eis dat eerst dc bekende prae-conditie..jüént te worden aanvaard, dat de overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië van te voren vast moet staan. Het is overigens be kend dat de Amerikaanse rege ring van haar kant er eveneens naar streeft de besprekingen in New Yok zo spoedig mogelijk te doen aanvangen." DRIJFIJS HINDERT SCHEEPVAART He voortdurende oostenwind heeft veel drijfijs bijeengebracht op de westelijke oever van het IJsselmeer. In liet bijzonder voor Burgerdam en Amsterdam is de ijslaag van aangevroren schot sen hinderlijk voor het scheep vaartverkeer. Een sleep ploetert moeizaam door het dichte ijs van het buiten IJ. i.s.n'&in'-W""*'' I ii -> -» Volgens de New York Times van woensdag zou in Washing ton „algemene bezorgdheid" heersen over het jongste ant woord van de Britse premier, Harold MacMillan, op het voor stel van premier Chroesjtsjef, een topconferentie in Genève te houden. In een bericht uit Washing ton meldde het Amerikaanse blad, dat de Britse premier in feite een in het voorjaar te hou den topconferentie heeft toege zegd ongeacht de resultaten van de ontwapeningsbesprekingen in Genève. De ontkenningen van het State Department dat er 'n verschil van mening met de Britten zou bestaan zijn, aldus het blad, niet in overeenstem ming met de algemene indruk. „Lord Home's (de Britse minis ter van Buitenlandse Zaken) suggestie dat Oost en West de toegangsrechten tot Berlijn zul len ruilen voor een zekere mate van erkenning van Oost-Duits- land heeft Washington ver stomd doen staan. Het is niet alleen raadselachtig wat met dit Woensdagmiddag zijn in Oran twee krachtige tijdbommen ont ploft in de Mohammedaanse wijk van de nieuwe stad. De bommen waren geplaatst in een auto en in een bestelwagen. Volgens de eerste berichten zijn door de ontploffingen 19 mensen om het leven gekomen en 31 gewond, allen Mohamme danen. De dubbele ontploffing heeft verscheidene gebouwen bescha digd. Zij veroorzaakte grote op schudding. Een militair werd door schoten gedood. Volgens niet-officiële berich ten hebben dertig Mohamme danen bij de ontploffingen het leven verloren. Vijftig mensen zijn gewond. Mohammedanen hebben, aldus werd van officiële zijde ver nomen, een aantal lijken wegge dragen, zodat men in deze krin gen aannam dat er meer doden zijn dan negentien. Chirurgen zullen van verschei dene gewonden ledematen moe ten afzetten. Onder de doden en gewonden zijn vrouwen en kin deren. De Ambonezen uit Delfzijl en Arnhem 189 in totaal clie hun terugkeer naar Indonesië enige malen zagen uitgesteld, zullen vandaag per trein naar Amsterdam gaan. Daar vandaan gaat de reis verder via Bazel naar Messina (Italië), waar zij aan boord van het m.s. „Fair Sea" zullen gaan. Hun bagage is reeds eerder met het Duitse schip „Darmstad" vooruit gezon den. Dit heeft de inspectie Am- bonezenzorg meegedeeld. De Ambonezen zelf, die de af gelopen dagen nog al wat be langstelling van de pers hebben genoten, bewaren een strikt stil zwijgen en tonen op vragen slechts een vredige glimlach. De oorzaak van deze zwijg zaamheid schijnt gezocht te moeten worden in een medede ling van de Indonesische am bassade in Brussel, dat de in- reistoestemming van hen die te veel „praten" wel eens zou kun nen worden ingetrokken. De Indonesiërs willen kenne lijk zo weinig mogelijk rucht baarheid over deze zaak evenals de „blijvers", die vinden dat er te veel propaganda voor emigra tie wordt gemaakt. Een woordvoerder van de Ame rikaanse luchtmacht heeft giste ren te Washington meegedeeld dat er minstens negen U-2-vlieg- tuigen bij vluchten boven de Ver. Staten zijn verongelukt. Al deze toesteilen werden bestuurd door een piloot van de Amerikaanse luchtmacht, die tot taak had luchtmonsters te trekken voor onderzoek van de mate van radio activiteit. Zoals bekend was het toestel waarmee de Amerikaan Powers in mei 1960 in de Sowjet-Unie terechtkwam éveneens een U-2. Het aantal ongelukken met vlieg tuigen van dit type wcr^t vpn belang geacht bij het vaststellen van de oorzaak van het falen van Fowers' toestel. voorstel werd bedoeld, doch ook waarom het werd gedaan," aldus de New York Times, De besturen der afdelingen Naarden-Bussum, het Gooi en Amsterdam van het „Nassi"- comité (Nationale actie steun spijtoptanten Indonesië) hebben een telegram gestuurd aan de minister van Justitie waarin zij er bij de bewindsman met klem op aandringen „gezien de toe stand waarin de spijtoptanten thans verkeren vanwege de wei gering der Indonesische regering uitreisvisa te verstrekken maat regelen te treffen, dat deze in humane maatregel teniet wordt gedaan, was het alleen maar op humane overwegingen". De Nederlandse ambassadeur in de V. S., dr. J. H. van Roijen, heeft woensdag een onderhoud gehad met de wnd secretaris generaal van de V. N„ Thant, in afwachting van het bezoek van minister Luns aan Washington. Volgens een Nederlandse woord voerder werd l:\vestie-Nicuw- Guinea besproken. De permanente vertegenwoor diger van Nederland bij de V. N„ mr. C. W. A. Schürmann verge zelde dr. Van Roijen. De woordvoerder zei na afloop dat het onderhoud, dat een half uur duurde, gevoerd werd „bin nen het kader van het overleg dat eerder tussen mr. Schürmann én Oe Thant werd gepleegd. Het was de eerste keer dat dr. Van Roijen met Oe Thant over deze kwestie sprak. De ambassadeur ontving kortgeleden instructies van de regering in Den Haag. Verwacht wordt dat minister Luns heden op het vliegveld van New York mr. Schürmann zal ontmoeten alvorens naar Wa shington te reizen. (Advertentie.) WEINIG VERANDERING In de luchtdrukverdeling in on ze omgeving komen slechts lang zame veranderingen voor. Matige tot vrij krachtige noordoostelijke winden, die tussen een hogedruk- gebied boven Groenland en een depressie boven noord-Italië waai en, blijven bij ons continentale luchtaanvoeren, waarin wolken velden voorkomen, waaruit op enkele plaatsen wat motsneeuw DONDERDAG 1 Breskens Temeuzen Hansweert Walsoorden MAART n.m. 9.23 9.58 10.38 10.48 v.m. 8.38 9.13 9.53 10.03 VRIJDAG 2 MAART v.m. n.m. Breskens 10-07 10.49 Temeuzen 10.42 11.24 Hansweert 11.22 0.04 Walsoorden 11.32 0.14 zal vallen. Ook in de tempera tuur komt weinig verandering. In de nacht en ochtend komt overwegend lichte vorst voor ter wijl in de middag het kwik tot om het vriespunt komt. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Noordoostenwind Wolkenvelden en op enkele plaatsen wat motsneeuw. Matige tot vrij krachige noordoostelijke wind. Lichte vorst tot tempera tuur om het vriespunt. ZON MAAN op onder op onder Mrt 1 7.28 18.18 3.46 12.27 2 7.26 18.20 4.45 13.25 3 7.23 18.22 5.38 14.33 4 7.21 18.24 6.23 15.50 5 7.19 18.25 7.01 17.13

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1