Overeenstemming tussen Frankrijk en de Algerijnse opstandelingen Radiorede van Nina Chroesjtsjef Ckefarlne 4 Meer dan 400 doden en 70.000 daklozen HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT De toestand in Brits-Guyana DINSDAG 20 FEBRUARI 1962 I8e Jaargang Nr 5528 EERSTE BLAD DE GAULLE STELDE CHROESJTSJEF KERN-ONTWAPENING VOOR VONNIS OVER BAUMKOETTER EN GABERLE dijkdoorbraak op sc hier} ionn1 koog de watersnood in duitsland DE PRINS VERTROKKEN NEDERLANDS HULPAANBOD AAN DUITSLAND Samenwerking bij bestrijding van pijn! De stormvloedramp te Hamburg HET WEER INC J DENT IN PANAMAKANAAL Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswai Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,- P« 'J' maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 er. VRIJE Verschijnt dagelij lts Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie f 2.40 Rubriek Kleine Advertenties (géén handel»- advertenties)5 regels 1-10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrea Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 aar. Maandag is te Parijs van wel ingelichte zijde vernomen, dat de onderhandelaars van Frankrijk en de Algerijnse opstandelingen overeenstemming over een ak koord hebben bereikt. Van gezaghebbende Franse zijde wordt vernomen dat drie Franse ministers, namelijk do minister voor Algerijnse Zaken Louis Joxe, de minister voor de Sahara en overzeese gebieds delen Jean de Broglie en de mi- nister voor Openbare Werken Robert Buron van elf tot acht tien februari op Frans gebied nabjj de Zwitserse grens hebben onderhandeld met vertegenwoor digers der Algerijnse opstande lingen. De Franse regering is in ken nis gesteld van de conclusies, waartoe dit overleg heeft geleid. Te Parijs wordt van welinge lichte zijde nog vernomen dat in de nacht van zondag op maandag overeenstemming werd bereikt over alle nog hangende geschil- I punten'. De bereikte overeenkomst moet enerzijds door de Franse rege ring en anderzijds door het „par lement" der Algerijnse opstan dige beweging F.L.N. worden goedgekeurd. Eerst wanneer deze President De Gaulle van Frankrijk heeft in een brief aan Sowjet-premier Chroesjtsjef voorgesteld een kern-ontwape- ningseonferentie te beleggen tussen de vier kernmogendheden, de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en de Sowjet-Unie. In zijn brief aan Chroesjtsjef schreef de Franse president, dat de conferentie ten doel zou moe ten hebben het bereiken van een overeenkomst over vernietiging, het verbieden en het onder con- tröle stellen van alle voorraden kernwapens, alsmede van de middelen tot produktie ervan. Volgens de brief van generaal De Gaulle zou Frankrijk willen deelnemen aan elke bespreking welke ook maar de geringste hoop op ontwapening geeft. Frankrijk heeft steeds voorge staan dat in eerste instantie de lanceerinrichtingen voor kern wapens onder een eventuele ver nietiging, verbod en controle zullen vallen. Dit zou ongetwij feld het gevaar voor een groot gedeelte wegnemen, aldus De Gaulle. o De voormalige kamparts van het concentratiekamp Sachsen hausen bij Berlijn, dr. Heinz Baumkötter, en zijn medebe- klaagdc dokter Alois Gaberle, zijn na een proces van veertig dagen medeplichtig aan moord verklaard. Het gerecht in Mün- ster veroordeelde de 50-jarige dr. Baumkötter tot acht jaar gevangenisstraf en de 54-jarige dr. Gaberle tot drie jaar en drie maanden. De derde verdachte, dr. Otto Adam, werd op grond van ver minderde toerekeningsvatbaar heid vrijgesproken. De gevangenisstraf geldt, na aftrek van de in voorarrest, Rus sische krijgsgevangenschap en internering doorgebrachte tijd, als reeds uitgeboet, aldus ver- 2iïe do President van de rechtbank. DINSDAG 20 FEBRUARI dubbele goedkeuring een feit is, zal er een overeenkomst tot sta ken van het vuren worden ge tekend, terwijl dan tevens de tekst van hetgeen op politiek, economisch en militair gebied overeen is gekomen bekend zal worden gemaakt. Parijse waarnemers verwach ten dat het nog zes tot tien da gen zal duren, voor tot deze pu- blikatie kan worden overgegaan. De overeenkomst moet ook worden goedgekeurd door het „uitvoerende comité" van de „Algerijnse voorlopige regering". Men meent te Parijs dat het „parlement" der Algerijnse op standelingen, dat is samenge steld uit zestig tot tachtig afge vaardigden van de „strijders te velde" in Algerië en van de op standelingengroepen in Tunesië en Marokko, woensdag of don derdag a.s. te Tripoli, in Libië, bijeen zal komen, om het akkoord te bespreken. In een maandagochtend te Pa rijs door het bureau van presi dent De Gaulle uitgegeven be kendmaking is voor de eerste maal van Franse officiële zijde meegedeeld dat er met vertegen woordigers der Algerijnse op standelingen is onderhandeld. Er wordt slechts in gezegd dat het overleg van 11 tot 18 februari heeft plaats gevonden en dat de resultaten ervan aan de regering zullen worden voorgelegd. Men meent te Parijs dat de zelfbeschikkingsstemming in Al gerië over drie tot vijf maanden zal kunnen worden gehouden. Oud-premier Paul Reynaud (conservatief) heeft maandag te Parijs verklaard„Ik ben ervan overtuigd dat de overeenkomst de veiligheid en de rechten van de Europeanen en die Algerijnen, die aatvonze zijde zijn gebleven, waarborgt, ik ben er ook van overtuigd dat het akkoord de i weg opent voor een vruchtbare j samenwerking tussen Frankrijk, Algerië en de gehele rest van Noord-Afrika". De vier ministers der „voor lopige Algerijnse regering" die aan de besprekingen in Frank rijk hebben deelgenomen, zijn maandag in Tunis teruggekeerd. Bij aankomst op het vliegveld verklaarde een van hen„De onderhandelingen zijn niet afge lopen. Bij de besprekingen, die wij nu hebben gehad, is duidelijk vooruitgang geboekt. Zij kunnen mogelijk onder goede omstandig heden worden hervat. De voorlo pige regering komt thans spoedig in zitting bijeen". Voorts merkte hij op dat het moeilijk is in de komende week een wapenstilstand te verwach- ten. Na de terugkeer in Tunis van de vier Algerijnse ministers van de ..voorlopige regering", heeft een officiële woordvoerder van deze regering medegedeeld, dat het kabinet zeer spoedig bijeen zal komen ter bespreking van de resultaten van de gehei me onderhandelingen met ver tegenwoordigers van de Franse regering. De „voorlopige regering" zal deze resultaten voorleggen aan het Algerijnse „parlement", dat binnen twee dagen in Tripoli, de hoofdstad van Lybië, in zitting bijeen zal komen. Deze zitting zal door het gehele kabinet wor den bijgewoond, aldus de woord voerder verder, die commentaar weigerde, toen hem werd ge vraagd of zijn verklaring bete kend, dat met Frankrijk over eenstemming is bereikt. Mevrouw Nina Chroesjtsjov, d< echtgenote van premier Chroesjtsjov van de Sowjet- Unie, heeft zondagavond in een radiorede in het Engels, be stemd voor Noord-Amerika, ge zegd, dat de Sowjet-Unie niet wil vechten maar bevriend met de V. S. wil zijn. Mevrouw Chroesjtsjov zei ver der, brieven ontvangen te heb ben van vrouwen uit verschei dene staten in de V. S. Zij vroe- gsn hoe oorlog voorkomen en de vrede bewaard moest blij ven. Volgens mevr. Chroesjtsjov bestaat het gevaar van oorlog en mag er geen oorlog uit breken. „Wij zouden een vriendschap pelijke verstandhouding willen evf,1?,als in de tijd van Roose velt aldus mevr. Chroesjtsjov, •maar belaas is het gevaar thans groot. Vele vrouwen in Een boerderij, gelegen in de on middellijke nabijheid van de dijk doorbraak op Schiermonnikoog, is geheel omringd door water. (Luchtfoto A.N.P.) Amerika beseffen dit. Laten wij de kernbommen en andere wa pens in het diepste deel van de oceaan zinken en zonder wa pens als goede buren leven". De Sowjet-Unie is zich vol gens mevr. Chroesjtsjov bewust van het gevaar van kernwapen proeven. De Sowjet-Unie had herhaaldelijk aangedrongen op het verbieden van kernwapen proeven en de vernietiging van alle kernwapens. Mevrouw Chroesjtsjov zei, dat het niet de schuld is van de Sowjet-Unie als de kernproeven hervat worden. De onderhandelingen werden door de Westelijke mogend heden afgebroken. Het voorkomen van oorlog zou kunnen geschieden door ai- gemene ontwapening, onder strenge internationale controle. Alle werkelijke voorstanders van de vrede, de vrouwen van alle landen evengoed als de mannen, zouden zich gezamen lijk moeten inspannen om een einde te maken aan bewape ningswedloop en alle wapens in zee moeten storten. Uit de gevangenis van het in het mondingsgebied van de Rhöne gelegen Saint Maurice i'Ardoise zijn vijftien rechtse extremisten ontvlucht. De auto's in een Hamburgse wijk in de buurt van de liaven waren bijna geheel onder water ver dwenen. Prins Bernhard is maandag morgen met zijn adjudant, luite nant-kolonel C. C. Geertsema, met de regerings Friendship van Soesterberg naar Oeganda ver trokken. De Prins zal in zijn functie van president van het World Wildlife Fund een reis door dat land maken, zulks op uitnodiging van de Wildlife De velopment Company, een lichaam dat deel uitmaakt van het depar tement van „Naturel Resources" in Oeganda. De Prins zal in Oeganda blijven tot 15 maart. Hij zal er onder meer de opening van een ijzer mijn bijwonen. Aan de construc tie van deze mijn hebben Neder landse constructeurs een belang rijke bijdrage geleverd. Daarna Zal hij Liberia bezoeken. Van omstreeks 18 tot 24 maart zal de Prins voorts een officiëel bezoek brengen aan Libye. De staatssecretaris van Buiten landse Zaken, dr. H. R. van Hou ten, heeft zondagmiddag ambas sadeur J. Löns van de bonds republiek Duitsland, ten departe- mente ontvangen. Bij deze gele genheid heeft de staatssecretaris de heer Löns medegedeeld, dat de Nederlandse regering zeer on der de indruk is van de gevolgen van de overstromingsramp in noord-west Duitsland. De staats secretaris heeft gevraagd op wel ke wijze nog hulp kan worden verleend en heeft medegedeeld, dat prof. ir. P. Ph. Jansen, hoofd van de Delta-dienst en twee van zijn medewerkers gereed staan om desgewenst onmiddellijk naar het rampgebied te vertrekken, teneinde ter plaatse de mogelijk heden van hulpverlening door Nederland met de autoriteiten te bespreken. De Nederlandse rege ring heeft voorts in telegram men van minister-president prof. J. E. de Quay aan bondskanse lier Adenauer en minister J. M. A. H. Luns aan de minister van Buitenlandse Zaken, dr. G. Schroder, van haar diep mede leven blijk gegeven. (Advertentie.) V/er middelen in één lablei werken krachtiger zonder de maag van streek ie maken I Elk tablet Chefarine „4" bevat 4 beroemde geneesmiddelen, die el- kaars werking ondersteunen. Che farine „4" werkt echter niet alleen krachtiger bij bestrijding van pijn en griep, maar bovendien veiliger, daar één der bestanddelen zorgt dat een gevoelige maag niet van streek raakt. Glazen buisje 20 tabletten f 0.80 Handige stripverpakking 40 tabletten f 1.50 Voordelige flacon 100 tabletten f 3.50 Breskens Terneuzen Hansweert W alsoorden v.m. 2.35 3.10 350 4.00 WOENSDAG 21 FEBRUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 3.05 3.26 3.40 4.01 4.20 4.41 4.30 4.51 In Hamburg heeft men thans 231 lijken van slachtoffers van de overstromingsramp gevon den. Dit deelde de perschef van de Hamburgse senaat maandag middag mede. In officiële krin gen houdt men rekening met de mogelijkheid, dat het totale aan tal doden tussen de 400 en 500 zal liggen. De minister van Economische Zaken, Ludwig Erhard, kondig de maandag aan, dat er een actiecomité van regeringsver tegenwoordigers en zakenlieden zal worden gevormd, dat de wederopbouw in het getroffen gebied zal bevorderen. Het Westduitse kabinet komt woensdag bijeen om de ramp te bespreken. Volgens het ministerie van Defensie zijn vijf Westduitse militairen, die bij de reddings werkzaamheden waren inge schakeld, om het leven geko men. Het leger heeft meer dan honderd hetschroefvliegtuigen voor de hulpverlening beschik- baai gesteld. Amerikaanse vliegtuigen uit Evreux (Frankrijk) hebben vijf tigduizend dekens en vijfduizend siel winterkleren voor Hamburg se watersnoodslachtoffers afge leverd. Op Borkum is grote schade aangelicht aan de spoorbaan tus sen de haven en het station in de badplaats. De badinrichtingen zeil zijn niet noemenswaard ge troffen. Zondag zijn 110.000 zandzak ken door soldaten naar het veer tigtal dijkbreukplaatsen tussen Hamburg en Cuxhaven gebracht. In de stad Stade, tussen Ham burg en Cuxhaven waar zoals gemeld 500 man Nederlandse militairen van het elfde genie bataljon hulp verlenen is een tiental doden te betreuren. Het ten zuiden van Stade ge legen „oude land" op de linkse Elbeoever, een van de grootste fruitboomgebieden van Europa, staat nog onder water. Tonnen ZON op onder Febr. 20 7.47 18.02 19.05 21 7.45 18.04 20.09 22 7.43 18.06 21.13 MAAN op ondei fruit bederven in de overstroom de opslagplaatsen. In hoeverre de overstroming van invloed zal zijn op de eerstkomende fruit oogst is nog niet te zeggen. Volgens een eerste balans zijn in Neder-Saksen honderd kilo meter van de ongeveer achthon derd km zee- en rivierdijken ver nield of beschadigd. De herstel lingskosten worden geschat op 500 mark per meter dijk, dus in totaal vijftig miljoen mark. De deskundigen maken zich er zor gen over of de slechts voorlopig herstelde dijken het tegen even tuele nieuwe stormen in het voorjaar zullen uithouden. Uit geheel Duitsland komen voortdurend geld- en goederen zendingen voor de slachtoffers binnen en in kinder- en bejaar dentehuizen wordt plaats voor daklozen aangeboden. De Duitse militairen en brand weerlieden, versterkt met afde lingen Britten en Amerikanen, hielden maandag een wedloop met de tijd met hun pogingen om de bijna uitgeputte mensen, die nog in de greep van het water waren, te bevrijden. Drie soldaten verdronken bij het red dingswerk in Hamburg en ver scheidene anderen worden ver mist. Het overstroomde gebied ten zuiden van Hamburg was vijftien km diep. Talloze kadavers dre ven daar rond. De weersomstan digheden waren gunstig voor de hefschroefvliegtuigen, die de meest benarde mensen het eerst gingen ophalen. In de loop van de dag kwam de voedselaanvoer WEINIG VERANDERING Ook de komende 24 uur blijft het weer in ons land onder in vloed van een hogedrukgebied, waarvan het centrum boven Noord-Frankrijk gelegen is. Over het algemeen is het hoge drukgebied gevuld met droge lucht, behalve in de onderste niveaux waar uitgebreide wol kenvelden in voorkomen. Onder het wolkendek verandert de temperatuur overdag maar wei nig, zodat de temperatuur tus sen de 6 en 8 graden blijft schommelen. Dc westelijke wind zal aanvankelijk matig en later zwak zijn. Het blijft op de meeste plaatsen droog weer met mogelijk hier en daar een op klaring. medegedeeld door het K. N. M. I„ geldig tot dinsdagavond. Overwegend droog. Bewolkt weer met enkele ver spreide opklaringen en op de meeste plaatsen droog weer. Aan vankelijk matige westelijke wind, later zwakke wind. Dezelfde tem peraturen als gisteren of iets ho gere. voldoende op gang. De hoeren vroegen om gereedschap om sleuven in de dijken te kunnen graven waardoor het water uit de polders zou kunnen wegstro men. In Hamburg en ook in Bremen verbeterde de toestand geleide lijk aan. De stroomlevering werd gaandeweg hersteld. Wel werd de bevolking gevraagd zuinig aan te doen met elektriciteit en het gebruik van verkeersmidde len. In Sleeswijk-Holstein werd de alarmtoestand nog gehand haafd, maar alle gevaar was daar geweken. Van de Hamburgse wijk Wil helmsburg stonden maandag nog grote gedeelten blank evenals de wijk Francop, waarvan de bewo ners geleidelijk aan door de hef schroefvliegtuigen er waren er een zestigtal boven de stad in de weer werden geëvacueerd. In het district Stade (ten noor den van Hamburg) stonden nog 140 vierkante kilometer land on der water. Men schat dat verscheidene duizenden stuks vee verdronken zijn. Er wordt hard gewerkt aan het opruimen van de kadavers. De Nedersaksische minister voor de vluchtelingen Schellhaus heeft bevolen de vluchtelingen kampen eventueel voor het on derbrengen van daklozen te ge bruiken. Het in orde brengen van de zwaar beschadigde zeedijken in het district Eiderstedt in Slees wijk-Holstein zal nog minstens een week duren. Talrijke boeren zijn inmiddels op eigen risico naar hun velden achter beschadigde dijken terug gekeerd. Volgens de radio in Brits- Guyana zijn levensmiddelen en medicijnen gerantsoeneerd na het verbranden van grote voor raden. De leider van de U.F.-partij (United Front) moest gisteren voor de rechter verschijnen. Hem werd het organiseren van en het deelnemen aan een op tocht en esn bijeenkomst ten laste gelegd. De haven- en transportarbei ders hebben besloten weer aan het werk te gaan. De gouverne mentsambtenaren en onderwij zers hebben inmiddels het werk hervat. De „Izvestia", het orgaan der Sowjet-regering, heeft maandag gemeld dat het Russische schip „Miklukho Maklai" „het slacht offer is geworden van onwettig optreden van de Amerikaanse militaire autoriteiten in het ge bied van het Panamakanaal". Het blad meldde, dat bij het meren van het schip in de haven van Balboa gewapende Ameri kaanse militairen, onder com mando van een officier, aan boord kwamen. Voor de hut van de gezagvoerder en bij de trap naar de brug werden wachten geplaatst, terwijl ondanks pro testen van de bemanning van de navigatie-instrumenten en de radio-installatie foto's werden genomen. Het radiostation werd vervolgens verzegeld. De minister deelde mee, dat tijdens de onlusten van de afge lopen dagen in Brits-Guyana vijf burgers zijn gedood en 127 gewond. Voorts liepen twee po litiemannen verwondingen op. Hij voegde er aan toe, dat de schade zeer groot is. Het Engelse Lagerhuis heeft maandag de gebeurtenissen in Brits-Guyana besproken. De Labour-afgevaardigde Denis Healey merkte op dat het, zelfs in deze omstandigheden, fout zou zijn de besprekingen over de onafhankelijkheid van Guy ana, die in mei zullen worden gehouden, uit te stellen. Vol gens hem is gebleken dat in de grondwet voor een onafhanke lijk Brits-Guyana voorzien moet worden in garanties voor een oppositie-partij, zoals in Jamaica, maica. De minister voor Koloniën, Maudling, zei dat herstel van wet en orde eerste vereiste is. Militairen en politie hebben dit reeds gedaan maar de toestand blijft gespannen. „Deze gebeur tenissen hebben belangrijke ge volgen. voor de toekomst van Brits-Guyana. Op dit ogenblik kan ik nog niet zeggen welke dit zijn". De conservatieve afgevaardig de Nigel Fisher zei dat, wan neer dr. Jagan aan de macht komt, moeilijkheden zullen ont slaan. Maudling wilde niet ant woorden op zijn vraag of dit bij het verlenen van onafhankelijk heid aan „de eerste communis tische regering in het Britse ge menebest" in aanmerking geno men za. worden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1