d H<ü?È Zitting Veiligheidsraad over Kongo uitgesteld fa Sfoffels-Risseeuw I Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Troonopvolger in Jordanië Vraaggesprek met Adzjoebei „Zwaardere schepen" voor Indonesische patrouilles Uitkeringen aan slachtoffers nazi-bewind Maatregelen tegen mond- en klauwrzeer worden verlengd HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Er is een verschil tussen een, gewone naaimachine en een ELNA WOENSDAG 31 JANUARI 1962 18e Jaargang Nr 5511 de ruimtevlucht van glenn weer uitgesteld amerikaanse kernproef de gebeurtenissen in alger1e n,ruw of schraal '"ragen Hamea-Gelei.Tube95cl DE BESPREKINGEN MET OE THANT OVER NIEUW-GU1NEA zuid-tyrol scheepsbotsing Leider van de Cubaanse Katholieke Beweging terechtgesteld fiadio de Koek od onder on onder - v,;":; v W§mÊ& -■ -, - r- - ->ƒ•' Probeer het zelf, dan ondervindt u alle voordelen van een: Voordstraat 74 - Tern-euzcn Telefoon 2595 bij abonnement: Temeuzen Redactie-adres: Noord straat 5557 Administratieadres: Smidswal Telefoon 2073 [Gironummer 38150 abonnementsprijs: ƒ6,- per kwartaal; per maand ƒ2,— pei week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen EERSTE BLAD Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum p«r advertentie 2.40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 110. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. ruimtevlucht van John Gtenn, die laatstelijk op a.s. don derdag was bepaald, Is wederom uitgesteld, nu tot 13 februari. Volgens het bureau voor do ruimtevaart zijn er mechani sche moeilijkheden. Op de proefterreinen van Ne- vada is dinsdag een ondergrond se kernexplosie van geringe kracht teweeggebracht. Dit heeft de Amerikaanse commissie voor kernenergie te Washington be kendgemaakt. Liberiaanse tankboot doormidden gebroken Be 9.676 ton metende Libe riaanse tankboot „Bridgewater" is dinsdag 360 km uit de West- australische kust in een plotse linge storm doormidden gebro ken- Alle 32 bemanningsleden zijn aan boord van de Italiaanse tanker „Elios" genomen. Slechts een lid der bemanning had licht letsel opgelopen. De beide delen van de „Bndge- water" drijven nog rond, op een afstand van 25 km. Men denkt dat het voorstuk zal zinken. Alle 39 opvarenden zijn inmid dels in veiligheid gebracht. De bijeenkomst van de Veilig heidsraad is dinsdag op voorstel van de Amerikaan Stevenson verdaagd zonder tot behandeling van de kwestie-Kongo te zijn ge komen. H'et voorstel werd aan vaard met zeven landen voor, twee tegen (de Sowjet-Cnie en Roemenië) en twee onthoudingen. De Sowjet-Unie had om een bijeenkomst van de raad verzocht ter bespreking van „het falen van de Ver. Naties" bij de uit voering van resoluties waarin de verwijdering van buitenlandse huurlingen uit Katanga werd ge- eist. Stevenson zei, dat de secreta ris-generaal en het V.N.-leger in Kongo hun taak energiek en be kwaam uitvoerden. De- Sowjetrussische afgevaar digde Zorin deed een felle aanval op de Verenigde ,-Staten, waarbij hij herhaaldelijk ooor de voorzit ter tot de orde werd geroepen. Volgens Zorin handelde de voorzitter van de raad, sir Pa trick Dean, in striid met de regle menten door niet eerst de agenda in stemming te brengen alvorens de zitting te verdagen. Hij had geen bezwaar tegen uitstel van de behandeling tot de Kongolese premier. Adoela, in New York Jordaanse kroonprins Abdoellah geboren Radio-Amman heeft dinsdag morgen om 6 uur (Ned. tijd) de geboorte bekendgemaakt van een Jordaanse kroonprins, dlo Ab- doenah ts genoemd. De gemalin van koning Hoes sein, de jeugdige Engelse Tony Gardiner, huwde in mei van het vorig jaar. Tot dusver was de jonge broer van koning Hoessein, prins Mo- hetmed Ibn Talak, kroonprins. Door de gister aangekondigde ge boorte is ook verandering geko- Van doorgaans welingelichte ztjere in Algiers is dinsdag ver nomen dat bij de ontploffing in de villa waar het hoofdkwartier van de speciale politie was on dergebracht, zeven mensen ge dood zijn of nog onder het puin liggen. Toen de ontploffing zich maandagavond voordeed, waren er ongeveer veertig mensen in 't huis. Voorzover bekend, heb ben dertien mensen de ontplof fing overleefd. Men heeft negen lijken geborgen. De villa is volkomen ver- Onderwijzend personeel heeft dinsdag in Algiers voor één dag gestaakt om hiermee de aan dacht te vestigen op hun ver langen naar betere bescherming tegen aanslagen. Ongeveer 98 procent van de onderwijzers van lagere scholen gaf gehoor aan de oproep en vele leraren van middelbare scholen waren niet aanwezig. Bij aanslagen in Algiers zijn dinsdagochtend twee Euro peanen en vier Mohammedanen gedood. Drie Europeanen en vier Mohammedanen werden gewond, in Oran werd een Europeaan gedood en twee Mo hammedanen en een Europeaan werden gewond. men in de status van de gemalin van koning Hoessein, die tot dus ver slechts de naam droeg van „Moena Al Hoessein" (de wens van Hoessein). Aan haar is nu de titel verleend van prinses. De jonggeborene zal de titel Abdoellah II krijg«z. De nieuwe Jordaanse premier, Wasfi Tal, heeft de dag van gis ter tot nationale feestdag ver klaard waarop banken en ecboien moesten sluiten. Koning Hoessein heeft een dochtertje van zes jaar, Alia, van zijn eerste vrouw, nu prinses Dina. Radio-Amman heeft later be kendgemaakt, dat de geboorte normaal is geweest en dat moe der en kind, dat acht pond weegt, het goed maken. zou zijn, op voorwaarde, dat eerst over de agenda gestemd zou worden. Het Amerikaanse voorstel om de bijeenkomst onmiddellijk te verdagen werd echter aangeno men zonder dat een datum voor bespreking van de kwestie-Kon- go was bepaald. (Adv.) Een woordvoerder van het In donesische ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft naar aan leiding van berichten dat dr. Soebandrio de verkennende be sprekingen in de Verenigde Na ties over de kwestie Nieuw- Guinea mislukt had genoemd, verslaggevers te kennen ge geven, dat deze besprekingen niet zijn mislukt. Hij zei dat mi nister Soebandrio dit naar zijn beste weten nooit had gezegd. Volgens waarnemers te Dja karta zou de Indonesische rege ring bepaald niet graag zien, dat de besprekingen met Oe Thant mislukken. De hoofdredacteur van de „Iz- vestia" en schoonzoon van de Russische premier, A. Adzjoe bei, heeft maandagavond tegen over verslaggevers op een ont vangst in de Russische ambas sade te Washington te kennen gegeven, dat hij zijn ontmoeting van dinsdag met president Ken nedy als „een kleine stap" be schouwt in de richting van ver betering van de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en do Sowjet-Unie. Volgens Adzjoebei is het nu niet de tijd voor „grote stap pen", zoals een Amerikaans- Russisch vredesverdrag, maar een tijd voor „kleine stappen". Op vragen over de kwestie- Molotov, gaf Adzjoebei ten ant woord, dat deze zaak in de Sow jet-Unie onbetekenend is. Molo- tov was een oude man en mis schien was hij ziek geweest. Er was geen opleving geweest van de anti-partijbeweging. Naar aanleiding van vragen over de geschillen tussen de I Sowjet-Unie en communistisch China en Albar.lë, gaf Adzjoe- I bei toe, dat er „familieruzies" waren in de communistische wereld. Oostenrijk heeft dinsdag een nota aan Italië gezonden waar in wordt gezegd dat de regering te Wenen niet verantwoordelijk is ol een dekmantel heeft ver schaft voor de aanslagen in Zuid-Tyroi, aldus is te Wenen bekendgemaakt. Italië had Oos tenrijk van dergelijk optreden beschuldigd. De Oostenrijkse nota is het antwoord op de Ita liaanse nota van 27 januari. Volgens de Oostenrijkse rege ring dient de zaak te worden op gehelderd door een objectief onderzoek en niet door een po lemiek in nota's. Een partijloze commissie moet onderzoeken of de Italiaanse politie Zuidtyrool- se politieke gevangenen heeft mishandeld, aldus de nota. Indonesië zal in de wateren bij Nieuw-Guinea met „zwaardere schepen" gaan patrouilleren. Dit heeft kolonel Soedarmo, c-hef marine-operaties, op een pers conferentie meegedeeld. Hij zei ook dat hij aan boord was van een van de motortorpedoboten die betrokken waren bij de bot sing met Nederlandse oorlogs schepen op 15 januari. Kolonel Soedarmo zei dat de dood van de plaatsvervangend marine stafchef, Soedarmo, nu bevestigd was. Kolonel Soedarmo zei voorts, dat de drie Indonesische motor torpedoboten geen torpedo's aan boord hadden omdat zij een „in spectietocht" maakten. Indone sische en Nederlandse patrouille eenheden hadden in het verleden nooit op elkaar gevuurd en men verwachtte geen botsing. „De Nederlanders vuurden het eerst en overrompelden ons", zo zei hij. „Van nu af aan gaan wij pa trouilleren met zware schepen. waaronder torpedojagers en fre- gatten. Het treffen geschiedde 'in Indonesische wateren. Thans hebben wij orders gekregen dat dé Indonesische schepen het vuur moeten openen zodra Ne- derlandse vaartuigen Indonesi sche wateren binnenvaren" kolonel Soedarmo. aldus Het 499 ton metende Zweedse schip „Patria", dat op weg was naar Rotterdam, is ten zuiden van Teischellingerbank in bot sing gekomen met het vierhon derd ton grote Nederlandse vaar tuig „Salvinia", dat uit Gronin gen naar Huil was vertrokken. Beide schepen liepen boven de waterlijn schade op. Zij konden hun reis op eigen kracht voort zetten. De „Salvinia" is eigendom van de rederij van H. en K. Pronk te Groningen. De Thailandse radio heeft een waarschuwing gericht tot hande laars die schoolkinderen koekjes met verdovende middelen erin geven in de hoop hen hieraan verslaafd te maken. Volgens de politie wordt een negenjarige jongen wegens verslaafdheid in een ziekenhuis behandeld. Hij vertelde dat men hem met het mes op de keel had gedwongen het eerste koekje te eten. Daarna had hij al zijn geld eraan be steed. DE „GLADONIA" WORDT GELOST De Britse kustvaarder „Glado- nia" ligt nog steeds op de Maas vlakte; men Is nu bezig de kost bare lading porceleinaarde te lossen, om het schip zo licht te maken, dat een nieuwe poging om liet vlot te brengen succes zou kunnen hebben. Terwijl met man en macht gewerkt wordt om de lading over boord te zetten, wordt met een tankwagen drink water voor de opvarenden aan boord gebracht. Het hoofd van de Verenigde Katholieke beweging op Cuba, de 47-jarige Amador Quesada, is dinsdag terechtgesteld nadat hij schuldig was bevonden aan de moord op een onderwijzer en een boer in november jl. Dit is be kendgemaakt door radio-Havan na. In het bericht werd Quesada een contrarevolutionair genoemd, die handelde in opdracht van de Cubaanse R.K. geestelijkheid en de Amerikaanse geheime dienst. De moorden werden gepleegd in het Escambray-gebergte in de provincie Oriënte. Volgens radio- Havanna waren de onderwijzer en de boer gemarteld en daarna opgehangen. Het radiostation noemde de Ver enigde Katholieke beweging een ondergrondse organisatie. Quesa da was als lid van het tegen Cas tro gerichte invasieleger in april van het vorige jaar op Cuba aan gekomen. Hij behoorde tot hen die zich na de nederlaag van de [invasiegroepen in het Escam- I biay-gebergte schuilhielden. De rijksvoorlichtingsdienst heeft meegedeeld: „Bij herhaling ontvangen zo wel de regering als de voorzitter van de commissie van advies in zake uitkeringen ten gunste van Nederlandse slachtoffers van de nationaai-socialistische vervol ging, de minister van Staat dr. W. Drees, brieven van particu liere zijde, waarin de vraag ge steld wordt wanneer de daarvoor in aanmerking te brengen per sonen een uitkering uit het voor dit doel bestemde bedrag van DM 125 miljoen zouden kunnen tegemoet zien. Veelal blijken de schrijvers van mening dat hierbij sprake is van een onnodige vertraging. Om dit misverstand weg te nemen moge nogmaals worden medegedeeld dat het bedrag van DM 125 mil joen eerst beschikbaar zal ko men nadat de Nederlands-Du:tae verdragen, waarin mede een in tern-Nederlandse vergoedingsre geling, als hierboven bedoeld, wordt mogelijk gemaakt, in .ver hing zullen zijn getreden. Op dit ogenblik is over deze verdragen, zij het ook op andere punten, nog overleg gaande met de Duitse bondsregering. Eerst na beëindi ging van dat overleg en nadat vervolgens de ratificatie-proce dure zal zijn voltooid, zal ook het bedrag van DM 125 miljoen beschikbaar komen. Met alle be grip voor de teleurstelling waar toe deze vertraging in kringen van belanghebbenden heeft ge leid, is het toch niet mogelijk daarop vooruit te lopen. DUITSE BOER NA 21 JAAR TERUG UIT SIBERIE De 68-jarige Duitse boer Otto ié-imann uit Remmels in Slees- w ijk-Holstein, die hier zo'n ferme pakkerd krijgt van zijn vrouw, is kortgeleden teruggekeerd uit Siberië, waar hij 21 jaar door de Russen is vastgehouden. Hei- mann werd in 1941 met andere mannen uit zijn woonplaats door «ie Bussen gedeporteerd. Dertien Jaar lang bleef zijn vrouw Ida (63) door middel van corres pondentie met hem in contact, maar toen hoorde zij helemaal niets meer van hem. Het duurde daarna nog acht jaar, waarin zijn verzoek om repatriatie vijfmaal werd afgewezen, voordat hij toe stemming kreeg naar Duitsland terug te keren. Het echtpaar heaft drie kinderen, die alle drie «h terugkeer van hun vader hebben meegemaakt. Nu aan de mond- en klauw- zeerepidemie nog geen einde is gekomen heeft het ministerie van Landbouw en Visserij, na overleg met het betrokken be drijfsleven, in principe besloten tot handhaving van het vervoer - verbod voor varkens. Het nu gel dende vervoerverbod is van kracht tot en met heden, 31 jan. Het wordt nu tot 1 maart ver lengd, zo vernam het A.N.P. in een onderhoud met de directeur van de Veeartsenijkundige Dienst, de hwr J. M. van den Born. De heer Van den Bom kondig de enige wijzigingen in «ie toe passing der verbodsbepalingen en ontheffingen aan. Deze wij zigingen, waarover de definitie ve besluiten nog moesten worden genomen, zullen waarschijnlijk op het volgende neerkomen: In de besmette gebieden zal het aantal ontheffingen van het ver voerverbod beperkt worden. In de niet besmette gebieden op het ogenblik zijn dat Groningen, Friesland, de kop van Noord- Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Westelijk Noordbrabant zal men daarentegen op wat rui mere schaal ontheffingen kun nen geven. In principe zal ieder, die in deze gebieden om onthef fing vraagt, er een krijgen. De plaatselijke bureauhouders, die aan de ontheffings-procedure hun medewerking geven, zullen echter alleen vergunningen voor vervoer van boer naar boer over een afstand van maximaal vijf tien kilometer mogen geven. Over vergunning voor vervoer over grotere afstand moet de in specteur van de veeartsenijkun dige dienst meespreken. In geen geval zal ontheffing gegeven worden voor vervoer van varkens van besmette naar niet-besmette gebieden. In het voorschrift be treffende de ontsmetting van veewagens komt een wijziging. De wagens zullen nu ontsmet moeten worden na het vervoer, niet meer voor het vervoer, zoals tot nu toe voorschrift was. Zoals bekend was het vervoer van slaehtvarkens. zwaarder dan 60 kilogram, rechtstreeks van de boerderij naar de slachtplaats, al toegestaan. Voor dat vervoer blijven de bestaande v«x>rschrif- ten (o.m. het verbod de dieren op de boerderij in de wagen te laden) - gelden. De heer Van den Born consta teerde een kleine daling in het aantal nieuwe gevallen van mond- en klauwzeer en hoopte dat het door de verschillende maatregelen mogelijk zal zijn de ziekte alsnog de kop in te druk ken, met behoud van export mogelijkheden. Tot en met gisteren was het aantal besmette bedrijven 520, tegen 463 op 26 januari. De aan tallen gevallen per provincie tot en met gisteren zijn: Overijssel 155, Gelderland 128, Utrecht 68, Limburg 47. Drenthe 42, Noord- De commissie-Drees heeft tot taak de regering te adviseren over de wijze wtoarop het ge noemde bedrag, nadat het be- schikbear zal zijn gekomen, on der de daarvoor in aanmerking te brengen personen zal worden verdeeld. Het is niet haar taak individuele verzoeken om een uitkering in behandeling te ne men en, het heeft daarom geen zin zich daarmede tot de com missie of haar voorzitter te wen den". (Adv.) Brabant 41, Noord-Holland 24, Groningen 6, Friesland 6, Zuid- Holland 3. Het aantal wegens de ziekte geslachte varkens is ge stegen van 18.850 op- 26 januari tot 22.715 gisteren. De heer Van den Born vertel de dat de nu gevoerde bestrij- dingscampagne veel intensiever is, maar minder resultaten heeft dan de campagne tijdens de vo rige mond- en klauwzeerepidemie onder de varkens, een aantal ja ren geleden. Binnen veertien dagen had men toen de ziekte, evenals nu veroorzaakt door een c-virus, onder de knie. De hoop dat dezelfde maatregelen nu tot hetzelfde resultaat zouden lei den, is echter niet in vervulling gegaan; men heeft nu kennelijk met een veel kwaadaardiger c- virus te maken. Toch is nu door het eerste vervoerverbod, dat op 11 december van het vorig jaar inging, een catastrofe zeker voorkomen. Bij ongeveer de helft van het aantal nieuwe gevallen, dat zich na de inwerkingtreding van dat eerste vervoerverbod nog voor deed, moet volgens de heer Van den Born de besmetting zijn overgebracht tijdens werkzaam heden, die voorafgingen aan het nog wel toegestane vervoer van slaehtvarkens van boerderij naar slachtplaats: het selecteren van de varkens op gewicht, het mer ken, het inladen. Als een andere belangrijke oorzaak van besmet ting werd, zoals destijds al ge meld, het veelvuldig bezoek van vertegenwoordigers van stam boeken, melkcontroleurs en han delaren aan de boerderijen ge zien. Noordstraat 102 Telefoon SItM Jernoazeu VORST Een hogedrukgebied, waarvan het zwaartepunt dinsdagavond boven het zuidelijk deel van de Oostzee werd aangetroffen, be heerst het weer in grote «ielen van Europa. Boven de Britse eilanden is echter zachtere lucht aanwezig, die geleidelijk in de richting van zuid-Noorwegen terrein wint. Daardoor wordt er in ons land heden meer bewolking, maar droog weer verwacht. In de voor middag zal er matige tot lichte, in de middag overwegend lichte vorst voorkomen. De wind, die aanvankelijk zwak tot matig blijft, wordt later langs de kust krachtig uit zuidelijke richtingen. medegedeeld door het K. N. M. I.. geldig tot hedenavond. Lichte vorst. Meer bewolking, maar in de middag op de meeste plaatsen droog weer. Overwegend lichte vorst. Zuidelijke wind toenemend tot matig of krachtig. WOENSDAG 31 JANUARI v.m. n.m. Breskens 9.22 10.15 Terneuzen 9.57 10.50 Hansweert 10.37 11.30 Walsoorden 10.47 11.40 DONDERDAG 1 FEBRUARI v.m. n.m. Breskens 10.43 11.20 Temeuzen 11.18 11.55 Hansweert 11.58 0.35 Walsoorden 0.08 0.45 ZON MAAN 31 8.23 17.25 3.50 13.06 Febr. 1 8.22 17.27 4.58 13.4? 2 8.20 17.28 6.03 Ï4.4C 3 8.18 17.30 7.01 15.47 4 8.17 17.32 7.51 17.02

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1