Adenauer en De Gaulle confereren te Baden-Baden De „Fountains Abbey binnen Katanga en het akkoord van Kitona Minister Luns in West-Duitsland HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- ea MAANSTANDEN VRIJDAG 16 FEBRUARI 1962 18e Jaargang Nr 5525 eerste blab> nieuwe sowjet-poging TOT verstoring VLIEGVERKEER naar berlijn WESTELIJKE PROTESTEN in MOSKOU oproep van prins bernhard Tot Protestants-christelijke jeugd van Nederland keizerin menen van Ethiopië overleden Prinses Marijke wordt zondag 15 jaar japan doorzocht k. l. m. dc-7 in tokio militair lindeman lieden naar nieuw-guinea KEKKONEN HERKOZEN ALS PRESIDENT Fraftkertng by abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur L van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswai Telefoon 2073 Gironummer 88150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,— pei week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt aagcHjk« Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum pw advertentie 2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 nu?. Na de besprekingen, die pre sident De Gaulle van Frankrijk en de Westduitse bondskanse lier Adenauer te Baden-Baden, n West-Duitsland, hebben ge houden, is het volgende commu niqué uitgegeven. „President De Gaulle en bondskanselier Adenauer heb ben gisteren te Baden-Baden een van hun gebruikelijke sa menkomsten gehouden, die mede werd bijgewoond door de wederzijdse ministers van Bui tenlandse Zaken. Zij hebben van gedachten gewisseld over de betrekkingen tussen Oost en West, de kwestie-Beriijn, het Duitse vraagstuk en het ontwa peningsprobleem. Er heeft voorts een diepgaan de bespreking plaats gevonden ven het vraagstuk der Europese politieke eenwording. De twee staatslieden hebben de beslis sing bevestigd, die 18 juli 1961 deor hen en door de regerings leiders van Italië, Nederland, België en Luxemburg te Bonn werd genomen en waarin werd besloten de politieke eenheid van Europa te organiseren. De president en de bondskanselier waren het er over eens dat het, met het oog op het gevaar, dat voor het vrije gedeelte der we ek! dreigt, noodzakelijk is de totstandkoming van deze een heid te bespoedigen," aldus het gemeenschappelijke, te Baden- Baden uitgegeven Frans-West- duitse communiqué. Sen woordvoerder van het Westduitse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft later te kennen gegeven dat het door pre- »e Sowjet-autoriteiten hebben een nieuwe poging gedaan om het vliegverkeer in ae luchtcor- ridor tussen Berlijn en de Bondsrepubliek te verstoren. Voor de vijfde maal in één week eisten zij bijzondere voorrechten op voor Russische militaire vliegtuigen. Volgens welingelichte kringen in West-Berlijn hebben de Sow- jet-vertegenwoordigers in de iuchtveiligheidsdienst in Berlijn hun Westelijke collega's woens dagavond meegedeeld, dat zij de iuchtcorridor van Berlijn naar Frankfort aan de Main donder dagmorgen voor zich opeisen voor militaire transporten. Donderdagmorgen zijn vol gens schema twee burgervlieg tuigen van de Berlijnse vliegvel den Tempelhof en Tegel in de richting Frankfort vertrokken. In West-Berlijn neemt men aan, dat de Westelijke vertegen woordigers de Russische eis van de hand hebben gewezen evenals in de vier eerdere geval len. De Westelijke mogendheden hebben de laatste dagen regel matig patrouillevluchten in de luchtcorridors onderhouden. De ambassadeurs van de Ver enigde Staten, Engeland Frankrijk hebben donderdag op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou nota's over handigd, waarin wordt gepro testeerd tegen het verstoren van het vliegverkeer in de luchtcor ridors tussen West-Duitsland en West-Berlijn door Russische vliegtuigen. sident De Gaulle ingenomen standpunt „redelijkerwijs gespro ken de conclusie wettigt, dat de twee staatslieden een gemeen schappelijke basis hebben gevon den voor hun verdere politieke werkzaamheden". De z.g. continissie-Fouchet, waarin vertegenwoordigers dei- zes samenwerkende Europese staten zitting hebben, zal volgens plan maandag a.s. te Parijs bijeen komen, aldus nog de Westduitse regeringswoordvoerder. Waarnemers te Baden-Baden zijn van mening dat uit de be raadslagingen in de commissie- Fouchet zal moeten blijken in hoeverre Adenauer donderdag succes heeft genad in zijn streven tot versterking der Europese po litieke eenheid. „Reuter" heeft te Baden-Baden van gewoonlijk welingelichte zij de vernomen, dat dr. Adenauer een dringend beroep op liet Fran se staatshoofd heeft gedaan om medewerking te verlenen bij de bespoediging van de Europese éénwording en wel volgens de richtlijnen, waarover de zes lan den het tevoren ééns waren ge worden. Audenauer zou ook heb ben aangedrongen op meer sa menwerking in Navo-verband. Van dezelfde zijde wordt ver nomen dat de twee staatslieden het Sowjet-Russische pogen tot verstoring van het luchtverkeer tussen West-Berlijn en West- Duitsland zeer ernstig hebben opgenomen. De Russen hebben, als gemeld, enige malen het recht opgeëist om in twee luchtwegen militaire oefeningen beneden een hoogte van 2500 meter te houden. President De Gaulle heeft nog maals verklaard sceptisch te staan tegenover de Brits-Ameri kaanse peilingen in Moskou. Hij legde er tevens echter de nadruk op, dat Frankrijk geen enkele be perking dei West-Berlijnse vrij heid zal aanvaarden. In Baden-Baden waren donder dag 300 man der speciale West- Duitse veiligheidspolitie samen getrokken. Het was hun taak pre sident De Gaulle te beschermen tegen eventuele aanslagpogingen. Oost-Duitsland dood land naast bloeiend W.-Berlijn De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. mr. J. M. A. H. Luns, is donderdag in West-Berlijn aangekomen. De minister, die op het vliegveld Tempelhof werd begroet door burgemeester Brandt, zei dat dit zijn eerste bezoek aan Ber lijn is sedert 25 jaar. Minister Luns zei tot burge meester Brandt dat hij het hem zeer grote voldoening geeft een bezoek te brengen aan „de oude hoofdstad van Duitsland". „Bcriijn ie ideale plaats te zien hoe de verhouding tus sen Oost en West thans is, de verhouding tussen de in slaver nij gebrachte en de vrije wereld. Reeds toen ik in het vliegtuig zat, kon ik zien wal dit verschil betekent. Tijdens de viucht zag Oost-Duitsland beneden mij er uit als een dood land, maar toen wij boven West-Berlijn aankwa men, had ik het gevoel bij een oase te komen," aldus minister Luns, De minister is vergezeld van de Nederlandse ambassadeur in West-Duitsland, jhr. mr. H. F. L. K. van Vredenburch. Laatst genoemde deelde mee tijdens de vlucht door de middelste Iucht corridor tussen West-Duitsland en West-Berlijn geen Russische vliegtuigen te hebben gezien. „Door de bouw van de muur geven de Russen hun stelling van vreedzame coëxistentie een doodsteek." Dit zei minister Luns donderdagavond toen hij zijn handtekening plaatste in 't gouden boek van West-Beriijn. Mi. Luns zei er verbaasd over te zijn, dat de communisten „zoiets onmenselijks maar ook zoiets onverstandigs" hebben gedaan. Men kon slechts hopen dat zij spoedig zelf tot het in zicht komen, dat het ook voor hen gunstig is de eenheid van Berlijn en van Duitsland te her stellen. De Berlijners kunnen, aldus de minister, bij de verde diging van het beginsel der zelf beschikking niet alleen voor Berlijn, maar ook voor Duits land steeds op de steun van de Nederlanders rekenen. Mr. Luns zei, dat Nederland na 13 augustus door het zenden van grote militaire eenheden naar West-Duitsland een bijdra ge tot het handhaven van de vrede heeft geleverd. De burgemeester van West- Berlijn, Willy Brandt, dankte mr. Luns voor het begrip, dat Berlijn bij de Nederlanders ;'siëeds heeft ondervonden en overhandigde de minister ten model van de vrijheidsklok. NEGENDE UITSTEL VAN AMERIKAANSE RUIMTEVLUCHT De ruimtevlucht van de Ame rikaanse kolonel John Glenn is donderdag voor de negende maal uitgesteld, en zal nu heden ge schieden. WENEN BIEDT STRAATVERLICHTING TE KOOP AAN De gemeente Wenen gaat een groot aantal oude gaslantaarns welke vervangen zijn door elek trische straatverlichting, verko pen. Het is gebleken, dat zo'n oude gaslantaarn een gewild ob ject is om huis oi tuin te sieren. Voor een kleine veertig gulden kan men zich eigenaar noemen van een echte Wener gaslantaarn en souvenir van een tijd vol ro mantiek Prins Bernhard zal zondag avond, in het Ikor-radiopro- gramma over de zender Hilver sum I een oproep richten tot de Protestants-Christelijke jeugd om zich te laten inschakelen voor het werk van de Johanni- ter orde in Nederland. Het tien-jarig bestaan van de werkcommissie van de Johan- niter orde is aanleiding geweest tot het werven van Johanniter zusters en helpsters, die zich vanuit een interkerkelijke ge meenschap willen inzetten voor de hulp aan chronische zieken, invaliden en bejaarden. Dit streven wordt ondersteund door de oproep van Prins Bernhard, die vooral gericht wordt tot de gediplomeerde verpleegsters en tot de Protestants Christelijke jeugd in het algemeen. Prins Bernhard zal spreken in zijn kwaliteit als landcommandeur van de Johannieter orde in Ne derland. Zijn oproep wordt uit gezonden in het programma ,,De kerk aan het werk". De Prinsessen Irene en Margriet naar Suriname De Prinsessen Irene en Mar griet zullen deze zomer een be zoek brengen aan het in aan bouw zijnde diaccnessenzieken- huis in Paramaribo. Het zieken huis, dat 100 bedden gaat tellen, zal ih september officieel worden geopend. Dit deelde de voorzitter van de Stichting Diaconessenar- beid in Suriname, dr M. A. van Melle, gistermiddag in Utrecht mede. Volgens een bericht uit Addis Abeba van liet Italiaanse pers bureau Ansa is keizerin Menen van Ethiopië (.donderdagmorgen vroeg na een langdurige ziekte overleden. De keizerin, die 70 jaar oud was, trad in juli 1911 in het hu welijk met keizer Haile Selassie. Zij was sinds enige tijd ziek. De keizer, die bij het begin van haar ziekte de kortgeleden in Ni geria gehouden Afrikaanse „top conferentie" bijwoonde, onder brak toen zijn verblijf in Lagos om zich naar zijn gade te spoe den. Uit het huwelijk werden zes kinderen geboren. De grootste omeiet, die ooit ge bakken is, ligt in IJmuiden. Het Britse vrachtschip „Fountains Abbep", dat door de Wijsmuller zeesleepboten „Titan" en „Sim- son" donderdagavond tijdens storweer, nog steeds brandend en rokend, om zes uur IJmuiden is binnengesleept, had namelijk een lading eieren, boter, kaas, wol, paraffine, lompen en chemi caliën in de ruimen, toen de brand maandagavond uitbrak. De drie zeeslepers ook de „Stentor" was in de nabijheid om de vijf overgesprongen beman ningsleden eventueel van boord te halen als het schip toch nog plotseling mocht zinken -heb ben over een afstand van 50 mijl, vooral gedurende de laatste uren. een moeilijke reis gehad. Het schip, dat achterstevoren werd gesleept, begon enorm te gieren als gevolg van de zuidwester storm, die in de loop van de mid dag opstak. Toen het transport omstreeks vijf uur voor de IJmuidense pie ren verscheen, is de sleepboot „Nestor" naar zee gegaan met de rijkshavenmeester en brand weerautoriteiten aan boord, om de situatie in ogenschouw te ne men. De sleep kreeg vervolgens toestemming IJmuiden binnen te lopen waarna de „Fountains Ab- oey" werd afgemeerd in het ver bindingskanaal. achter het Fort eiland te IJmuiden. Daar werd bij het pompmateriaal, dat in volle zee reeds was overgezet, nog moer brandblusmateriaal aan boord gebracht. Kapitein O. Ede- lenbosch, die destijds het com mando heeft gevoerd op de „Noord-Holland", die door Indo nesië in beslag werd genomen, was weer in actieve dienst, na een langdurig verlof. Hij leidt de bluswerkzaamheden, die gister avond omstreeks zeven uur zijn begonnen. Aan boord van de „Fountains Abbey" heerst een enorme rava ge. Het schip is vooral in de rui men nog zeer heet, maar met poeder en schuim hoopt men de olie en paraffinebrand onder in de ruimen meesier te worden. Voor kapitein A. van der Wicle, die de leiding had bij het sleep- transport, was het een hele vol doening de „Fountains Ab'oye" binnen in IJmuiden te hebben. „Wij zijn er drie dagen in stormweer voor in de weer ge weest, tenslotte, met drie concur renten in de buurt, werd donder dagmorgen met de brandkanon- nen van de „Stentor" de huid nat gespoten en zijn drie man van de „Stentor" en twee van de .Titan" op het achterschip over gesprongen en erin geslaagd een sleepverbinding tot stand te bren gen", aldus kapitein Van der Wiele, die gisteren zijn verjaar dag vierde. Alles van de lading en betim mering op het schip is verwoest. Een van de overgesprongen man nen zei: „Het is alleen maar staal, wat nog drijft en wat be houden is gebleven". De Engel se vlag waait nog van het ach terschip, dat is het enige, wat niet is verbrand. De laadbomen van het schip zijn boven de rui- meen gesmolten en doorgebrand. Zij liggen in twee helften op het dek. Verwacht wordt, dat de na blussing van het wrak nog de ge hele nacht zou vergen. Desgevraagd hebben deskundi gen meegedeeld, dat het schip huns inziens nog slechts geschikt is voor de schroothoop. Het Japanse ministerie van Vervoer heeft meegedeeld dat Japanse functionarissen donder dag de K. L. M. DC-7 hebben doorzocht die op weg naar Nw— Guinea in Tokio landde, maar dat zij geen wapens gevonden hebben. De K. L. M.-vertegenwoordiging in Tokio verklaarde dat alle 41 passagiers in het vliegtuig bur gerpaspoorten hadden. Functionarissen zeiden niet te weten of zich onder de passagiers Nederlandse militairen bevonden. Vier passagiers verlieten het vliegtuig in Tokio, de overige 37 zetten hun reis naar Nieuw- Guinea voort. De dienstplichtige militair G. J. M. Lindeman zal, nu zijn vader het voor hem aangespannen kort geding tegen de staat heeft ver loren, hedenavond met 'n aantal andere militairen van Schiphol naar Biak moeten vertrekken. Dit heeft zijn moeder gisteroch tend desgevraagd bevestigd. De reis wordt gemaakt met een DC-7 C lijntoestel van de (K- L. M. over de Pool en via Anchorage en Tokio- Vader van de jeugdige militair is de Amsterdamse manufac- turenhandelaar J. A. C. Linde man, die door zijn raadsman mr. N. J. van Proosdij een kort ge ding tegen de staat liet aanspan nen, omdat hij het onjuist vond dat zijn zoon in burgerkleding en met de aantekening „rijksamb tenaar" in zijn paspoort naar Biak zou worden getranspor teerd. Nu de rechter de staat in het gelijk heeft gesteld, zal dit toch geschieden. Lindeman jr, tot nu toe gede tacheerd in de legerplaats Oir- schot, is ingedeeld bij de com pagnie „Van Heutsz". Hij zou reeds eerder naar Biak zijn ge zonden, maar de staat had hem daarvan in verband met het kort geding uitstel verleend tot 15 februari. H. K. II. Prinses Marijke, die op 18 februari a.s. haar l5è verjaar dag hoopt te vieren. Foto: J. HAMELBERG Urhc Kekkor.en is als president van de Finse republiek herko zen. Kekkonen werd reeds bij de eeiste ronde herkozen. Hij kreeg de stemmen van 1S9 van de 300 kiesmannen voor een nieuwe ambtsperiode van zes jaar. Kekkonen was de enige niet- socialistische kandidaat en alle niet-socialistische partijen had den hern hun steun toegezegd. Paavio Aitio, de communisti- sche kandidaat, kreeg 62 stem men, Rafaël Faasio (sociaal-de mocraat) 37 on Emil Skog (sociaal democratische oppositie) 2. Het college van kiesmannen is vorige maand door het volk ge kozen, waarbij Kekkonens agra riërs 145 zetels behaalden. De conservatieven, de Zweedse volks partij en de Finse volkspartij hebben samen 53 zetels in het college, de communisten 64, de sociaal-democraten 36 en de so ciaal-democratische oppositie 2. De Katangaanse nationale ver gadering heeft donderdag de ver klaring die president Tsjombe en premier Adoela van de centrale Kongolese regering indertijd te Kitona hebben opgesteld, aan vaard, zij het met voorbehoud op een aantal punten. Op het voorstel, zoals dat door de com missies van politieke en buiten landse zaken was ingediend, wer den enige amendementen aange nomen. Het parlement sprak zich uit voor contacten met de centrale regering om tot een vreedzame regeling te komen van. de moeilijkheden, waarin Kongo zich 'oevindt. Het voorstel van genoemde twee commissies was opgesteld na langdurig overleg met de ju ridisch adviseur van de V. N. Stavrapoelos. Het kwam in de plaats van het verslag van de commissie van buitenlandse za ken, dat op 15 januari aan het parlement was voorgelegd, doch vele reserves op het acht punten tellende akkoord van Kitona wer den gehandhaafd. Van dit ak koord zei de voorzitter van de assemblee, Moetaka, dat het was opgesteld door de Amerikaanse ambassadeur Gullion. In de loop van het debat deed president Tsjombe een felle aan val op de V. S., die hij ervan be schuldigde dat zij onder de dek mantel van de V. N. „oorlog en chaos" in Katanga financieren. Sprekend over de weigering van de Amerikaanse regering om hem een visum te geven zei de Katangaanse leider, dat „het Sta te Department in handen is van hebzuchtige financiers die niet zullen rusten voordat Kongo een kolonie onder hun economische overheersing is geworden en het koper van Katanga voor de we- reldconcurrentie is uitgescha keld". Hij verklaarde dat de V. N. door het bedrijf van de Union Minière in Elisabethstad te bezetten, duizenden werkloos hadden gemaakt. Nu zouden zij ook naar Jadotstad en Kolwezi twee belangrijke mijncentra willen gaan, hoewel daar vol ledig rust heerste. De schuldi gen waren z.i. echter niet de V. N., maar de V. S., „die de actie van de V. N. betalen en leiden". STORMWEER Nadat een rug van hoge lucht druk, vergezeld van flinke zonni ge perioden over ons land naar het oosten was weggetrokken, breidde de invloed van een de pressie bij IJsland zich snel naar onze omgeving uit. Bewolking en regen, vermengd met natte sneeuw, behorende bij een warm- front van genoemde depressie dienden zich reeds in de middag aan. Een stormveld, dat zien heeft ontwikkeld Lussen de de pressie bij IJsland en een krach tig gebied van hoge luchtdruk ten west-en van de Golf van Biscave, breidt zich over de Britse eilan den en de Noordzee tot over het Europese vasteland uit en zal heden ook bij ons harde wind tot storm veroorzaken uit zuidwest tot west. Zachte lucht die hierme de wordt aangevoerd, zal in de loop van de dag echter alweer worden verdreven, daar een kou front van genoemde depressie vermoedelijk in de middag ons land alweer zal passeren. Bij de ze ontwikelingen wordt veel be wolking verwacht met nu en dan regen. medegedeeld door het K. N. M. I-, geldig tot hedenavond. Stormweer. Zwaar bewolkt met tijdelijk regen. Harde wind tot storm uit Zuidwest tot west. In de middag daling van de temperatuur. VRIJDAG 16 FEBRUARI v.m. n.m. Bneskens 12.25 Terneuzen 0.35 1.00 Hansweert 1.15 1.40 Walsoorden 1.25 1.50 ZATERDAG 17 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 0.50 1.13 Terneuzen 1.25 1.48 Hansweert 2.05 2.2S Walsoorden 2.15 2.38 ZON MAAN op onder op onder Febr. 16 7.55 17 54 14.58 6.11 17 7.53 17.56 16.56 6.51 18 7.51 17.58 16.58 7.25 19 7.49 18.00 18.01 7.54 20 '7.47 18.02 19.05 8.18 Een brand in een Amerikaans ambassadegebouw in aanbouw in de stad Mexico heeft een schade van naar schatting 600.000 gul den aangericht. De oorzaak zou kortsluiting zijn geweest.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1