gevat Prins opende nieuw gebouw van Philips Australië en Nieuw-Guinea Verdwenen Belgisch meisje vermoord Dienstplicht in Qost-Duitsiand Aanslag op Duitse wapenhandelaar HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN DONDERDAG 25 JANUARI 1962 18e Jaargang Nr 5506 EERSTE Bfc&D GROEP OOSTDUITSERS WEEK NAAR WEST-BERLIJN UIT DE „INVAL" VAN GUATAMALTEKEN IN BRITS HONDURAS Nederl. Volksbeweging vraagt radio- en t.v.-zendtijd Protest van Perzische studenten De ruim 200 Perzische studen ten die de universiteit in Mainz West-Duitsland) bezoeken heb ben woensdag bij de Verenigde Naties geprotesteerd tegen de „bloedige onderdrukking" en arrestatie van studenten in Te heran. In het telegram aan secretaris-generaal Thant wordt de regering van premier Ali Amini een dictatuur genoemd Westduitse die grondwet en mensenrechten negeert. DE ARRESTATIES IN INDONESIË Hoog bezoek in Parijs PRINSES BEATRIX HAALDE VRIENDIN AF OP SCHIPHOL VLIEGTUIGEN VOOR DE KONGOLESE LUCHTMACHT Frankerinj; abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,— Pei week 48 ct. Losse nrs 9 ct. ut VrtUt ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. (Adv.) Naar aanleiding van de uitin gen van Australische dagbladen over een gewijzigde houding van de Australische regering in zake de kwestie Nederlands Nieuw-Guinea wordt van de zijde van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag desgevraagd verklaard, dat bij het ministerie niets be kend is over een wijziging van de instelling van Australië. Nochtans zijn de persberichten, Een groep van 28, in hoofdzaak uit arbeiders samengestelde groep Oostduitsers, is er in de nacht van dinsdag op woensdag in ge slaagd naar de Franse sector van Berlijn uit te wijken. De groep, die bestond uit personen van acht tot 71 jaar, heeft de prikkeldraad versperringen op de plaats, waar zij zijn uitgeweken, doorgesne den. Men meent dat zich onder de uitgewekenen een dozijn vrouwen cn drie kinderen bevinden. De betrokken Franse en West- berlijnse autoriteiten hebben, uit veiligheidsoverwegingen, geen nadere bijzonderheden over deze groepsvlucht meegedeeld. De Westberlijnse politie zei slechts dat de betrokkenen hun vlucht zorgvuldig hebben voorbereid. Nog drie andere Oostduitse vluchtelingen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag naar de Franse sector van Berlijn uit geweken, zodat daar in totaal 31 Oostduitse uitgewekenen binnen kwamen. De Guatamalteekse regering heeft meegedeeld een brief te hebben ontvangen van de leider van een groep van 17 mensen, die in het weekeind zijn uitgetrokken om de Britten te dwingen Brits Honduras over te dragen aan Guatemala. Volgens de leider van de groep, Sagastume, is het hun bedoeling de plaatsen Pueblo Vie- jo, San Antonio en Punta Gorda te bezetten. De groep beschikt, die ervan gewagen dat Austra-De correspondent schreef dat lië zich niet zou verzetten tegen 'let nu zeker is dat Australië v.1. Nederland met zou steunen bij een overdracht van het „ebied een afrekening met Indonesië aan Indonesië, voor het minis- inzake Westelijk Nieuw-Guinea. terie aanleiding geweest om nadere inlichtingen in Canber ra in te winnen. De correspondent van de Melbourne Herald" in Canber ra gaf verder als reden op „Militaire deskundigen gelo ven dat indien de Indonesiërs Westelijk Nieuw-Guinea krijgen zij voor aanzienlijke tijd niet de door een hulpbronnen zouden hebben om aanspraak op Australisch Nw.- Guinea te doen gelden". De correspondent opperde dat een regeling van de kwestie in het voordeel van Indonesië der- halve een periode van stabiliteitAustralische betrekkingen met in het nabije noorden van het gehele gebied in het weste- Australië zou brengen. lijk deel van de Stille Oceaan Hij schreef dat de meeste bedreigt, minder invloedrijke parlements-1 De Australische adviseurs leden de nieuwe regeringspoli-voor defensie verklaren met na- tiek zouden hebben aanvaard druk dat de Nederlandse soeve- Zij zouden op een bijeenkomstreiniteit geen belangrijke fac- van de gezamenlijke regerings- tor voor de verdediging van pertijen op maandagavond over Australië is", deze politiek zijn ingelicht. De regering heeft haar poli tick gewijzigd om de volgende redenen: „Duidelijk bewijs dat Engeland, en Amerika niet geest driftig zijn over de Nederlandse aanspraken en dat zij Australië niet zuilen steunen bij huip aan d - Nederlanders. Vele ministers zijn het er nu over eens dat de huidige positie waarin Westelijk Nieuw-Guinea kleine staat aan de andere kant van de wereld wordt bestuurd, niet kan voort duren. Erkenning dat voortdurende steun aan de Nederlandse aan spraken door Australië de Twee subcommissies van des kundigen zullen zich verder met het probleem bezighouden. De ene zal de financiële kant bezien en de andere zal de kwestie van de Duitse wapenaankopen in Engeland bestuderen. Aan de onzekerheid over het lot van het 9-jarige Belgische meisje Magda de Bruyne is gis termiddag een triest einde ge komen. Door een toeval is het lijkje van het sinds 23 decem ber vermiste kind op 300 meter van het ouderlijke huis in Kort- rijk ontdekt. Volgens een lezing van de ontdekking van het lijkje van Magda de Bruyne is het gevon den in de kelder van een ver laten huis. Een scholier van de technische school, die op zoek was naar een baksteen, drong de tuin achter het verlaten huis binnen. Een merel opmerkend in de kelderopening van het ge bombardeerde huis ging hij de kelder in, waar hij het vermoor de meisje onder steengruis en De Oostduitse (parlement) heeft woensdag een stemmig een wetsvoorstel aan vaard volgens hetwelk Oost duitse mannen van achttien tot I gegevens tellen de Oostduitse Volkskamer strijdkrachten op het ogenblik in totaal ongeveer 200.000 man waarbij dan komen 30.000 man mobiele politie met tanks en pantserwagens, 80.000 man ge- zesentwintig jaar voor militaire wone politie met infanterie-op- oefening gedurende anderhalf jaar kunnen worden opgeroepen. Volgens dezelfde wet kan reserve-dienst voor een periode tot drie maanden per jaar wor den opgelegd aan alle andere mannen tot 35 jaar, en voor een periode tot twee maanden per jaar voor mannen tot 50 jaar, of wat officieren oetreft toi GO jaar. De feitelijke vaststelling van tijdstip en duur van de mili taire dienst wordt verder aan de minister van Defensie overge laten. Minister van Defensie Hoff mann zei in een rede voor de stemming dat de tegenstrijdige ontwikkeling in de beide delen aidus de brief, over vièr geweren, van Duitsland sedert 1945 tot een jachtgeweer en drie revol-een geheel nieuwe toestand had vers. I geleid. De „ere-plicht van de be lli Belize, de hoofdstad van volking om het socialistische Brits Honduras, is dinsdag mee-1 vaderland te beschermen" moest gedeeld, dat Britse soldaten bij nu bij de wet worden georgani- Punta Gorda twee Guatamalteek-seerd zoals dat in elke soeverei- se „vrijheidsstrijders" gevangen ne staat gebruikelijk is. leiding, 400.000 leden van gewa pende fabriekswachten en 53.000 man van de para-militaire „ver eniging voor sport en technolo gie". Hoffmann verklaarde dat Oost- Duitsland bleef bij zijn voorstel len voor wederzijdse bewape ningsbeperking van Oost- en West-Duitsi and en bereid was zich te blijven houden aan de vrijwillige beperking van de hebben genomen. Aangenomen wordt dat negen anderen zich in die plaats schuil houden. De groep overschreed de grens zon dag en haalde te Pueblo Viejo de Britse vlag neer en hees die van Guatemala. Het hoofdbestuur van de Ne derlandse Volksbeweging (een in september 1959 opgerichte poli tieke partij) heeft aan de minis ter van O., K. en W. verzocht in de gelegenheid te worden gesteld door middel van radio en televi sie het woord te richten tot het Nederlandse volk. In zijn brief aan de bewinds man schrijft het bestuur o.m. dat als maatstaf voor het verkrijgen van de door de regering aan een aantal politieke partijen gegeven zendtijd is genomen, dat de hier voor in aanmerking komende partijen m het parlement verte genwoordigd dienen te zijn. ,«."wzjen de grondwettelijke ge lijkheid van alle burgers én ver enigingen komt het ons onrecht- ma tg voor, dat aan bepaalde |eglwnnwenikPriVUeges worden gegeven, welke men aan andere fn0heEtmaftesn'hdie °Pn «lfde taak in het maatschappelijk bestel vullen, onthoudt", aldu„ hoofdbestuur der N.v b Volgens officiële sterkte van het nationale volks leger tot 90.000 man. (In de afgelopen tijd is in Oost-Duitsland een wervings campagne gevoerd waarbij vol gens officiële mededeling een 250.000 jongelieden zich als vrij willigers zouden hebben opgege ven). In de nieuwe wet wordt ook bepaald dat daartoe geschikte vrouwen van achttien tot vijftig jaar tot medische, technische of andere bijzondere dienst in het volksleger verplicht kunnen worden wanneer dat voor de ver dediging nodig is. Uit gewoonlijk betrouwbare bron is vernomen, dat in Indo nesië na de mislukte aanslag op president Soekarno te Makas sar ongeveer 30 mensen, onder wie enkele voormalige minis- tors, zijn gearresteerd. De In donesische regering zou een samenzwering tot een staats greep hebben ontdekt. De arrestaties zijn niet offi cieel bevestigd en in Djakarta is hier niets over gepubliceerd, maar de veiligheidsmaatregelen rond president Soekarno zijn de afgelopen twee weken hijzonder scherp geweest. De meeste arrestaties zijn ver richt onder funciionarissen van de Masjoemi-panij en de socia listische partij, die beide zijn verboden. Tot de arrestanten zouden de voormalige premier Soetan Sjahrir en de sultan van Pontianak behoren ver- het Nu het in het voornemen der regering ligt om aan f). partijen, welke reeds radiozend vi hebben ook nog de ge°eg"n-" heid tc geven door middel van de „wisje propaganda te maken zou aldus zo schrijft het hoofd stuur aan een bestaande billijkheid nog een nieuwe wor' den toegevoegd. „Zulks klemt te meer, daar een aantal politieke partijen, door hun directe binding met bepaalde omroepverenièin gen, hetzij direct hetzij indirect" reeds over de nodige media lie' schikken. Als extra onbillijkheid in deze komt ons nog voor dal deze geprivilegeerde groeperin gen voor het voeren van hun pr0. paganda financiële tegemoetko mingen zullen ontvangen uit de door allen op te brengen luister en kijkgelden", zo besluit het hoofdbestuur der N.V.B. H. M. Koningin Frederike van Griekenland lieeft niet haar doch ters. prinses Sophie en prinses Irene een bezoek gebracht aan Parijs, waar zij de show van de nieuwe collectie van Jean Des- ses bijwoonden. Voor prinses So phie was dit een belangrijk be zoek, daar zij bezig is baar uitzet en haar bruidsjapon uit te kie zen voor haar komende huwelijk met Don Juan Carlos van Spanje. Op de foto zien we koningin Fre derike met prinses Sophie (1.) en prinses Irene (r.). Op de iDuitse wapenhande laar Ernst Wilhelm Springer uit Bad Segsberg (Sleeswijk— Holstein) is dinsdag een bom aanslag gepleegd, aldus heeft de politie in Kiel woensdag meegedeeld. Springer, die sedert 1959 wapens voor Noord-Afrika zou hebben geleverd, ontdekte de bom onder zijn auto in de (Adv.) 19 cent per rol garage. Het was een bom die bij geluid van bepaalde sterkte, b.v. van de automotor, zou ont ploffen. Springer had argwaan gekregen doordat hij een be schadiging aan de garagedeur had opgemerkt. Deskundigen van de politie verwijderden de bom. In het najaar van 1961 is tegen Springer een gerechtelijk onderzoek ingesteld op verden king van wapensmokkel en on geoorloofd gebruik van ontplof bare stoffen. De justitie heeft toen huiszoeking bij hem ver richt. Het wordt voor waarschijn lijk gehouden dat de aanslag het werk was van de geheime Franse organisatie „De rode hand" die in 1956 en 1957 reeds aanslagen pleegde op de firma van de Hamburgse wapenhan delaar Schiüter, die daar zelf echter niet door getroffen werd. Springer zou in nauw contact staan met de voormalige gene- raal-majoor Otto Ernst Remer, die een grote rol speelde bij het verijdelen van de aanslag van 20 juli 1944 op Hitier. stukken steen aantrof. Do onmiddellijk gealarmeer de politie stelde vast, dat het lijkje van Magda de Bruyne was gevonden. De ontdekking ver oorzaakte grote beroering in Kortrijk en de omliggende ge meenten. Na een eerste onder zoek werd het stoffelijk over schot naar het plaatselijke zie kenhuis overgebracht. Het lijkje is gevonden langs een weg, die de Nederlandse speurhond Roy Roland niet heeft gevolgd. Het door de hond gevolgde spoor leidde naar een plaatselijk warenhuis, doch via een andere route. Verondersteld wordt, dat het meisje daarna is ontvoerd en na te zijn vermoord bij duisternis in de kelder van het vernielde huis is gebracht. Wekenlang is de gehele om geving van Kortrijk afgezocht en enkele honderden rijkswach ters hebben een ware klopjacht gehouden. Tientallen perjonen werden ondervraagd en aanwij zingen werden gevolgd van een Nederlandse helderziende en van de Nederlandse speur hond. Resultaten bleven echter uit. Terwijl bossen werden door zocht en overal werd gedregd lag het stoffelijke overschot van het meisje op 300 meter van de ouderlijke woning. Aan de hand van het eerste onderzoek meent men te weten, dat het meisje op de dag van haar ver dwijning om het leven is ge bracht. Volgens later tegenge- sproken berichten zou in Kort rijk een nieuwe verdachte zijn aangehouden. Met de ontdekking van liet lijkje van Magda de Bruyne zijn twee van de vier gevallen van verdwenen kinderen in Bel gië in de afgelopen maand op gelost. Vermist worden nog steeds een 13-jarig meisje, Jc- siane Poumen uit Herstal, en de 13-jarige Marie-Therèse Li- siak uit Roux in de provincie Henegouwen. Josiane Poumen verliet op 5 december de ouder lijke woning, nadat zij een standje had gekregen omdat zij haar schoolrapport had ver valst. Alle nasporingen zijn tot dusverre vruchteloos gebleven. Het tweede meisje wordt sinds begin deze maand vermist. Een 15-jarige jongen, die op 3 janu ari spoorloos was verdwenen, werd enkele dagen later onge deerd in een Brussels station teruggevonden. De verdwijningen hebben in België veel opzien gebaard en in de pers is herhaaldelijk uit drukking gegeven aan de grote ongerustheid onder ouders van jonge kinderen. De laatste weken is ook herhaaldelijk mel ding gemaakt van mislukte po gingen tot ontvoering, waarvan echter de waarheid niet steeds kon worden vastgesteld, doch die de onrust *wel deden toe nemen. Prins Eernhard heeft gister morgen een nieuw bedrijfsge bouw van de hoofdindustriegroep P.I.T. (produkten voor indus triële toepassing) geopend. Hij werd op net vliegveld van Eind hoven, waar hij in gezelschap van zijn adjudant, luit. ter zee G. Pauli, en zijn particulier secre taris, dr. De Graaff, per Friend ship aankwam, door de president van het Philips-concern, ir. F. J. Philips, en de vice-president, ir. Th. >P. Tromp, verwelkomd. De opening vond plaats in de can- tme van het nieuwe gebouw, waar verder o.a. de burgemees ter van Eindhoven, ii. H. B. J. Witte, aanwezig was. De opening uroeg een specta culair karaKter: Aan de Prins werd een beker met vloeibare lucht overhandigd. Hij goot deze Woensdagmiddag heeft Prin ses Beatrix haar vriendin, Renée Roeëll, tegenwoordig mevr. Brad- brookSmith, van Schiphol af gehaald. De Prinses reed in een donkergroene auto het platvorm op om het echtpaar Bradbrook Smith aan de trap van het vlieg tuig uit Parijs persoonlijk wei- kom te heten. Hoewel Prinses Beatrix bijna een uur op. Schiphol vertoefde, bleef zij vrijwel onopgemerkt. Ze liep van de intercontinentale ver trekhal naar de Europa-hal, reed in haar auto over het platform en verbleef vervolgens geduren de drie kwartier ongedwongen tussen de passagiers in het res taurant van de Europa-wachtka mer, waar zij samen met jonk vrouw C. E. B. Roëll (moeder van mevr. Bradbrook) en het echtpaar BradbrookSmith een kopje koffie dronk. Naar bekend trad Renée Roëll op 4 december 1960 te OUowa in liet huwelijk met de rechtskun dig adviseur van het Canadese ministerie van Financiën, de heer T. Bradbrook- Smith. Op dit hu welijk was Prinses Beatrix de voornaamste gaste. Na het gezamenlijk koffiedrin ken begaf Prinses Beatrix, die gekleed was in een donkerblau we jurk, waarover een zwarte jas met bontkraag, zich naar de auto, nam plaats achter het stuur en verliet Schiphol. Jvi'. Roëll bestuurde een andere auto, waarin zij met haar doch ter en schoonzoon de Amster damse luchthaven verliet. In Leopoldstad zijn dinsdag vier transportvliegtuigen voor de Kongolese luchtmacht aan gekomen. De toestellen, drie DC-3's en een DC-4, zijn door de Kongolese regering in Euro pa gekocht. Zij werden door Britse bemanningen uit Brus sel naar Leopoldstad gevlogen. Binnenkort zou nog een DC-4 worden afgeleverd. uit in een bekken, dat daardoor koud werd en waardoor een con tact tot stand kwam, dat een décor uiteen deed wijken. Er werd een enorme foto zichtbaar van het nieuwe gebouw; in deze foto ging een deur open en daar uit kwamen tien meisjes met een tasje in de hand, waarop de namen stonden van de tien afde lingen, waaruit de P.I.T. is samengesteld. Ter gelegenheid van de opening kreeg de Prins van het concern een geheel ge- transistoriseerde industriële tele visiecamera, het nieuwste pi'o- dukt van de P.I.T., ten ge schenke. Na een maaltijd en het bezich tigen van een aantal bedrijfsaf delingen van Philips is de Prins om 16.00 uur uit Eindhoven ver trokken. WESTELIJKE WIND. Een gebied van hoge luchtdruk strekt zich uit van de Alpen via Spanje naar de Azoren. Langs de noordflank hiervan trekken Oceaan-depressies via de Noord zee naar Scandinavië. Ze veroor zaken bij ons een krachtige zuid westelijke wind waarmee zachte en vochtige lucht aangevoeld wordt, waaruit nu en dan regen valt. Een van deze depressies ligt boven Schotland en trekt naar de Noordzee. Zij wordt ge volgd door een rug van hoge luchtdruk, onder invloed waar van vandaag later op de dag en kele opklaringen zullen voorko men. De wind blijft krachtig en ruimt later naar west. In het temperatuursverloop komt wei nig verandering. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot donderdagavond. Opklaringen Veranderlijke bewolking met aanvankelijk plaatselijk nog wat regen. Matige tot krachtige wes telijke wind. Dezelfde temperatu ren als gisteren of iets lagere. DONDERDAG 25 JANUARI n.m. 4.55 5.30 6.10 6.20 Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 4.33 5.08 5.48 5.58 VRIJDAG 26 JANUARI v.m. n.m. Breskens 5.07 5.30 Terneuzen 5.42 6.05 Hansweert 6.22 6.45 Walsoorden 6.32 6.55 ZON MAAN op onder op onder Jan. 25 8.32 17.14 22.18 30.36 26 8.30 17.16 23.22 10.56 27 8.29 17.18 11.17 28 8.28 17.19 0.27 11.39

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1