GRIEP! mum I Directeur-Hoofdredacteur I- van de Sande Scherpe reactie in Brussel op verklaring van Oe Thant Chefarine .4" De conferentie in Laos De kwestie Nieuw-Guinea Ontsnapte gearresteerde weer ingerekend Sola in toden Moeilijkheden bij vrijmaking van wegvervoer in Benelux Kernstopconferentie vastgelopen Prinses Beatrix wordt 24 jaar Kinderen wisten niet dat hun ouders waren overleden HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- CD MAANSTANDEN Boeloela verdedigen, voorts, dat mili- nationale Kongo- v/oensdag een aan gedaan op Kapanga. noordwesten van Zij waren echter Volgens Tsjombe iog in Katangaan- Hij noemde be- Kongolese aanvallen onjuist. "UPROEVEN kring te Wash- van mening, dat drielandenconfe- over een kern- zo goed als ge- aben. nu zij het 't Westen om de te combineren lelingen over een irapening hebben hebben hiermee blijken, zo wordt ende Amerikaan- imen. dat zij de et werkelijk wil- De Russen heb- lang gekoesterde worpen, dat zij over het staken aeven alleen kon- in het verband ne ontwapening. iiiiiiiiiiiiiiii!iii!!ii!Hiii;i!!ii!ii':. mmm (FK 1250) 1959 3800.— km kachel 3860.B auto, 000 km ƒ2800,— 1 staat 900, 'OOTERS en 800,— f htstaat 750.1 RNEUZEN lx«itra«t 16. t«l. 2220 fi TOREN» St»tt»b«rg«nlca* j ill'llllllllllllllll!ll'lllll!llll!llilllll!llllllilllllM Frankering bij abonnement: Terneuzen Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,- per kwartaal; per maand 2. Per week 48 ct' Losse nrs 9 ct DE VRIJE ZEEUW DINSDAG 30 JANUARI 1962 18e Jaargang Nr 5510 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum p«r advertentie ƒ2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handeJa- advertenties)5 regels 1.10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 ht. In Belgische regeringskringen is maandag scherp stelling ge nomen tegen een verklaring van de secretaris-generaal van do Verenigde Naties over de moord op 23 Belgische en Nederlandse geestelijken in NooTd-Katanga. Het argument van Oe Thant, dat het terugtrekken van 1800 man Katangese gendarmerie uit de streek van Kongolo indirect debet was aan de bloeddorstige akWe van „een klein detachement VERKEERSCHAOS IN LONDEN Duizenden Londenaren hebben maandagochtend vroeg moeten opstaan en lange voetreizen moe- te» maken om op tijd op hun werk te komen. De employés van de metro en vele voorstadtreinen staakten uit protest tegen afwij zing van hun looneisen en ver oorzaakten hierdoor een aanzien lijke verkeerschaos in de miljoe nenstad. Op de voornaamste metrolij nen werd gereden maar met ver traging. De busdiensten werden normaal onderhouden omdat het personeel had geweigerd zich bij de staking aan te sluiten. Lange rijen Londenaren stonden bij de halten te wachten. Op de wegen in de voorsteden muitende Kongolese militairen" en dat de Verenigde Naties niet bij machte was tussenbeide te komen heeft in Brussel een hef tige reactie uitgelokt. Volgens radio-Brussel heeft de Belgische regering het V. N.' secretariaat er op gewezen, dat zich wel aanzienlijke V. N.- strijdkrachten op de basis Ka- mina bevinden, maar dat er blijkbaar voor het geterrori seerde gebied van Noord- Katanga géén troepen be schikbaar kunnen worden ge steld. Het Brusselse blad „La Libre Belgique" spreekt in dit verband van een „weergaloos voorbeeld" van kwaadwilligheid, cynisme en dwaasheid, dat in het optreden van Oe Thant tot uiting komt. Het blad wijst er op, dat de V. N. „wel 12-000 soldaten ter beschik king kunnen stellen voor een operatie tegen het geordende staatsbestel van Katanga in Eli- zabethstad, maar geen einde kan maken aan het optreden van een handvol muiters in het noorden". De enige Europese overleven de van het bloedbad van Kon. golo, het hoofd van de missie post pater Juies Darmont, is maandagmiddag per vliegtuig uit Kongo in Brussel aangeko men. Voor de Belgische radio gaf pater Darmont als zijn me ning te kennen, dat -,de muiters heerste een grote drukte en bij j van hogerhand hadden de ingangen tot de stad zelf ont- ontvangcn om de missie in Kon. tonden onontwarbare opstoppin gen. Parken en pleinen waren in grote parkeerruimten herscha pen. Het betrokken vervoer personeel wil iedere maandag staken totdat zijn eisen zijn inge willigd. De leiders van de spoor wegvakbonden hadden zich te gen de staking uitgesproken. (Adv.) V/er middelen in één labiel werken krachtiger zonder de maag van streek ie maken f Vier beroemde geneesmiddelen ondersteunen elkaar en werken daardoor bijzonder krachtig. Eén der middelen dient om de maag te beschermen. Chefarine „4" doet werkelijk wonderen! w| 6lazen buisje 20 tabSeüer f 0.80 Handige stripverpakking 40 tabletten f 1.60 Voordelige flacon 100 tabletten f 3.60 golo en wellicht ook elders" uit te roeien en niet op eigen initia tief hadden gehandeld. Hij richtte woorden van troost tot de nabestaanden der missio narissen, „die ais martelaren stierven met woorden van ver giffenis voor hun vijanden op de lippen". Hij had kunnen constateren, dat er onder de burgerij en ook bij verscheidene Kongolese mili tairen een levendige sympathie bestond voor het lot v^n de om gebrachte geestelijken. Sommige militairen hadden hem zelfs ver zekerd „de schuldigen te zullen aanwijzen, wanneer eenmaal de V. N. ter plaatse zou zijn ge arriveerd". „Onder de Kongolese soldaten in Kongolo waren talrijke chris tenen, die niet aan de slachting hadden willen deelnemen. Zij brachten later kleine geschen ken naar de missiepost om op die wijze uiting te geven aan hun afkeer over het gebeuren". Tot de jeugdige Kongolese se minaristen, die door de muiters gedwongen waren de lijken in de rivier te werpen, had de pater woorden van troost gericht, „om dat zij niet anders konden han delen". De Belgr.sche minister van Ver keer, Bertrand, heeft maandag in Brussel verklaard, dat hij geen verdere vrijmaking van het weg vervoer tussen België en Neder land zal toestaan voordat een overeenkomst zal zijn bereikt over de vrachttarieven. Sprekende voor de leden van het Belgische instituut voor in ternationale betrekkingen over „transportvraagstukken in Euro pa" wees de Belgische minister er op dat tussen de Nederlandse en Belgische vervoersonderne mingen een belangrijk verschil bestaat in de kostprijs, dat onge veer 25 procent bedraagt voor transporten van 15 tot 20 ton. „Ik wil wel maximum- en minimum tarieven aanvaarden maar ik kan mij niet verenigen met tarieven, die zonder praktische waarde -ouden zijn en die erop zouden neerkomen, dat onze Belgische vervoerders onmogelijke vooi- narden worden opgelegd." inister Bertrand betoogde, dat 1 newel in het Beneluxverdrag de vrijmaking van het wegverkeer en het invoeren van een gemeen- happelijk tarief niet uitdrukke lijk van elkaar afhankelijk wor den gesteld, „een interpretatie van nel verdrag zeker tot de vaststellino iejdt, dat er een synchronisatie dient te bestaan tussen de twee vraagstukken. Terwijl van Nederlandse zijde aangedrongen wordt op een ge leidelijke liberalisatie zonder zich te bekommeren om de zeer trage vooruitgang bij het vaststellen van het gemeenschappelijke ta rief of om de belangrijke ver schillen in kostprijs tussen de twee landen, verdedigt België met klem de stelling, dat men binnen twee jaar moet komen tot een overeenkomst over de tarie ven en binnen de drie jaar tot het vrijmaken van het wegver voer, voegde hij hier aan toe. In het Benelux-verdrag wordt bepaald, dat binnen een tijdvak van ten hoogste vijf jaar tot een geleidelijke afschaffing van de kwantitatieve beperkingen in het wegvervoer moet wordenn geko men. Met vermoeide stem verklaar de pater Darmont tenslotte in het radiogesprek: „Als christen vergeef ik deze daad, maar ik hoop ertoe te kunnen bijdragen, dat het recht zijn loop zal heb ben". KUSTVAARDER GERED De Nederlandse kustvaarder „Argus" uit Delfzijl is zondag door nog onbekende oorzaak ge strand op de oostkust van het eiland Fehmarn in de Oostzee. Direct na de stranding dreef het schip (200 brt.), als gevolg van de sterke wind, af in de richting van voor de kust van het eiland liggende steenmassa's. Bijtijds en ondanks de hevige branding ter plaatse, wisten opvarenden van de Duitse reddingboot „Ham burg"' een lijnverbinding met de „Argus" tot stand te brengen. De kustvaarder werd uit de ge vaarlijke omgeving weggesleept en is te Burgstaaken voor anker gegaan. Hst hoofd van de Russische af vaardiging naar de kernstopcon ferentie in Genève, Tsarapkin, heeft na de vergadering van gis teren meegedeeld dat de confe rentie vcorbij is en dat hij naar Moskou terugkeert. Fen Westelijke woordvoerder zei dat de conferentie voor onbe paalde tijd is verdaagd omdat men het niet eens i.3 over een ba sis voor de onderhandelingen. Tsarapkin zei dat er geen com muniqué na de laatste vergade ring zou worden uitgegeven om dat de afgevaardigden het niet eens hebben kunnen worden over wat er gebeurd is. Een Britse woordvoerder zei dat de toestand zo is dat het tijd stip van de volgende bijeenkomst zal worden vastgesteld door over leg van de drie afgevaardigden. De conferentie is voor onbe paalde tijd verdaagd nadat Enge land en de Ver. Staten de Sow- jet-Unie hadden voorgesteld het drie-mogendhedenoverleg te ver dagen totdat men weer een ge meenschappelijke basis voor de onderhandelingen zal hebben ge- gevonden. In conferentiekringen te La gos is maandag vernomen dat de Afrikaanse topconferentie zich maandag achter het Kon golese protest tegen het Russi sche verzoek om behandeling van de toestand in Kongo door de Veiligheidsraad heeft ge plaatst. De regeringsleiders van de twintig Afrikaanse landen ter conferentie hebben besloten een gemeenschappelijk telegram aan de Verenigde Naties te zenden en hun permanente vertegen woordigers bij de volkerenorga- Uitvaartdienst voor vroegere gangster Luciano Tussen leden van de begrafenis stoet en persfotografen is het maandag te Napels bij de uitvaart dienst van de vroegere gangster Lucky Luciano tot incidenten ge komen. Na afloop van de dienst in een Rooms-Katholieke kerk sloegen mannen op straat een fotograaf neer die probeerde een foto te maken van de 24-jarige Adriana Risso, die zegt dat Lu ciano op het punt stond met haar te trouwen. Reeds tijdens de dienst kwam het tot botsingen met fotografen, die Luciano's broer Bartolo en Adriana Risso trachtten te foto graferen. Op een gegeven ogen blik scheidde een rechercheur Luciano's lijfwacht en een foto graaf die elkander in de kerk te lijf dreigden te gaan. Ongeveer dertig familieleden en vrienden, 150 journalisten en fotografen en tientallen politie agenten woonden de dienst pij. Toen de stoet de kerk binnen- maakten twee Amerikanen Indonesische en Nederlandse kringen bij de Ver. Naties heb ben maandag hun verbazing ga- uit naar aanleiding van berich ten, als zou de Indonesische mi nister van Buitenlandse Zaken, dr. Soebandrio, hebben gezegd dat de verkennende besprekin gen in de Ver. Naties over de kwestie-Nieuw-Guinea zijn mis lukt. Een zegsman deelde mee, dat de speciale vertegenwoordiger van r resident Soekarno, dr. Soed- jarwo Tjondronegoro, aan Dja karta verslag heeft uitgebracht over zijn besprekingen met waar nemend secretaris-generaal Oe Thant over een mogelijke for mule voer een vreedzame rege ling van het geschil. Er wordt op nieuwe instructies gewacht, aldus nisatie instructies te geven zich tegen het Russische verzoek te verzetten. In een communiqué dat na de bijeenkomst van maandag werd uitgegeven, wordt gezegd dat de conferentie heeft gesproken over de Verenigde Naties en de rol van de Afrikaanse staten en Malagasy in de volkerenorgani satie. Verder is over de toestand in Kongo gesproken. De Kon golese premier, Adoela, heeft uitvoerig verslag uitgebracht over de toestand in Stanleystad en Katanga. Later werd een communiqué uitgegeven waarin wordt gezegd dat de regeringsleiders een stemmig hebben besloten een protesttelegram aan de voorzit ter van de Veiligheidsraad te zenden tegen het Russische ver zoek om een bijeenkomst van de raad. De Amsterdamse haven in 1961 Naar wordt vernomen van de vereniging „De Amsterdamsche Haven zijn in het jaar 1961 in A.msterdam 7993 schepen, met een totaalinhoud van 11.300.030 n.r.t, binnengekomen. Zowel de overslag van stukgoederen (ruim 4 miljoen ton) als die van de massagoederen (ruim 7 miljoen ton) was weer hoger dan in het voorafgaande jaar. Tien jaar ge leden was Amsterdam nog een duidelijke stukgoedhaven, maar sinds de totstandkoming van het Amsterdam-Rijnkanaal zijn de verhoudingen tussen stukgoed en massagoed geheel verschoven. Zeer sterk steeg de aanvoer van graan, die in de voorafgaan- ging, maakten twee Amerikanen i^e, iaren gemiddeld 300.000 ton bij de deur foto's van de meeste 846.000 mannen die de dienst gingen bij wonen. Eén van de twee zei dat zij voor de Amerikaanse regering werkten. Hij dacht niet dat er beruchte gangsters de kerk wa ren binnengegaan. De lijkkist is na de dienst over gebracht naar een begraafplaats en zal later naar New York wor den verscheept, waar het stoffe lijk overschot een plaats zal krij gen in het mausoleum van de familie Luciano. Kinderen van een gezin in Na- i vrouw, die de moeder van het men hebben ruim twee dagen in gezin al enige dagen niet had ge- de veronderstelling geleefd, dat hun ouders sliepen, terwijl zij in werkelijkheid waren overleden. Pas nadat de kinderen aan om wonenden hadden verteld dat zij hun ouders al voor de derde dag niet hadden gezien, werd een jpen onderzoek ingesteld. Het bleek, dat de ouders met het jongste kind uit het gezin door kolen dampvergiftiging om het leven waren gekomen. Een arts stelde vast, dat de dood al 54 uur eer der was ingetreden. De vader van hel gezin van vijf kinderen genoot een oorlogs pensioen. Een 14-jarige dochter had de zorg voor het gezin, waar van de moeder gebrekkig was. De kinderen waren sinds de vo rige week donderdag normaal naar school gegaan nadat hun ouders waren gaan slapen. Zon dag werd het 14-jarige dochter tje aangesproken door een buur- ton. De ingebruikneming van het graanoverslagbedrijf is aan deze ontwikkeling uiteraard niet vreemd. De aan- en afvoer van kolen en ertsen is nagenoeg ge lijk aan die van het voorafgaan de jaar, maar een belangrijk deel van de ertsaanvoer ligt nog op geslagen in de haven en is daar om nog niet in de statistiek tot uiting gekomen. Ook de aanvoer van hout (690.000 ton) en van mi nerale oliën was wederom hoger dan in 1960. DE KWESTIE KASJMIER De Indische minister-presi dent, Nehroe, heeft president Kennedy meegedeeld dat de In dische regering het geschil met Pakistan over Kasjmier bij voorkeur door middel van twee zijdige onderhandelingen regelt, aldus is maandag van welinge lichte zijde te New Delhi verno men. De premier zei dit in een brief, die maandag op de Ame rikaanse ambassade is overhan digd. Dit is het antwoord op de brief van Kennedy, waarin deze erop aandringt dat India en Pakistan de goede diensten - aanvaarden van de president- .Tweelingen dat vorige weekdirecteur van de Wereldbank bij Tromso voor de Noorse kust1 Black, bij de regeling van het lek stootte en voorlopig werdgeschil. gedicht, heeft opnieuw stagna Nehroe deelde mee liever tie. Tijdens het vervolg van de geen bemoeienis van een derde reis van Kirkenes naar Rotter- partij met het geschil te heb- dam is het schip weer gaan lek- ben. ken en zodanig, dat de capaciteit Naar verluidt, neeft Nehroe van de pompen onvoldoende onlangs president Ajoeb Chan blijkt. Het bergingsvaartulg j van Pakistan andermaal uitge- „Achilles" verleent nu assisten-nodigd voor een bezoek aan tie. I New Delhi. zien. Het meisje vertelde, dat de ouders met het jongste kind slie pen. Het had bij haar geen on gerustheid veroorzaakt, dat zij hen al twee dagen niet had ge zien „omdat zij altijd lang slie- Nederlands ertsschip „Tweelingen" weer lek Het Nederlandse ertsschip !de zegsman. Hij zei voorts, dat I de Indonesische regering de volgende stap moet doen, maar men heeft niet de indruk dat de besprekingen in een zodanig sta dium zijn gekomen, dat zij als mislukt kunnen worden be schouwd. Een lid van de Nederlandse delegatie bij de V. N. zei: „Er is niets mislukt, omdat in feite nog niets begonnen is". Hij zei dat de besprekingen die de Neder landse gedelegeerde mr. C. W. A. Schürmann en Indonesische af gevaardigden afzonderliik met Oe Thant hebben gevoerd, zuiver verkennend zijn geweest. Oe Thant zou, zo werd voorts uit betrouwbare bron vernomen, beide partijen laten weten dat hij pas onder zijn auspiciën bijeen wil laten komen, als hij in rede lijke mate de zekerheid heeft dat zij dan met een formule betref fende een vreedzame regeling akkoord zullen gaan. ENGELAND EN CE KWESTIE- NIEUW-GUINEA De Britse regering heeft maan dag een voorstel uit het Lager huis, om in de Verenigde Naties „het door Indonesië geuite voor nemen cm Nederlands Nieuw- Guinea aan te vallen, op te wer pen a'j een bedreiging van de vrede", van de hand gewezen, liet voorstel was gedaan door sir Richard Pilkington, 'een conser vatieve afgevaardigde. De onderminister van Buiten landse Zaken, Edward Heath, antwoordde dat hij van mening is, dat de pogingen van de waar nemend secretaris-generaal der Verenigde Naties, Oe Thant, om onderhandelingen tot stand te brengen, op het ogenblik een meer bevredigende gang van za ken kunnen betekenen. SPOORWEGONGELU K in TSJECHO-SLOWAKIJF, Negen mensen zjjn omgekomen en 36 gewond doordat zondag avond te Tabor in hel zuiden van E -hemen een trein tegen een stootblok reed, aldus heeft hei Tsjecnoslowaakse persbureau Ce- teka maandagmiddag gemelde Volgens Ceteka reed de trein tijdens een regenbui op een zij spoor. Door de botsing ontspoor de de locomotief en werden ver scheidene wagons zwaar bescha digd. Een recente foto van H. K. H. Prinses Beatrix, die morgen haar 24e jaardag hoopt te vieren. (Foto Max Koot.) De politie heeft de 24-jarige M. O. uit Zalk, die zondagavond uit zijn cel in IJsselmuiden is ontsnapt nabij Dalfsen aange houden. De arrestatie van O. geschied de gistermiddag omstreeks vijf uur. Hij bevond zich in een café in de buurtschap Lenthe bij Dalfsen. Men had hem daar herkend van de feto, die in de I kranten was gepubliceerd, en de politie gewaarschuwd. Door drie jroan rijkspolitie uit Dalfsen jwerd O. daarop ingerekend. De man liet zich zonder verze' meenemen. Hij weid naar IJs solmuiden gebracht om te wor c'en verhoord. De ontsnapte en intussen weer gegrepen O. heeft volgens zijn zeggen na de vlucht uit zijn cel door weilanden en over slo ten zijn weg gezocht naar Has selt, en via Frankhuis bij Zwol le naar Wijthem waar hij uit een werkkeet een regenjas en een paar laarzen stal. Verder nam hij in Lemelerveld 20, uit een boerderij weg. O. heeft tegenover de politie verklaard dat hij, na zich door het luikje in de celdeur te heb ben gewrongen, het bureau in IJsselmuiden door de voordeur heeft verlaten. Gekleed in een broek, een geruit hemd en een colbertjasje, is hij op: kousevoe ten de avondkou ingewandeld. Na kilometers lange omzwervingen bereikte hij Wythem (gem. Zwol lerkerspel) aan de weg Zwolle Almelo. Daar zou hij de nacht in het struikgewas hebben doorge bracht. Gistermorgen is hij de richting van Lemelerveld opgegaan. Be halve de reeds genoemde zaken heeft hij ergens onderweg ook nog een fiets ontvreemd. In Len the stapte hij het café van de heer H. W. Veldmaat binnen. Mevr. Veldmaat, die alleen In de zaak was. herkende O. onmiddel lijk, temeer daar de man enkele weken geleden ook al bij haar in de zaak was geweest. Zij liet ech ter niets merken en hield O., die wat wilde eten en drinken, aan ie praat. Onder een voorwendsel begaf zij zich naar de winkel, die bij het café hoort. Daar stond "en vertegenwoordiger, die zij vroeg om do politie te waarschu wen. Bloedvriendschap' tussen Tsjombe en Indische V.N.-commandant President Tsjombe en kolonel Rïitra, commandant van 'n Indi sche Ghurka-regiment der V, N. in Elisabethstad hebben zondag avond „bloedvriendschap" geslo ten. De plechtigheid vond plaats na een diner dat de Indische ko lonel de Katangaanse president aanbood. Mitra overhandigde Tsjombe een Ghurka-dolk waar mee hij zich een snee in de pols had gegeven en waarvan het lem met bebloed was. De president gaf zich vervolgens eveneens een snee in de pols onder geestdrif tige toejuichingen van de Indi sche genodigden. Duitse televisie-industrie heft prijsbinding op De Westduitse televisie-indu strie zal in de loop van deze week de prijsbinding voor alle televisietoestellen van het bouw jaar 1961/62 geleidelijk ophef fen. Dit is het resultaat van be sprekingen, dje de fabrikanten van radio- en televisietoestellen, wier apparaten onder de prijs binding vallen, gisteren in Ber lijn met het Westduitse Kartel bureau hebben gevoerd. Uitge zonderd van de opheffing van de prijsbinding zijn slechts en kele sp>eciale typen, die thans nog in produktie zijn. VORST HOUDT AAN Een krachtig en omvangrijk gebied van hoge luchtdruk, waar van het zwaartepunt met 1043 mbar boven zuid-Zweden ligt, heeft een uitloper die via de Brit se eilanden tot over de Golf van BiScaye reikt. Langs de oostflank van dit ho gedrukgebied stroomt via de wostzee en Duitsland nog steeds koude lucht naar het westen. Hierin ontwikkelen zich boven de Oostzee sneeuwbuien, waarvan wolkenrestanten het komende etmaal ook af en toe over ons land kunnen drijven. Daar het hogedrukgebied zich langzaam in zuidelijke richting verplaatst, wordt de wind bij ons oost tot .uidoost. Als gevolg van de zon nestraling kan in de droge lucht het kwik in de middag oplopen tot aan of even beneden het vries punt. medegedeeld door het K. N. M. I„ geldig tot hedenavond. Fraai winterweer. Enkele overdrijvende wolken velden, maar ook flinke zonnige perioden. Lichte vorst tot tempe raturen om het vriespunt. Zwak ke tot matige wind tussen oost en zuidoost. DINSDAG 30 JANUARI v.m. n.m. Breskens 8.06 8.54 Terneuzen 8.41 9.29 Hansweert 9.21 10.09 Walsoorden 9.31 10.19 WOENSDAG 31 JANUARI v.m. n.m. Breskens 9.22 10.15 Terneuzen 9.57 10.50 Hansweert 10.37 11.30 Walsoorden 10.47 11.40 ZON MAAN op onder op onder Jan. 30 8.25 17.23 2.42 12.31 31 8.23 17.25 3.50 13.06 Febr. 1 8.22 17.27 4.58 13.40 2 8.20 17.28 6.03 14,40

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1