VELPON 4 \anva! op presidentiëel paleis in Saigon voorwaarden Frans-Algerijnse De van de vredesovereenkomst De verkiezingen in India De toestand in Algerije WOENSDAG 28 FEBRUARI 1962 18e Jaargang Nr 5535 EERSTE BLAD it 4e klas - 9e lijst SS DE SANDE PRESIDENT NGO DINH DIEM [AN ZUITVIETNAMESE BOMAANVAL ONTKOMEN wee aanvallen binnen iet uur Mislukte opstand Al eerder een aanslag Na de aanslag Telegram van Kennedy NIEUWE RUSSISCHE NOTA'S OVER BERLIJN Bomaanslag in Parijse voorstad MIJNRAMP IN ZUID-SLAVIE 54 mijnwerkers om het leven gekomen GEEN BELASTINGADVIEZEN VAN S. E. R. BOEDAPEST IN DE GREEP VAN DE GRIEP Kolonel Argoud verblijfplaats BINNENKORT BUITENGEWONE ZITTING VAN HET FRANSE PARLEMENT uit gedwongen verdwenen ABSOLUTE MEERDERHEID VOOR NEHROE Radio de Koek HET WEER Indonesische minister Nasoetion over Nieuw-Guinea WEERBERICHT HOOGWATER ZON- cd MAANSTANDEN l e Mi abonnement: Terneuren -Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswa] Telefoon 2073 trenummer 38150 Ijorniementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; aanfl ƒ2,—; pei week 48 ct. Losse nrs per nrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P J van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie f2.40 Rubriek Kleine Advertenties (géén bandel»- advertenties)5 regels 110. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding; Brieven onder nummer, of: Adraa Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 u HARDNEKKIGE fflDBST Prikkel- of kramphoes1: Nacht- en rokershoëst ïi ron om en m «waoc helpt snel en zeker. Flaca 2,bij elke drogist 9713 21538 21842 400 2386 348B 345 3.347 4987 6483 7379 7580 9-114 19742 20969 21011 21726 319 325 351 381 409 492 623 WL 281 586 722 121 295 323 426 449 741 742 790 912 953 980 198 201 213 268 420 505 605 «9* 286 401 404 484 577 638 842 982 213 280 292 300 330 372 461 492 941 953 973 994 255 373 416 427 545 559 588 WH 928 113 288 292 319 342 470 519 TT 105 295 377 508 539 543 636 *3» 796 888 .42 211 359 672 690 781 867 132 154 159 309 578 682 687 7*2 369 >48 655 670 707 709 762 783 794, 124 837 862 867 875 934 944 951 >26 038 084 103 152 153 209 22 >37 388 399 402 473 553 607 6t« (65 807 810 857 891 944 949 95H >66 070 '77 374 136 504 07 609 88 >20 033 138 444 r74 816 >06 926 09 191 44 426 99 708 195 900 59 068 54 269 92 627 90 923 48 156 99 542 21 875 48 066 14 265 86 392 47 654 72 095 69 384 33 633 07 921 34 189 12 610 18 952 18 125 '8 337 13 535 55 780 080 081 103 107 132 420 436 454 455 463 509 515 536 542 544 618 628 696 722 831 046 132 507 606 829 843 977 988 201 204 437 505 709 712 901 916 075 079 304 343 634 653 931 974 233 257 552 597 892 900 071 085 270 271 458 478 657 678 im w .188 730* 300 653i 174 308 373 659 699 721 855 859 862 989 993 999 236 268 298 599 619 661 809 846 847 934 946 982 093 101 104 152 360 398 454 324, 680 702 724 807" 262 297 305 31B 603 656 733 74t 925 934 978 106 121 160 1781 272 303 307 31$ 494 498 53c tüMtf 707 737 790 JÖCÜ 151 199 229 245 420 425 426 485 656 663 669 671 942 968 987 989 337 386 396 406 624 639 616 656 953 970 972 992 127 140 150 156 348 375 403 410 536 550 555 656 860 861 896 903 2-16 260 487 491 677 693; 991 418 429 665 682' 102 204 414 439> 676 Ö85> 920 vr LTwee vliegtuigen, uitgerust me'- ile kentekenen van de Zuid vietnamese luchtmacht, hebben Pnsdagniorgen zeven uur, plaat- iifke tijd, hemmen geworpen op het paleis van president Ngo Dinh Diem. De vliegtuigen kwa- n uit oostelijke richting aan legen, wierpen hun lxnr.ni en en verdwenen in westelijke ichting, onder een hagel van fweervuur van de op de ter- einen van het paleis gelegerde roepen. Ooggetuigen verklaarden, dat et paleis zwaar beschadigd is. Volgens een in Hongkong op- evangen uitzending van radio- aigon zou één der toestellen zijn leergeschoten en werd de piloot evangen genomen. De aanval ou uitsluitend op eigen initiatief beide vliegers zijn onder De eerste aanvalsgolf duurde ongeveer een half uur. Naar mate de aanval voortduurde, vluchtte de bevolking van de hoofdverkeerswegen naar de zijstraten. Al spoedig hing een dikke rookwolk boven het stadscentrum. Uit alle delen der stad haastte de brandweer zich naar het presidentieel paleis. Toen de vliegtuigen ver dwenen waren, kreeg het ver keer weer zijn normale aan zien. Precies om acht uur plaat selijke tijd verscheen een twee de golf van vliegtuigen. Tege lijk met het vallen van de kommen, werd vanaf de grond afweervuur gegeven. Reuter's correspondent zag de aommen vallen en telde twintig intploffingen. Dit was kennelijk de derde aanval sinds 1954 van de strijdkrachten op het leven van president Ngo Dinh Diem. Voorzover lakend, was de pre sident tijdens de aanval in het paleis, waar hij, voor noodge vallen, in de kelder over een tommandopost beschikt. Officiële kringen in Washing- ion verklaarden dat volgens de door hen uit Saigon ontvangen berichten bij de aanvallen één persoon werd gedood en twee gewond. Een der vleugels van het paleis zou zwaar beschadigd zijn. De president zou zich ech ter tijdens de aanval elders in het paleis hebben bevonden en niet gewond zijn. In Saigon wordt niet gevoch ten, aldus genoemde kringen verder, doch de strategische ge bouwen worden door veiligheids troepen bewaakt. Volgens in Washington ont vangen onbevestigde berichten was hier sprake van een mis lukte opstand van de luchtmacht en heeft president Diem het leger opgedragen deze te onderdruk ken. In officiële kringen is men ge neigd de aanval op te vatten als een incident op kleine schaal van een belangrijke samenzwering tegen de pro-Westerse leider van Zuid-Vietnam. De president, zijn familie en de leden van de presidentiële staf bleven ongedeerd, aldus het pers bureau verder. De strijdkrachten hebben de situatie in het gehele gebied „volledig onder controle". Om ruim acht uur plaatselijke tijd vertrok de president uit het paleis voor een reeds voorge nomen reis naar het binnenland. De 61-jarige president, die in 1955 door een volksstemming gekozen werd, handhaafde zich ondanks een in november 1960 door parachutisten uitgevoerde militaire opstand. Men beschul digde hem toen van een zwakke houding tegenover de commu nisten. Nadat hij, samen met zijn ministers, dertig dagen in zijn paleis een belegering doorstond, zakte de opstand ineen. In 1957 ontsnapte hij op het nippertje aan de dood, toen hij in Banmethoeot een tentoonstel ling opende. Een jongeman vuur de op de president, doch deze werd niet getroffen. Het schot verwondde de minister van Land bouw, die vlak naast president Diem was gezeten. In de kathedraal van de R. K. kerk te Saigon is dinsdag een dankdienst gehouden in verband met het mislukken van de aan slag op president Ngo Dinh Diem. De zeer druk bezochte dienst werd door burgerlijke en militaire gezagsdragers bijge woond. De regeringsgebouwen in Sai gon worden tbar 'oor politie, infanterie en mariniers bewaakt. Buiten het door de aanval ge havende paleis staan drie tanks, met hun geschut in schietpositie, opgesteld, In het gehele straat beeld van Saigon duiken pant ser- en gevechtswagens op. De 61-jarige president heeft, met zijn familie, zijn intrek ge nomen in een groot paleis aan de overkant vaci ae straat. Allen zijn ongedeerd, met uitzondering van mevrouw Ngo Dinh Nhoe, de schoonzuster van de president, die ontvellingen aan haar arm opliep, toen zij, in de ontstane op winding, van een trap viel. Me vrouw Ngo Dinh Nhoe treedt op als gastvrouwe van de president. Een Amerikaan stortte van het dak van een huis, van waaraf hij de aanval op het paleis gade sloeg, omlaag. Hij werd dood op genomen. Een vleugel van het paleis is bijna geheel vernietigd. Van paleis-kringen wordt vernomen dat een raket in de zitkamer van de president terecht is gekomen. Ngo Dinh Diem was zich op dat tijdstip in een aangrenzende slaapkamer aan het kleden. Het projectiel is niet ontploft. Zestien personen Kijn bij de beschieting en bombardering van het paleis gewond. De twee vliegers die de aanval hebben uitgevoerd, werden in Noord- Vietnam geboren. De minister van algemene za ken Ngo Trong Hieu heeft dins dag op een persconferentie ver klaard dat de Zuidvietnamese regering de aanval op het presi dentiële paleis als een op zich zelf staande actie beschouwt. „Leger en politie beheersen het gehele land", aldus de minister. Hij deelde ook mede dat de aanval twintig minuten heeft ge duurd. In die tijd werden vier raketten geen bommen op het paleis afgeworpen, dat ook met boordwapens werd bescho ten. President Kennedy heeft zijn Zuidvietnamese ambtgenoot een telegram van de volgende inhoud gezonden: „Ik heb met zeer veel voldoening vernomen, dat de op U gepleegde aanslag is mislukt. Ik wil hierbij uitdrukking geven aan mijn bewondering voor de kalme en onverschrokken wijze, waarop U op deze misdaad hebt gereageerd". Volgens diplomatieke kringen jn Moskou heeft de Sowjet-Unie de ambassades van Frankrijk, broot-Briltannië en de Verenig- ae Staten in de Russische hoofd- ad nieuwe nota's over Berlijn '"gediend. Over de inhoud van nota's zijn geen bijzonder- "eden bekendgemaakt. Naar ver- u'dt zou de Sowjet-Unie hierin '''"'er haar standpunt onderstre- Je"' dat West-Berlijn niet als "eel van West-Duitsland be- (i °uwd moet worden en dat ~fr?m bezoeken van Westduitse f olrtici aan deze stad aehter- ege zouden moeten blijven. Een welingelichte bron ver- Haarde, dat de nota's geen „be- ""grijke vraagstukken" betref- lende Berlijn aansnijden. Lit gezaghebbende bron in Londen werd vernomen dat de Sowjet-Unie in de nota bezwaar yaakt tegen de mogelijke toe- Passing van een nieuwe West- Ewse douanewet op Berlijn, b* Wet is begin dit jaar van "acht geworden. Harold King, Reuters correspon dent in Parijs, meldt: Dinsdag avond is iruj van de hoogste Fran se regeringszijde bevestigd, dat de hieronder volgende punten de voornaamste voorwaarden bevat ten van de tot nu toe geheim ge bleven overeenkomst, welke door vertegenwoordigers der Franse regeivng en van de „voorlopige Algerijnse regering" is gesloten. (Dit akkoord is reeds door het Franse kabinet goedgekeurd. Het zogenaamde parlement van de Algerijnse opstandelingen be raadslaagt er nog over, doch deze bespreking zal waarschijnlijk nog heden worden beëindigd.) De voorwaarden zijn: 1. Elke Franse kolonist in Al- gerië zal zijn Franse nationaliteit gedurende drie jaar na de zelf beschikkingsstemming behouden. Daarna zal hij moeten kiezen tus sen het Franse staatsburgerschap of de Algerijnse nationaliteit. Elke Europeaan in Algerië, die de Algerijnse nationaliteit zou verkiezen, zal zijn gehele leven zijn Franse staatsburgerschap weer terug kunnen krijgen door uit Algerië te vertrekken en zich in Frankrijk te vestigen. Uitdrukkelijk is bepaald, dat de in Algerië wonende Joden onder de Europeanen zullen worden in begrepen. 2. Grondbezitters en eigenaren van andere eigendommen in Al gerië krijgen waarborgen tegen onteigening zonder behoorlijke schadeloosstelling. Indien een toe komstige Algerijnse regering tot de een of andere vorm van natio nalisering van het grondbezit zou besluiten, zal de schadevergoe ding voor de eigenaars door een gemengde Frans-Algerijnse com missie worden vastgesteld. 3. De Franse kolonisten zullen het recht hebben de opbrengst van de verkoop van hun eigen dommen in Algerië naar Frank rijk over te maken. 4. De Franse scholen en het Franse onderwijs in Algerië wor den gehandhaafd. 5. Algerië zal deel uitmaken van de zóne van de Franse frank. 7. Frankrijk zal de economi sche hulp, die zij Algerië thans verleent, in haar volle omvang blijven geven. Dit geldt speciaal voor het z.g. „plan van Constati- ne", dat in industrialisatie voor ziet. Ook landbouw- en andere credietbanken zullen op dezelfde voet hun werkzaamheden voort zetten, teneinde elke gaping tus sen de economische omstandig heden in het oude en het nieuwe Algerië te voorkomen. 3. De Europese kolonisten zul len, overeenkomstig huei getals sterkte, in alle nationale en plaat selijke raden worden vertegen woordigd. Waar hun aantal min der dan tien procent der bevol king bedraagt, zullen zij in elk geval ten minste één vertegen woordiger in deze raden krijgen. 9. De olievelden van de Sa hara zullen het eigendom wor den van een gemengde Frans-Al- rijnse maatschappij, en wel op basis van gelijke verdeling. De Franse belangen zullen voorrang genieten op de gebieden van op sporingswerkzaamheden en ex ploitatie. 10. De marinebasis Mers el Ke- bir zal voor 15 jaar aan Frank rijk worden verpacht, met een gebied van ongeveer 250 vierkan te km erom heen. Deze overeen komst kan worden vernieuwd. Drie of vier andere militaire bases zullen eveneens voor een soortgelijke periode aan Frank rijk worden verpacht. 11. Na de stemming over zelf beschikking zullen de Franse troepen drie jaar in Algerië blij ven. Hun aantal zal waarschijn lijk 150.000 man bedragen, gelijk aan dat van vóór het begin van de opstand. 12. Het gebied van Reggan in de Sahara, waar de Franse atoom- proeven worden gehouden, zal nog vijf jaar in Franse handen blijven, met het recht de experi menten voort te zetten. Daarna verwacht de Franse regering een nieuw proefgebied elders. Dinsdagmorgen is een kneed- bom ontploft in het stadhuis van Blanc-Mesnil, een voorstad van Parijs met een communistische burgemeester. Een bewaker werd licht gewond, het gebouw werd vernield. By een ontploffing van mijn- gas in de mijn ,,Tito" te Bano- vici (Bosnië) zijn dinsdagmiddag 54 mijnwerkers oin het leven gekomen. Vier uur na het on geluk werden 80 mijnwerkers bevrijd uit de mijngang waar de ontploffing zich voordeed. Drie mijnwerkers worden nog ver mist. Tien gewonden zijn naar een ziekenhuis overgebracht. GEDEELTELIJKE GRATIE VOOR MEJ. VAN MOORST Aan mejuffrouw E. M. van Moorst is, naar wordt vernomen, gedeeltelijk gratie verleend van de gevangenisstraf van 6 maan den, haar in 1956 opgelegd bij ar rest van het gerechtshof te Am sterdam. Kwijtgescholden is het gedeelte van de straf, dat op 5 april 1962 nog onvervuld is ge bleven. De indiening van een gratieverzoek door betrokkene in november 1961 heeft de tenuit voerlegging van de straf opge schort. Zij bevindt zich evenwel sedert 6 december 1961 in hech tenis op grond van een bevel tot gevangenneming, dat de arron dissementsrechtbank te Amster dam in 1955 had gegeven. Zoals bekend is, heeft genoemde recht bank zich in december j.l. onbe voegd verklaard tot intrekking van dat bevel. Het gratieverzoek was behalve door mej. A. Beek man ook gesteund door een groot aantal van haar familieleden. (Advertentie.) BOUWPLATEN plakt u met Ceta-Bever GEEN HERZIENING VAN DE TERSONELE BELASTING De minister van Financiën vindt de verhouding tussen hef fingskosten en opbrengsten van de personele belasting minder gunstig, dan die van andere be lastingen. Hij wil op het ogen blik echter geen wijzigingen aanbrengen, omdat verruiming van het gemeentelijke belasting gebied in het verschiet ligt. Het afschaffen van de personele be lasting zou voor gemeenten en provincies een verlies aan mid delen van 78 miljoen beteke nen. Indien het Rijk daarvoor een vergoeding zou moeten geven, dan zou van de voor de verrui ming van het gemeentelijk be lastinggebied beschikbare 100 miljoen weinig overblijven. Al dus schrijft de minister van Financiën aan de Eerste Kamer in de memorie van antwoord op de begroting 1962. De minister van Financiën acht het vragen van S.E.R.-advie- zen over belastingaangelegen heden, bepaalde uitzonderingen daargelaten, onjuist. De taak van de S.E.R. is in het bijzonder ver bonden met de belangen van het bedrijfsleven, wiens oordeel hij bij zijn adviserende funktie doet horen. De beide Kamers van de Sta- ten-Generaal kennen de in alle geledingen van de maatschappij levende fiscale wensen en zijn daarom in alle opzichten tot be oordeling van het te voeren fis cale beleid in staat. Dit deelt mi nister Zijlstra mede in de memo rie van antwoord op de begro ting 1962 van Financiën aan de Eerste Kamer. De minister wijst de mogelijk heid van afzonderlijke discussie in beide Kamers over principiële vraagstukken van fiscaal recht, na het uitbrengen van het voor lopig verslag op de algemene be lastingherziening door de Tweede Kamer, van de hand. Discussie heeft, los van de concrete wets ontwerpen, weinig zin, zo meent hij, ook na het bedoelde voorlo pig verslag over concrete wets teksten. Volgens een bekendmaking van het Hongaarse ministerie van Openbare Gezondheid hebben meer dan 220.000 inwoners van Boedapest griep. Bij 4.000 patiën ten zijn er ernstige complicaties bijgekomen. Ook in Pees, Debrecen, Sze- kesfehervar en andere plaatsen zou griep heersen. Het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dins dag bekendgemaakt, dat ex-kolo nel Argoud, een van de Franse officieren die na de opstand in Algiers van vorig jaar naar Spanie vluchtte, uit de hem toe gewezen verblijfplaats te Santa Cruz op de Kanarische eilanden, is verdwenen. De Spaanse politie heeft een uitgebreide opsporingsactie op touw gezet. Het ministerie ver klaarde de ontsnapping ernstig te betreuren. De woordvoerder van het mi nisterie deelde verder mee, dat de naspeuring zich over geheel Spanje uitstrekt. Hij voegde hieraan toe, dat de vier gevluch te Franse officieren zich op het eiland La Palma niet in arrest bevinden, en dat het bijzonder moeilijk is er toezicht op te hou den dat zij het eiland niet ver laten. Aan ex-kolonel Argoud werd In politieke kringen te Parijs is vernomen dat het Franse par lement binnenkort in buitenge wone zitting bijeenkomt om over Algerië te spreken. Er werden twee data genoemd, namelijk 8 en 13 maart. De regeringsverklaring over de resultaten van het overleg tus sen de Franse regering en het Algerijnse bevrijdingsfront kan worden gevolgd doer een debat en een stemming. Verder zei men in genoemde kringen dat het parlement na de buitengewone zitting ontbonden zou kunnen worden. Veertig dagen daarna moeten dan verkiezingen worden gehouden. met de andere Franse officieren, Lagaillarde, Ortiz en Lacheroy vorig jaar door de Spaanse re gering een gedwongen verblijf plaats op de Kanarische eilan den toegewezen, nadat van Fran se zijde was geprotesteerd tegen het feit, dat zij vrij in Spanje rondliepen. I DODENHERDENKING IN HAMBURG Maandag is in het centrum van Hamburg een mar,sale herdenking van de ruim driehonderd slacht offers van de overstromings ramp. De foto toont een grote menigte op het plein voor het stadhuis van Hamburg, voor welk gebouw een spreekgestoelte was opge richt, waarop o.a. president Heia- rich K. Lübke het woord voerde. Tijdens de herdenking speelden zich hartverscheurende taferelen af. Na drie dagen tellen blijkt dat de Indiase congrespartij, de par tij van Nehroe, in vijf staten een absolute meerderheid behaald heeft. De eerste uitslagen geven de regeringspartij duizend uit 1500 zetels in de volksvertegen woordiging van de staten en 52 van 70 zetels in het nationale parlement. Hoewel de congres partij in verscheidene staten grote verliezen geleden heeft aan de rechtervleugel en de on- afhankelijken, schijnt de over, (Advertentie.) Noerdatiast 102 - Telefoon till Xernenzei winning in de meeste staten verzekerd te zijn. De minister van Defensie, Krishna Menon, heeft in zijn district Noord-Bombay reeds 53.000 stemmen meer dan zijn tegenstander. In Phulpur, Noord- India, waar de telling ook nog aan de gang is, leidt premier Nehroe met 43.000 stemmen meer dan zijn tegenstander. In Madras en de Pendsjaab heeft de congrespartij stemmen verloren aan de Swatantra partij. Dinsdag zijn in Algerijnse ste den vijftien personen bij aansla gen om het leven gekomen, ter wijl er minstens dertig werden gewond Hiermede is het aantal sinds zaterdagochtend j.l. geval len doden tot 118 gestegen. In Parijse kringen acht men dit grote aantal aanslagen alar merend. Premier Debré heeft de Franse opperbevelhebber in Al gerië, generaal Charles Milleret, opgedragen in de eerste plaats en met gebruikmaking van alle hem ten dienste staande midde len, de O. A. S.-commandogroe- pen, die zich met terroristische aanslagen bezig houden, te ver nietigen. Jean Morin, de voornaamste vertegenwoordiger der Franse regering in Algerië, is dinsdag per vliegtuig uit Algiers in Pa rijs aangekomen om verslag over de jongte Algerijnse ont wikkelingen uit te brengen. Hij heeft aan e en gisteren te Parijs door president De Gaulle, pre mier Debré en andere Franse ministers gehouden bespreking van het Algerijnse vraagstuk deelgenomen. Dinsdag is een kneedbom ont ploft, in het stadhuis van de Parijse voorstad Blanc-Mesnil, die een communistische burge meester heeft. Een nachtwaker werd licht gewond. De werkers van het vliegveld in de West-Algerijnse stad Oran zijn dinsdag voor 24 uur in sta king gegaan om kracht bij te zetten aan hun eis, dat zij tegen aanslagen zullen worden beschermd. In Philippeville hielden de Fransen een algemene staking van een uur als teken van rouw in verband met het, op vrijdag j.l. vermoorden van een Franse boor en zijn vrouw. De Indonesische minister van Defensie, tevens staf-chef gene raal Nasoetion heeft maandag verklaard, een oplossing van de kwestie Nieuw-Guinea nog dit jaar te verwachten, in dien zin, dat West-Fapoea tot Indonesië zal gaan behoren ongeacht de consequenties, de mogelijkheid van een oorlog daaronder begre pen. Natoesion verklaarde dit op een bijeenkomst te Tjiawi, nabij Bogor, van militaire commandan ten uit geheel Indonesië, die on geveer een week zal duren. Zij dient o.a. om de leger-officieren op de hoogte te houden van de Indonesische strijd om West-Pa poea. WOLKENVELDEN Het zwaartepunt van het hoge- drukgebied, dat ons de laatste dagen winters weer bracht, trok geleidelijk naar het westen weg. uit had als gevolg, dat de oos tenwind bij ons in kracht afnam. De aanvoer van koude continen tale lucht neemt daardoor dus geleidelijk in kracht af. In de afgelopen nacht kwam lichte vorst voor, maar vandaag overdag beginnen de tempera turen tot enkele graden boven het vriespunt op te lopen. Sto ringen in de hogere luchtlagen bezorgen ons overdrijvende wol kenvelden waaruit hier of daar wat sneeuw zal vallen. Voor vandaag wordt een over wegend matige wind tussen noordoost en oost verwacht. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Matige wind. Wolkenvelden en hier of daar wat sneeuw. Overwegend matige wind tussen oost en noordoost. Temperaturen oplopend tot enke le graden boven het vriespunt. WOENSDAG 28 FEBRUARI v.m. mn. Breskens 7.24 &0C Terneuzen 7.59 8.41 Hansweert 8.39 9-31 Walsoorden 8.49 9.31 DONDERDAG 1 MAART v.m. n.m. Breskens 8.38 9.23 Terneuzen 9.13 9.58 Hansweert 9.53 10.3S Walsoorden 10.03 10.48 ZON op onder Febr. 28 7.30 18.16 Mrt 1 7.28 18.18 2 7.26 18.20 MAAN op onder 2.42 11.1» 3.46 4.45 11.17 13.25 De Amerikaanse minister van Justitie, Robert Kennedy, is dinsdagmorgen door president De Gaulle van Frankrijk ont vangen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1