lm Van derHave Zaden Mannen roken VOOR DRUM SHAG RADIO EN TELEVISIE Hall zwaar-heel lekker! VANDENBRUELE Kantoorbediende Telefoniste-Typiste ADMINISTRATIEKANTOOR LEROÜX BURGERLIJKE STAND LOOP DER BEVOLKING geniet van zo'n lekkere verse sigaret van dorpsleven van Zaamslag iHBOUWHÜIS DEBRUG Voor recepties en partijen Restaurant „MONOPOLE" DE VMIJKE VROUWTJES VAN WINDSOR Kinderfietsjes A. KLAASSEN haardkachel, J convector of oliestook Fa P. J. VAN DE SANDE g Fa STOFFELS-RISSEEUW BINNENLANDS NIEUWS Algemene Kennisgeving Heden is nog vrij onver wachts, na een langdurig geduldig gedragen lijden, van onze zijde weggeno men onze geliefde Zus ter, Behuwdzuster en Tante Mej. HELENA JANSEN, in de ouderdom van 72 jaar. Namens de Familie, W. RIEMENS—JANSEN A. M. RIEMENS Terneuzen, 18 febr. 1962 Tholensslraat 20 De teraardebestelling zal plaats hebben a.s. woens dag des n.m. half drie. Hiermede vervullen wij de droeve plicht U ken nis te geven, dat heden morgen plotseling door de dood van onze zijde is weggenomen onze innig geliefde Moeder, Be huwd- en Grootmoeder CORNELIA JACOMINA DE FEIJTER, Weduwe van Jacobus de Feijter, in de ouderdom van 66 jaar en ruim 10 maan den. Allen, die haar van nabij gekend hebben, zullen gevoelen hoe zw aar ons dit verlies valt. Namens de Familie, C. DE FEIJTER. Vogelwaarde, 18 febr. 1962 Fouckestraat 1. (Post: Axel.) De teraardebestelling zal plaats hebben op woens dag 21 februari te Axel, des namiddags 3 uur. Zo de Here wil, hopen op donderdag 22 februari a.s. onze geliefde Ouders, Groot- en Overgrootouders L. DE GROOTE en M. A. DE GROOTE— VAN DIXHOORN hun 50-jarige Echtvereni ging te herdenken. Dat zij nog lang ge spaard mogen blijven is de wens van Hun dankbare Kinderen, Klein- en Achterkleinkin deren. Hoek, februari 1962. Koudepolderstraat 4. Gelegenheid tot feliciteren van 35 uur. Bij vonnis van de Ar rondissementsrechtbank te Middelburg d.d. 1 novem ber 1961 is de tussen HER THA MARIA WILLEMS, wonende te Arnhem, Bur gemeestersplein 4, en HER MAN MARIE EVERAERB, wonende te Sluiskil, ge meente Terneuzen, Spoor straat 9, bestaande alge hele gemeenschap van goe deren opgeheven. Mr. M. A. TERWOERT, Procureur. ONZICHTBAAR STOPPEN KOUSENREPARATIE Terneuzen, Noordstraat 45 'fel. 2546 - Brouwerijstr. 4 ORANJEVERENIGING ZAAMSLAG Vertoning- FILM over het en gekleurde dia's uit de omgeving. WOENSDAG 31 FEBRUARI Aanvang 8 uur. Verenigingsgeb. Zangstraat. Toegang niet-leden op week- lidmaatschapskaart ad 0,75 IV X N I T' i E....EUZEN KAPELLE Noordstraat 99 Schoolbehoeften BOEKHANDEL VAN DE SANDE In het JULIANA ZIEKENHUIS te TERNEUZEN kan geplaatst worden: met enige ervaring, en Salaris naar bekwaamheid. 5-daagse werkweek. 4 s o vakantietoeslag. Sollicitaties mondeling of schriftelijk te richten aan de administrateur-econoom. bij U aan HUIS bediend of in onze MODERNE BOVENZAAL (125 zitplaatsen) Onze Bittergarnituren zijn een lust voor het oog en de maag. TEL. 2482 HET HUIS MET SPECIALITEITEN In samenw. met de te Sas van Gent gevestigde Personeelsver. WOENSDAG 21 FEBR. 1962, 8 uur n.m., TONEELZAAL GLASFABRIEK N.V., Westkade 14 te Sas van Gent. REIZEND VOLKSTHEATER van het Nationaal Toneel van België met Blijspel door WILLIAM SHAKESPEARE Vertaling: BURGERSDIJK. Regie: RIK JACOBS. Toegangsbewijzen a ƒ4,—; ƒ3,— en ƒ2.— (r.i.) zijn van maandag 19 febr. af verkrijgb. bij Boek handel I.emery. Zuidstr. 4, Sas van Gent, tel. 01158 - 657, en des avonds aan 'de zaal< HOEST UW KIND? Nat- termann's Melrosem Fort helpt, lost taai slijm op, smaakt goed. Flacon 2, bij elke drogist. „Die beolist tegen een stootje kunnen". J 75,en 85, Vlooswijkstraat 36 Telef. 3447 - Terneuzen SLAPTE NA ZIEKTE? AFGEMAT? SCHIEFFER'S BLOEBWIJN helpt snel. Bij Uw Apoth. cn Erk. Dro gist. KREDIET TOT 4.000 voor aankoop meubelen, woningtextiel. Vraagt gratis folder. Discrete behande ling en zeer lage aflossing. Postbus 10 83, Rotterdam. 'oooc-i<xi'--jo'-ococ-<.-mC'00oCH'k"X'00oooobr":'OC: g KOOPT EEN O Wij nebben de nieuwste modellen in voorraad. D waaronder- DRU JAARSMA JAN JAARSMA ElVi JAARSMA BECKERS LIN CO INVENTA VROLING ETNA KRAMPS DAVONETTE enz. Schaak- en Damborden Damschijven Schaakstukken enz. O NOORDSTRAAT 74 - TERNEUZEN - TEL. 2595 g Levering door geheel Zecuws-Vlaanderen X Vakkundige plaatsing G R 5 3SC83ÖÖCtC6^j5ÖWOOÖO<KH>OCH>O0C>OO-OaOOO-OOOOC-C>O-0 Julianastraat 33 - Terneuzen Telefoon 2380 AUTO-, BROMFIETSVERZEKERING W.A.-VERZEKERING (particulier) DE ONREGELMATIGHEDEN BIJ EEN HAAGS EFFECTENKANTOOR Het onderzoek naar de onre gelmatigheden bij Bakker's Ef fectenkantoor Nederland in Den Haag, zal naaar wordt vernomen van de officier van justitie, mr. C. Dyserinck, die deze zaak in behandeling heeft, nog wel enige weken in beslag nemen. Het is mr. Dyserinck bekend, dat een van de beide gearresteer de commissionairs, nl. de heer B., ook een aanzienlijk belang heeft bij een andere Haagse bankinstelling. Het is niet on waarschijnlijk, dat het onderzoek zich ook tot de boeken van deze bank zal uitstrekken. Van de raadsman van verdach te B., mr. Ph. C. M. van der Ven, wordt vernomen, dat B., een meerderheidsbelang in ge noemde bankinstelling heeft. Hij heeft de zaken van deze bank laten nagaan, maar is tot de overtuiging gekomen, dat hier alles gezond is. Des te beter, al dus mr. Van der Ven, want dit aandelenbezit in een gezonde bank zal dan tenslotte ten goede kunnen komen aan eventueel ge dupeerde cliënten van het effec tenkantoor. De moeilijkheden bij het effec tenkantoor zijn ontstaan, doordat een krediet was verstrekt de grootte hiervan kon mr. Van der Ven niet mededelen aan een onderneming, die in een wankele positie verkeert en het geld waarschijnlijk niet meer zal kun nen terugbetalen. Dit krediet is, naar mr. Van der Ven vermoedt, groter dan de gezamenlijke acti- ven van het kantoor. Van het geen de commissionairs hebben gedaan om te trachten uit deze moeilijkheden te komen, is nog geen overzicht te verkrijgen. In ieder geval staat volgens de raadsman van verdachte B. wel vast, dat de heren geen geld van de cliënten in eigen zak hebben gestoken. Ais een gunstige bij zonderheid, die voor de verdach ten pieit, vermeldde mr. Van der Ven het feit, dat de firmanten altijd minder geld uit de zaak hebben genomen dan zij verdien den, zodat dus hun in de zaak gestoken vermogen steeds toe nam. De zaak is, zoals trouwens ook door de officier van justitie wordt betoogd, uiterst ingewik keld en volgens mr. Van der Ven is cr nog niets met zekerheid te zeggen over de omvang van het tekort. BOOMTOP VALT OP AUTO Op de weg tussen Brummen en Dieren is de kroon uit een zware eik gewaaid en terecht gekomen op een passerende vrachtauto. Er ontslond alleen materiële schade. Te Empe is een grote eik dv\ ars over een weg gewaaid, waardoor het verkeer enige uren gestremd is geweest. MAANDAG 19 FEBRUARI HILVERSUM I: 7.00 Nws; 7.13 Gram.; 7.20 Sportuitslagen van zaterdag; 7.30 Gewijde mu ziek (gr.); 7.50 Meditatie; 8.00 NwS; 8.15 Radiokrant; 8.35 Lich te gram.; 9.00 Voor de zieken; 9.35 Waterst.; 9.40 Voor de vrouw; 10.10 Orkestmuz.10.20 Theologische etherleergang; 11.05 Zangrecital; 11.35 Gevar. gram.; 12.25 Lezing; 12.30 Land en tuinb. meded.12.33 Lichte muz.; 12.53 Eventueel act.13.00 Nws; 13.15 Zang en orgel; 13.45 Amus. muz.; 14.05 Schoolradio; 14.30 Gevar. progr.; 15.30 Melro- pole-orkest16.00 Bijbeioverden- king; 16.30 Klarinet-ensemble; 17.00 Voor de kleuters; 17.15 Voor de jeugd; 17.30 Jazzmuz.; 17.40 Beursber.; 17.45 Regerings- uitz.18.00 Orgelspel; 18.30 Lichte gram.; 19.00 Nwis en weerber.; 19.10 Praatje; 19.15 Pianospel met ritmische bege leiding (gr.); 19.30 Radiokrant; 19.50 Koperorkest; 20.10 Rosa stond niet op, hoorspel; 21.45 Negro spirituals; 22.00 Parle mentair commentaar; 22.15 Ar gentijnse zang en muz.; 22.30 Nws.; 22.40 Avondoverdenking; 22.55 Boekbespr.; 23.05 Muz. lezing; 23.35 Spirituals; 23.55 24.OU Nws. HILVERSUM II: 7.00 Nws.; 7.10 Ochtendgymnastiek; 7.23 Lichte gram.; 8.00 Nws.; 8.18 Lichte gram.; 8.35 Van de voor- pag„ praatje; 8.40 Amusuments- muz.9.00 GymnasLiek voor de vrouw; 9.10 Lichte gram.; 10.00 Te waar om mooi te zijn, over denking; 10.20 Zestig minuten voor boven de zestig; 11.20 Voordr.; 11.35 Tenor en piano; 12.00 Politiekapel; 12.30 Meded. t.b.v. land- en tuinbouw; 12.33 Voor het platteland, praatje; 12.38 Pianoduo; 13.00 Nws.; 13.15 Voor de middenstand, lezing; 13.20 Kamermuz.; 13.45 Wikken en wegen, lezing; 14.00 Viool en piano; 14.30 Dit is uw leven; 15.30 Dansork met zangsol.; 15.55 Oude liedjes; 16.10 Muz.- revue; 16.50 Streekuitz.; 17.10 Hammondorgelspel; 17.25 Roe meens ork.; 17.50 Militair com.; 18.00 Nws. en com.; 18.20 Act.; 18.30 Instr. kwintet; 18.50 Open baar kunstbezit; 19.00 Parle mentair overzicht; 19.15 Rege- ringsuitz.Bescherm. Bevolk, vraagt uw aandacht; 19.30 Lich te muz.; 20.00 Nws.; 20.05 De wilde vaart, cabaret; 20.35 Je neemt er wat van mee, quizpr. 21.25 Lichte muz.; 21.55 Marim ba, act. kroniek; 22.30 Nws.; 22.40 Concertgebouwork. en zangsol.; 23.55—24.00 Nws. BRUSSEL (VI.); 12.00 Nws.; 12.03 Lichte muz.; 12.30 Weer ber.; 12.35 Landb.kron.; 12.42 Lichte gram.; 12.50 Beursber.; 13.00 Nws.; 13.15 Kamermuz.; 14.00 Schoolradio; 15.45 Symfo nie ork.; 16.00 Beursber.; 16.06 Voor de zieken; 17.00 Nws.; 17.15 Lichte gram.; 17.45 Franse les; 18.00 Protestantse uitz.; 18.20 Voor de sold.18.50 Sport- kron.; 19.00 Nws. en correspon dentie uit Nederl.; 19.40 Amus.- muz.; 19.45 In en om de opera; 20.03 Symfonisch conc.; 21.15 De zeven kunsten; 21.30 Lichte gram.; 22.00 Nws.; 22.15 Amus.- muz.; 22.35 Populaire volks- muz; 22.55 Nws.; 23.00—23.15 Voor de zeelieden. Televisieprogramma's NED. TV20.00 Journaal en weeroverz.; 20.20 Woord en beeld; 20.30 Afrika vandaag, tv- film over Ghana; 21.10 Music- Box, gevar. muz. progr.21.45 Auto-biografie, Amerikaanse tv- filmreport. over de ontwikkeling van de automobiel; 22.05 Epi loog. VLAAMS BELG. TV19.00 Voor de teenagers; 19.30 Twee animatiefilmpjes; 19.45 Culture le act.; 20.00 Nws. en sportuitsl. 20.25 Het manneke; 20.30 Speel film; 22.10 Toneelkron.; 22.40 Nws, DINSDAG 20 FEBRUARI. HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7.15 Gram.; 7.30 Voor de jeugd; 7.45 Morgengebed; 8.00 Nieuws; 8.18 Lichte gram.; 8.50 Voor de vrouw; 9.35 Waterstanden; 9.40 Schoolradio; 10.00 Voor de kleu ters; 10.15 Lichtbaken; 10.25 Klassieke gram.; 11.00 Voor de vrouw; 11.30 Lichte gram.; 11.50 Volaan... vooruit, iez.; 12.00 Mid dagklok; 12.04 Als de dag van gisteren, klankbeeld; 12.30 Land en tuinbouwmed.; 12.33 Instrum. kwartet met zangsolisten; 12.50 Actualiteiten; 13.00 Nws; 13.15 Platennieuws; 13.35 Lichte or kestmuz. met zang; 14.05 School radio; 14.35 Voor de plattelands vrouwen; 14.45 Tierelantijnen, gevar. progr. herh.15.50 Lich te gram.; 16.00 Voor de zieken; 16.30 Ziekenlof; 17.00 Voor de jeugd: 17.40 Beursberichten; 17.45 De P.T.T. in Nieuw-Guinea, iez.; 18.00 Dansorkest met zang solisten; 18.30 Van Bach tot Bou- lez (II), iez.; 19.00 Nieuws; 19.10 Act.; 19.25 Lichte gram.; 20.00 Jeanne en de rechters, hoorspel; 22.25 Licht progr.; 22.25 22.40 Lichte muz.; 23.10 Spaanse orkestmuz. (gram.); 23.55 Nws. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws; 7.10 Ochterrdgym.; 7.20 Lichte gram.; 7.50 Dagopening; 8.00 Nieuws; 8.15 Lichte gram.; 9.00 Gym. voor de vrouw; 9.10 De groenteman; S.15 Kamermuziek; 9.40 Morgenwijding; 9.55 Boekbe spreking; 10.00 Lichte gram.; 10-50 Voor de kleuters; 11.00 Voor de zieken; 12.00 Hammond orgel en zang; 12.20 Uitzending voor de landbouw; 12.30 Medede lingen t.b.v. land- en tuinbouw; 12.33 Lichte muz.; 13.00 Nieuws; 13.15 Gram.; 13-25 Beursberich ten; 13.30 Promenade-orkest; 14.00 Lichte gram.; 14.40 School radio; 15.00 Met naald en schaar, naaicursus; 15.30 Cello en piano; 16.00 Veroordeeld tot de luit en de kosten van het geding, progr. over Multatuli; 16.30 Voor de jeugd; 17-30 Metropole orkest; 17.55 New York calling; 1S.00 Nieuws; 18.15 Act.; 18.20 Piano spel; 18.35 Amateursprogr.; 19.00 Voor de kleuters; 19.05 Paris vous parle, praalje: 19.10 Opera- muz. (gram-); 20.00 Nws: 20.0b Muzikale biografie; 21.00 't Is maar een weet, licht muz. progr.; 22.00 Intrum. kwintet; 22.30 Nws en meded.; 22.40 Act.; 23.00 Sym fonie-orkest en koor; 23-55 Nws. BRUSSEL (VI.): 12.00 Nieuws; 12.03 Lichte gram.; 12.30 Weer bericht; 12.35 Lichte gram.; 12.50 Beursber.; 13.00 Nieuws; 13.15 Kamermuziek; 14.00 Schoolradio; 15.45 Operettemuz. (gr.); 16.00 Beursber.; 16.06 Duitse les; 16.21 Vlaamse kamermuz.; 17.00 Nws; 17.15 Vioolrecital; 17.40 Boekbe spreking; 17.50 Lichte gram.; 18.20 Voor de soldaten; 18.50 Sportkroniek; 19-00 Nws; 19.40 Lichte muz.; 19.50 Standpunten van de Belgische nijverheid; 20.00 Hoorspel; 20.45 Operettemuziek (gram.); 21.15 Jazzmuz. (gram.); 22.00 Nieuws; 22.15 Lichte gram.; 22.55 Nieuws. Televisieprogramma's. NED. T.V.: 20.00 Journaal; 20.20 Politieke iez. V.V.D.; 20.30 Achter het nieuws; 20.45 Schroot, programma over de zaak Worms, 21.10 Gervaise, film naar de wereldberoemde roman ,,De Kroeg" van Emile Zola. VL. BELG. T.V.: 19.00 De libe rale gedacht en actie; 19.30 Voor de jeugd; 20-00 Nieuws, sportuit slagen en weeroverzicht20.30 Spel; 22.10 Documentaire over blinden; 22.50 Nieuws. TERNEUZEN. Geboorten. 8 febr. Adriaan Cor nelia, z. van Absalon K. R. van Ta- tenhove en Janna M. Seheele (won. te Axel). 9 febr. Francoise, d. van Jan G. de Reus en Pieter- nella S. Verberkmoes (le Verbin- dingstr. 12). 11 febr. Helena Wil- helmina Petronella, d. van Anto- nius J. Bastiaansen en Petronella C. Nuiten (won. te Koewacht). 12 febr. Marc Cornelis Maria, z. van Julien M. J. van Pass-el en Rosa A. van Wijnsberghe (won. te West- dorpe). Isaac, z. van Adriaan G. de Mul en Maatje M. M. de Koeijer (P 8). Chantal Dorothea Maria, d. van Jan van Es en Doro thea A. M. Durinck (Geraniumstr. 24). 15 febr. Catharina Cornelia, d. van Jacobus C. de Bruijne en Helena C. van de Voorde (won. te Zaamslag). Huw.-voltrekkingen. 9 febr. An- dries van der Hooft, 24 j., en Ca tharina W. E. van den Berge, 22 j. Overlijden. 9 febr. Teuntje P. Bruggeman, 72 j., geh. gew. met Klaas de Quelerij. Cornelis J. Faas, 78 j., echtg. van Maria de Blaeij. Jannis van Poelje, 69 j., ongeh. 'won. te Bres-kens). 12 febr. Eliza beth Wolfert. 89 j., geh. gew. met Frangois Bolleman (won. te Axel). 13 febr. Abraham I. J. Gazan. 63 j., echtg. van Margarela C. Beeuw- saert (won (e Sas van Gent). Hen drik de Koeijer, 78 j., ongeh. (won. te Sas van Gent). Wilhelmina van Tatenhove, 63 j., echtg. van Krijn Hamelink. 14 febr. Marinus Haak. 71 j., echtg. van Jacomina Diele- man (won. te Axe)l. TERNEUZEN. In de afgelopen week hebben zich in deze gemeente gevestigd: C. J. Haak en J. C. Haak, G. Ge- zellestr. 42, van Zaamslag; C. M. Quint. Donze-Visserslr. 61. van Rijswijk (Z.-H.l; M. J. Koemans Benedenweg 4. van Huist; A. G. Hommen, O. Bolwerk 10, van Utrecht; W. Rejjngoudt, woon schip ..Corrie" a/b, van Gent (B.); W. Louwerse, Nieuwstr. 41. van 's-Gravenhage; A. J. P. van Gen- nip, Rozenstr. 210, van Breda. Vertrokken: P. van den Berg, Spoorstr. 58, naar Nijmegen; D. M. de Keizer, Van Steenbergenlaan 25a, naar Dordrecht; P. Barentsen, Beilamystr. 27, naar Haarlem; B. C. C. M. Eggermont, Zwaluwstr. 5, naar Goes; D. Rouw, Steen- kamplaan 2, naar Axel; M. E. Hal- legraef, Nwe Kerkstr. 17, naar Nijmegen. DRUM!

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 4