1 Storm over Nederland JE VISIE Sande eiste twee mensenlevens Het luchtverkeer in de corridor naar Berlijn JE Sowjet-voorstel voor topconferentie De betogingen in Parijs RMAN 'OOR LER0UX DINSDAG 13 FEBRUARI 1962 18e Jaargang Nr 5522 EERSTE BLAD Nederlandse kustvaarder verzoekt assistentie Brits vrachtschip in brand. DE STORM OVER ENGELAND STORM BOVEN ZUID-CALIFORNIE 200 mm regen in zes dagen Het Zilveren Huwelijksfeest van het Koninklijk Paar 30e APRIL OFFICIËLE HERDENKINGSDAG DE MIJNRAMP TE VOELKLINGEN AANSTAANDE ONTWAPENINGSCONFERENTIE Frans-Algerijnse onderhandelingen op gang NEDERLANDSE KUSTVAARDER AAN DE GROND HET WEER HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN se kamermuz.; 23.55 tSUM II: 7.00 Nws.; tendgymnastiek7.20 im.; 7.50 Dagopening; 8.15 Lichte gram.; ndgymnastiek voor de .10 De groenteman; se muz. uit de 18e Morgenwijding; 10.00 aminen; 10.50 Voor de 11.00 R. V. U.Insekti- or dr. D. Dresden; >r de zieken; 12.00 ritz.Uitzending voor uw; 12.30 Meded. ten an land- en tuinbouw; 1 en altsaxofoon; 13.00 .5 Meded. en gram.; trsber.13.30 Prome- 14.00 Gitaarrecital; lal kwartet en piano; ïoolradio; 15.00 Met schaar; 15.30 Fluit en .00 In het voetspoor nschap; 16.15 Lichte >.30 Voor de jeugd; teursprogr.17.55 New ing; 18.00 Nws.; 18.15 ct.18.20 Pianospel; aterork. en sol.; 19.00 kleuters; 19.05 Paris e; 19.10 Inleiding tot ;rip, muz. lezing; 19.25 al: klas. muz.; 20.00 15 Kleurrijke klanken, ue; 21.00 Hou je aan literair woordenspel; :ikale lezing over de Sergei Rachmani- 10 Nws. en meded.; 23.00 Kias. gram.; 0 Nws. EL (VI.); 12.00 Nws.; ite muz.; 12.30 Weer- 12.35 Lichte gram. •ursber.; 13.00 Nws.; nermuz.; 14.00 School ss Lichte muz.; 16.00 16.06 Duitse les; 16.21 symfonische muz.; s.; 17.15 Zangrecital; kbespr.; 17.50 Voor de .20 Voor de soldalen; rtkroniek; 19.00 Nws.; ite gram.; 19.50 Syndi- niek; 20.00 Hoorspel; muz.; 22.00 Nws.; 22.15 2.5523.00 Nws. visieprogramma's TV: 20.00 Journaal; zending van de Anti naire Partij; 20.30 Filmoverzicht van de ;ste gedeelten uit de ?n om het wereldkam- skiën te Chamonix aag; 20.45—22.20 Speel- IS BELG. TV19.00 rammaDe sociaiisti- achte en actie; 19.30 niek; 20.00 Nws., sport- weeroverz.; 20.30 Speel- >0 Mensen en beelden nelaar; 22.35 Nws. DIRECT: acht. .'AN HOLLAND. - Telefoon 2380 RZEKERING articulier) .ook 7,50 ƒ6,90 ƒ5,90 7,50 ƒ4,90 5,50 ƒ4,90 TERNEUZEN Frankerlng bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,— per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1.10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De zware storm (windkracht 10), met vooral aan de kust zeer zware rukwinden, heeft tot nu toe in ons land aan twee mensen liet leven gekost. Het negenjarig zoontje van de familie Pathuis in Tweede Exloë'rmond is gistermor gen omstreeks acht uur met zijn tiets in liet kanaal gewaaid en verdronken. In Dedemsvaart is de 40-jarige ongehuwde kantoor- bediende F. Kieft gistermiddag door en vrachtauto gegrepen en vrijwel op slag gedood. De man, die op een bromfiets reed, ver loor door een hevige rukwind de macht over het stuur en viel juist voor een passerende vracht auto. In Appingedam werd één per soon licht gewond, doordat het dak van een barak in het Five- lingo kamp te Appingedam. waarin de luchtdoelartillerie van de 928e Lichte Lua is gele gerd, afwaaide. De door de storm aangerichte materiële schade was over het algemeen vrij groot. In Stadskanaal is het dak van hotel „Dopper" wegge waaid, zodat de regen het hotel binnenstroomde. De op de bo venste étage gelegen kamers liepen daardoor zware water schade op. Deze wordt geraamd op tienduizend guldens. In Drouwenermond nabij Stadska naal werd een 27 meter lange salonwagen van de familie Wiel- draaijer door de storm opgeno men en dwars over de weg ge zet. Doordat geen kraanwagen beschikbaar is, verspert het ge vaarte het verkeer op de weg St adsk anaalGasselte, In Gouda werd de Rooms Katholieke v. g. 1. o.-school van haar dak beroofd. Grote delen van het dak kwamen op een lege bouwkeet terecht, die ge heel in elkaar werd gedrukt. De kinderen verlieten in paniek de school. Juist nadat de laatste kinderen een van de lokalen verlaten hadden, viel gesteente naar beneden. In Krimpen aan de IJssel werd het dak wegge rukt van een uil drie huizen be staand blok aan de Burgemees ter Aalberslaan. Een baby, die in een kamer op de bovenste verdieping van een der huizen lag te slapen, bleef ongedeerd. In Ouderkerk aan de Amstel aan de Achterdijk waaide een kruin uit een boom, juist op het moment dat een bestelauto pas seerde. Het c'ak van de auto werd geheel vernield. De be stuurder en een mede-inzittende kwamen met de schrik vrij. In Delft waaiden drie platen van de aluminiumbekleding van de kernreactor weg. In de Waal haven te Rotterdam sloeg het Italiaanse vrachtschip „Louis Pasteur", 7195 br. t„ los van de voortrossen. Twee havensleep boten konden het schip snel ver ankeren. Het liep geen schade op. De verdere schade in steden en derpen beperkte zich tot de gebruikelijke storm verschijnse len, zoals ingewaaide spiegelrui ten, afgebroken televisie-anten nes, afgewaaide dakpannen en ontwortelde bomen. Doordat de veerdiensten te ZijpeAnna Jacobapolder en ZierikzeeKats in verband met de storm gestaakt waren, is het eiland Schouwen-Duiveland gis teren geheel geïsoleerd geweest. Sinds vijf uur gistermiddag is het veer ZijpeAnna Jacobapol der en sinds zeven uur de veer dienst ZierikzeeKats echter hervat. Het pontveer Ochten Druten en het veer bij Wijk bij Duurstede waren gisteravond nog gestremd. Ook de veer dienst EnkhuizenStaveren ligt stil. Alle loodsdiensten voor de Nederlandse kust zijn uiteraard gestaakt. De schuif in de water kering van de Hoilandsche IJs sel nabij Krimpen aan de IJssel is gisteravond om zes uur in ver band met het hoge water neer gelaten. Passerende schepen zullen hier dus geschut worden. De 400 ton metende Neder landse kustvaarder „Walcheren" heeft maandagavond dringend om assistentie gevraagd. Het schip bevond zich ongeveer 15 kilometer ten noorden van het eiland Norderney. De redding boot van dit eiland, eveneens „Norderney" geheten, is naar de „Walcheren" onderweg. Om ongeveer 20.00 uur heeft de „Walcheren" gemeld dat de toestand kritiek begint te wor den. Een Brits marinevaartuig, de Tiger" heeft gemeld zich op ongeveer drie mijl afstand van de „Walcheren" te bevinden. De .Tiger" zal, indien nodig, de „Walcheren" hulp verlenen. De „Walcheren'' is in 1952 ge bouwd en is eigendom van het Scheepvaartkantoor W. Smid in Groningen. Om ongeveer tien minuten voor tien meldde de „Walcheren" geen koers meer te kunnen houden, ondanks dat de machines nog functioneerden. Uit de Duitse haven Hamburg is een bergingssleepboot onder weg, welk schip gemeld heeft nog ongeveer 3 uur nodig te hebben om de „Walcheren'' te bereiken. De Britse kruiser .Tiger" blijft in de buurt van de „Walcheren" tot de sleepboot ter plaatse is. Het 1187-ton metende Britse vrachtschip „Fountains Abbey" van de Associated Humber Lines Ltd, heeft gemeld, dat het op 120 mijl ten noordwesten van IJ mui den in brand staat. Het is daar stormweer met windkracht 9 tot 10 uit noordwestelijke richting. Het schip heeft om redding- en sleepbootassistentie gevraagd. De juiste positie is 53 graden 48 mi nuten noorderbreedte en 02 gra den oosterlengte. De bemanning tracht thans met behulp van red dingsboten het schip te verlaten. De Britse treiler „John O'Hough" tracht de opvarenden aan boord te nemen, aldus meldt radio-Hum ber. Maandagmorgen heeft een storm met uitschieters van 200 km per uur in Engeland drie slachtoffers geëist. Op veel plaatsen werd schade aange richt aan daken, schoorstenen, vensters an bomen. In Yorkshi re zijn acht vrachtwagens en zes autobussen omgewaaid. In sommige streken is het weg- en spoorwegverkeer tot stilstand ga- komen, onder meer in Lanark shire, waar de storm het hevigst Een sinds zes dagen onafge broken woedende storm boven Zuid-Californië, gepaard met hevige regens, heeft tot dusver twintig doden geëist. De slacht offers kwamen om het leven door verdrinking en door ver keersongelukken als gevolg van de storm, terwijl twee kinderen werden gedood toen twee huizen door een modderstroom werden vernield. In Hollywood js sinds woens dag j.l. 200 mm water gevallen. Vliegtuigen van de Amerikaan se en dé Britse luchtmacht heb ben maandagochtend zonder in cidenten door de noordelijke en de middelste luchtcorridor tus sen West-Duitsland en West- Berlijngevlogen, aldus is van een Amerikaanse en een Britse woordvoerder in West-Duitsland vernomen. VERDWENEN JONGEMAN TERUG Marc-André Schwartz, de zoon van professor Laurent Schwartz cn een neef van premier Debré, die enige dagen geleden ver dween, is weer terecht. Tegen de politie heeft hij verklaard, dat hij door een gewapende man in een auto is weggevoerd en in een bos in Seine-Ft-Gise werd ach tergelaten. Na een zwerftocht door het woud vond hij een boer derij vanwaar hij zijn ouders beeft gebeld om te zeggen, dat alles in orde was. Vier Britse transportvliegtui gen vlogen in de corridors om uiting te geven aan het verzet van de Westelijke mogendheden tegen de Russische pogingen het luchtverkeer door de corridors beperkingen in de weg te leg gen. Zoals bekend, hebben de Russen in de afgelopen dagen driemaal verzocht een deel van de twee genoemde corridors maandag gedurende enkele uren niet te verbruiken. Een Russische woordvoerder in Oost-Berlijn heeft maandag ontkend dat de Russen hebben verzocht een deel van de twee corridors uitsluitend voor te be houden voor hen. De Russische vertegenwoordigers bij de lucht- veiligheidsdienst van de vier grote mogendheden te Berlijn hebben de drie Westelijke mo gendheden er alleen maar van op de hoogte gesteld dat bepaalde delen van de corridors op be paalde hoogte en op bepaalde uren zullen worden gebruikt door Russische vliegtuigen. De Westelijke landen kunnen daar dan ook hun vliegtuigen naar toezenden maar zij zijn gewaar schuwd en moeten in het geval van ongelukken de verantwoor delijkheid dragen. Verder zei de woordvoerder dat de corridors onder Russisch beheer staan en dat de Russen ze mogen gebrui ken wanneer zij dat willen. Vier van de tien mijnwerkers van de rampmijn te Voelkiingen die tol dusver als vermist waren opgegeven, zijn nog in leven, al dus is maandag te Saarbrücken vernomen. Deze vier mijnwer kers blijken na de ontploffing in paniek naar huis te zijn ge vlucht zonder hun penning af te geven. Het lijk van een vermisfe is inmiddels gevonden, zodat het aantal nog niet gevonden mijn werkers thans vijf is. Het aantal doden is gestegen tot 288. De secretariaten van H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins delen mede, dat de 30e april a.s. zal gelden als de officiële herdenkingsdag van het feit, dat 25 jaar geleden het huwelijk van Koningin en Prins werd gesloten. Die middag vindt te Amsterdam een officiële rijtoer plaats, 's Avonds bieden H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins op het paleis de Dam aan Nederlandse autoriteiten, waaronder alle ministers, staatssecretarissen en ministers van Staat, een diner aan. Die dag zal het andere jaren gebruikelijke défilé ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin niet plaats vinden. Zoals bekend, hebben Koningin en Prins het voornemen de dag tevoren in Amsterdam een kerkdienst bij te wonen, ter wijl zij op 1 en 2 mei een aantal familieden, vrienden en per soonlijke kennissen zullen uitnodigen het 25-jarig huwelijks feest met hen te vieren. Het programma houdt daarbij onder meer in, naast een ontvangst ten paleize de Dam een bezoek aan de daartoe voor hen beschikbaar gestelde Keukenhof te Lisse, terwijl op 2 mei ook op de daartoe door de Stoomvaart Maatschappij Nederland aan het koninklijk paar aangeboden „Oranje" een vaartocht zal worden gemaakt. Op 5. 7, 8 en 9 mei zal het koninklijk gezin dan een tocht langs de provinciale hoofdsteden maken. Daarbij zal te Gro ningen, Arnhem, 's-Hertogenbosch en 's-Gravenhage de Nederlandse jeugd in een viertal manifestaties antwoord geven op de door het koninklijk paar in haar midden gelegde vraag, hoe de jeugd haar taak ziet in de wereld van vandaag en morgen. Aldus zal tevens dank worden gebracht voor het geschenk dat Koningin en Prins ter gelegenheid van hun zilveren bruiloft aan de gehele Nederlandse jeugd hebben ge geven. Gelijk bekend, bestaat dit geschenk in de eerste plaats uit een tweetal terreinen die het koninklijk paar ter beschik king heeft gesteld. Daarenboven hebben Koningin en Prins een aanvangskapitaal geschonken tot het op die terreinen stichten van jeugdcentra. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandag te Londen te verstaan gegeven dat de Rus sische premier Chroesjtsjef, premier MacMillan heeft voorgesteld de aanstaande ontwapeningsbesprekingen te doen beginnen met een conferentie op het niveau van de regeringsleiders van de acht tien deelnemende landen. Dit geschiedde na het uitgeven van een Brits communiqué waar in wordt gezegd dat de Russische zaakgelastigde in Londen, Logi- nov, de Britse onderminister van Buitenlandse Zaken, Godber, een brief van Chroesjtsjef voor Mac Millan heeft overhandigd. Deze brief is een antwoord op die van 7 februari van president Ken nedy en premier MacMillan over de ontwapeningsconferentie die op 14 maart te Genève zal begin nen. Chroestsjef zou hebben ge antwoord dat de problemen die de ontwapeningsconferentie moet behandelen veel te ernstig zijn om niet door de regeringsleiders zelf besproken te worden. Van officiële zijde was geen enkel commentaar op het bericht te verkrijgen. Chroesjtsjef stelde naar ver luidt voor dat de ontwape ningsbeginselen waarover de Verenigde Staten en de Sow- jet-Unie tijdens de algemene vergadering der Verenigde Na ties in de afgelopen herfst overeenstemming hadden be reikt, als basis voor de Ge- neefse onderhandelingen zou den dienen. Deze beginselen betreffen de procedure voor achtereenvol gende maatregelen om de be wapeningswedloop te beteuge len en de militaire kracht te verminderen met als einddoel algemene ontwapening. Radio-Moskou heeft maandag in een kort bulletin melding ge maakt van Chroesjtsjefs voorstel voor een conferentie van de re geringsleiders van de achttien landen. Het voorstel werd niet toegelicht. In de Russische hoofdstad was maandag nog geen commentaar te krijgen. Het Witte Huis heeft de in houd bekend gemaakt van de brief, die president Kennedy en premier MacMillan vorige week woensdag aan premier Chroesjt sjef hebben gezonden. Daarin werd voorgesteld dat „wij drieën persoonlijk de verantwoordelijk heid op ons nemen" voor de komende ontwapeningsonderhan delingen in Genève. „Als er niet ten minste een begin kan worden gemaakt om de bewapeningswedloop af te remmen, kan het tot een ramp komen die alle volken zal tref- I fen", aldus de brief. Het was in antwoord op deze brief dat Chroesjtsjef voorstel- de van de ontwapeningsconferen tie van 18 landen, die 14 maart in Genève begint, een topconfe rentie te maken. i Amerika on Engeland plegen thans overleg over dit Russische voorstel. De Britse ambassadeur I in Washington, Ormsby Gore, heeft na een gesprek met Dean Rusk, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, aan de pers gezegd dat de regerings hoofden misschien later de ont wapeningsconferentie kunnen bijwonen nadat er vorderingen zijn gemaakt, maar dat hij een topconferentie van-het-begin-af niet geschikt acht. Kennedy en MacMillan hebben Chroesjtsjef voorgesteld dat de drie landen van te voren over eenkomen, dat hun vertegen woordigers zullen blijven confe reren over ontwapening totdat er concrete resultaten zijn bereikt, hoe lang dat ook mag duren. De Sowjet-Unie, Engeland en Amerika zouden hun ministers van Buitenlandse Zaken op de conferentie aanwezig moeten hebben om het belang te onder strepen dat zij aan de conferen tie hechten. De ministers van Buitenlandse Zaken van de ove rige vijftien landen zouden mo gelijk ook wel willen deelnemen. Engeland en Amerika geven de Sowjet-Unie in overweging dat de drie ministers van Bui tenlandse Zaken voor het begin van de eigenlijke conferentie bijeenkomen voor oriënterende besprekingen. Volgens in nauw contact met de Franse regering staande krin gen zijn de geheime onderhande lingen op ministerieel niveau tussen vertegenwoordigers der Franse en voorlopige Algerijnse regeringen zondagmiddag begon- De conferentie, die wordt ge houden „ergens nabij de Franse zijde van de Zwitserse grens", zal tot hedenavond duren. Frankrijk wordt bij deze be sprekingen vertegenwoordigd door dë minister voor Algerijnse zaken Louis Joxe, die wordt bij gestaan door de minister voor het transportwezen Robert Buron en de staatssecretaris voor de Sahara Jean de Broglie. Alvorens mededelingen over het verloop der besprekingen zullen worden gedaan, zullen de deelnemers verslag aan hun regering uitbrengen, waarna, al- ming Delfzijl. dus genoemde kringen verder, nog een tweede bijeenkomst op ministerieel niveau zal worden gehouden. De Nederlandse kustvaarder „Tukker" (332 brt.heeft gemeld ter hoogte van de zuidoostkust van Zweden, vier a vijf mijl ten noordoosten van Santhammeren aan de grond gelopen te zijn. De machinekamer staat half onder water en de motor is uitgeval len. Er heerst ter plaatse een storm met windkracht 9. Er is geen gevaar voor de be manning. De reddingsboot kan weliswaar niet langszij komen, maar het schip ligt zo dicht on der de kust, dat eventueel een verbinding tot stand kan worden gebracht met een wippertoestel. De „Tukker" was zaterdag met een lading palen uit Ahus in Zweden vertrokken met bestem- Duizenilen leden van de Parijse anti-oproerpoiitie, uitgerust met gummistokken, traangasgrana ten en machinepistolen, hebben maandagavond de grote „Place de la République" afgezet in ver band met de „zwijgende be toging" die Parijse socialisten en communisten hadden aangekon digd. De regering had de be toging, na de wanordelijkheden van donderdag j.l., verboden. Zij heeft hiertoe de bevoegdheid in gevolge de in Frankrijk bestaan de noodtoestand. Van socialis tische ei.' communistische zijde is evenwel verklaard dat de. demon stratie toch doorgang zou vin den. De politie haa de vrachtauto, waarin zij naar de Place de la République was gereden, dwars over de straten gezet, die naar dit plein leiden. Daarop begon zij alle auto's en voetgangers van het plein te verwijderen. Ongeveer vijftienhonderd be togers waren naar de Place de la République getrokken, waar zij, 1 zwijgend, tegenover ae politie kwamen te staan. Deze begon hen langs de boulevard terug te duwen. Rondom 't „standbeeld van de I overwinnende republiek" had de politie een krachtig kordon ge trokken. De Parijse afdeling van de Franse socialistische partij had namelijk haar leden verzocht in groten getale rondom dit stand beeld samen te komen in een betoging „voor vrijheid, tegen het fascisme en tegen geweld". Voordien hadden groepen men sen zich op de trottoirs ver zameld. De politie liet hen door lopen. Voor winkels en café's werden de ijzeren rolluiken neergelaten. De eigenaars deden dit uit vrees voor wanordelijkheden, die huns inziens mogelijk zouden kunnen voortvloeien uit de oproep, die de Parijse afdeling der Franse communistische partij op haar „strijdbare leden" had gedaan om deel te nemen aan de demonstra. tie. Het getal der betogers nam later tot bijna tienduizend toe. Zij verzamelden zich in een in drukwekkend zwijgen. Toen het hun bleek dat zij het centrum van de Place de la République niet konden bereiken, omdat de weg daarheen door de politie was versperd, trokken zij in twee groepen af, om elders te gaan betogen. Nadat de betoging het aan gekondigde halve uur had ge duurd, gaven de leiders hun volgelingen opdracht uiteen te gaan. Hierop begonnen groepen be togers, ter sterkte van enkele honderden de Place de la Répu blique te verlaten. Dit leidde wel tot verkeersopstoppingen, doch overigens deden zich geen incidenten voor. Op een gegeven ogenblik be gon een groep betogers de Mar seillaise te zingen, hetgeen ge paard ging met kreten als O. A. S.-moordenaars" en „het lascisme zal niet overwinnen". Andere demonstranten over stemden deze laatste door de communisten gebruikte leuze onmiddellijk door 'n afkeurend „boe"-geroep. FREDERIC PRYOR IN DE VER. STATEN AANGEKOMEN Oost-Duitsland heeft de Ameri kaanse student Frederic Pryor, die vorig jaar augustus werd aangehouden op vrije voeten ge steld ei' uitgeleverd aan het Westen. Pryor, die rnmiddellijk naar New York is gevlogen, wuift hier bij zijn aankomst in die stad naar belangstellenden en familieleden. DINSDAG 13 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 8.32 9.29 Terneuzen 9.07 10.04 Hansweert 9.47 10.44 Walsoorden 9.57 10.54 WOENSDAG 14 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 10.10.53 Terneuzen 10.35 11.28 Hansweert 11.15 12.08 Walsoorden 11.25 12.18 KOUDER De diepe stormdepressie die maandagavond reeds hij Finland was aangekomen, trekt nog ver der naar het oosten. Tegelijker tijd daalde de luchtdruk boven de Britse eilanden al weer iets ten gevolge van een nieuwe storing, zodat de luchtdrukverschillen en daarmee de stormen maandag avond begonnen af te nemen. De lucht, die vandaag met noordwes telijke winden zal worden aange voerd is kouder en ook onstabiel. Er komen enkele buien in voor. maar ook opklaringen. De reeds genoemde storing bij Ierland zal zich vermoedelijk in hoofdzaak naar het zuidoosten uitbreiden. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Kouder Kouder weer met nu en dan buien, maar ook enkele opklarin gen. Krachtige en aan de kust af en toe harde of stormachtige noordwestelijke wind. ZON MAAN op onder op onder Febr. 13 8.01 17.49 12.33 3.26 14 7.59 17.51 13.15 4.29 15 7.57 17.53 14.03 5.24 16 7.55 17.54 14.58 6.11 Q e lr ;r e a D ie ir-I >1

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1