niemand de deur uit zonder een MIJNRAMP IN SAARLAND Vechtpartij om Kirihio op vergadering van de „Parna" te Hoüandia Soebandrio over de kwestie Nieuw-Guinea Nieuwe gruwelen in Noord-Katanga Ambassadeur van Roijen terug naar Washington Felicitatie-kaart Koninklijk Paar HET WEER WEERBERICHT ZON- to MAANSTANDEN DONDERDAG 8 FEBRUARI 1962 18e Jaargang Nr 5518 EERSTE BLAD Reeds meer dan 100 doden DE XWESTIE-ALGERIE KLM-VLIEGTUIG MET MILITAIREN TE ANGHORAGE ACTIE TEGEN PAR Ij SE NOZEMS ARGUMENT TEGEN DIENSTPLICHT IN OOST-DUITSLAND BELGISCHE AUTOMOBILISTE WEIGERDE UIT TE STAPPEN Door trein gedood BERLIJNSE „VUURDUIVEL" GEGREPEN Eeuwenoud verhaal HOOGWATER Frankering bij abonnement: Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adresSmidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De ontplofling in de kolenmijn Luisenthal bij Völklingen in Saarland heeft zeker 123 men senlevens gekost, maar woens dagavond vreesde men dat van de ongeveer honderd vermisten het merendeel niet lerend zal worden aangetroffen. Redders hoorden woensdagavond nog klopsignalen. Het aantal gewonden bedroeg toen 85. Veertig van hen verke ren in een ernstige toestand. Voor de ingang van de mijn stonden de gehele dag en ook voensdagavond nog talrijke mensen in de stromende regen e wachten op nieuws van fami lieleden en vrienden die zich op net ogenblik van de ontploffing De Amerikaanse ambassadeur n Tunesië, Walmsley, heeft woensdag verklaard dat de voor uitzichten op een spoedige rege- ing van de Algerijnse kwestie zeer goed zijn. Hij zei dit tot verslaggevers, nadat hij een on derhoud met president Kenne dy had gehad in het Witte Huis. De ambassadeur verklaarde dat hij contact onderhoudt met de voorlopige Algerijnse re gering. Hij zei goede hoop te hebben, dat er „in de naaste toekomst" een regeling 'tot stand zal komen. ondergronds bevonden. Uit ver scheidene gezinnen worden nog twee of drie mensen vermist. De ontploffing deed zich woens dagochtend om zeven uur voor. In vele gangen bezweken dé stutten en ontstonden instor tingen, waardoor honderden mijnwerkers van de buitenwe reld werden afgesloten. Kort na de ontploffing kwamen redding- ploegen en speciale eenheden van de Amerikaanse strijdkrach ten in actie cm te pogen door te dringen tot de ingesloten ar beiders. De minister-president van Saarland, Roeder, heeft bekend gemaakt dat het land in de rouw zal zijn totdat de doden begra ven zijn. Geruime tijd heeft men ge vreesd dat ook leerlingen, die in een ondergrondse schoolafde- ling aan het werk waren, ge dood waren, maar later werd be kend gemaakt dat geen van hen is omgekomen. De Luisenthal heeft verschei dene malen prijzen gekregen voor veiligheidsmaatregelen. Se dert 1940. toen dertig mijnwer kers in de mijn omkwamen, heeft zich er geen ernstig onge luk meer voorgedaan. Iemand die in de omgeving van de mijn woont, heeft gezegd dat het net was alsof het huis naast het zijne instortte. Andere bovengrondse ooggetuigen zei den dat zware afdekplaten me ters de lucht in werden geslin gerd. Twee minuten later begon een dichte, zwarte rook uit de schacht op te stijgen. Mijnwerkers die ondergronds waren, zeiden dat de drukgolf, die door de ontploffing ontstond, hen tegen de wanden van de gangen drukte en hun kleren van het lichaam scheurde. Eén van de geredden zei in zijn om geving een steekvlam te hebben gezien die hij met zijn jas heeft willen afdekken. Verscheidene geredden, ook die verwondingen hadden opgelopen, hebben zich dadelijk bij de reddingploegen aangesloten om naar vermisten te zoeken. De Westduitse president, Löb- ke, en de Europese gemeenschap voor kolen en staal hebben tele grafisch uiting gegeven aan hun deelneming. Premier Roeder heeft 200.000 Mark voor de ge troffenen ter beschikking ge steld en het Westduitse vakver bond 100.000 Mark. Van de 123 doden zijn er 110 in de mijngangen gevonden. De an dere dertien zijn na hun redding aan hun verwondingen bezweken. In verschillende ziekenhuizen be vinden zich 72 zwaar gewonden. Leden van de reddingsploegen zeiden weinig hoop meer te heb ben dat nog overlevenden zullen worden gevonden. Een arts zei woensdagavond laat dat er na 5 uur 's middags alleen nog maar lijken naar boven zijn gebracht. West Papoea heeft woensdag- |heer E. J. Bonay, kon nog juist Nadat de orde was hersteld, avond zijn eerste politieke vecht partij beleefd waarbij verschil lende gewonden zijn gevallen. Twee minuten nadat op een vergadering, belegd door de Parna, de nationalistische Pa poea-partij, de eerste spreker aan het woord was gekomen, moest zij alweer worden beëin digd in een hevige vechtpartij. Bedoelde spreker begon met uit een te zetten dat het feit, dat Frits Kirihio een van de oprich ters van de Parna is geweest, niet wilde zeggen, dat de Parna pro-Indonesisch zou zijn. Zodra hij de naam Kirihio ge noemd had, bestormden verschei dene jonge Papoea's het spreek gestoelte, onderbraken dé spre ker door te roepen „Verraders" en begonnen tafels om te goeien. De voorzitter van de Parna, dé vluchtten voordat de vergader- riepen aanhangers van de „Par- ruimte het toneel werd van een na": „Hiervoor is het Nederland slagveld, waarover stoelen, fles- se kolonialisme verantwoorde- sen en stenen in alle richtingen lijk". vlogen. De heer Bonay, die zelf amb- De Papoea politie-agent, die tenaar is van het binnenlands be- op de bijeenkomst tegenwoordig stuur, gaf aan journalisten te was, verdween zodra het gevecht kennen, dat de ordeverstoorders begon, en dat nam pas een einde door de politie waren toegelaten doordat de elektrische stroom aan een der uiteinden van de uitviel en het toneel van de toeschouwerstribune. Een ander strijd in duisternis werd gehuld, bestuurslid van de Parna voegde Er zijn bij de vechtpartij drie hieraan toe, dat de ordeverstoor- ernstige gewonden gevallen. 'ders waren vervoerd in een spe- De voorzitter van de Parna. de ciaal voor dit doel gehuurde beer J. Bonay heeft, nadat na het autobus, waarvan de kosten incident de orde was hersteld, werden gedragen door een lei- verklaard gegronde redenen te dende figuur van het „nationale hebben om te vermoeden, dat het papoea comité", een organisatie Nederlandse bestuur de demon- die vijandig tegenover de Parna stratie heeft begunstigd, die de staat. vergadering van zijn partij in dé war stuurde. De Indonesische minister van keer van Tjondronegoro een be- Burtenlandse Zaken, dr. Soeban drio, heeft verklaard dat de In donesische regering thans over weegt of de pogingen langs di plomatieke weg om een oplossing van de kwestie-Nieuw-Guinea te bewerkstelligen ai dan niet moe ten worden stopgezet. De minis ter zei bij zijn terugkeer van Bali, waar hij met president Soe- karno heeft gesproken, tot een verslaggever van de Indonesische radio, dat deze situatie veroor zaakt is door 'n gebrek aan op rechtheid van Nederlandse zijde. Hij zei echter tevens: „Wij moeten niet te overhaast hande len". Hij verklaarde dat de di plomatieke pogingen die tot dus ver zijn gedaan een diepgaande studie vereisen. De speciale ver tegenwoordiger van Indonesië, Tjondronegoro, die in New York besprekingen heeft gevoerd met Oe Tthnat, is op weg naar Indo nesië om verslag hierover uit te brengen. Soebandrio gaf te kennen, dat Indonesië spoedig na de terug De DC-8 machine van de KLM „Henry Dunant", die dins dagavond met 70 militairen en een klein aantal burger-passa giers van Schiphol in de gewone lijndienst over de Pool naar Biak vertrok, is in Anchorage op Alaska opgehouden. Naar ver luidt zouden er moeilijkheden rijn ten aanzien van de tussen landing in Tokio. Tot dusverre hebben de Japan ners lijntoestellen nimmer een strobreed in de weg gelegd. Wel weigerden zij de vorige week de toestemming voor twee extra vluchten van charter machines. Van de zijde van het ministerie van Vorkeer en Waterstaat deelt "ten ons desgevraagd mede dat de luchtvaartovereenkomst tus sen Japan en Nederland geen bijzondere bepalingen bevat ten aanzien van het gebruik van be paalde typen vliegtuigen op het waject AmsterdamTokio Biak. Zowel vliegtuigen van het type Douglas DC-7 C als van het type Douglas DC-8 mogen op 'ijnvluchten tussenlandingen ma ken tp Tokio. In dit opzicht herinnert men er aan dat de K.L.M. gedurende enige tijd DC-8 straalverkeers- vliegtuigen op dit traject heeft gebruikt, maar sinds kort de met zuigermotoren uitgeruste DC-7 C had ingezet. slissing over de kwestie zal nemen. De minister herhaalde, dat het bevel van president Soe- karno voor de bevrijding van West-Irian zou moeten worden uitgevoerd. ,yDit is de krac'ntigsee en meest effectieve wijze", zo zei hij. Dr. Soebrandio zei mets over de aanval van Indonesische stu denten maandag op de Ameri kaanse ambassade in Djakarta. De Amerikaanse ambassade heeft de verontschuldigingen van minister Soebrandrio voor het incident aanvaard. Zij zal bij de Indonesische regering een reke ning indienen voor schadevergoe ding. De Parijse politie, geholpen door gendarmes, heeft dinsdag avond in de wijk Saint Germain des Prés 300 „blouson noirs" (nozems) aangehouden. Van al len die deze wijk wilden ver laten. werden de papieren ge vraagd. Bovendien zijn in clubs, café's en cabarets invallen ge daan. Tientallen jonge mannen, van wie de papieren niet in orde waren, 'verbleven woensdagoch tend nog op het hoofdbureau van politie. Men is tot dc actie overge gaan naar aanleiding van een reeks gewelddaden en diefstal len in die wijk. De functionarissen van de socialistische eenheidspartij in Oost-Duitsland worden thans voor een zeer onverwacht argu ment tegen de pas ingevoerde militaire dienstplicht gesteld. Talrijke voormalige Wehrmacht- soldaten, die in Sowjetrussische krijgsgevangenschap zijn ge weest, beroepen zich thans n.l. op de belofte die zij voor hun vrijlating ten overstaan van de Russen moesten ondertekenen ITOolt meer wapens te zullen dragen. De S.E.D.-functionaris- sen hebben nu als tegenargu ment gesteld, dat de Sowjets in dertijd de belofte van de krijgs gevangenen eisten om de moge lijkheid van een nieuwe aanval op de Sowjet-Unie door Duitse troepen te verminderen en dat de bedoeling van de militaire maatregelen der Oostduitse overheid juist met die van de Russen overeenstemt. A De lancering van de capsule met ruimtevaarder John Glenn, die aanvankelijk was vastge steld op 13 februari, is verscho ven naar 14 februari, zo heeft het bureau voor de ruimtevaart in Washington bekendgemaakt. Op een spoorwegovergang in de Belgische plaats Nijvel heeft zich een tragisch ongeval voor gedaan, dat liet leven heeft ge,- kost aan een 48-jarige Belgische automobiliste. Zij was maandagavond met haar kleine auto onder de eerste al neerdalende slagboom doorge reden, maar moest op de over gang stoppen, omdat de tweede al was gesloten. Ondanks waar schuwingen van omstanders, die wisten dat de sneltrein Brussel Charleroi elk ogenblik langs kon komen, weigerde mevr. C. Dela- lieux, een weduwe uit Nijvel, uit haar auto te stappen. Door aan houdend te toeteren trachtte zij de aandacht te trekken van dë overwegwachter in het op enige afstand gelegen seinhuisje, die haar echter of niet heeft gehoord of het signaal niet heeft begre pen. Een raadgeving om door vol gas te geven le trachten door de tweede boom te rijden, volgde zij evenmin op. Enkele seconden later werd de auto door de snel trein gegrepen en een dertigtal meters meegesleurd. De Katangaanse regering heeft leden van het centrale Kongolese leger ervan beschul digd in het gebied van Albert- stad, in Noord-Katanga, nieuwe gruwelen te hebben begaan, waaronder het levend begraven van dorpelingen in graven, die zij eerst zelf hadden moeten maken. In een desbetreffende offi ciële mededeling wordt gezegd: „Van geloofwaardige zijde wordt vernomen dat het nationale Kongolese leger in het gebied van Albertstad nieuwe gruwelen heeft begaan. Het heeft dorpe lingen uit Roetoekoe graven la ten maken, waarin zij vervol gens zelf levend worden begra ven". In de bekendmaking van de Katangaanse regering wordt verder gezegd dat personen, die verantwoordelijk zijn voor hel vermoorden van 22 missionaris sen in Kongolo, in Noord-Ka tanga, in sommige café's en bars in Albertstad mededelingen hebben aangebracht, waarin de bezoekers wordt medegedeeld dat de vermoorden geen missio- narissen waren, doch als zoda nig vermomde „buitenlandse huurlingen". Volgens de bekendmaking noemen sommige leden in Al bertstad van de jeugdorganisa tie der Baloebakat. die tegen Tsjombe c.s. is, zich „de mee dogenloze Loemoembistische jeugd". Bonay verklaarde verder, niet de pro-Indonesische houding van Kirihio te kunnen goedkeu ren, maar hij is niettemin lid van de Parna en een goed natio nalist. Daar hij een Papoea is, moet hij in zijn land kunnen terugkeren. Onze partij, aldus de heer Bonay verder, is niet voor Indonesië en niet voor de Neder landers, wij zijn voor 100 pro cent Papoea's. Wij willen zo spoedig mogelijk drieledige be sprekingen tussen Indonesiërs, Nederlanders en Papoea's, en geen tweeledige onderhandelin gen tussen Den Haag en Djakar ta. Als liet tot onderhandelen tas sen Nederland en Indonesië mocht komen, zal dr. J. H. van Roijen als de Nederlandse ge sprekspartner pogen een' vreed zame oplossing van het geschil om Nieuw-Guinea te bereiken, „die recht zal doen wedervaren aan de wensen van de Papoea's". Dr- Van Roijen, Nederlands ambassadeur in Washington, verklaarde dit gistermiddag op Schiphol kort voor zijn terug keer naar Washington. Ander halve week geleden kwam hij in Nederland aan, nadat minister Luns hem naar Den Haag had ontboden om over de kwestie Nieuw-Guinea overleg te plegen. M PRODUKT VAM DE SIKKERS GROEP Als voorzitter van de stichting „Nationaal comité voor het zil veren huwelijksfeest van Konin gin en Prins der Nederlanden" heeft Amsterdams burgemeester mr. G. van Hall gisterochtend één uit negen ontwerpen gekozen voor een felicitatie-kaart, waar mee scholieren het Koninklijk Paar na de tweede week van april kunnen feliciteren. De ne gen ontwerpen werden gemaakt door vijf leerlingen van het In stituut voor Kunstnijverheidson derwijs te Amsterdam. Het be kroonde ontwerp is van de 24- jarige Hanneke Matthijsen. Bur gemeester Van Hall heeft de vijf ontwerpers gisteren op het stad huis een boekwerk overhandigd als blijk van dank. Als middel om de jeugd actief bij de totstandkoming van het nationaal geschenk aan het vor stenpaar te betrekken, besloot het comité een felicitatie-kaart in omloop te brengen. Met mede werking van het ministerie van Onderwijs, de PTT en de ge meentebesturen zullen leerlin gen van scholen voor lager-, voortgezet lager- en kleuteron derwijs de kaart gratis ontvan gen. Zij kunnen de felicitatie- kaart dan, voorzien van post zegels waarvan de volle fran- keerwaarde aan het nationaal geschenk ten goede komt, aan Koningin en Prins zenden. De oudere jeugd en de volwas senen wekt het comité eveneens op felicitatie-kaarten naar het Koninklijk Paar te zenden. Wan neer aan dc adreszijde wordt vermeld „Felicitatie-kaart" komt de frankeerwaarde van de post zegels ook ten goede van het nationaal geschenk. Burgemeester Van Hall deelde mee dat het comité gebruik zal maken van een wetsartikel dat bepaalt dat op brieven aan de Koningin geen postzegels behoe ven te worden geplakt, zodoende kan men de waarde van de ge bruikte postzegels dus ten goede laten komen van het nationaal geschenk. Sprekend over de bijzondere betekenis van het zilveren huwe lijksjubileum van het Koninklijk Paar, wees hij erop dat Neder land het enige land ter wereld is waar men van republiek tot koninkrijk kwam, terwijl dat in vele andere gevallen juist an- derom was. Zoals bekend zal het Konink lijk Paar het geld bestemmen voor jeugd-centra bij het Udde- lermeer en het Veerse Gat. Burgemester Van Hall deelde mee dat het comité nog meer acties zal bedenken om het ge hele volk mee mee te kunnen laten doen. ,,U weet dat er sprake van is dat Nederland en Indonesië in New York in aanwezigheid van Oe Thant met elkaar gaan on derhandelen," zo zei hij, en „wanneer mijn aanwezigheid in Nederland kan hebben bijgedra gen tot het naderbij brengen van die besprekingen en de weg wat heeft geëffend, dan kan ik mij alleen maar gelukkig prij zen." Overigens achtte d'r- Van Roijen het niet opportuun om bij dit vertrek met pers, radio en TV uitvoerig op de kwestie Nieuw-Guinea in te gaan. „Ik hoop dat er een gesprek in aan wezigheid van Oe Thant zal kun nen plaatsvinden, maar let wel, ik zeg niet, dat ik goede hoop heb, want dat is een verwach ting. Mocht het zover komen, dan zal ik mijn uiterste best doen die besprekingen tot een goed einde te brengen en te zoeken naar een vreedzame oplossing van het geschil, een oplossing die recht zal doen wedervaren aan de wensen van de Papoea's". De „vuurduivel", die verant woordelijk zou zijn voor een tiental branden die zich in de afgelopen weken in Westber- lijnse schoien hebben voorge daan, is gepakt en heeft bekend. Volgens de mededeling van de politie is het een 17-jarige jon gen, Peter K. Dinsdag had hij geprobeerd met behulp van benzine in een huis brand te stichten. De politie betrapte hem toen hij buiten op de loer lag om het resultaat van zijn poging af te wachten. Hij be kende behalve in tien scholen ook in een gebouw van de West- berlijnse technische hogeschool brand gesticht te hebben. Deze op Schiphol gemaakte beeld strip brengt net eeuwenoude ver haal: Vertrek verdriet troost overduidelijk in beeld. NOORDELIJKE WIND Een diepe Oceaandepressie, die in de nacht van dinsdag op woensdag bij de westkust van Schotland aangekomen was en een zware storm in het zeege bied ten westen van Ierland ver oorzaakte, boog af naar het zuidoosten en lag woensdag avond boven Oost-Engeland. Ze is daarbij belangrijk opgevuld, waardoor aan de achterzijde de winden tot stormachtig of hard zijn afgenomen. Dit windveld zal zich over het Kanaal en Noord-Frankrijk uitbreiden en na het voorbijtrekken van de vore van lage druk ook bij ons aan de kust mogelijk nog hard zijn. Met noordelijke winden stroomt dan koudere polaire lucht binnen, waarin enkele buien zullen voorkomen. De temperaturen komen op een lager niveau. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot donderdag avond. Lagere temperaturen Veranderlijke bewolking met enkele buien. Matige tot krach tige aan de kust mogelijk harde wind tussen noordwest en nooid. Lagere temperaturen. DONDERDAG 8 FEBRUARI Breskens Terneuzen Hanswee rt Walsoorden VRIJDAG Breskens Terneuzen Hanswee rt Walsoorden v.m. 4.04 4.39 5.19 5.29 n.m. 4.34 5.09 5.49 5.59 9 FEBRUARI v.m. 4.55 5.30 6.10 6.20 n.m. 5.24 5.59 6.39 6.49 ZON op onder Febr. 8 S.10 17.40 9 8.08 17.42 10 8 06 17.43 MAAN op onder 10.04 22.31 10.31 23.50 10.57

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1