Een half jaar Berlijnse muur Storm en hoog water langs de Nederlandse kust Krachtig Nederlands protest tegen Russische verklaring Het Frans-Algerijnse vredesoverleg in slotfase WEERBERICHT HOOGWATER ZATERDAG 17 FEBRUARI 1962 18e Jaargang Nr 5526 bananen vol a r o m gJ Demonstratie voor Amerikaanse ambassade in Den Haag De zware west-noord westerstorm, die gisteren en vooral gisteravond, ons land heeft geteisterd, is er oorzaak van geweest, dat men vooral in het noorden van ons land de situatie met de nodige zorg heeft gadegeslagen. Naar het zich gisteravond laat liet aanzien was het grootste gevaar echter overal gewe ken. De combinatie van zeer zware storm en vloed heeft naar het zich laat aan op Schiermonnikoog en Ameland de meeste schade aangericht. DIJK DOORGEBROKEN OP SCHIERMONNIKOOG Op Schiermonnikoog is in de loop van gisteravond nabij de Reeweg een dijk op twee plaatsen doorge broken. Sirenes op het eiland hebben geloeid ten teken dat alle mannen van het eiland assistentie moesten gaan verlenen. STUK DUIN OP AMELAND WEGGESLAGEN UITGEBREIDE DIJKWACHT IN DELFZIJL EN HARLINGEN POSTBOOT NES-HOLWERD TERUGGEKEERD EIND VOLGENDE WEEK EEN STAKEN VAN HET VUREN ..FOUNTAINS ABBEY" IN IJMUIDEN Radio de Koek, HET WEER ZON- en MAANSïftfiDEN mafc«toe bti abonnement: TerneuzeB Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum pet advertentie ƒ2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Xedereregei meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 nar. De Berlijnse muur bestond woensdag precies een halt jaar. Veel aandacht is aan dit feit niet besteed, niet in het Oosten, niet in het Westen en zelfs niet in Berlijn. De mens is in staat aan veel te gewennen, ook aan dit veertig kilometer lange commu nistische wangedrocht. Natuur lijk. individueel blijft de pijn voelbaar zij is af te lezen op de gezichten van de verwanten, wier enig contact uit een over het staketsel geroepen groet be staat. Gebleven is ook de economische pijn, die werd veroorzaakt door dat aan honderdduizend Oostber- lijnse arbeiders de weg naar hun werk in West-Berlijn werd af gesneden. De Westberlijnse fa brieken, brouwerijen en werk plaatsen hebben orders genoeg, maar zij missen de arbeidskrach ten om ze tijdig uit te voeren. Burgemeester Willy Brandt voert een moedige campagne, om jonge Westcluitse arbeiders naar West-Berlijn te trekken. Maar zolang de toestand in Ber lijn ongewis en de vraag naar arbeiders in West-Duitsland groot blijft, kan deze activiteit moeilijk succes hebben. EEN PLAKJE WORST Voor liet overige is de feite lijke situatie in Berlijn sinds augustus 1961 niet veranderd. Uiteraard hebben de communis ten, Russen en Oostduitsers, wel getracht de Westelijke posities in de stad nog verder te ver zwakken. Juist deze week oordeelden de Russen het nódig luchtmanoeu- vres in en bij de corridors naar West-Berlijn te gaan houden. Alsof daartoe elders in de com munistische wereld geen moge lijkheid is De Westelijke bevel hebbers weigerden de civiele luchtvaart naai' West-Berlijn ten gerieve van de Russen stop te zetten. Vooral een generaal Lucius Clay kent de zogenaamde „sala- mis-taktiek" van Moskou te goed. De Russen vragen om een enkel plakje worst, dan om een tweede plakje en een derde plakje en als er niet op wordt gelet, is de worst op voor men er erg in heeft. Maar wordt het geweigerd, dan zet dat, tenminste in deze periode van politiek dooiweer, geen kwaad bloed. De Russen hebben hun manoeuvres gehou den, maar hun vliegtuigen heb ben de luchtcorridors gemeden... NIET LANG? Geen dooi echter kan grof be ton en ruwe baksteen doen smel ten. De muur staat nu al een half jaar, en hij zal misschien nog een half of een heel jaar staan. Maar hij zal zijn functie niet in alle eeuwigheid kunnen blijven vervullen. Dat kon zelfs dc machtiger Chinese muur niet. Eens zullen Oost en West een overeenkomst over het slechten van de muur moeten sluiten. En de wijze, waarop dat zal geschie den. moet beslissend zijn voor een lang tijdperk in de historie van de mensheid. (Nadruk verboden. 1 BINNENVERINCBED (iet beste btd ooit gemaakt ffomlwill V SCHUIMRUBBERBED met versterkte miiWensector J fabrieken Zevenbergen HET ZILVEREN HUWELIJKSFEEST VAN KONINGIN EN PRINS Op 7 mei 's morgens bezoek aan Middelburg De Rijksvoorlichtingsdienst heeft het volgende meegedeeld: ..Betreffende de viering van het zilveren huwelijksfeest van H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins kan thans worden mee gedeeld, dat het bezoek van het Koninklijk gezin aan de provin ciale hoofdsteden op de volgen de data zal plaats vinden: 5 mei 's ochtends Zwolle, 's middags Arnhem en in de na middag Utrecht; 7 mei 's och tends Middelburg, 's middags 's Hertogenbosch en in de na middag Maastricht; 8 mei 's ochtends Leeuwarden, 's mid dags Groningen en in de na middag' Assen; 9 mei 's och tends Haarlem en des middags 's Gravenhage." Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft het, volgende meegedeeld; ..De tijdelijk zaakgelastigde van de Sowjet-Unie te Den Haag, dc heer A. A. Martynov, is vrijdagmiddag op het ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden. Bij deze gelegenheid werd met kracht geprotesteerd tegen de inhoud van een officiële Russische verklaring over Nederlands Nieuw-Guinea, die op 9 februari te Moskou werd gepubliceerd. Bovendien werd ge protesteerd tegen de publicatie van deze beëdigende verklaring- in een bulletin van 12 februari van de Sówjet-missie te Den Haag. De Nederlandse regering is van mening, dat hier ernstig misbruik is gemaakt van de vrijheden, die de in Nederland ge accrediteerde diplomatieke missies genieten.-Er is op gewezen, dat bij herhaling van dit soort van ontoelaatbare activiteiten van een diplomatieke vertegenwoordiging te Den Haag, ge richt tegen Nederland of zijn bondgenoten, geëigende maat regelen zullen worden genomen". DEMONSTRATIE TEGEN FRANSTALIGE SCHOLEN Duizenden studenten van de uni versiteit van Leuven hebben sa men met studenten van de uni versiteiten van Gent en Brussel een demonstratie gehouden onder auspiciën van het Vlaams actie comité tegen het stichten van Franstalige scholen in Leuven. De spandoeken en borden. d>e de demonstranten bij het stadhuis meedroegen, spraken duidelijke taal. SOLDAAT LINDEMAN'S VERTREK UITGESTELD WEGENS ZIEKTE dienstplichtige militair G. J. M. J. Lindeman uit Amster dam, wiens vader het kort ge ding tegen de staat over de uit zending van zijn zoon naar Nieuw- Guinea neeft verloren, is gister avond niet naar Biak vertrokken. L'e 'egel-voorlichtingsdienst be vestigde desgevraagd, dat Linde man jr. donderdag ziek is gewor den en in de garnizoenszieken zaal te Amsterdam is opgeno men. Zijn vertrek naar Biak is derhalve voor onbepaalde tijd uitgesteld. Of Lindeman griep heeft, dan wel dat de ziekte veroorzaakt wordt door een inenting kon men vrijdagmiddag niet met zekerheid I zegseo 1 Protest tegen houding van\ Amerika in verband met vluchten naar Ntv.-Guinea Een gistermiddag in Den Haag, voor het gebouw van de Amerikaanse ambassade, gehou den demonstratie, is geëindigd in een conflict met de politie. De demonstratie was georgani seerd door „Jong Nederland", een jongerenorganisatie, die weliswaar geen bindingen heeft met het Algemeen Nederlands Verbond, maar geestelijk daar aan nauw verwant is- Ongeveer honderd jongeren meest leerlingen van Haagse middelbare scholen, wilden met hun demonstratie protesteren tegen de houding van de Ame rikaanse regering, die, zoals be kend. niet heeft goedgevonden, dat. Nederlandse vliegtuigen met militairen aan boord, op weg naar Nieuw-Guinea tussenlan dingen maken op Amerikaans grondgebied. De jongeren droe gen spandoeken mee met op schriften als „Is this the way the Nato works?", „California back to Mexico" en „Landings rechten". De demonstratie stond onder leiding van de zeventien jarige Diedcrik Dettmeijer, zoon van een Haagse wethouder. Op een bepaald momen' trachtte een andere groep beto gers naar een functionaris van de politie meedeelde van pacifistische herkomst de de monstratie te verstoren. Deze groep reikte pamfletten uit met een tekst waarin termen voor kwamen als „laffe knoeiers", en „schuimbeesten staakt uw hinderlijke infantiliteiten". Doze laatste groep had van de politie geen toestemming tot demon streren gekregen. Toen de demonstratie van „Jong Nederland" half op gang was, werd ze door de politie -egengehouden wegens de slechte organisatie er van. Het kwam daarbij tussen de beto gers en de politie tot lichte handtastelijkheden. Spandoeken van de groep „Jong Nederland", cue als wapens werden gebruikt, werden door de politie in beslag genomen. De jeugdige voorzit ter van „Jong Nederland". Dirk T. Schuurman Voiker en de secretaris, Diederik Dettmeijer, hebben daarna eenzaam in de hal van het ambassadege bouw een bezwaarschrift over handigd aan de ambassade secretaris, de heer J. M. Cava- mattgh. Gisteravond is op twee plaat sen het water over de zuidelijke dijk gekomen, die om het eiland Schiermonnikoog heen loopt. Op de plaats nabij de nieuwe aan legsteiger is de dijk weggesla gen, de dijkdikte is nog slechts wintig centimeter. Met man en macht begon men de gaten op 'e vullen; alle vrachtwagens, die ter beschikking waren, brachten zandzakken aan. Over een afstand van twintig meter is de dijk doorgebroken. Het water uit de Waddenzee loopt de polder in. Men heeft zandzakken rond de laatste boerderij gelegd, teneinde het vee nog te kunnen redden. Door het hoge water is gister avond noordelijk van Nes, een stuk duin over een lengte van enige honderden meters, meer dan tien meter afgeslagen. Men meent echter, dat het gevaar voor verdere afslag geweken is. De dijkwacht voor de zuidkust van Ameland is opgeroepen, om dat het water zeer hoog tegen de dijken op staat en het gevaar voor doorbraak niet denkbeeldig De kademnren in Delfzijl zijn gisteravond om half negen blank komen te staan. Het water is door de storm opgewaaid tot eer, peil van 4.30 meter. In de districten Delfzijl en Harlingen werd een uitgebreide djjkwacht ingesteld. Het water bereikte in Harlin gen een hoogte van 3.45 meter plus N. A. P.. dit betekent een verhoging van 2.65 meter, Jat is nog 27 cpniimeier heneden de recordhoogte van 1933 Tegen het tijdstip van hoog water nam de windkracht iets af. Het water zakte toen snel, waardoor het gevaar geweken was, zonder dat noemenswaardig onheil werd aangericht. De postboot NesHolwerd, die de verbinding onderhoudt tussen Ameland en Friesland, heeft Friesland gisteren niet kunnen bereiken. De postboot heeft wel een poging gewaagd, doch heeft tengevolge van de hoge water stand niet kunnen ankeren. Het schip is met de passagiers, voor namelijk arbeiders van de vaste wal die het weekeinde thuis, in Friesland, wilden doorbrengen, naar Aroeland teruggekeerd. Ook op Ameland wordt thans in verband met het hoogwater wacht gelopen. De waarschuwingsdienst voor stormvloed een dienst van Rijkswaterstaat die voortdu rend de toestand nauwlettend observeerde zag zich genoodzaakt om in de loop van de dag waar schuwingstelegrammen te ver zenden. Beperkte dijkwacht werd eerst ingesteld in Harlingen en Den Helder. Later volgde dit pa rool voor Delfzijl en nog later voor het district zuid. Voor Delf zijl en Harlingen moest later zelfs uitgebreide bewaking wor den ingesteld. In het westen en zuidwesten van ons land, waar de vloed later op de avond doorkwam, was de situatie gisteravond laat nergens gevaarlijk. Ook de loodsdiensten werden in de loop van de dag geheel ge staakt. In het zuidwesten van ons land is de toestand ns middernacht ook niet meer kritiek geworden. De veronderstelling van het K.N.M.I., namelijk dat het stormfront Zee land net niet zou bereiken, is be waarheid geworden. Het waait nog wei flink aan de Zeeuwse kust, maar de windkracht is toch nog maar nauwelijks 7. In Ylissingen bereikte het w ater een hoogste stand van 3.07 meter, dat is een verhoging van 1.27 m. Er is in Zeeland hier en daar wel wat duinafslag voorgekomen, met name bij Cadzand en aan de westkust van Sehouwen-Duive- land hij Burgh en Haamstede en voorts is ook lichte schade aange bracht aan enkele zeeweringen. Van grote betekenis is die schade echter toch niet. Naar in welingelichte kringen te Genève verluidt zijn de ge heime vredesonderhandelingen tussen leiders van het Algerijnse verzet en een Franse regerings delegatie thans zover gevorderd, dat alleen nog de laatste hand behoeft te worden gelegd aan eeir ontwerp-akkoord dat over ongeveer tien dagen op een plechtigheid in het gebied van Parijs zal kunnen worden onder tekend. Ben Bella en andere Algerijnse verzetsstrijders, die in het kasteel van Aunoy bij Parijs gevangen worden gehouden, hebben tien dagen geleden in beginsel hun instemming met het beoogde ak koord betuigd. Volgens genoemde kringen mag aan het eind van de vol gende week een staken van het vuren worden verwacht. Dit zal vermoedelijk gepaard gaan met de vrijlating van de ge vangen Algerijnse leiders. Tegelijk zal dan het voorlopig uitvoerend bewind voor de over gangsperiode van zes maanden worden ingesteld. Dit zal onder toezicht staan van de voorlopige Algerijnse regering in Tunis en de Franse regering in Parijs. Naar verluidt zal het orgaan be staan uit drie ministers van elke partij. Deze zes ministers zullen een zevende lid kiezen, dat de functie van eerste-minister krijgt. Genoemde kringen wisten te melden, dat dc nationale raad van de Algerijnse verzetsbe weging dit weekeinde in Tripolis bijeenkomt. Verwacht wordt dat de raad dan het ontwerp-ak koord zal goedkeuren, gezien het feit dat Ben Bella en de zijnen al hun instemming ermee hebben betuigd. Mohammed Said, minis ter vanStaat in de Algerijnse regering, is vrijdag met zes an dere Algerijnse leiders naar Tri polis vertrokken. Volgens Arabische kringen die in nauw contact staan met de Algerijnse verzetsbeweging ver wachtte de Algerijnse delegatie, dat de onderhandelingen vrijdag avond „op bevredigende wijze" zouden worden afgesloten. De Franse delegatieleider, mi nister Joxe, zal waarschijnlijk niet voor vandaag of zondag naar Parijs terugkeren. Men acht het mogelijk dat de leden van de Algerijnse afvaardiging recht streeks naar Tripolis zullen gaan voor de bijeenkomst van het Al gerijnse „parlement". Intussen treft de Franse re gering voorbereidingen om het hoofd te bieden aan eventuele felle reacties van het zogenaam de geheime leger. Minister van Binnenlandse Zaken Frey heeft gewaarschuwd, dat nieuwe maat regelen voor de strikte hand having van orde en rust en de bescherming van burgers wel licht tijdelijk moeilijkheden zul len opleveren voor het publiek. Mogelijk zal er een uitgaansver bod voor Parijs worden afgekon digd, doch dit is niet officieel be vestigd. Het Britse vrachtschip „Foun tains Abbey" is donderdagavond tijdens stormweer door de zee sleepboten „Titan" en „Simson" de haven van IJmuiden binnen gebracht. Nog steeds stegen er rookwolken uit het schip op. Het nchip had een lading eieren, boter, kaas, wol, parafine, lom pen en chemicaliën in de ruimen, toen maandagavond op de Noord zee brand uitbrak. Volgens des kundigen is 't schip nog slechts geschikt voor de schroothoop. Foto: De uitgebrande „Fountains Abbey" in een onstuimige zee. De Engelse vlag waait nog van de achtersteven. Noordstraat 102 - Telefoon 311% Terneuze» AFNEMENDE WIND. Een depressie die van IJsland naar Midden-Scandinavië is ge trokken, nam daarbij zodanig in omvang en diepte toe, dat tussen dit lagedrukgebied en een krach tig hogedrukgebied ten westen van de Golf van Biscaye over een breed front een noordwester storm opstak. Dit stormveld ver oorzaakte op het oostelijk deel van de Noordzee windkrachten 11 tot 12, aan onze kust wind kracht 10 tot 11. Tijdens hevige rukwinden werden windsnelhe den bereikt van 100 tot 120 km per uur. Het laat zich aanzien dat het stormveld zich langzaam in oos telijke richting zal verwijderen en vandaag ook in ons land de storm gaat luwen. Aan de kust worden echter nog geruime tijd stormachtige winden verwacht, maar landinwaarts harde tot krachtige winden. In de over de Noordzee aangevoerde koude po laire lucht ontwikkelen zich en kele buien, die landinwaarts drij ven en mogelijk plaatselijk hagel kunnen veroorzaken. De tempe raturen zullen niet veel hóger komen dan ongeveer 5 graden. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Afnemende wind. Flinke zonnige perioden, maar plaatselijk ook enkele regen- of hagelbuien. Aan de kust nog har de wind tot storm. In het binnen land krachtige tot harde wind uit het noordwesten, langzaam af nemend. Lagere temperaturen dan gisteren. ZATERDAG 17 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 0.50 1.13 Terneuzen 1.25 1.4S Hansweert 2.05 2.28 Walsoorden 2.15 2.38 ZONDAG 18 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 1-28 1.48 Terneuzen 2.03 2.23 Hansweert 2.43 3.03 Walsoorden 2.53 3.13 MAANDAG 19 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 2.04 2.22 Terneuzen 2.39 2.57 Hansweert 3.19 3.37 Walsoorden 3.29 3.47 ZON MAAN op onder cp onder Febr. 17 7.53 17.56 16.56 6.51 18 7.51 17.5S 16.58 7.25; 19 7.49 18.00 18.01 7.54!

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1