Vpiïjjs eriïÉtÈ Kamerfrakties vragen tijd voor overleg Het pokkenproces Nieuwe Amerikaanse ruimteplannen Soekarno houdt vast aan bestuursoverdracht De overstromingsramp in Hamburg MELIGER TARD of WEERBERICHT HOOGWATER ZON- «b MAANSTANDEN HET WEER VIAP0EDER -er. -er -er »t verkocht DONDERDAG 22 FEBRUARI 1962 18e Jaargang Nr 5530 KAMERFRACTIES IN BERAAD NA SCHORSING DER VERGADERING Het debat over de ambtenarensalarissen in de Tweede Kamer Na minister loxopeusantwoord Laatste slachtoffers van Duits mijnongeluk gevonden NEDERLANDSE GELUKWENS VOOR AMERIKA DE WATERSNOOD IN DUITSLAND voor irdiend februari 1962 kreclames V< ■:pv.. a i;JV' Pn BETERE VI I WAAR PROCENT DE GRUYtER bij abonnement: Terneuzen e naam dank zij hun DAF in Nederland :en voor de ondtr- piyecteur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur, Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen 18.06 21.13 18.07 22.17 18.09 23.22 Na de schorsing deelde nir. Beernink mede dat de commissie van Binnenlandse Zaken der Kamer de pauze had gebruikt om te vergaderen. De meerderheid der commis sie, zo deelde de lieer Beernink mede, is van oordeel dat het ant woord van de minister van Bin nenlandse Zaken van dien aard is, dat het gewenst is de fracties gelegenheid te geven tot nader beraad. De heer Beernink verzocht de presidente de verdere behande ling te schorsen tot donderdag. De presidente stelde de Kamer De eerste spreker in het debat over de ambtenarensalarissen, dat gisteren in do Tweede Kamer werd gehouden als onderdeel van de begrotingsbehandeling 1962 Binnenlandse Zaken was de heer Blom (Arb.). Deze spreker sprak honend van het land van beloften" met betrekking tot de gang van za ken bij de overheidspensioenen. Kamer wordt naar zijn me ning op sleeptouw gehouden door toezeggingen en beloften bij de vleet, die al jarenlang niet ver wezenlijkt worden. Met name verkeert men over de verhouding A.O.W.-pensioen, waardevast pensioen, pensioenverbeteringen enz. in hét duister. Gepensioneer den. actief dienenden, vakorga nisaties en de Kamer kunnen naai' mening van de lieer Blom geen touw aan de zaak vastkno pen. Spreker vroeg om snelle in diening van een nieuwe pen sioenwet, waarin waardevast pensioen verankerd wordt. Het salarisbeleid van de over heid voor de ambtenaren noemde de heer Blom op zijn zachtst ge zegd merkwaardig. Zelfs de schijn van overleg is niet opge houden. De huidige vaststelling top basis van de „trend'' voor het 'particuliere bedrijfsleven is een lukraak 'genozen methode. Spr. noemde dit „een sprong in het duister", waardoor het over heidspersoneel achteraan blijft sukkelen. De heer Blom vroeg naar de gang van zaken en de verhoudin gen in het overleg met de cen trales. Er waren 350.000 ver tegenwoordigde ambtenaren voor en 35.000 vertegenwoordigde ambtenaren tegen. De minister is echter een liberaal bewinds man en geen liberaal werkgever in het vrije bedrijf. Hij rekent op de steun van een groot deel van de Kamer, rnaar dat is politiek gokken. Spreker vroeg naar her opening van het overleg. ..Het is absoluut onverteerbaar voor ons om onze medewerking aan deze conservatieve politiek te geven", zo zeide de heer Blom. De rege ling is een „nog niet vertoonde grofheid van handelen jegens het overheidspersoneel". De heer Van den Zanden (KVP) zeide over de nota, dat niet zozeer het bedrag van 270 miljoen voor verbetering van de ambtenarensalarissen teleurstel ling heeft gewekt, dan de ver deling ervan. De heer Van den Zanden gaf nogmaals een overzicht van de meningsverschillen over een uit- kering-in-eens, over de „trend berekening" en over de „loon- vloer" voor de laagst bezoldig den. De minister wilde met dit laatste (de schaalloners) niet verder gaan dein tot loongroep 3 in plaats van de door de centra les gewenste loongroep 5. De minister noemde dit technisch onmogelijk. Daarbij werd vol gens spreker het sociaal gevoel opgeofferd aan de salaristech niek. Het overheidspersoneel bleef in de achterste wagen van de welvaartstrein zitten, of schoon achterstand duidelijk was aangetoond. Over de maandloners zeide dc heer Van der Zanden, dat 's mi nisters argumenten voor struc tuur-herziening van het bezoldi- ginsbesluit met aansluiting op het vrije bedrijf, niet duidelijk waren. De uitkomst was dat evenmin. Ook deze afgevaardig de klaagde over de situatie van de gepensioneerden en de pen sioenregelingen in het algemeen. Bij vele gepensioneerden be staat een duidelijk aanwezige achterstand, omdat geen aanslui ting is verkregen bij de algemene bezoldigingswijzigingen in het verleden. Nu opnieuw bezoldi gingswijzigingen ontstaan, komen JAPANS SCHIP KAPSEIST NA AANVARING IN HAVEN VAN TOKIO Het 1563 ton metende Japanse vrachtschip „Shinsho Maru", dat met lading uit Okinawa de haven van Tokio binnenvoer, werd mid scheeps geramd door een groter schip en zonk binnen zeven mi nuten. Het water ter plaatse is zo ondiep, dat het schip boven dien kapseisde, zodat de lading in het water terecht kwam. Er deden zich geen persoonlijke on gevallen voor. medegedeeld door het K. N. M. I geldig tot donderdagavond. Oostelijke wind. Droog weer met enkele over drijvende wolkenvelden Middag- temperaturen enkele graden bo- ven het vriespunt. Matige tot vrij krachtige oostelijke wind. DONDERDAG 22 FEBRUARI v-m. p.m. 3-35 3.56 4-10 4.31 4-50 5-11 5-00 5.21 Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden VRIJDAG 23 FEBRUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 4.05 4.26 4.40 5.01 5.20 5,4i a.30 5.51 ZON op onder Febr. 22 7.43 23 7.41 24 7.39 MAAN op ondei 9.02 9.22 9.43 Woensdag is in Mannheim een proces begonnen tegen dc 42- jarige arts Josef Khump die er van beschuldigd is door onacht zaamheid na terugkeer uit India in december 1958 achttien men sen met pokken, waaraan hij zelf leed, te hebben besmet van wie er twee gestorven zijn. De aan klacht is gedaan door de ouders van een der gestorven patiënten, de 26-jarige vrouwelijke dokter Maria Necas. De andere over ledene was de 72-jarige Anna Stelz die aan leverziekte leed. Dc dokter wordt verweten dat hij had moeten begrijpen dat hij zelf aan pokken leed. i Deze ziek te gold echter sedert 1874 in Duitsland als uitgeroeid en de Duitse dokters kennen over het algemeen dc symptomen dus niet van eigen aanschouwing). Dokter Krump zei in antwoord op de tenlastelegging dat hij de puistjes op zijn Hchaam voor muggenbeten had aangezien. Nog op de dag van zijn terugkeer uit India was hij naar de kliniek OOSTELIJKE WIND Boven Scandinavië bevindt zich een gebied van hoge luchtdruk dat in betekenis toeneemt en zich uitbreidt naar het zuidoosten. Langs de flank hiervan tref fen we boven de Oostzee een zóne met krachtige noordooste lijke winden aan waarmee koude lucht paar Oost-Europa en Duitsland wordt getransporteerd. In Polen ging dit gepaard met sneeuwval. Ook in ons land is koudere en droge lucht binnen gedrongen. waardoor de bewol king oploste. Eerstkomende 24 uur zal de oostelijke wind voort duren, zodat een verdere daling van de temperatuur is te ver wachten. voor huidziekte in Heidelberg gegaan. Dc huidspecialist had toen en ook later geen diagnose van pokken gesteld ofschoon bij het tweede bezoek de mogelijk heid van een pokken-geval niet geheel was uitgesloten. Krump was naar het instituut voor hy giëne van de Heidelberger uni versiteit verwezen waar profes sor Kurt Bingel de inhoud dei- puistjes bacteriologisch onder zocht. Bingel zei toen dat het mogelijk pokken kon zijn aange zien Krump pas in India was ge weest en ried de arts aan zich voor de zekerheid af te zonderen en geen visites bij zijn patiënten af te leggen. Kort tevoren echter had Krump nog mevrouw Stelz onderzocht en daarbij ook de dokteres Necas gesproken. Ter wijl Krump in het quarantaine station van de Heidelbergse uni versiteitskliniek verbleef, werd een aantal personen met wie hij contact had gehad ziek. De uit eindelijke diagnose van pokken voor Krump werd klaarblijkelijk pas daarna gesteld. Over het pre cieze tijdsverloop kan thans geen zekerheid meer verkregen wor den. De overleden dokteres Necas was niet tegen pokken ingeënt geweest. Een eerder bij het gerecht in Heidelberg ingediende klacht tegen dokter Krump is destijds wegens onvoldoende bewijs van de hand gewezen. Woensdag verklaarde dr. Krump voor de rechtbank, dat hij zich destijds niet tegen pok ken had laten inenten met het oog op dc complicaties, die zich in enkele gevallen voordoen. In het ziekenhuis te Simme- rath, in het district Monschau, is woensdag een 31-jarige vrouw aan pokken overleden. Dit is het eerste sterfgeval door pokken in dit gebied. Voor de acht andere patiënten bestaat geen onmiddellijk levens gevaar, aldus werd medegedeeld. voor overeenkomstig het ver zoek te besluiten. Me Kamer ging met dat voorstel akkoord. De presidente sloot te tien over negen de vergadering tot hedenmiddag één uur. de reeds gepensioneerden nog verder achterop. Spreker vroeg een tijdelijk toe slag op de pensioenen in afwach ting van een nieuwe pensioen wet, waarin waardevast pensioen wordt verankerd. Spreker drong tenslotte aan op snellere opheffing van de ge meente-classificatie. De heer Beernink (CHU) vroeg een betere bemanning van de overheidsdelegatie in het centra- overleg. Door een betere be zetting van de overheidsdienst voor salariszaken zou een vlot tere en betere gang van zaken kunnen worden verkregen. Spreker had waardering voor de toezegging van een spoedig lot stand komen van een ziekte kostenregeling voor het over heidspersoneel. Hij drong aan op spoed bij het verwezenlijken van een nieuwe pensioenwet met waardevast pensioen. Te groot is de achterstand der gepensio neerden. De heer Beernink be pleitte tevens doorwerking van bezoldigingswijzigingen in de pensioenen. Aan de lijdensweg der gepensioneerden dient een einde te komen. De gemeente classificatie dient te verdwijnen, zo zeide hij. Over het salarisbeleid zeide de heer Beernink o.m. niet in de trendberekening te willen treden. Het verwonderde spreker niet, dat het overleg mislukte. Het leek de heer Beernink beter om in een of hoogstens twee étappes de gedifferentieer de verhogingen (840 percent) de salarisachterstand in te ha len, dan in vier jaar. Wijzend op het verloop onder het overheidspersoneel zeide spr. dat in het overleg nog eens moet worden gepraat over de salaris sen van het lagere personeel, waarbij van beide kanten de cij fers op tafel moeten komen. De heer Beernink vroeg in feite her opening van het overleg. (Zie verder pag. 4.) De laatste slachtoffers van het mijnongeluk van 7 februari bij Völklingen zijn nu gevon den. Het totale aantal doden is 298. In de ziekenhuizen zijn nog 45 gewonden, van wie enigen in levensgevaar ver keren. De technici in Kaap Canaveral zijn, na het succes van John Glenn, inmiddels al weer begon nen met voorbereidingen voor de volgende ruimteproef waarbij de luciitmaeht-majoor Donald Kent Slayton de ruimtevaarder zal zijn. Alvorens tot deze volgende ruimtereis kan worden overge gaan zullen eerst drie kwesties, door de ruimtevlucht van Glenn op het tapijt gebracht, opgelost moeten worden. De eerste vraag is wat er precies aan de hand was met de automatische piloot die, zoals gemeld, reeds tijdens de eerste ronde van Glenn om de aarde een defect vertoonde, zodat Glenn genoopt was zelf de bestu ring ter hand te nemen inplaats van dat Jiij meer aandacht kon schenken aan andere experimen ten. Eenzelfde moeilijkheid was er de oorzaak van dat de vlucht van de chimpansee Enos in no vember j.l. werd bekort. Verder heeft er tijdens de vlucht van Glenn nog bezorgd heid bestaan over de werking van het schild dat Glenn bij zijn te rugkeer in de dampkring voor een verbrandingsdood tengevolge van de daarbij optredende ge weldige wrijvingshitte moest be hoeden. Uit de opgevangen aan wijzingen had men namelijk ge meend te moeten opmaken dat mogelijk een verkeerd werken van een bepaalde schakeling een lading tot ontploffing had ge bracht waardoor dit schild in een andere positie kon worden ge bracht om als stootkussen bij de landing te dienen. Hierdoor zou dan echter te vroeg de bescher mende werking van dit schild weggevallen zijn. Achteraf bleek echter dat de schakeling wel goed werkte. Maar om geen risico te lopen gaf men Glenn order om géén gebruik te maken van een stei remraketten dat beneden dit schild was gemonteerd omdat dit stel ingeval van een defect dit schild nog op zijn plaats hield. Een derde probleem is hoe er iets gedaan kan worden om te voorkomen dat de temperatuur in de cabine door binnenstro mend zonlicht te veel stijgt. Het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart (Nasa) heeft dinsdagavond te Cape Ca naveral bekendgemaakt, dat de V. S. nog drie proeven zullen nemen met een bemande ruim tevlucht van drie banen om de aarde. Als deze slagen, zal aan het eind van dit jaar of begin 1963 worden getracht een ruim tevaarder 18 maal om de aarde te laten draaien. De kok van een hotel in de nabij Cape Canaveral gelegen plaats Cocoa Beach heeft een taart van ongeveer 450 kg ver vaardigd, die bestemd is voor de duizenden arbeiders en tech nici, die Glenns vlucht tot een succes hebben gemaakt. Prof. De Quay heeft woensdag een telegram aan president Ken nedy gezonden met gelukwensen van de Nederlandse regering met het succes van de Amerikaanse astronaut John Glenn. Het telegram luidt als volgt: „Namens de Nederlandse rege ring bied ik aan u en allen, die betrokken zijn bij deze grote en geslaagde ond'"-neming van dc eerste Amerikaanse ruimtevaar der in een baan om de aarde, mijn welgemeende gelukwensen aan. De schitterende prestatie van luitenant-kolonel Glenn heeft een' geweldige indruk ge maakt op het Nederlandse volk". AMERIKAANSE RUIMTEVLUCHT GESLAAGD Een beeld van de geslaagde ruimtevlucht van de Amerikaan, overste John. Glenn. Op ongeveer 225 mijl ten noord westen van San Juan, op Forto- ricö, pikt de Amerikaanse torpe- dobootjager „Noa" de capsule met Glenn op uit de Atlantische Oceaan. „Ik herhaal het voor dc hon derdste maal: Wij zullen slechts met Nederland over de kwestie- Nieuw-Guinea onderhandelen op basis van de overdracht van het bestuur over het gebied aan de republiek Indonesië", zo ver klaarde woensdag president Soe karno in ziin Merdeka-paleis te Djakarta. Hij zei dit op een plechtigheid die in het teken stond van de „Ramadan" (de vastenmaand van de Mohamme danen). Zijn toespraak werd door De door het zeewater over stroomde landbouwgronden aan de Westduitse Noordzeekust zul len volgens deskundigen pas over zes zeven jaar weer vruchtbaar zijn. Zij baseren hun mening op Nederlandse ervaringen na de ramp van 1953. Het Oostfriese eiland Wanger oog, is na de stormvloed 25 tot 60 meter kleiner geworden. Duitse militairen zullen stroomopwaarts van Hamburg over de Elbe een pontonbrug slaan teneinde de enige bruik bare brug over deze rivier, bij Lauenburg, te ontlasten. In Hamburg zullen maandag en in Bremen donderdag, rouw- plechtigheden worden gehouden. De Westduitse bondspresident, Heinrich Lübke, zal dan in Ham burg een toespraak houden. Nederlandse vaartuigen met pompinstallaties zullen helpen liet water uit de Hamburgse wijk Wilhelmsburg in de Elbe te spui en. De burgemeester van Ham burg verklaarde woensdag dat er meer dan een miljard Mark nodig zal zijn om de schade te herstellen. Tot aan woensdagochtend wa ren in Hamburg 253 doden ge borgen. Woensdagochtend trad aan de Oostzeekust van Sleeswijk-Hol- stein een onverwacht hoge wa terstand op. In de haven van Flensburg steeg het water tot anderhalve meter boven het nor male peil en overstroomde de in ternationale verkeersweg, die dicht langs de haven loopt. Het verkeer van en naar Scandinavië moest hierdoor worden verlegd. In het zestig kilometer lange kustdistrict Norderdithmarsehen in Sleeswijk-Holstein zijn de be schadigde dijken hersteld. Men verwacht, dat zij bij een eventue le nieuwe stormvloed een water stand van tenminste twee meter zullen kunnen weerstaan. Het Westduitse Rode Kruis heeft meegedeeld, dat het op dinsdag in totaal een en een kwart miljoen Mark voor de slachtoffers van de ramp heeft ontvangen. Bij Behrensdorf in Sleeswijk- Holstein is woensdag de dijk langs de Oostzee over een lengte van ongeveer 200 meter bezweken. Verscheidene boer derijen worden door het wa ter bedreigd. Woensdagavond waren 278 do den geborgen, waarvan in Hamburg 259. De Westduitse Bondsregering heeft woens dag besloten een programma voor vergoeding van de ont stane schade op te stellen. Bij zonderheden hiervoor zijn nog niet vastgesteld, omdat nog niet bekend is hoe hoog de schade precies is. de Indonesische radio uitgezon den. President Soekarno deed voorts een beroep op de Nederlandse regering om tot onderhandelin gen met Indonesië over te gaan zonder enige voorwaarden te stel len. „Negentig miljoen Indone siërs", zo zei hij, „willen dit deel van het moederland, „dat bezet is door de Nederlandse imperia listen", bevrijden." Soekarno ver klaarde, „dat West-Irian al lang aan ons zou hebben toebehoord, als hij de Indonesiërs er niet van had weerhouden, hun leven in die strijd te offeren." Zich richtend tot Nederland, zei de Indonesische president: „Als u ons West-Trian geeft, zui len wij u dank zeggen en dat zal veel ongelukken voorkomen. De wereld kan niet ontkennen, dat West-Irian aan Indonesië be hoort. Wjj verkeren nu in de periode van de Ramadan. Ik hoop dat de Nederlanders aan ons be roep gehoor zullen geven en zich vóór het einde van deze heilige maand bereid zullen verklaren tot onderhandelingen op de grondslagen die wij hebben vast gesteld. Als dat het geval is, zal ik de eerste zijn, om hen van mijn goede wil te overtuigen. Als dat niet het geval is, zullen wij ons gereed maken om West- Irian vóór het einde van dit jaar tot Indonesië te doen terug keren." „Als de terugkeer van West- Irian tot het moederland niet door middel van onderhandeligen kan geschieden", zo vervolgde president Soekarno, „zal nie mand ons daarover verwijten kunnen maken, want wij zijn sinds 1947 zeer geduldig ge weest." „Het gaat om de vrijheid of de dood", zo riep Soekarno uit. „Dat ls de eed, die Indonesië thans zweert. Wij weten, dat de strijd om West-Irian grote risi co's inhoudt, maar wij zijn dap per en niet bevreesd. Wij zijn be reid om alle gevaren te trotse ren om onze eed waar te maken". Tenslotte gaf Soekarno uiting aan zijn hoop, dat Nederland van af deze maand gunstig op zijn verlangens zal reageren. „Als In donesië West-Irian terugkrijgt, zal ik de eerste zijn om mij naar Nederland te begeven om mijn dankbaarheid te laten blijken", zo zei hij. DE ciofrontuitvoering. er 300 kg. streekvervoer en ing, voor inbouw, product 3, nuttige laad- gaarne alle technische kt. TEL. 04900-62062 2e pak

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1