Voetwzorging J. H. KEMPER Algemene mobilisatie in Indonesië Antwoord van Kennedy aan Chroesjtsjef De Frans-Algerijnse vredesovereenkomst De gebeurtenissen in Turkije ZON- en MAANSTANDEN Pedicure 140-2893) Amerikaanse minister van justitie in ons land aangekomen Heroïnesmokkel in de\'er. Staten HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER 24 februari 1962 EPARATIES IUNSTGEBITTEN Sneller, beter eij.. goedkoper! C. LOOF voordstr. 96a - Ternenzen Voor TERNEIJZEN Noordstraat 68 Tel. 2476 Behandeling ook aan huls. praskcrlne bij 'abonnement: Ternenzen pjrecteur-Hoofrtredarteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 33150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,— pei week 48 ct. Losse nrs 9 ct. E VRIJ Verschijnt dagelijks MAANDAG 26 FEBRUARI 1962 18e Jaargang Nr 5533 Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2.40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties): 5 regels ƒ110. Iedereregel rrwec 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adtoes Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 wur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 mar. President Soekamo van Indo nesië heeft voor geheel Indone sië de algemene mobilisatie af gekondigd. In een presidentiële verkla ring werd gezegd, dat „de pre- .ident, na het advies van de na- timaie load voor de verdediging, opdracht geeft tot algemene mo bilisatie- waarbij de burgers worden opgeroepen voor de vei ligheid en de verdediging van het land." Volgens de verklaring kunnen alle personen tussen 18 en 40 jaar worden opgeroepen voor 'militaire opleiding of voor de [bescherming van de bevolking. Reeds in zijn rede op 18 dec. j.l, had Soekarno de bevolking meegedeeld dat het zich paraat moest houden voor een mobili satie. Begin januari werd voor liet oosten van Indonesië reeds de mobilisatie afgekondigd. In een reglement dat met Soe- karno's verklaring is gepubli ceerd, wordt gezegd dat de bur gers onder meer verplicht kun nen worden tot steun aan de strijdkrachten tijdens gevechten, actief verzet in de vorm van gueiTilla en opneming in de re serve van de strijdkrachten. Verder worden uitdrukkelijk «filtratie en sabotage genoemd. Waarnemers in Djakarta ge loven niet dat deze nieuwe maat regel veel wijziging zal brengen in de huidige toestand. De rege ring leidt een half miljoen vrij willigers op die zich hebben aangemeld voor strijd tegen de Nederlanders om Nieuw Guinea. Ondanks de algemene mobili satie in Indonesië verwacht iedereen in Djakarta nog een gebaar van Den Haag, dat Ne derland en Indonesië in staat stelt het gezicht te redden en het gevaar van een krachtmeting te bezweren, zo meldt een spe- r iale correspondent van het Franse persbureau A.F.P. uit de hidonesische hoofdstad. De militaire leiders in Indone sië, die zich van alle risico's be wust zijn, hebben tot voorzich tigheid gemaand, zo meent men te weten, iedereen ziet evenwel ii. dat het voor president Soe- tamo en zijn naaste medewer kers onmogelijk is geworden terug te krabbelen, al zouden zij (tet willen, nu zij sinds „het be- v»l aan het volk" van 19 dec. de openbare mening tot het kook punt hebben opgejaagd en een ware internationale crisis hebben geschapen. „Als in April, zoals men van Nederlandse zijde zegt, Weste lijk Nieow Guinea tot zelfstan dige staat wordt verklaard, kan er een uitbarsting worden ver wacht", aldus de correspondent van A.F.P. „Wij hebben", zo zeggen de Indonesische leiders, „een lange ervaring met de Nederlanders en met hun pogingen om marionet- tenstaten te stichten in de hoop ons te verdelen. Maar hun Pa- poeastaat zal, ook al wordt hij erkent door de Australiërs, het zelfde lot ondergaan als alle an dere, van de republiek Oost-Java tot die der Zuid-Moiukken". Ali Sastroamidjoja, oud-pre mier en thans voorzitter van de nationalistische partij, heeft te genover de A.F.P,«:orrespondent verklaard, dat Indonesië na op lossing van de kwestie-Nieuw- Guinea normale betrekkingen met Nederland wenst te onder houden, zoals met andere landen. Indonesië had echter geen be hoefte meer aan kapitaal of tech nici uit Nederland. De economische crisis in In donesië neemt volgens de cor respondent de laatste tijd on rustbarende vormen aan. Sinds Soekarno's „Bevel aan het volk" liggen alle ontwikke lingsprojecten stil. De voorbee reiding van „de bevrijding van West-Irian" heeft voorrang op alle andere activiteit. Een uit zondering vormt de bouw van „Hotel Indonesia", waaraan men nacht en dag werkt om het klaar te krijgen vóór de inter-Aziati- sohe Spelen die in augustus be ginnen. De Sowjet-Unie heeft voor dit project krediet verleend. In Djakarta staan de mensen in de rij voor de levensmiddelen winkels. De rijst is gerantsoe neerd tot vijf kilo per persoon per maand, tegen de vastgestel de prijs van 5 roepia' per kilo. De prijs op de zwarte markt was vorige week 60 roepia. Suiker en olie zijn vrijwel niet te krijgen. Over het geheel gejiomen zijn de levensmiddelenprijzen in 1 jaar tijd verviervoudigd. De rijstschaarste is mede het gevolg van overstromingen in Midden-Java, voorraadvorming door het leger en speculatie door de handelaars. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, is dadelijk op de hoogte gesteld van de afkondiging van de al gemene mobilisatie in Indonesië. Van de zijde van het secretariaat van de V. N. was nog geen com mentaar te krijgen. President Kennedy heeft op nieuw het voorstel van premier Chroesjtsjef om het ontwape- -■k-.gsoverleg in Genève op 14 maart op topniveau te laten be ginnen van de hand gewezen, maar hij laat de deur open voor een topbijeenkomst vóór 1 juni. De minister van Justitie van de Verenigde Staten van Ameri ka Robert F. Kennedy is zondag middag omstreeks kwart over twaalf met een constellation van de Militair Air Transport Ser vice uit Bonn op de vliegbasis Ypenburg voor een tweedaags bezoek aan ons ls™:l aangeko men. De heer Kennedy is vergezeld van zijn echtgenote. Ter verwelkoming'waren op de vliegbasis aanwezig de minister van Buitenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns, de ambassadeur van de Verenigde Staten, de heer John S. Rice, beiden met hun echtgenoten. Mevrouw Luns bood mevrouw Kennedy een boeket tulpen aan. Direct na de begroeting ver trok het echtpaar Kennedy naar de ambtswoning van de Ameri kaanse ambassadeur. Daar werd de lunch gebruikt. De federale politie heeft zater dag in New York een man gear resteerd die 40 kilo zuivere he roïne vervoerde. Volgens func tionarissen vertegenwoordigde (Bt op de zwarte markt een waar de van ongeveer 20 miljoen dol lar. Vijf rechtercheurs van de af deling verdovende middelen en zes New Yorkse detectives arres teerden de man toen deze uit een kelder kwam van het flatgebouw GEEN PROBLEEM MEER Zakenlieden, die hun kantoor iybten Li een bepaald pand in ..Market Street" in Manchester, hebben geen parkeerproblemen meer: Op het dak van het gebouw is een handig parkeerterreintje aangelegd. De auto's worden met een speciale lift naar boven ge bracht: op het dak is een rijdend Platform aangebracht, waarop de auto's naar hun plaatsje worden geschoven. waarin hij woont. Het is de 31- jarige havenarbeider Anthony Fuca. Hij werd geschaduwd, waarbij men waarnam dat hij de kelder inging inplaats van zijn flat te gaan, waar hjj met vrouw en twee kinderen woont. Bij het verlaten van de kelder had hij twee zakken bij zich. Na dat hij overmeesterd was bleken deze heroïne te bevatten. Sinds zijn arrestatie in januari op beschuldiging van het in bezit hebben van verdovende midde len, waarbij hij voorlopig in vrij heid werd gesteld, is hij zonder ophouden geschaduwd. Bij zijn arrestatie in januari werden 2 Fransen eveneens beschuldigd van hetzelfde feit. Een inspecteur van politie heeft meegedeeld, dat de heroïne is binnengesmokkeld in een auto met Frans nummerbord, die met een Frans schip naar Amerika is vervoerd. Bij de arrestatie van Fuca werd een rechercheur licht ge wond. H. M. de Koningin heeft zon dagmiddag de heer en mevrouw Kennedy op Huis ten Bosch ont vangen. Zondagavond zaten de heer en mevr. Kennedy aan een rege ringsdiner, dat door de minister president was aangeboden. Het bezoek van de Amerikaan se minister en zijn echtgenote is het laatste van een wereldreis welke zij hebben gemaakt. Van daag vertrekken zij van Schip hol, via Parijs naar Washington. Weer overstromingen in Sleeswijk-Holstein Tengevolge van een noordoos ter storm in de Oostzee zijn za terdagavond in Sleeswijk-Hol stein verscheidene wegen langs de kust onder water komen te staan. Er werd echter geen scha de van betekenis aangericht. De hoogste waterstand was 1.30 m. boven normaal. Het verkeer over de autoweg naar Denemarken wend bij Flensburg enige tijd omgeleid. RUIMTEVAARDER GLENN ONDERSCHEIDEN President Kennedy heeft vrij dagmorgen kolonel Glenn onder scheiden met de „Distinguished service medal", de medaille voor bijzondere verdiensten, de hoog ste onderscheiding van het Ame rikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart (National Aeronau tics and Space Administration). De ceremonie vond plaats voor de hangar „S" op Canaverel, waar Glenn de dagen vooraf gaande aan zijn lancering heeft doorgebracht. De directeur van het Project Mercury, Robert Gil- ruth, ontving uit handen van Kennedy dezelfde onderscheiding. Glenn had Kennedy op een rondrit over de basis begeleid, nadat hij per vliegtuig van het eiland Grand Turk, een van de Bahama-eilanden. was aangeko men en voor het eerst sinds zijn ruimtevlucht zijn gezinsleden had weergezien. Het rechtse Italiaanse blad i in de Sahara, waaronder het II Tempo" heeft zondag een centrum voor kernonderzoek te Reggane, zullen vijf jaar ter be stuk gepubliceevd, dat het „De Frans-Algerijnse vredesover eenkomst" noemt, die op het ogenblik in de Libische stad Tri poli door het „parlement" van de Algerijnse verzetsbeweging wordt besproken. Het blad zegt deze tekst in handen te hebben gekregen door een „lek" in Genève. Volgens deze tekst zal in Al- gerië een bestand worden afge kondigd, zodra de overeenkomst door de twee partijen is goedge keurd. Dit zou waarschijnlijk op 1 maart geschieden. Tussen de afkondiging van het bestand en de volksstemming in Algerië over de toekomst van het land zullen drie maanden verlopen. Zodra de vijandelijk heden zijn gestaakt, zal de voor lopige Algerijnse regering wor den ontbonden en worden omge zet in een politieke partij. In Al giers zal een uitvoerend comité worden ingesteld, bestaande uit vier Fransen - onder wie een Jood en acht Mohammeda nen, bijgestaan door een Franse i afwijzen, hoge commissaris. Het Mohammedaanse hulp korps van de politie, de z.g. Har- ki's, zal onmiddellijk worden ontbonden. Er zal een gemengde politie-organisatie worden ge vormd en een speciaal veilig heidskorps, bestaande uit Franse gendarmes, 10.000 Mohammeda nen van een „speciale mobiele groep"" en Algerijnse verzets strijders, tezamen 40.000 schikking van Frankrijk blijven. Het genoemde speciale veilig heidskorps van 40.000 man zal het toezicht houden op het re ferendum. De Europeanen, een zeker aan tal Fransen en 4.000 Mohamme danen zullen gedurende drie jaar de Franse nationaliteit kunnen behouden. Daarna moeten zij kiezen tussen het Franse en het Algerijnse staatsburgerschap. Het overleg in het Algerijnse opstandelingen „parlement" over de resultaten van de geheime wapenstilstandsbesprekingen met Frankrijk is „ver gevor derd en zal niet lang meer du ren". Dit is zaterdag door wel ingelichte kringen in Tripoli ver klaard. Inmiddels is in Algerijnse krin gen in Tripoli verwondering en spijt uitgedrukt over berichten, dat de Algerijnse voorlopige re gering gedreigd heeft te zullen aftreden wanneer het „parle ment" de ontwerpakkoorden zou Dit blijkt uit het antwoord van de president aan Chroesjtsjef dat zondag in Moskou is over handigd en op dezelfde dag nog officieel werd bekend' gemaakt in Palm Beach (Florida), waar de Amerikaanse president zijn weekeinde doorbrengt. Volgens Kennedy zou men „aan het verkeerde einde van het probleem" beginnen indien de ontwapeningsbesprekingen op topniveau worden geopend. Hij stelt opnieuw voor dat de minis ters van Buitenlandse Zaken het overleg openen. In de brief, een antwoord op de tweede uitnodiging van de Russische premier voor een top bijeenkomst, spreekt Kennedy de hoop uit dat vooruitgang op de conferentie in Genève en op internationaal vlak een persoon lijke deelneming aan het overleg door de regeringsleiders vóór 1 juni „nuttig zal maken. De conferentie van achttien landen in Geneève moet per 1 juni verslag uitbrengen aan de Verenigde Naties, die de bijeen komst hebben uitgeschreven. DE POKKEN IN AKEN In de tot besmet gebied ver klaarde Westduitse stad Aken, waar reeds 63 mensen in qua rantaine worden gehouden om dat men vermoed, dat zij pokken hebben, is zaterdag een 13-jarige jongen met verschijnselen, die pokken doen vermoeden, in het ziekenhuis opgenomen. Volgens het stadsbestuur van Aken heeft men nog niet beslo ten tot sluiting der scholen over te gaan. Ook in een ziekenhuis bij Monschau is een vermoedelijke pokkenpatiënt opgenomen. Het betreft een 41-jarige vrouw, die in het ziekenhuis werkzaam is. KONINKLIJK GEZIN NAAR ATHENE De Rijksvoorlichtingsdienst heeft medegedeeld dat H. M. de Koningin en Prins Bernhard, in gezelschap van de drie oudste Prinsessen, op uitnodiging van het Griekse koningspaar, de hu welijksplechtigheid zullen bijwo nen van prinses Sophie met Don Carlos van Spanje op 14 mei a.s. in Athene. Chinese oproep inzake Zuid-Vietnam Communistisch China heeft za terdag een beroep gedaan op Groot-Brittannië en de Sowjet- Unie om „het ernstige oorlogsge vaar in Zuid-Vietnam" met vreed zame middelen uit te bannen. Deze oproep was vervat in een verklaring van het Chinese mi nisterie van Buitenlandse Zaken waarin gezegd werd dat de beide voorzitters van dc conferentie van Genève van 1954 over Indo- China Groot-Brittannië en de Sowjet-Unie) terstond overleg moesten plegen met de betrok ken landen. De Ver. Staten werden ervan beschuldigd het oorlogsgevaar in Zuid-Vietnam aan te wakkeren. De Amerikanen zouden terstond met al hun militaire personeel en uitrusting in Z.-Vietnam moeten terugtrekken, aldus de Chinese verklaring. De Veiligheidsraad morgen bijeen. De voorzitter van de Veilig heidsraad van de Verenigde Na ties, de Amerikaan Stevenson, heeft zaterdag meegedeeld dat de de behandeling van nieuwe Cu baanse klachten over Ameri kaanse dwang op en inmenging in Cuba. In de Cubaanse brief waarin deze klachten ter kennis van de Veiligheidsraad worden ge bracht, wordt in het bijzonder gewezen op plannen tot een han delsembargo tegen Cuba. (Advertentie) De bevelhebber van de Turkse landstrijdkrachten, generaal man Onur, heeft vrijdagochtend zijn sterk. De omvang van de Franse ontslag gevraagd en verzocht te gevechtstroepen in Algerië zal in „x" maanden tot 100.000 man worden verminderd. Volgens „II Tempo" is dit een punt van meningsverschil, daar de Algerijnse verzetsbeweging een periode van drie maanden wenst en Frankrijk 1 jaar. De militaire basis Mers-El-Ke- bir bij Oran zal voor vijftien jaar of eventueel langer aan de Fran sen worden verpacht. Drie bases PROF. DUYNSTEE BEDANKT ALS LID VAN DE K.V. P. Prof. mr. F. J. F. M. Duynstee heeft in een brief aan het dage lijks bestuur van de Katholieke Volkspartij meegedeeld, dat hij bedankt als lid van de partij. Aanleiding hiertoe, zo deelde de professor mede, is de redevoering die de voorzitter van de K. V. P., mr. H. W. van Doorn, op de sta- tendag van de K. V. P. heeft ge houden. Prof. Duynstee verklaart in zijn brief o.a. het vertrouwen in de dagelijkse partijleiding te hebben verloren. Deze immers tracht, aldus prof. Duynstee, hardnekkig inzake West Nieuw- Guliica een beleidslijn door te zetten, welke haar steriliteit be wees sedert begin 1946 en wel ke thans moet voeren tot een maximum aan nadelen en tot afwezigheid van positieve resul taten. Prof. Duynstee citeert vervol gens in zijn brief aan het K.V.P.- bestuur een uitlating van de par tijvoorzitter, gedaan op de sta- tendag, te weten „onze partijlei ding heeft nimmer ontkend dat wij bij een werkelijke overmacht rustig zouden terugtreden. Maar niemand mag van ons verwach ten, dat wij. bereid zouden zijn zonder strikte noodzaak ie ver sagen en aldus ons eergevoel ie vergooien". Prof. Duynstee wijst er in zijn brief op, dat dit nu precies is, wat diegenen in Indonesië, die geen heil zien- in een weg van overleg, vrezen. Prof. Duynstee verklaarde, dat hij zelfs geen schijn van verant woordelijkheid voor een dergelij ke politiek wil dragen. Hij is er ook zeer door teleurgesteld, dat van de zijde van de K. V. P. 5lechts in afwerende zin is gerea geerd op de oproep van het Ne derlandse episcopaat. worden gepensioneerd, aldus is uit Ankara gemeld. Volgens niet bevestigde be richten zou hij de leiding heb ben gehad van de opstandige be weging die donderdag ie An kara werd ontketend. Na de revolutie in mei 1960 tegen het regime van Menaeres werd generaal Onur, toen hoofd van de gendarmerie, plaatsver vangend chef van de generale stat. Tegen het einde van 1961 werd hij bevelhebber van de landstrijdmachten. De leerlingen van de militaire scholen zijn naar huis terugge keerd. Men heeft iiun vakantie een week eerder laten beginnen. De commandant van de mili taire academie in Ankara, kolo nel Aydemir, heeft na de mis lukking getracht zelfmoord te plegen, aldus heeft het ministe rie van Defensie vrijdag meege deeld. Cadetten hebben de poging verhinderd. In een vrijdag te Ankara door de Turkse generale staf uitgege ven bekendmaking zijn belang rijke wijzigingen in de Turkse legerleiding bekendgemaakt. De opperbevelhebber van het leger, generaal Muhuittin Onur, die, als gemeld om pensionering heeft verzocht, zal worden opge volgd door generaal Ali Keskiner, tot nu toe bevelhebber van het Turkse tweede leger en garni zoenscommandant van Ankara. Generaal Keskiner wordt als bevelhebber van het tweede leger opgevolgd door generaal Tulga. Generaal Tulga was tot nu toe gouverneur van Istanbul. Hij Is attaché te Parijs en Washington geweest. In de bekendmaking wordt ver der medegedeeld, dat de misluk te staatsgreep slechts één slacht offer heeft gevergd, n.l. een ka pitein, die in het gebouw van de HET SPOORWEG ONGELUK IN COLUMBIA De directie der Columbiaanse spoorwegen heeft medegedeeld dat 36 personen het leven heb ben verloren bij de treinbotsing, die zich donderdag j.l. nabij Cali, in Columbia, heeft voorge daan. Voorts werden 58 perso nen gewond. Volgens de eerste persberich ten lag het slachtoffertal hoger. generale staf door een luitenant werd doodgeschoten. De luite nant, die ook nog een soldaat met een schot in het been ver wendde, is in arrest gesteld Men weet nog niet precies wat hem tot zijn gewelddadig optreden heeft bewogen. Na de wanordelijkheden in Brits Guyana Een woordvoerder van het Britse ministerie van Marine heeft vrijdagavond meegedeeld dat vier fregatten zijn terugge trokken, die vorige week naar Brits Guyana waren gezonden wegens de wanordelijkheden daar. Een vijfde fregat, de „Trou- bridge", blijft voorlopig in Geor getown. Brits Guyana dankt Nederland en Suriname voor de onmiddellijk geboden hulp Het bureau van de gouverneur van Brits Guyana heeft namens Brits Guyana Nederland en Suriname dank gezegd voor de hulp die onmiddellijk na de on lusten van vrijdag 16 februari werd verleend. Nadat vergeefs een beroep was gedaan op donors om bloed te geven, bracht een speciaal vliegtuig voorraden bloedplas- ma uit Paramaribo voor onge veer zestig personen, die door kogels getroffen waren tijdens de onlusten en bij plunderingen. Het bureau van de gouver neur deelt verder mee, dat me dicamenten uit Nederland even eens zijn ontvangen door de plaatselijke afdeling van het Britse Rode Kruis. De aanslagen in Algerië sinds 1956 Sinds 1 januari 1956 tot 23 ja nuari 1962 zijn in Algerië 11.896 aanslagen gepleegd, waarbij in totaal 4.176 personen, militairen en politiebeambten inbegrepen, werden gedood. Hieronder waren 3.957 Mohammedanen. Hei aantal gewonden bedraagt 8.813, 7.745 Mohammedanen, 649 burgers, 140 militairen en 279 politiemannen. Tegen de politie zijn 373 aan slagen gepleegd, waarbij 53 poli tiemannen de dood vonden. In dezelfde periode hebben de Algerijnse arbeiders ongeveer 22 miljard oude frank aan ver plichte heffingen betaald. toonaangevend voor moderne coiffures. de bef ere toilqtarliUelen, fimierie, cosmetica, blijvende verwijdering- van overtollige haargroei. par- OOSTELIJKE WIND. Het gebied van hoge luchtdruk boven Scandinavië dat de afge lopen vier dagen het weer in W.- Europa beneerste, kreeg een ver sterking boven het noordelijke gedeelte van de Oceaan, waar door een afzonderlijk hogedruk- gebied ontstond, waarvan het centrum boven IJsland ligt. In ons land bleef een oostelijke wind koude lucht aanvoeren waarin enkele verspreide sneeuwbuien tot ontwikkeling kwamen. De hoeveelheden wa ren over het algemeen gering, alleen in De Bilt werd een sneeuwlaag van enkele centi meters gemeten. In onze omgeving doen zich geen belangrijke wijzigingen voor in de algemene luchtdruk- verdeling, zodat het huidige weertype blijft voortduren. medegedeeld door het K.N.M.I.. geldig tot maandagavond. Lichte vorst. Overdrijvende wolkenvelden en hier eh daar wat sneeuw. Mati ge tot krachtige, langs de Wad- denkust tijdelijk harde wind tus sen noordoost en oost. Lichte vorst. MAANDAG 26 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 5.44 6.11 Terneuzen 6.19 6.46 Hansweert 6.59 7.26 Walsoorden 7.09 7.36 DINSDAG 27 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 6.27 7.02 Terneuzen 7.02 7.37 Hansweert 7.42 8.17 Walsoorden 7.52 8.27 Febr. 26 27 28 ZON MAAN op onder op onder 7.34 18.13 0.28 10.32 7.32 18.15 1.35 11.05 7.30 18.16 2.42 11.40

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1