adio? .IPS ang 1962 weei's e Philips ;tere ont- i Philips I )IO Meer dan honderd doden bij overstroming in Hamburg Vele schepen op de Noordzee in moeilijkheden De vijftiende verjaardag van Prinses Marijke Grote schade door storm in Oud-Beijer land De nieuwste kleuren WEERBERICHT HOOGWATER ZON- es KAAKSTANDEN HET De dijkdoorbraak op Schiermonnikoog terdag 17 februari 1962i 'asger eedschap len :rbaar ZERHANDEL Franken-Smet OLLECTIE :eeuw MAANDAG 19 FEBRUARI 1962 18e Jaargang Nr 5527 n.m. 2.57 3.32 4.12 4.22 giepunt el. 3328, TERNEUZEN oor Oost en West ten caté nylon KOUSEN De voordelige DUET NYLON KOUS ICOLON HERENSOKKEN ICOLON WERKSOKKEN MOUSSE SOKKEN ICOLON KINDER KOUSEN en SOKKEN Nieuwstraat 9, Terneuzen. naf 78 ct por rol 2 - TERNEUZEN Frankertng bij abonnement: Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,— per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1.10. ledereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Advertentie) lu de nacht van vrijdag op zaterdag zijn de dijken ten noor den van Hamburg gebroken. Het water is de stad binnengedron gen. Hoeveel slachtoffers er ge vallen zijn was in de vroege morgenuren van zaterdag nog niet bekend. liet water had toen het stadhuis reeds bereikt. De wijk Wilhelmsburg aan de zuide lijke oever van de Elbe staat ge heel onder water. Het water staat er twee meter hoog. Van de daken en uit de bomen wordt hier om hulp geroepen door ge- vluehte bewoners. Duizenden soldaten van het Westduitse leger en de grens wacht, speciale politie-eenheden, brandweer en het Rode Kruis zijn zaterdagmorgen opgeroe pen om hulp te verlenen, o.m. bij het beschermen van de dij ken. De gevolgen van de overstro mingen aan de Duitse noord westkust zijn nog niet te over zien. Duizenden mensen zijn vrijdagnacht geëvacueerd. De electriciteitsvoorziening in Ham burg is gedeeltelijk gestoord, de gasvoorziening is bijna geheel uitgevallen omdat de gasfabriek vrijdagnacht moest worden stil gelegd. De bevolking is aange raden weinig water te gebruiken en dit vóór consumptie te koken De tram en de ondergrondse rijden slechts met lange tussen pozen omdat er niet voldoende stroom is. In de overstroomde wijk Wil helmsburg is het Westduitse leger begonnen met het redden van de getroffenen. In dekens gehulde vrouwen en kinderen werden overgebracht naar het ziekenhuis Hamburg-Harburg. De wegverbinding tussen Hamburg en de wijk Harburg was zaterdagmorgen gestremd. De telefoonverbindingen zijn verbroken. Bij de reddingswerk zaamheden heeft de politie reeds verscheidene doden ge borgen. Voor de eerste maal in de ge schiedenis van de stad is de Elbetunnel onder water komen te staan. De bewoners van de wijk Wil helmsburg werden vrijdagnacht door het water verrast en zijn j voor het merendeel in nacht kleding de straat op gevlucht. In Sleeswijk-Hoisten moesten in de nacht van vrijdag op zater dag voorbereidingen getroffen worden voor de evacuatie van 6.000 mensen. Van het eiland Timmhover zijn 200 mensen uit 40 huizen geëvacueerd. De dij ken langs de noordwestkust van Duitsland zijn op verscheidene plaatsen zwaar beschadigd, zo dat het gevaar voor nieuwe overstromingen dreigt. Bij de herstelwerkzaamheden is hier groot gebrek aan zakken en zand. Duizenden soldaten zijn voor herstel van de gevaarlijk ste gaten opgeroepen. Niet ver van het centrum van Bremerhaven is de dijk van de monding van de Weser doorbro ken. In de kleine dierentuin van Bremerhaven zijn veel dieren verdronken. Ook wordt ge vreesd dat het bekende Noord- zee-aquarium verloren is gegaan. Wil- twee bak- wijk van Hamburg, die helmsburg heet, werden aan elkaar gebouwde, uit steen opgetrokken huizen mid dendoor geslagen. De bewoners redden zich door zich aan de nog staande resten van hun huit vast te klampen. „Bij ons ziet het er uit alsof er een zware bomaanval is geweest", zo zei één der ooggetuigen zondag in een ziekenhuis in Hamburg. De zondagochtend brak aan onder een wolkenloze blauwe he mel. De winterzon deed zijn best het onmetelijke leed iets te ver zachten, maar zijn stralen waren daartoe allesbehalve toereikend Ze konden zelfs de koude van de nog altijd door de Hamburgse straten snijdende wind niet ver drijven, nóch de tranen van de tienduizenden, die niet alleen dakloos zijn geworden, doch van al hun bezittingen slechts het hemd hebben kunnen redden dat ze droegen, toen de vloed hen zaterdagochtend' in hun bed ver raste. De schade in Hamburg en zijn toonaangevend voor moderne coiffures. de betere toiletartikelen, par fumerie, cosmetica, blijvende verwijdering van overtollige haargroei. is nu dan ook de verzorging van deze mensen geworden", vertel de een zegsman van de gemeente. Toen hem gevraagd werd of de hulpactie thans ook financieel geregeld was, zei hij: „Zeker, het is zelfs zó, dat geld geen rol meer mag spelen." Ned. Roode Kruis bood hulp aan. Op het aanbod van het Neder- landsche Roode Kruis aan het Westduitse Rode Kruis voor ma teriële en personele hulpverle ning is telegrafisch bericht te- voorsteden wordt voor het ogen-1 rugontvangen, dat van de aange- blik geschat op 1.5 miljard Mark boden hulp geen gebruik hoeft (ongeveer 1,35 miljard gulden), te worden gemaakt. Het West- Intussen zitten de Hamburgers zeker niet bij de pakken neer. Men icon zondag nog niet zeggen Duitse Rode Kruis heeft zijn dank betuigd voor het aanbod. Onafhankelijk hiervan is het Naai' gelang liet weekeinde voortschreed heeft in Hamburg het aantal doden zijn stijgende lijn voortdurend voortgezet. Des middags waren het officieel 107 geborgen lijken, maar toen stond grote aantallen Duitsers allang vast dat er veel en veel meer slachtoffers moeten zijn. 450 gewonden worden in zieken huizen behandeld. dat het normale leven zich in de speciale gironummer ui ten na- stad voortzette, maar dat kwam me van het hoo-dbestuur van het omdat het zondag was en bijna Nederlandsche Roode Kruis in alles dicht. Maar overigens heerst Den Haag opengesteld voor gif- in de Hansestad geen rouw en,ten' bestemd voor hulp aan de merkt men er weinig van enige slachtoffers van het getroffen neerslachtigheid. Ijverig waren lako- van 1 gebied in Duitsland. Tijdens het lievige stormweer, dat vrijdagmiddag tot zaterdag avond met orkaankracht op de Noordzee heeft gewoed, zijn in iotaal 12 schepen in ernstige moeilijkheden geraakt en heb ben om redding en sleepbooi - assistentie gevraagd. Zes schepen lagen in de Duit se Bocht ten noorden van de Ne derlandse en Duits Waddeneilan den, waar het stormweer op zijn hevigst is geweest. Onder de Ne derlandse kust tussen Den Hel der en Hoek van Holland kwa men drie schepen in moeilijkhe den, in de noordelijke Noordzee drie schepen bij de noordpunt van Denemarken en bij Schot land. Doordat de Westduitse zee sleepboten niet in staat waren Borkum en Cuxhaven te verla ten en ook de Duitse motorred dingboten niet in staat waren in zee te komen, hebben de meeste schepen zeer lang op assistentie moeten wachten. Eén van de eerste schepen die in nood kwam te verkeren, was vrijdagavond omstreeks half tien de Nederlandse kustvaarder „Tempo D." van de rederij H. Dij ken te Groningen. Het 199 ton metende schip had machinescha- de opgelopen en tevens een defect aan de stuurinrichting. Volgens ooggetuigen was de kracht, waarmee het Elbewater door de dijken stroomde zó groot, dat het op enkele plaatsen, in iuttele seconden hele huizen van de fundamenten sleurde, die let terlijk met man en muis spoor loos in de woedende vloed ver dwenen. Ergens in de buurt van het zwaarst getroffen deel, 'n stads- Prinses Marijke heeft zaterdag- dagmiddag op paleis Soestdijk oftieeel bezoek ontvangen ter ge legenheid van haar vijftiende ver jaardag, die zij gisteren in huise lijke kring vierde. Om half drie ontving zij een de putatie van het wapen der ver bindingsdienst der Koninklijke Landmacht, bestaande uit een lui tenant kolonel, een kapitein, een sergeant-majoor, een dienstplich tig korporaal en een dienstplich tig soldaat, alsmede een inspec teur van de verbindingsdienst. Zij brachten als verjaarscadeau een rotan ameublement mee, dat door de Prinses enthousiast werd be wonderd. Heel blij ook was Prinses Ma rijke met een schemerlampje van de stichting „Het vierde Prinsen kind". Met dit lampje, gemaakt va nwitte steen en ruwe Italiaan- medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot maandagavond. Overwegend droog weer. Overwegend droog weer met enkele verspreide opklaringen Zwakke tot matige wind uit wes telijke richtingen. Iets zachter se zijde, ging een van de wensen op haar verlanglijstje in vervul ling. Het werd aangeboden door de 15-jarige Nelleke van der Berg uit Wassenaar, bijgenaamd Pluis je, die een spierveriamming heeft en de eveneens 15-jarige Aaltje van der Veen uit Sneek, die lijdt aan een ziekte in het beenderge- stel. De kinderen werden bege leid door mej. W. van Hasselt uit Amersfoort en de heer C. Tilroe uit Middelburg, die ieder al tien jaar leiding hebben gegeven aan door de stichting georganiseerde vakantiekampen. Deze twee lei ders hebben vroeger als kinderen de kampen bezocht. Mej. Van Hasselt als oorlogswees, de heer Van Tilroe als oorlogsinvalide. De stichting „Het vierde Prin senkind" organiseert sinds 1948 kampen voor minder valide kin deren van alle gezindten van S tot 21 jaar. In totaal hebben in deze kampen ruim 32.000 oor logsweesjes en 4400 minder vali de kinderen een vakantie doorge bracht. De laatste bezoekers die zater dagmiddag werden geannonceerd waren de peetouders van de Prin ses, mevr. D. PostSalomons, wier man in juli 1944 werd gefu silleerd, en de heer A. J. A. Wil- tens, die tijdens de bezetting voor zitter was van de raad van negen van het studentenverzet en die ook als zodanig een belangrijke rol heeft gespeeld in het geeste lijk verzet tijdens de tweede wereldoorlog. MAANDAG 19 FEBRUARI v.m. Breskens 2.04 Terneuzen 2.39 Hansweert 3.19 Walsoorden 3.29 n.m. 2.22 2.57 3.37 3,17 DINSDAG 20 FEBRUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 2.35 3.10 350 4.00 ZON maan op onder op ondei Febr. 18.01 19 7.49 18.00 7.54 20 '7.47 18.02 19.05 8.18 21 7.45 18.04 20.09 8.11 22 7.43 18.06 21.13 9.02 RUSTIG WEER. Het centrum van het hoge- drukgebied, dat de afgelopen da- Igen tussen de Azoren en Ierland gelegen was, trok zondag naar de ingang van het Engelse Ka naal. Het trekt nu verder naar het continent en neemt daarbij aan betekenis af. Voor de ko mende 24 uur blijven de depres ses op veilige afstand, zodat het weer rustig blijft met over het algemeen vrij veel bewolking. In de loop van de dag zijn enkele "Pklaringen mogelijk. De wind zal zwak tot matig uit westelijke lichtingen üijn, waarmede nog lachtere lucht aangevoerd kniv Neerslag van enige bete- wordt niet verwacht. niek bezig met het drogen van hun auto's, die nota bene zater dag nog tot aan de rand van het dak onder water stonden en die zondag dank zij het snel vallende peil weer op het droge stonden. Uit het bovenstaande blijkt hoe snel het water is gekomen en hoe snel het weer aan het verdwijnen is ook. Zaterdagoch tend stond het tot midden in het oude stadsdeel, 't liep de kelders broken. Kor- na 9 uur za erdag- van het raadshuis binnen en het (ochtend had het ziedende water Bij de bevolking van Schier monnikoog is de spanning ge maakte alle telefoons onklaar. Zaterdagmiddag was van 't water in de oude binnenstad niets meer te bekennen. Wél stond het toen vlak onder de Elbe (Ham burg strekt zich aan beide zij den van de rivier uit) in het stadsdeel Veddel op vele plaat sen nog meters hoog, maar zon dag was het ook daar al terug gestroomd naar de rivier en dat kan np eenmaal in Hamburg - deels opgeslorpt door cle ge wone straatriolen. Gemeente ambtenaren waadden overal door het water en zochten naar de rioolputten. Vonden ze die, dan werden de putten weer vrij ge maakt van de opgelopen verstop pingen en dan zag men het wa ter snel wegstromen. Vele in hun huizen geïsoleerde Duitse families weigerden ook zondag de hun aangeboden eva cuatie. „Ons grootste probleem (Adv.) van de Waddenzee zijn hoogste punt bereikt, waarna het peil langzaam zakte. Toen ook pas konden talrijke vrijwilligers, die zaterdagnacht om half vier aan boord van de veerboot „Brak- zand" in het Friese kustplaats.je Oost-Mahorn waren gegaan, met de reddingboot „Willem Horst man" van boord worden ge haald. Urenlang hadden zij zonder ook maar een minuut nachtrust te hebben gehad op dit zwaar stijgerende veerbootje gezeten, gehangen of gelegen. Toen de vrijwillige dijkwerkers en enkele journalisten van boord te halen. Velen haaiden nog een nat pak, toen zij van de reddingboot op de dijk moesten springen, waar zij door politiemannen en arbeiders van rijkswaterstaat werden opgevangen. Over het eiland woei op dat moment een ijzige wind, en ha gelbuien kletterden onbarmhar tig op de velen die wadend door het water de lange weg over de ondergelopen dijk naar het dorp aflegden. Een dorpje met 700 inwoners dat zomers vakantie rust brengt aan duizenden en nu alleen staat voor een ramp waar van de schade nog niet is te overzien. Op drie plaatsen wer den enorme gaten in de dijk ge slagen eu brulde het kokende water de bijna 400 ha grote Banckpolder binnen. Vijf boerde rijen en een arbeiderswoning zijn geïsoleerd. De schade aan de in aanbouw zijnde nieuwe pier is eveneens veerboot de pier zaterdagmorgen 1 groot. Men was nog niet gereed omstreeks 6 uur bereikte, toren- gekomen met de verzwaring van de alleen een lantaarnpaal uit de kunstwerken van deze pier de kokende watermassa op. Van en het nog tere dijkhoofd; en het de 500 meter lange pier was niets 1 begin van de pier was dan ook meer te zien. I een gemakkelijke prooi voor de Het enige, wat de kapitein van enorme watermassa, die op de de veerboot nog restte, was het zuidkust van het eiland beukte, schip stevig in zijn macht te I Bijna 50 meter breed is hier de houden en te wachten, eindeloos gapende wond in de nieuwe pier, te wachten tot er hulp kwam. waar thans enkele tientallen ar- Die hulp werd verstrekt door beiders koortsachtig werken om een reddingboot van de Noord- jhet gat te dichten. (Hollandse Reddingbootmaat- Op Schiermonnieoog heeft men schappij, die drie maal een tocht de grootste waardering voor de maakte naar de veerboot om de vrijwilligers, die zaterdagavond Het abnormaal hoge water in (Ie nacht van vrijdag op zater dag heeft in Oud-Beijerland gro te schade aangericht. Honderden woningen aan de buitenzijde van en op de dijk hebben' v.an liet water, (lat tot 3.03 meter boven N.A.P. steeg, te lijden gehad. In Sommige woningen stond liet water anderhalve meter hoog. Ofschoon de bewoners hebben getracht hun huisraad op zolders in veiligheid te brengen, werden tallozen toch nog zo verrast, dat zij veel bezittingen niet meer konden redden. Van slachtoffers is geen melding gemaakt. Oud-Beijerland en Putters- hoek, de zwakke schakels in de bedijking van het eiland Hoek- sche Waard, die na de ramp van 1953 nog steeds niet zijn verbeterd ondanks aandrang hiertoe in de laatste maanden, hebben een spannende vrijdag nacht achter de rug. In Puttershoek, evenals in het havenkwartier en een ander deel van Oud-Beijerland, heeft het water in vele huizen één tot anderhalve meter hoog gestaan. De bewoners van de binnen de dijk staande huizen in Putters hoek waren zeer ongerust, om dat op het Weverseinde in Put tershoek de hoofdwaterkering van de Hoeksche Waard op peil werdt gehouden door over een afstand van enkele honderden meters op elkaar gestapelde zak ken cement. Evenwel hebben alleen de buiten de wijk wonen de mensen last van het water ondervonden. De Hoeksche Waard, die in 1953 voor onge veer 3/5 onderstroomde, heeft in het algemeen de stormvloed goed doorstaan. De hoofdwater kering kon in stand worden ge houden, op een aantal „rafelin gen" van de dijken na. De om vang van de schade is nog niet bekend, maar deze is in ieder geval groot. WATEROVERLAST DE BIESBOSCH IN Ruim de helft van de vele pol ders in de Brabantse Biesbosch, die grotendeels tot de gemonte Werkendam behoort, zijn onder gelopen, zo heeft de burgemees ter van Werkendam meegedeeld. Gelukkig zijn hier de meeste boerderijen op terpen gebouwd. Hel water van de Merwedle be reikte de stand van 3.50 meter boven N.A.P., dat van de Bies bosch 2.90 meter. Dit is onge veer een halve meter beneden het peil dat werd bereikt in de rampnacht van 31 januari op 1 februari 1953. Enkele dijken in de Biesboschpolders zijn be zweken onder het watergeweld. Vooral de dijken van de Kei- zersguidenwaard vertonen vele breuken. De 30 bewoners van deze polder zijn gealarmeerd. „Maar", zei de burgemeester van Werkendam, „de mensen zijn hier op het water ingesteld en iedereen heeft daarom ge waakt". Het dreef op 15 mijl ten noorden van Nordëney rond. De Duitse sleepboten „Atlas" uit Borkum en „Danzig" uit Cux haven voeren door de weersom standigheden niet uit. Uit iJmui- den was inmiddels de Nederland se zeesleepboot „Titan" naar zee gegaan om een afstand van on geveer 150 mijl naar de „Tempo D" af te leggen. In stilte voer deze dappere sleepboot tot ter hoogte van Terschelling. Daar werd zaterdagmiddag de radio stilte verbroken en werd de hulp aan de „Tempo D" aangeboden. De kapitein van de kustvaar der accepteerde deze onmiddel lijk, daar de „Titan" eerst in de nacht van zaterdag op zondag ter plaatse kon zijn en andere sleepboten al 24 uren niets van zich hadden laten horen. De „Titan" was nog niet uit de ether verdwenen of ook de Duitse en andere sleepboten meldden zich en berichtten naar zee te gaan. Zij verzochten de „Tempo D" de eerst aankomende sleep boot te accepteren. „Niets daarvan", zei de kapi tein, „ik neem dë „Titan", die is onmiddellijk voor mij gaan varen. Jullie wordt bedankt." Intussen was een Noorse 25.000 ton metende tanker, de „Majorian" in de buurt van de „Tempo D" gekomen om het schip eventueel te helpen, wan neer het zou dreigen te zinken. Zondagmiddag heeft de „Titan" de „Tempo D" heelhuids in de haven van Delfzijl binnenge bracht. Niemand van de 5 kop pen tellende bemanning heeft letsel opgelopen. Wel hebben de woedende gol ven in de neus van de kustvaar der een paar fikse deuken ge slagen. Een ijzeren trap van gangboord naar achterdek werd finaal vermorzeld door het beu kende water en de deklading is weggespoeld. Vrijwel gelijktijdig met de „Tempo D" kwam onder de Ne derlandse kust de 1820 ton grote Duitse vrachtvaarder „Bari" ter hoogte van Scheveningen in moeilijkheden. Uit IJmuiden ver trokken zeeslepers, maar de „Bari" kon de machineschade later zelf verhelpen. Op dat ogenblik werd ook de Westduitse kustvaarder „Zeus 2" voor vermist opgegeven ter hoogte van 't lichtschip „Texel", daar het schip om twaalf uur bij het lichtschip zou aankomen om met name in Lemmer werden ge vraagd om hulp te bieden aan het zwaar geteisterde Wadden eiland. Eén van hen, een landar beider, vertelde, hoe hij met nog 15 vrienden in het café „Het Centrum" in Lemmer een kaart- avondje had. Een plaatselijke aannemer kwam dë onheilstijding over de dijkdoorbraak op Schier monnikoog brengen en in min der dan geen tijd' meldden zich 17 vrijwilligers, die zich eerst verheugd hadden op een vrije zaterdag en zondag. Men rende naar huis orn lieslaarzen en schop pen te halen en met een in de baast gecharterd autobusje reed men de stormnacht in. In Oost-Mahorn reden vracht auto's aan en af om zandzakken, lieslaarzen en dekzeilen aan te voeren. De voorraad zandzakken op Schiermonnikoog was n.l. snel op. men had nooit op een derge lijke ramp kunnen rekenen. HOOG WATER IN MAASSLUIS. Eén tot driekwart meter hoog stond in de nacht van vrijdag op zaterdag tussen 24 en 3 uur het water op de kade van de haven van Maassluis en in de aangrenzende straten. Het' wa ter reikte tot aan de vensterban ken en menige kelder liep vol. De bewoners van de kade had den veel kostbaar meubilair naar hoger gelegen verdiepin gen gebracht. Eén van hen, een jonge man, die deze week gaat trouwen, nam helemaal geen risico en laadde zijn nieuwe huis raad op een vrachtauto en bracht deze elders in veiligheid. De vloedplanken, welke door do gemeente werden aange bracht, op sommige plaatsen versterkt met zandzakken, heb ben de rest van het stadsdeel, dat aan de haven grenst, voor wateroverlast behoed. In vele huizen brandde licht op dit late uur en talrijke in woners waren op de been, on der wie ook de burgemeester van Maassluis, de heer W. J. D. van Eyck, om de toestand op te nemen. Om half vier was elk gevaar geweken en zakte het water. beloodst te worden naar Den Helder. Later bleek dit schip nog ter hoogte van Terschelling in stormweer te liggen. Alles aan boord was in orde. In de monding van de Weser kwam vrijdagavond het Pakis taanse vrachtschip „Yousuf Baksh" in moeilijkheden. Het 5.975 ton metende schip ver speelde zijn ankers. Het dreef in ae noordwester storm de Weser op en riep sleepbootassistentie in. Daar deze niet kwam opda gen strandde de Pakistaan za terdagmiddag omstreeks twe uur op de Robbenplaat in de Weser- monding. Zaterdagavond was het schip nog steeds geen assis tentie verleend. Vrijdagavond meldde zich ook de 400 ton metende Duitse „An- tje Oltman", die 30 mijl ten noor den van Nordeney op de Noord zee ronddreef en evenals de „Tempo D" in de richting van de Duitse kust werd gestuwd. Dit schip had ook machineschade. De Nederlandse kustvaarder „Fokke de Jong jr" bleef in de nabijheid van ae „Antje Olt man", waarvan twee man over boord sloegen. Beide mannen zijn niet teruggevonden. Ook de „Antje Oltman" bleef om red dingboot- en sleepboothulp vra gen, uur na uur. Het schip strandde echter zaterdagmiddag op het Duitse Waddeneiland Spiekeroog omstreeks twee uur in de middag. De „Antje Olt man" was in 18 uur ruim 30 mijl afgedreven in het stormweer en op de kust geworpen. In de Elbemonding, ter hoog te van Brunsbuttel verzocht za terdagmorgen vroeg ook de Zweedse 2.261 ton grote „Siiona" om hulp, toen het schip van de ankers sloeg en twee en een halve mijl ten zuiden van Bruns buttel dreigde te stranden. Ook hier bleef assisstentie uit en de „Siiona" kwam cp een zandbank te zitten. Meer op de Nederlandse kust kwam zaterdagmiddag om streeks 1 uur de Griekse 8.4(4 ton grote „Costin" in nood te verkeren. Het schip was drie mijl ten noorden van de west punt van Schiermonninkoog en dreigde te stranden do'ordat men het schip niet langer op de zee kon houden en niet voor anker kon brengen. De Duitse sleper „Atlas" en de „Holland" van 'ler- schelling boden assistentie aan, maar deze hulp was later niet meer nodig, daar omstreeks viqr uur zaterdagmiddag werd ge meld, dat de „Costin" het zelf had geklaard. Beide sleepboten lagen toen nog in Borkum en I Terschelling. Up 20 mijl uit de kust van de noordpunt van Denemarken v er- keerde de 7.275 ton grote Griek se schip „Treis Ierarchai" zater dagmiddag om twee uur in nood, toen de luiken van ruim I wa ren ingeslagen door zware zeeën. Het water sloeg in de ruimen en er werd onmiddellijk om nulp gevraagd. Enkele uren later kon dit schip, zaterdagavond, rappor teren, dat men het schip weer onder controle had, de luiken waren opnieuw gedicht. I Er waren verder nog noodbe- richtën van de IJslandse treiler „Juni" in de buurt van Esbjerg, maar dit schip kreeg assistentie van een andere IJslandse treiler. Voorts was daar ook de Noorse „Eger" in nood. Ook dit schip kreeg hulp van een andere Noor. Als vermist zijn opgegeven het Deense schip „Majlitn", onder weg van Engeland naar Bruns buttel, en de Duitse „Ute Parch- I mann" onderweg van Antwerpen naar Kiel. I De scheepvaart is verzocht naar beide schepen uit te zien. Zaterdagavond, toen het storm- I weer nog steeds noord-west en I windkracht 8 was, strandde het J Britse schip „Kingsgate" op de rotsen van Farne-eiland. Het schip lag hevig op de rotsen te stoten en het water drong al het 'schip binnen. De Deense vissersboot „Lorenz Nielsen" is ter hoogte van de Noorse kust gezonken. Twee van de opvarenden, die in een rub berboot hadden kunnen gaan, werden door een andere Deense treiler opgepikt op veertig mijl ten west-zuid-westen van het lichtschip „Lista". Twee andere Deense vissers vaartuigen, de „Toeroevig' 'en de „Karna Schroeder", worden ver mist. Het Engelse motorvrachtschip Swift", onderweg van Enge land naar Harlingen, is zondag avond omstreeks kwart over ne gen aan de grond gelopen op een zandbank nabij het Oude Vlie op de Waddenzee tussen Den Hel der en Harlingen. De gezagvoer der hoopt het schip op eigen kracht vlot te brengen en heeft nog geen sleepbootassistentie ge accepteerd. De „Swift" meet 757 ton en is eigendom van de General Steam Company te Londen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1