>ERS Paniek in Oran Geen Amerikaanse atoomproeven atmosfeer vóór het nieuwe ontwapeningsoverleg in de DONDERDAG 15 FEBRUARI 1962 18e Jaargang Nr 5524 EERSTE BLAD SERIE AANSLAGEN MET KNEEDBOMMEN IN MOHAMMEDAANSE WIJKEN Op de vlucht Gedeeltelijke werkhervatting in Luikse kolenmijnen BRITS VRACHTSCHIP „FOUNTAINS ABBEY" DRIJFT BRANDEND EN VERLATEN OP DE NOORDZEE Gloeiend heet is dit onmogelijk JOHN GLENN'S RUIMTEVLUCHT UITGESTELD TOT HEDENMIDDAG HET BEZOEK VAN MINISTER LUNS AAN BONN „SOPHIE-MARIS" IN GENT GELOST ZEVEN DODELIJKE ONGEVALLEN DOOR GLADDE WEGEN IN BELGIE Drie doden: 15 gewonden Vier doden Nederlander in België omgekomen Indonesië en Verenigde Staten werken samen aan een oplossing voor vraagstuk West Nieuw-Guinea Kritiek op Ver. Staten Hulpverlening stopzetten Voorts werd gezegd, dat de In- Vele zeeslepers in actie tijdens windkracht 10 op de Noordzee NEDERLANDSE STAAT WINT KORT GEDING iiET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN >n! TEPUNT Frank<rring bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur t. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,— per week 48 ct. Losse nrs 9 et. DE VRIJE Z Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie f 2,40 Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 110. Iedereregel meer 22 et. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. PERSCONFERENTIE VAN KENNEDY President Kennedy heeft woens dag op zijn persconferentie mee gedeeld, dat de V. S. geen kern proeven in de atmosfeer vanaf het eiland Christmas zullen nemen vóór de opening van het nieuwe ontwapeningsoverleg in Genève op 14 maart. Hij verklaarde zich bereid aan deze conferentie deel te nemen, als zou blijken dat men vorderin gen maakt in de richting van een verantwoorde en doeltreffende ontwapeningsovereenkomst on der waarborgen van een doel treffende inspectie. Hij onderschreef de uitspraak van een regeringsambtenaar, die dinsdag voor een congrescommis sie verklaarde dat communis tisch China tenslotte bij een ont wapeningsakkoord moet worden betrokken wil dit akkoord waar de hebben. In antwoord op een vraag zei de president, dat tegen het eind van deze maand zal worden uit gemaakt of het al dan niet in het nelang van de V. S. is de kern proeven in de atmosfeer te her vatten. Hij verklaarde „dubbel ver heugd" te zullen zijn over de in vrijheidstelling van de piloot Po wers door de Russen en de stu dent Pryor door Oost-Duitsland, als dit een teken zou blijken te zijn van een vermindering van de internationale spanningen. Kennedy sprak slechts terloops over de vrijlating van de Rus sische spion Abel, zonder deze maatregelen rechtstreeks in ver band te brengen met de thuis komst van Powers en Pryor. De president deelde mee, dat Powers „belangrijke ondervragin gen" door regeringsfunctionaris sen ondergaat en dat hij vrijwil lig aan dit onderzoek meewerkt. Later zou hij ter beschikking van de desbetreffende congres commissies worden gesteld. Als het congres zulks wenste, zou hij vrij zijn om te getqigen. Ook zou de pers Powers later kunnen on- dtrvragen. (Volgens de ..Baltimore Sun" bevindt Powers zich op een land goed van 25 ha bij de oostkust van Maryland, waar hij van de buitenwereld afgesloten wordt gehouden. Een vooraanstaande persoon uit de regering had dit bericht bevestigd, aldus het blad. Volgens Kennedy was Powers een vrije agent, die kon doen en laten wat hij wilde. Na de on dervraging zou hij vrij zijn de ar beid te kiezen waar hij zin in heeft. Op een vraag of de reservisten, die vorig jaar met het oog op de Berlijnse crisis in actieve dienst zijn opgeroepen, naar huis zuilen worden gezonden, antwoordde de president „de crisis duurt voort en we hebben de reservis ten nog steeds nodig". Over Laos zei Kennedy, dal het bestand daar steeds wankelbaar der werd en dat de Verenigde Staten zich voor een hoogst ern stige toestand geplaatst zouden zien wanneer dit bestand zou ein digen. Hij hoopte, dat er voor uitgang zou worden geboekt bij de vorming van een neutrale on afhankelijke regering in Laos. In Oran zijn woensdag negen Mohammedanen door het vuur van veiligheidstroepen gedood en eei; achttal gewond. Bij andere botsingen werd een luitenant van het Franse leger door Moham medaanse betogers gedood en vier soldaten gewond. Doordat bij op zichzelf staande aanvallen nog twee Europeanen en een Mohammedaan om het leven kwamen v.-s het aantal doden later op de middag tot der tien gestegen. Een serie van niet minder dan 44 aanslagen met kneedbommen, waarvoor het „geheime leger" verantwoordelijk werd gesteld, had in de ochtenduren in Oran grote paniek veroorzaakt. De ontploffingen deden zich voor in de Mohammedaanse wijken om het Europese gedeelte heen en in de nieuwe wijken vlak bij het centrum. Door een van de ont ploffingen stortten drie oude ge bouwen in. De meeste bommen schijnen onder auto's gelegd te zijn of voor café's die op dat tijdstip nog gesloten waren. Toen na het aanbreken van de dag de ontploffingen zich deden horen, liepen de Mohammedanen de straten en steegjes van hun met prikkeldraad afgezette wij ken in. De opwinding nam snel toe en tenslotte begonnen de mensen, geheel in de war ge bracht, te proberen de Europese wijken binnen te dringen. Een aanzienlijke macht van militai ren en oproerpolitie, die dit wil de voorkomen, werd toen met stenen bekogeld. Ook werden door Mohammedanen van de daken af enkele schoten gelost- De opwinding vond een hoogte punt in een wijk bij het centrum van de nieuwe stad. De Moham medanen trachtten hier met be hulp van een vrachtauto een versperring te doorbreken in antwoord waarop militairen en politie handgranaten en traan- gasbommen wierpen. Rond de middag nam de op winding af. Alle Mohammedaan se wijken waren toen door de ordetroepen afgezet. Gezegd werd dat de serie bom aanslagen door de O. A. S. be doeld was om de Mohammeda nen af te schrikken van een de monstratie die zij heden wilden houden. AGAD1R BOUWT Twee jaar na de grote aard beving, welke Agadir van een bloeiende r.tad in een puinhoop veranderde, wordt er hard ge werkt aan de wederopbouw van de stad. Met modern materieel maar ook met mankrachl wor- de_i de puinhopen geslecht en nieuwe huizen veelal „Pre fab" neergezet. Op deze fotocombinatie zien we bovei een nieuwe wijk met ep de achtergrond de kashba, wel ke tijdens de ramp met de grond gelijk werd gemaakt. Cp de on derste foto zijn arbeiders bezig met egalisatie-werkzaamheden; op de achtergrond een verlaten hotel, dat de ramp doorstaan heeft. In de Luikse kolenmijnen, waar maandagochtend een sta king is begonnen tegen de op roep van de centrale vakbonden van mijnwerkers in, is woens dag het werk gedeeltelijk her- Vak °nSeveer 40 procent van de ochtendploegen bleek de staking ie hebben beëindigd. In een resolutie hebben de bij de socialistische vakbond aan gesloten mijnwerkers dinsdag avond aangekondigd, dat de staking maandag a.s. zal worden voortgezet, indien de loonsver hoging niet op 20 frank per dag wordt gebracht (ƒ1,44). Bij het overleg tussen werkgevers en werknemers is tot dusverre sprake geweest van een loons verhoging van 10 frank per dag en het herstel van de nieuw jaarspremie van 3.000 frank. In de twee dagen dat het 1147 ton metende Britse vrachtschip Fountains Abbey thans brandend op de Noordzee en verlaten door Er zullen enkele bemannings- leden van de Titan moeten over- de bemanning ronddrijft, heeft springen op de Fountains Abbey het schip in de storm die nog maar zolang het schip nog gloei- steeds heerst, (de windkracht is thans 8 uit noordelijke richting), 70 mijl drijvend afgelegd in zuid- zuidwestelijke richting. De Fountains Abbey kwam maandagavond tot 120 mijl ten noordwesten van IJmuiden in brand te staan en dreef woens dagavond 7.30-55 mijl ten west noord westen van IJmuiden. Ka pitein A. van de Wiele van de sleper „Titan" van N.V. Bureau Wijsmuller deelde op dat moment mee, dat het nog steeds niet mo gelijk was geweest om een sleep- verbinding tot stand te brengen. end heet is Grote stoomwolken schieten tel kens van de scheepshuid omhoog, wanneer een golf tegen het bran dende schip loopt. De brand woedt nog steeds van voor tot achterschip, maar is volgens kapitein Van der Wiele op het achterschip iets minder gewor den. Ook dé IJmuidense sleep boot Simson is onderweg naar de Fountains Abbey en gezamen lijk zullen de sleepbootbemannin gen zo spoedig als dit mogelijk is, trachten vast te maken op het schip. De poging om de Amerikaan se ruimtevaarder John Glenn in liet kader van het ,,Mercury"- project in een baan om de aarde te brengen, is voor tenminste vier-en-twintig uur uitgesteld. De lancering, die reeds eerder verscheidene malen werd uitge steld zou oorspronkelijk gisteren om 14.30 uur Ned. tijd plaats hebben. Het (achtste) uitstel houdt ver band met de ongunstige weers omstandigheden. De lancering is thans voor lopig vastgesteld op heden tus sen 13.30 en 18.30 uur Ned. tijd. Minister Luns heeft woens dagmiddag een gesprek gehad met zijn Westduitse ambtge noot, di. Schroeder, wie hij kort na zijn aankomst voor een be zoek van één dag aan Bonn een beleefdheidsbezoek bracht. Diplomatieke kringen in de Westduitse hoofdstad verklaar- 'den er van overtuigd te zijn, dat mr. Luns gedurende zijn korte verblijf géén contact zal hebben met Indonesische diplomaten. Eén van de redenen was dat het programma al overladen was. Minister Luns, die vergezeld wordt door mr. A. R. Tamme- noms Bakker, het hoofd van de directie voor NAVO- en WEU- zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, gaat don derdag voor een bezoek van twee dagen naar West-Berlijn. Het vierdnizt d ton metende Griekse schip „Sophie-Maris", afkomstig uit Karatsji (Paki stan), waarbij niemand van of aan boord mocht tijdens het schutten in de Westsluis van Terneuzen, omdat het gemeente bestuur geen besmetting met pokken wilde riskeren, is woens dag in Gent gelost. Het had ka toen aan boord. Zeven personen zijn de afge lopen twee dagen in België om gekomen als gevolg van ver keersongevallen op gladde, we- Nabij de Frans-Belgische grens slipte woensdag een autobus met Belgische grensarbeiders. Vijftien werden gewond in een ziekenhuis opgenomen. De eigenaar van de autobus veroorzaakte een tweede ongeval, toen hij bij het overste ken van de weg door een bestel wagen werd aangereden. De be stelwagen kwam daarop in bot sing met een andere autobus, die uit tegenovergestelde richting kwam aanrijden. Het voertuig kantelde en de drie inzittenden kwamen om het leven. Een Nederlandse vrachtauto met aanhangwagen slipte woens dag op de weg van Gent naar Antwerpen. De vrachtauto raak te een 32-jarige wielrijder, die op slag werd gedood. Op dezelfde plaats deed zich dinsdag een on geval voor, waarbij eveneens een dode te betreuren viel. In de Ardennen deden zich twee verkeersongelukken met dodelijke afloop voor. Bij een daarvan was een 67-jarige Ne derlandse uit Geleen, mevrouw C. Overdijck, betrokken. Zij zat in de auto met haar zoon. De wagen slipte in de sneeuw en reed tegen een boom. Woensdag slipte de socialis tische senator J. Debaise met zijn wagen. Hij was op slag dood. Dinsdagavond is de 67-jarige mevrouw C. SnijdersOverdijck uit Geleen bij een auto-ongeval nabij Battice (België) om het leven gekomen. De auto, bestuurd door de 25-jarige heer A. Snij ders, een zoon van het slacht offer, is in de sneeuw geslipt en tegen twee bomen gereden. De vrouw, die geen verwondingen opliep, overleed vermoedelijk van een hartverlamming. De zoon bleef ongedeerd. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr. Soeban- drio, heeft na de besprekingen van woensdag met Robert Ken nedy verklaard, dat Indonesië en de Verenigde Staten samenwer ken om tot een oplossing van het vraagstuk Westelijk Nieuw- Guinea te komen- President Soekarno, die, naar men meent, alles doet om er bij Kennedy de nadruk op te leg gen dat Indonesië vastbesloten is dit jaar Westelijk Nieuw-Guinea in zijn bezit te krijgen, zei woens dag tegen journalisten: „Ik be schouw de heer Kennedy als een zeer belangrijk man". Korte tijd nadat Robert Ken nedy aan de rechtskundige fa- j had gehouden, gaven de stu denten een verklaring uit, waarin kritiek werd geleverd op de neutrale politiek van de Verenigde Staten in de kwes tie Nieuw-Guinea. De Verenig de Staten zijn in werkelijkheid niet neutraal in dit geschil en staan aan de zijde van de Ne derlanders, zo werd in de ver klaring gtzegd. Er werd aan toegevoegd: „Dit blijkt uit de Amerikaanse steun aan Nederland in de Verenigde Naties en aan het Nederlandse denkbeeld van zelfbeschikking voor Westelijk Nieuw-Guinea waardoor het gebied van Indo nesië zal worden afgescheiden en tevens uit de samenwerking tus sen Amerika en Nederland in NAVO-verband". culteit in Djakarta een lezing 'donesiërs het geschil niet lan ger op vreedzame wijze kunnen oplossen, „nu de Nederlanders op 15 januari j.l. Indonesische patrouillevaartuigen hebben aan gevallen". De Amerikaanse regering moet alle vormen van hulpverlening aan de Nederlanders stopzetten, zo besloot de verklaring. TRISTAN DA CUNHA NOG NIET GEHEEL VERLATEN Het vulkaan-eilandje Tristan da Cunha is nog niet geheel verla ten: Onbewust van het steeds nog aanwezige gevaar graast het vee, dat de bewoners hebben moeten achterlaten, op de weide- vlakten aan de voet van de vul kaan. Fovendien bevindt zich 'n groep wetenschapsmensen op het liantlje, di^ tijdens een verblijf van er.kele maanden het effect van de uitbarsting op flora en fauna zal nagaan en bestuderen- Race tussen sleepboten naar in nood verkerende Griekse liberty Acht zeesleepboten waren woensdagmorgen op de Noord zee tijdens nog steeds zeer sl-*eii- te weersomstandigheden druk in actie. De zeeslepers „Titan" uit IJmuiden, „Seefalcke" uit Duits land, „Rifleman" uit Huil en de „Holland" van Terschelling wa ren in de loop van dinsdagmid dag aangekomen bij de ronddrij vende, verlaten en nog steeds brandende, 1147 ton metende Britse vrachtvaarder „Fountains Abbey'', waarvan twintig man weraen gered en waarvan twee omkwamen. Daar er nog steeds een N.N-vV. storm mee wind kracht tien stond, was het voor de vier zeeslepers dinsdagmiddag onmogelijk een begin te maken met net blussen van de brand. Üok was het niet doenlijk het wrak vast te maken daar de „Fountains Abbey" zeer heet is en niet door de opvarenden van de sleepboten kan worden betre den. Woensdagmorgen omstreeks 9 uur kwam in nood te verkeren de Griekse Liberty „Ayios Dimi- tros", ruim 7000 ton groot, op 110 mijl ten noorden van IJmui den, in positie 54 graden 18 mi nuten noorderbreedte en 4 gra den 39 min. oosterlengte. De ge zagvoerder van dit schip meld de, dat de „Ayios Dimitros" be gon te scheuren en dat dringend assistentie werd verlangd. Het schip maakte nog vaart - onge veer 7 mijl per uur in zuide lijke richting. Drie van de vier zeeslepers, die bij de „Fountains Abbey" waren, zetten onmiddel lijk koers naar de Griek. Dit wa ren de „Seefalcke", de „Holland" en de „Rifleman". De „Titan'' is bij de brandende „Fountains Ab bey" gebleven. In de strijd om als eerste bij de „Ayios Dimitros" aan te komen hebben zich bij de drie sleepboten nog enkele sle pers gevoegd, namelijk de „Dog- gersbank" uit Terschelling, de „Simson" uit IJmuiden, de Duit se „Atlas" van Borkum en de „Zwarte Zee 3", die op de Noord zee ter hoogte van IJmuiden voer. De „Ayios Dimitros" komt naar IJmuiden. De jacht tussen de zeven sleep boten, sinds woensdagmorgen 9 uur op de Noordzee, om het eerst heden af. bij het schip te kc .ien, is om streeks 4 uur woensdagmiddag gewonnen door de Terscheliingse sleepooot „Holland" van rederij Loeksen. De Griek, die een scheur heeft en lel; is geworden, liep nog 7 mijl vaait en werd door de „iiol 'and" bereikt ter hoogte van Vlieland. De „Holland" hoeft het schip met vast te maken en op sleeptouw te nemen, maai es corteert de „Ayios Dimitros" op basis „Lloyd's open form" naar IJmuiden. De Nederlandse Staat kan mi litairen in burger naar Nieuw- Guinea laten reizen en ook de vermelding „rijksambtenaar" in De regering van Senegal heeft in een dinsdag te Dakar uitge geven verklaring gezegd dat een samenzwering tegen de republiek is ontdekt. Er is een „belangrijke arrestatie" verricht. Verdere bij zonderheden werden niet mede gedeeld. LEZELFDITEMPERATUREN. De noordelijke stroming, die co.; woensuag koude en onsta biele lucht rn,, hagel en sneeuw- Duien ove; ons lanü voerde, is nu in kracht afgenomen, onder in vloed van de nadering van een rug van hoge druk. Deze ver plaatst zich over de Britse eilan den en de Noordzee naar het zuidoosten. Verwacht wordt dat d_ buienaetiviteit als gevolg hiervan vandaag aanmerkelijk „al afnemen terwijl flinke opkla- nngen zullen voorkomen. Boven IJsland ontwikkelt zich inmiddels een nieuwe depressie die vermoedelijk zeer actief zal hun pas is geoorloofd. Dit heeft Saan worden. De koers ervan is nog onzeker maar de kans is de rechtbank in Den Haag gis- niettemin groot dat de depressie het weer in Nederland na heden- I i terochtend verklaard, uitspraak doende in een kort geding, dat door de vader van een dienst plichtige tegen de Nederlandse Staat was aangespannen. De vader van de dienstplichtige, de heer Lindeman te Amsterdam, had namens zijn zoon geëist, dat diens paspoort met de aandui ding „rijksambtenaar" zou wor den vernietigd en dat een nieuw paspoort zou worden verstrekt met een foto, waarop hij in mili tair uniform zou staan. Voorts zou zijn zoon in uniform moeten reizen en in het bezit moeten zijn van zijn militaire identiteitskaart. In de dagvaarding was een dwangsom van vijftien miljoen gulden gevorderd. Mr- R. Prins, de vice-president van de rechtbank in Den Haag, voor wie het kort geding dien de, verwierp al deze eisen en stelde de staat op al deze pun ten in het gelijk. Hij veroordeelde de heer Lin deman tot de kosten van het geding, zijnde 250 gulden. Mr. N. J. van Proosdij, de ad vocaat van de eiser, kon na de uitspraak niet meteen zeggen of hoger beroep zal worden aange tekend. Voorts merkte hij op dat de staat had beloofd de zoon van de heer Lindeman niet vóór 15 februari naar Nieuw-Guinea uit te zenden. Deze termijn loopt dus avond zal gaan beïnvloeden. Voor de avond kan de bijbehorende ïegenzóne ons echter nog niet bereiken. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Minder buiig. Opklaringen en slechts hier en daar nog een bui. Matige wind, krimpend naar west tot zuid west. Weinig verandering in tem peratuur. DONDERDAG 15 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 11.22 11.25 Terneuzen 11.57 Hansweert 0.37 12.40 Walsoorden 0.47 12.50 VRIJDAG 16 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 12.25 Terneuzen 0.35 1.00 Hansweert 1.15 1.40 Walsoorden 1.25 1.50 Febr. 15 7.57 16 7.55 17 7.53 ZON op onder MAAN op onder 17.53 1754 17.56 14.03 14.58 16.56 5.24 6.11 6.51 betere wa- lyter keert week uit.. oor 'n half Tn 't beste denbedrijf ere waar"! ■Win-actie honderd- imilieraad en hierbij 3tte weten dt van al 610214 zijn nog inen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1