VELPO Rustig verloop der Parijse staking Niet de Indonesiërs en ook niet de Nederlanders De zaak-Sobell SS™*, WOENSDAG 14 FEBRUARI 1962 18e Jaargang Nr 5523 EERSTE BLAD De .tóp-conferentie" DEZE WEEK NOG ANTWOORD VAN KENNEDY PAUZE IN HET GEHEIME FRANS-ALGERIJNSE OVERLEG Radio de Koek De in nood verkerende schepen CHROESJTSJEF TOCH NAAR GENEVE PAPOEA'S ZULLEN BESLISSEN WAT ZIJ WILLEN REACTIES PAPOEA'S OP INDONESISCHE VOORSTELLEN VROUW STRIJD TEGEN HET ONRECHT HAAR MAN AANGEDAAN WERKPLAATS INGESTORT IN SCHWEINFURT DE STORM EIST OOK IN DUITSLAND MENSENLEVENS Telegrammen Nieuw-Guinea-raad aan gouverneur Cleland en Australische oppositieleider Calwell Gedeeltelijke mijnstaking in België duurt voort Pokkengevaar in Hamburg geweken 700 ARRESTANTEN OP JAVA Weeroverziclit HOOGWATER ZON- eo m 1NSTAN DEN WEERBERICHT Fraak«ring bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noord straat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2.— per week 48 ct. Losse r.rs 9 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties): 5 regels ƒ1.10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De woordvoerder van het Witte Huis heeft meegedeeld, dat pre sident Kennedy deze week zal antwoorden op het voorstel van Sowjet-premier Chroesjtsjef om de komende ontwapeningscon ferentie in Genève op „top niveau" te beginnen. Men verwacht, dat de Verenig de Staten het voorstel zullen verwerpen, doch de mogelijkheid zullen openlaten om op een later "ijdstip een topconferentie te houden. De Britse premier MaeMillan verklaarde dinsdag in het parle ment, dat het probleem is hoe ,de zeer practische Westelijke voorstellen" te verenigen Hhroesjtsjefs „zeer met algemene oorstellen" Met geheime Frans-Algerijnse overleg, dat sinds zondag j.l. op een plaats nabij de Frans-Zwit serse grens wordt gevoerd, is dinsdagavond onderbroken- Dit is geschied om de voor naamste Franse onderhandelaar, de minister voor Algerijnse zaken, Louis Joxe, in staat ta stellen verslag uit te brengen aan president De Gaulle, terwijl de Algerijnse vertegenwoordigers heden In Tunis de aldaar zetelen de „voorlopige Algerijnse rege ring" zullen inlichten over het verloop der besprekingen. Van Franse zijde wordt nog steeds een volstrekt stilzwijgen over de onderhandelingen be waard, waarbij zelfs het plaats vinden ervan niet wordt erkend. Dinsdag werd echter van onver wachte zijde bevestigd, dat Fran se en Algerijnse onderhandelaars overleg plegen. Een woordvoer der van het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag namelijk een beroep op buitenlandse correspondenten in Zwitserland gedaan om rekening te houden met de wens van beide afvaardigingen, dat hun overleg strikt in de particuliere sfeer wordt gehouden. In Parijs koestert men hoge verwachtingen van het overleg, doch men verwacht niet dat de huidige conferentie de laatste zal zijn. Waarschijnlijk zal er binnen kort een tweede ontmoeting tus sen Franse en Algerijnse onder handelaars plaats vinden, die naar wordt aangenomen, van weerskanten door ministers zal worden bijgewoond. Hierna, al dus is te Parijs van regerings zijde vernomen, zal mogelijk een officiële en openbare bijeenkomst volgen, waarop een protocol voor een staken van het vuren en oen overeenkomst betreffende de toe komst van Algerië zou worden getekend. De leiders der Algerijnse op standelingen zullen, vóórdat enig L'nsaagmorgen is in Parijs eeu staking gehouden als teken van rouw over de verleden donder dag bjj de demonstraties tcoen de O.A.S. gevallen acht slacht offers. De Parijse ochtendbladen wer den niet bezorgd. Even na acht uur werd het elektriciteitsnet uitgeschakeld. Het spoorwegver keer raakte spoedig ernstig ver traagd. De metro staakte pas om tien uur om de Parijzenaars in de gelegenheid te stellen de be grafenis bij te wonen. Reeds vroeg ia de morgen be gon een grote menigte langs de Parijse arbeidsbeurs te trekken, waar de slachtoffers zijn opge baard. Op de doodkisten waren grote bloemenkransen gelegd. De politie gaf toestemming tot het volgen van de begrafenisstoet, die van de arbeidsbeurs naar een drie kilometer verderop gelegen kerkhof trok. Het Franse persbureau Agence France Presse (AFP) meldde tegen tien uur in de morgen, dat om tien uur door het gehele per soneel een minuut stilte in acht zou worden genomen en dat de uitzending van nieuws tot 12 uur zou worden gemaakt om het per soneel in staat te stellen de be grafenis bij te wonen. Om tien uur was de staking algemeen. Het openbare vervoer lag geheel stil, evenals de werk zaamheden bij de gas- en elek triciteitsbedrijven, de kranten en persbureaus, de radio-omroepen, het vliegvèldpersoneel, het post kantoor, fabrieken en vele kan toren. Aan he.t .hoofdvan de stoet liepen onder mees mee de voor malige premier Mendes France en de communistische leider Mauri ce Thorez. gevolgd door ongeveer 100.000 Parijzenaars. De stoet was ongeveer twee kilometer lang. Speciale politie- eertheden waren niet aanwezig. De vakverenigingen en de linkse politieke partijen hadden hun eigen „politie" geschapen om de orde te bewaren. Er werden geen spandoeken meegedragen en geen leuzen geroepen maar ieder had een zwartomrande kaart aan zijn revers met de woorden ..Hulde aan de slachtoffers van 8 febr. 1962". Zeven doodkisten waren zwart omkleed, de achtste, van een 15- jarige jongen was met een witte draperie bekleed. Omstreeks het middaguur werd liet werk in tal van fabrieken, bij de openbare diensten, de spoor wegen en op de Parijse vlieg velden hervat. De staking bij de dagbladen cn onderwijsinstellin gen duurde echter tot 's avonds voort. Eij de juridische faculteit van de Parijse universiteit, die uit vrees voor ongeregeldheden op last van het ministerie van On derwijs gesloten was, deden zich dinsdagmorgen gevechten voor tussen studenten, die niet aan de staking wensten deel te nemen, en politie die het gebouw be waakte. Hierbij werd een poli tieman licht gewond, terwijl een student werd aangehouden. Volgens de organisators werd de begrafenisstoet door een half miljoen mensen gadegeslagen, doch volgens andere ramingen ion het aantal toeschouwers 200.000 hebben bedragen. In de stoet liepen enkele duizenden mensen met kransen mee. De langzame tocht naar de begraaf plaats nam twee uren in beslag. Op elke doodkist preikte een zwart omrande foto van het slachtoffer. Vier der acht omge komenen werden op andere be graafplaatsen ter aarde besteld, doch voor hen waren er bij de hoofdplechtigheid „symbolische" doodkisten. Vertegenwoordigers van de vier vakbondcentrales, die de demonstraties van vorige week donderdag hadden georga niseerd spraken redevoeringen uit. Vier gemaskerde bandieten hebben dinsdagmorgen tijdens de staking een bankoverval gepleegd waarbij 20.000 nieuwe francs werden geroofd. Buiten de hoofdstad werden in verschillende plaatsen bij oor logsdocumenten vreedzame de monstraties gehouden. Het sta kingsparool werd slechts ten dele opgevolgd. In La Rochelle moest de politie van traangas ge bruik maken om een menigte van 500 deelnemers aan een door de communistische vakcentrale ge organiseerde openbare demon stratie te verspreiden. Enntselaara lijmen met van Ceta-Bever Noordatreat 10» - Telefoon 1X21 Terne uien De Nederlandse kustvaarder „Walcheren, die, maandagavond assistentie vroeg, is, begeleid door de „Atlas" en de redding boot „Norderney" gisteren op oigen kracht naar Bremerhaven gevaren. Van het brandende vrachtschip „Foutains Abbey", dat op weg was van Kopenhagen naar Huil, zijn gisteren twintig overleven den naar Lowestoft overgebracht. Twee man worden vermist. Men denkt dat zij zijnjomgekomen. Er zijn vier zwaar gewonden. De romp van het Nederlandse motorschip „Tukker" uit Henge lo, dat maandag aan de zuidoost kust van Zweden aan de grond liep, is ernstig beschadigd. Het vaartuig staat gedeeltelijk vol water. De deklast van de „Tuk ker" is over boord gezet. De uit zeven personen bestaande beman ning heeft maandag het schip verlaten. De kvjestie-Berlijn Geen basis voor overeenstemming in zicht Dean Rusk, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft ïrj een. vraagge sprek voor de radio gezegd, dat er „geen basis voor overeen stemming" in zicht is bij de Moskouse besprekingen over Berlijn tussen de Amerikaanse ambassadeur en de Russische minister van Buitenlandse Za ken, Gromyko. De besprekingen worden evenwel voortgezet. Het Russische regeringsblad Izwestja schrijft dat premier Chroesjtsjef misaeMen tóch naar Genève zal komen voor de ont wapeningsconferentie, ook al komen Kennedy en MaeMillan niet. Het voorstel om er een top conferentie van te maken, is per slot van rekening niet alleen tot Engeland en Amerika gericht, maar tot alle achttien deel nemers, maar tot alle achttien deelnemers, aldus het blad. LID VAN NIEUW-GUINEA-RAAD WOMSIWOR: Verscheidene vooraanstaande Papoea's hebben afwijzend gerea geerd op Indonesische voorstellen, zoals die zouden zijn gedaan tegenover het Eerste-Kamerlid dr. L. de Goud. Het lid van de Nieuw-Guinea-raad Womsiwor verklaarde: „Dit is een kwestie van leven of dood. Indonesië heeft twaalf jaar lang West-Papoea misbruikt als politiek instrument, het is nu onze beurt, wij Papoea's van Oostelijk en Westelijk Nieuw-Guinea zul len beslissen wat wij willen, niet de Indonesiërs en ook niet cTe' Nederlanders. Het voorstel is onaanvaardbaar", aldus Womsiwor. IN EEN CUBAANSE GEVANGENIS Luit. Hiram Gonzalez, een oor mali ge Cubaanse officier, die dertien maanden als gevangene in Fort Cabana in Cuba heeft vertoefd, wist enige foto's uit de gevangenis het land uit te smok kelen. De opnamen werden ge maakt met een vest'zakcameru. Links: Een propvolle cel met mannen. Rechts: Een cel met kinderen, die niet ouder dan vijf tien jaar zijn. Zij zijn sterk ver magerd. HOOS TREKT OVER JUTLAND protocol wordt ondertekend, on-j jn jjet noorden van Jutland (De- getwijfeld hun ..parlement te, nentarken) is grote schade aan- rums raadplegen. I gericht door een hoos, die een Van Franse regeringszijde is te, van verwoesting achter fern, dat P* ^aar;' rich heeft gelaten. De schade .sclujnhjk nog wel veertien dagen |t het ogenblik op n n_ I stebro een van ide 'zwaarst getroffen plaatsen'. Een vrouw die reeds geduren de twaalf jaar pogingen doet om de invrijheidstelling van haar tot dertig jaar gevangenis straf veroordeelde man te ver krijgen, heeft gisteravond op Schiphol een beroep gedaan op alie Nederlanders haar in deze strijd te steunen. Zij is thans de 43-jarige mevr. Helen Sobell. Zij zegt dat haar 44-jarige echtge noot Morton Sobell onschuldig is veroordeeld. Beide echtelie den hebben de Amerikaanse nationaliteit. Morton Sobell stond in 1951 tegelijk met Ethel en Julius Rosenberg terecht. Zij werden beschuldigd van spionage voor de Russen en het echtpaar Rosenberg werd tenslotte ver antwoordelijk gevonden voor het feit dat de Sowjet-Unie het geheim van de atoombom had bemachtigd. Zij werden beiden ter dood veroordeeld en in juni 1953 stierven zij op de elektri sche stoel. Morton Sobell werd tot der tig jaar veroordeeld en vandaag dient voor een federale districts rechtbank in New York weer een zaak, waarbij enkele details van het vonnis op hun juridi sche mérites worden onder- zoch:. Mevr. Sobell maakt thans voor het eerst een kruistocht j door Europa. Na Londen heeft zij in Nederland gedurende de algelopen twee dagen juristen opgezocht en gisteravond ver trok ze van Schiphol naar Brus sel. „Mijn man stond terecht in ae periode toen McCarthy hoogtij vierde. De officier van justiiie was McCarthy geassocieerd," zo zei zij, en ze gaf de journalisten in het kort een overzicht van alle vooraanstaande Amerika nen, die overtuigd van de onschuld van Morton Sobell in de afgelopen twaalf jaar po gingen hebben gedaan hem recht te doen wedervaren. Haar reis wordt betaald door een comité, dat alie mogelijkheden, dus ook gratieverlening, onder zoekt. Zeker vier mensen zijn in de nacht van maandag op dinsdag te Sehweinfurt omgekomen door het instorten van een werkplaats. Volgens de politie werden tien tot vijftien mensen gewond. De 150 meter lange hal stortte over een lengte van 80 meter in. De instorting is waarschijnlijk het gèvolg van een ontploffing. In de avonduren had in de kelder van het gebouw brand gewoed. De storm die sedert maandag ochtend in Noord-West-Europa lieeft in West-Buitsland elf mensenlevens geëist. Talrijke personen werden gewond. In het gebied van de Noordzee is de storm in de nacht van maandag op dinsdag geluwd, maar dinsdagochtend stormde het nog in Zuid-Duitsland. Tegen de middag werd ook daar de wind minder krachtig. Ook het raadslid Jouwe ver wierp het Indonesische voorstel. Hij noemde het „een verschui ving van een blank kolonialis tisch beheer naar een oosters kolonialisme". Jouwe geloofde dat indien het Indonesische voor stel zou worden aangenomen dit een teruggang zou betekenen naar vooroorlogse toestanden in de ontwikkeling van land on volk. „Als de Indonesiërs hier bovendien vrije toegang zouden hebben, kunnen zij met tiendui zenden komen. Op die wijze zou den wij Papoea's geen ware vrij heid genieten om onze wensen en verlangens ten aanzien van de toekomst kenbaar te maken. Het Indonesische voorstel is bedoeld om vaste voet te verkrijgen in West-Papoea, later volgt dan ge garandeerd de bewering, dat dit Indonesisch grondgebied is", al dus Jouwe. De vice-voorzitter van de Nieuw-Guinea-raad, M. Kaisiepo. noemde het voorstel in grote lijnen een ..politiek gadjah", waarmee hij een vergelijking maakte met een olifant „die zelf buiten blijft staan en alleen zijn slurf naar binnen steekt om ge leidelijk aan het gehele huisje omver te drukken". Kaisiepo zei voorts: „Dit voorstel is niet overeenkomstig de gevoelens van de Papoea's. Wij hebben al twaalf jaar schade ondervonden van al die Indonesische bemoeie nissen met ons gebied. De voor-. Op initiatief van vier autoch tone raadsleden verzond de Nw.- Guinea-raad dinsdagavond tele grammen naar gouverneur Cle land van Australisch Nieuw- Guinea en naar de Australische oppositieleider Calwell. In het eerste telegram brengt de raad namens de bevolking van Westelijk Nieuw-Guinea dank aan de Papoea's van Aus tralisch Nieuw-Guinea voor hun steun, die zij dezer dagen aan de zelfbeschikking voor West- Papoea hebben gegeven. „Wat ons zal overkomen, zal ook uw toekomst beïnvloeden" zo wordt voorts .in het telegram aan gou verneur Cleland gezegd. „De Papoea's in de oostelijke helft van Nieuw-Guinea moeten ons tezamen met de Australiërs po litiek steunen en zich naast el kander gezamenlijk politieke op offeringen getroosten. De Nw.- Guinea-raad is ervan verzekerd, dat de bevolking in uw gebied onze problemen en verlangens begrijpt en wij zijn zeer erken telijk voor de sympathie aan gaande de toekomst van dit deel van Nieuw-Guinea", aldus het telegram. gestelde termijn van tien jaren (voor zelfbeschikking) zal ver moedelijk spoedig veranderen in tien maanden en dan zal ook de kunstmatige grenslijn met Aus tralisch Nieuw-Guinea geen be lemmering zijn voor de Indone siërs om ook daar te infiltreren", aldus Kaisiepo. Inmiddels zal de Nieuw-Guinea- raad vermoedelijk donderdag bij eenkomen om de kwestie van de zelfbeschikking te bespreken, alsmede het hierover uit te bren gen advies aan de Nederlandse regering. Dinsdagavond zou de Parna (partei national) in een besloten bestuursvergadering haar stand punt in deze bepalen alsmede haar houding inzake de vecht partij, die zich kort geleden op een bijeenkomst van de Parna voordeed. De plaatsvervangend voorzit ter van de Parna, E. Bonay, deel de de correspondent van het ANP mede, dat hij inmiddels een aan tal inwoners van Seroei, die bij de vechtpartij waren betrokken, naar hun woonplaats op het eiland Japen heeft terugge stuurd. Ongeveer 16.000 mijnwerkers in het Luikse kolenbekken heb ben dinsdag hun staking voort gezet. Zij legden maandag het werk neer ondanks een oproep van de centrale socialistische en Katholieke vakbonden niet 'm staking te gaan in afwachting van de resultaten der onderhan delingen, die tussen werkgevers en werknemers over de 'eisen van de mijnwerkers worden gevoerd. Uit andere kolenbekkens in België worden geen stakings bewegingen gemeld. Uit Hamburg wordt gemeld, dat het pokkengevaar is ge weken. De begin van de maand in quarantaine geplaatste 25 in woners van deze stad, die in con tact waren geweest met de be smette monteur uit Lammers- dorf, kunnen zich vanaf dinsdag weer vrij bewegen. Op Java zijn 700 mensen in ar rest in verband met de poging van vorige maand om president Soekarno te vermoorden. Volgens gewoonlijk betrouw bare kringen bevinden 40 be langrijke politici zich in Tjipa- joeng, 70 km van Djakarta, in arrest. Tot hen behoort oud-pre mier Soetan Sjahrir en een aan tal oud-ministers. ENKELE BUIEN. Boven de Noordzee is dinsdag een noordwestelijke tot noorde lijke stroming ontslaan, die snel WOENSDAG 14 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 10 10.53 Terneuzen 10.35 11.28 Hansweert 11.15 12.08 Walsoorden 11.25 12.18 DONDERDAG 15 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 11.22 11.25 Terneuzen 11.57 Hansweert 0.37 12.40 Walsoorden 0.47 12.50 Febr. 14 7.59 15 7.57 16 7.55 ZON op onder MAAN op ondej 17.51 17.53 17.54 13.15 14.03 14.58 4.29 5.24 6.11 in kracht toenam. Aan de kust van Holland en Zeeland werd zelfs weer enige tijd windkracht 9 a 10 bereikt. De stroming voert koude lucht aan, die zijn oorsprong in de Poolstreken heeft. De temperaturen erin zul len dan ook vandaag overdag slechts enkele graden boven nul liggen. De lucht is tevens onsta biel, zodat er hagel en sneeuw buien in voorkomen. De stroming neemt nu wel in kracht af maar blijft toch ook heden op het gehele Noordzee gebied aanwezig. In het huidige weertype met buien komt dus niet veel verandering. medegedeeld door het K. N. M-1., geldig tot hedenavond. Dezelfde temperaturen. Wisselende bewolking met en kele sneeuw- of hagelbuien. Mati ge tot krachtige, aan de kust af en toe harde, wind tussen noord west en noord. Weinig verande ring in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1