NACHTKLUIS Provinciaal nieuws Wie adverteert een moord BUITEN ONZE KANTOORUREN ROTTERDAMSCHEBANKnv De Twentsche Bank opent haar nieuw Bankgebouw te Terneuzen AGENDA TERNEUZEN AXEL BIERVLIET. BOSCHKAPELLE. De Twentsche Bank N. V. is een nieuw gebouw rijker gewor den en heeft hiermede het aan zien van de oude Herengracht te Terneuzen zeer verfraaid. Na de officiële opening, die burgemees ter mr. H. Hijpstra verrichtte en die werd bijgewoond door talrijke vooraanstaande figuren uit han del en industrie van Zeeuws- Vlaanderen, volgde een receptie waarop de uitgeoreiue Clientele van haar belangstelling blijk gaf en de directeur van het kantoor Terneuzen, de heer P. Loof en zijn personeelsstaf met de ope ning van dit nieuwe bankgebouw gelukwenste. Tal van ontvangen bloemstuk ken gaven aan deze opening een fleurige aanblik, terwijl talrijke gelukstelegrammen binnen kwa men. Tijdens de toespraak die de heer Loof t.g.v. deze feestelijke opening tot de aanwezigen richt te, overhandigde deze aan bur- gemeeser Rijpstra een deposito boekje, waarop als eerste inlage ƒ100 was geboekt. Hij verzocht de burgemeester dit aan de 17.000ste inwoner of inwoonster t.z.t. te willen uitreiken. De heer F. Hagenaar, procu ratiehouder, die op deze bijeen komst de honneurs waarnam verwelkomde de talrijke bezoe kers, o.w. wij opmerkten: het college van B. en W. en gemeen tesecretaris de heer A. J. Dees, jr. R. H. van Krevelen en H. A. A. baron Collot d'Escury, resp. voorzitter en vice-voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Zeeuwsch-Vlaande- ren, architect, aannemers en on deraannemers en het personeel van het kantoor Terneuzen der Twentsche Bank. Openingsrede burgemeester mr. H. Rijpstra. Burgemeester mr. H. Rijpstra die hierna het woord verkreeg sprak de volgende openingsrede: ..Het oorspronkelijk slechts klei ne plattelandsplaatsje Ter Nose, in de loop der tijden uitgegroeid tot de stad Terneuzen, heeft in de jaren na de laatste wereld oorlog een aanzienlijke gedaan teverwisseling ondergaan. Nadat reeds enkele jaren te voren de beslotenheid der oude stadskernen was doorbroken ont stond op voorheen agrarische gronden, waarop zich enkele echt Zeeuws-Vlaamse boerderijen be vonden, een nieuw en fraai stadsgedeelte, waarin een groot aantal woningen huisvesting biedt aan de gestaag groeiende bevolking, welke meer en meer in industriële activiteiten bezig heid vindt. :Het beeld van de oude binnen stad onderging eveneens een in grijpende verandering. Woon huizen werden getransformeerd in pakhuizen en zakenpanden of oor andere niet typische huis- vestingsaoeleiaiden ingericht. Als gevolg hiervan werden in de af gelopen twee jaren ruim 40 wo ningen aan de huisvestingsmoge lijkheid onttrokken. Reeds jaren bestaande winkels werden op zó ingrijpende wijze gerestaureerd, •dat het gehele stadsbeeld ver anderde. Om met deze ontwikke ling gelijke tred te houden, ja zelfs om deze, waar gewenst, enigszins te stuiten, werd door de raad der gemeente aan een stedebouwkundige opdracht ge geven een practisch plan voor sanering der oude binnenstad op te stellen. Bij al deze veranderingen heb ik de neiging te denken aan het bekende Latijnse gedicht van Ovidius „De Metamorphosen" en ik zou wel wensen, dat een nieu we dichter opstond om „door zijn geest aangedreven gestalten, in nieuwe lichamen veranderd, te bezingen", de metamorphose van Terneuzen in poëzie of proza te beschrijven. Deze verandering geldt ook voor de plek waar wij ons thans bevinden. Het door diverse gene raties bewoonde burgerwoonhuis aan de Herengracht 7 en 8 ver dween en een fraai nieuw pand zal de herinnering aan wat er was spoedig doen vervagen. Het merkwaardige hierbij is. dat ook reeds in het verleden deze plek bepaalde zuigkracht kon uitoefenen op financieel ge interesseerde personen, want ik heb begrepen, dat één der eerste bewoners van de Herengracht no. 7 een zekere Simon F. P. Wijnman was, handelaar in of ïecten, terwijl van 5 februari 1932 tot 5 maart 1934 de belas tingambtenaar Van der Maden deze grond heiligde. Hetzelfde geldt overigens voor het afge broken pand Herengracht 8, waar van 26 april 1913 tot 29 mei 1933 een ontvanger van 's Rijks Belas tingen woonde. Het lijkt mij niet toevallig, dat dit nieuwe bankgebouw gepro jecteerd werd op de grens van het oude en het nieuwe Terneu zen. Een groot naambord getuigt dat hier de Twentsche Bank is gevestigd, terwijl een helblauwe verlichting ook in de duisternis van de wereld de naam van de „Twentsche Bank" des avonds koog wil houden. De rugzijde gewend naar de oude stad, nog immer centrum onzer levendige gemeente richt de voorzijde de fiere blik op het «zich ontwikkelende Terneuzen, zij het dan ook dat het perspec tief enigszins wordt doorbroken ""door het grote ambtelijke com plex aan de overzijde. Met veel genoegen heb ik ge volg gegeven aan het verzoek dit prachtige gebouw officieel te openen. Wij zijn er trots op, dat in onze gemeente het bankwezen goed is gerepresenteerd en het verheugt mij te mogen opmerken dat Uw oude onderneming daarbij een betekenisvolle rol vervult. Het stemt tot voldoening, dat middelen beschikbaar konden worden gesteld om de huisves ting op deze fraaie wijze aan te passen aan het gewicht van Uw brede activiteit. Het nieuwe complex immers is een imposant en mooi afgewerkt geheel. Indien ik het wel heb is Uw bank niet alleen voor Terneuzen van belang, maar evenzeer voor de omgeving, waar verschillen de mensen van Uw instelling ge bruik maken. Namens het gemeentebestuur te mogelijkheden tot industriële j ontwikkeling die voor Terneuzen j in het verschiet liggen door aan- 1 wijzing als ontwikkelingskern. i Ook schonk hij aandacht aan het grote uitbreidingsplan dat de I bouw van een nieuwe zeesluis en j binnenvaartsluit omvat en die in 1967 haar beslag zal krijgen. Op zeer optimistische wijze schetste de heer Moltzer toen j het achterland van Terneuzen. Dit achterland bevatte volgens hem niet alleen Zeeuws-Vlaande- ren, doch ook Oost- en West- Vlaanderen van België, Noord- j West-Frankrijk en Parijs. De omgeving van het nieuwe kan toor zal i.v.m. het nieuwe ka naalplan een wijziging onder gaan: de 130 jaar oude sluis zal verdwijnen, het water worden gedempt, de Axelsebrug, over welker bestemming de heer Moltzer nog in het onzekere ver keerde, zal eveneens verdwijnen. Terloops memoreerde de heer Moltzer nog het feit dat de heer P. Loof reeds gedurende veer tig jaar het bankwezen diende. Deze heeft, in alle bescheiden heid, dit feit echter verborgen willen houden. van het kantoor Terneuzen, heer P. Loof. Deze gaf een overzicht van de gebeurtenissen die voorafgingen aan het tot stand komen van het prachtige bankgebouw. Begin april 1915 werd tot correspon dent van de Nederlandsche Bank benoemd de heer L. J. Geelhoedt. Op advies van de heer mr. G. J. Sprenger, de toenmalige agent van de Nederlandsche Bank te Middelburg, werd hij lid van de Vereniging voor de effectenhan del in de provincie en deed onder de naam Geelhoedt's Effecten kantoor effectenzaken. Wijlen de heer Geelhoedt zal er geen flauw vermoeden van hebben gehad, dat hij, daarmede de grondslag heeft gelegd voor een vestiging van de Twentsche Bank te Ter neuzen, hoewel hij al zijn aan- en verkopen van effecten via de Twentsche Bank te Amsterdam verrichtte. Na zijn overlij den in 1941 werd dit kantoor door de heer Loof voortgezet en op 15 januari 1948, na heel pret tige onderhandelingen met de heren Rosingh en Burgerhout, overgedragen aan de Twentsche Bank. de zegde hij dank voor de officiële opening. Dit nieuwe gebouw is e-n mijlpaal in de geschiedenis van kantoor Terneuzen. Onge twijfeld zal deze representatieve en efficiënte behuizing ertoe bij dragen, dat de taak, die de Twentsche Bank zich gesteld heeft, beter dan ooit kan vervuld worden. De heer Loof besloot zijn toe spraak met woorden van dank aan het adres van architect, aan nemers en onderaannemers voor het mooi en degelijk opleveren van dit fraaie bankpaleis, als mede aa nde heer De Roo en de heren van de P.T.T. voor hun medewerking. Het skelet van het fraaie ge bouw bestaat voornamelijk uit beton, dat geheel is weggewerkt. Grote blauwe neon-letters in de voorgevel laten bij avond tot jn wijde omtrek zien dat hier de Twentsche Bank gevestigd is. De voorgevel is uitgevoerd in travertin, de dubbele deuren geven aan het geheel een grootse allure. In de benedenruimte zijn de kluizen, alsmede centrale verwarmingsketels geplaatst. Er is een nachtkluis, waarin cliëntèle na kantoortijd geld en geldswaardige papieren kan de poneren. Beneden bevindt zich ook de notariskamer, couponka- ïers, iprivêkantoor, bezoekers kamer, het archief, kantoorbe hoeften, garderobe, toiletten en een kleine keuken. Op de begane grond bevindt zich rechts van de hall de utra-moderne balie met de door sëcurit afgeschermde kassiers-loge op een fond van travertin. Onder de balie bevin den zich aan de binnenzijde prachtig weggewerkte opberg- kasten. De overige ruimte wordt ingenomen door de vele bureaus der employé's. De lambrizering is van teakhout met een afwerk- lijst van bengeé. Het overige houtwerk is beschilderd met zachte tinten. Het kantoor heeft een omroepsysteem waarvan de installatie werd verzorgd door' de firma G. de Jonge te Axel. Hoofdaannemers van het gebouw waren de Gebr. Simons alhier. (Advertentie) Het is thans mogelijk ook t geld, chèques en andere waarden in veiligheid te brengen. Het risico dat aan „thuis bewaren" is verbonden behoeft dan ook niet te worden genomen. Onze nieuwe biedt e diefstal absolute inbraak. beveiliging Kantoor Terneuzen De architect, de heer L. \V. Ko/.ek r:\ns, overhandigde aan de heer P. Loof de sleutels van het nieuwe bankgebouw. van Terneuzen moge ik U met deze nieuwe aanwinst hartelijk feliciteren. Het zal voor de leiding van Uw bedrijf verheugend zijn, dat het lang voorbereidende werk thans eindelijk voltooid is en het moet voor de directeur en zijn medewerkers een dagelijks ge noegen zijn hier de dagtaak te mogen volbrengen. Daar een mens van nature ijdel is, heb ik een blik gewor pen in de „bankspiegel", de jubi leum-uitgave ter gelegenheid van Uw 100-jarig bestaan. Op pagina 52 van dit aardige boekje lees ik, „dat een auto handelaar zijn auto voor eigen gebruik gratis heeft. Dat de schoeninkoper zijn molières tegen een gereduceerde prijs ontvangt, maar dat de directie van een bank nimmer met een extra aanbieding komt van een partij tje bankpapier voor haar mede werkers. Nimmer immers zal men zeggen: kom heren, die hon derdjes zien er wat smoezelig uit, die kunnen wij onze cliënten niet goed meer geven, pakt U ze maar mee". Deze opmerking typeert m.i. op juiste wijze Uw instelling en Uw werk. Zulks behoeft echter niet uit de sluiten, dat men bij een eventueel overvloedig bezit der hierbedoelde biljetten be vreesd moet zijn daaraan geen bestemming te kunnen geven. In een gemeente als de onze zijn er altijd belangen, welke finan- ?iële steun vragen en ik ben blij, lat wij hebben mogen ervaren, lat U ook op dit punt medewer king wilt geven aan de juiste nbouw van onze stad. Prettig vind ik het dit eens bij deze ge- egenheid te mogen zeggen. Ten besluite van deze korte •n opzettelijk wat luchtig gehou- ien toespraak moge ik de wens litspreken, dat het Uw bank in haar activiteiten, ook plaatse- ïk, in alle opzichten goed mag ;aan. En hiermede verklaar ik lit gebouw voor geopend." Na het uitspreken van deze ■ede verwijderde de burgemees- er de Terneuzense vlag die aan- .ebracht was voor één der deu- en achter de balie, waardoor •en gedenkraam te zien was, oorstellende het Twentse ros, :ijnde het wapen dat de Twent- che Bank voert. Dit raam was en geschenk van de gezamen- ijke aannemers. Met de onthul ing hiervan was de officiële opening geschied. De heer H. Moltzer, rayon-di recteur der Twentsche Bank, schetst de historische ontwik keling van Terneuzen. De heer H. Moltzer, rayon directeur der Twentsche Bank N. V. te Rotterdam, schetste de ïistorische ontwikkeling van Terneuzen als voorhaven van Gent. In 1870 werd hiermede een 1 begin gemaakt door aansluiting op het Europees spoorwegnet net de lijnen GentTerneuzen en MechelenTerneuzen. Het aantal inwoners bedroeg in 1871 nog geen 4000, in 1912 ruim 9000 en nu, 50 jaar later bijna 17.000. De heer Moltzer schetste de gro- De gemeente doet, aldus de heer Moltzer, haar best de storm achtige ontwikkeling van Ter neuzen bij te houden, wij doen dat ook, maar, zo vervolgde de directeur, „als 't effe kan", wil len wij ze vóór blijven De be langrijkheid van deze dag heeft burgemeester Rijpstra onder streept door de officiële opening te willen verrichten. De heer Moltzer overhandigde de heer Loof hierna een sleutel, waarmede alle deuren van het gebouw kunnen worden geopend. Met deze symbolische handeling vond de officiële opening aan directeur P. Loof plaats. Architect L. W. Rozekrans roemt samenwerking van van aannemer en onderaan nemers. De architect, de heer L. W. Rozekrans, dankte hierna allen die op enigerlei wijze aan het tot stand komen van dit gebouw hun krachten hadden gegeven, afzon derlijk. In 't bijzonder roemde hij hierbij het werk van het schil dersbedrijf. H. J. Hoebé te Axel. Algemeen overzicht en slot woord van de heer P. Loof, directeur van het kantoor Terneuzen der Twentsche Bank. Als laatste spreker werd het woord gevoerd door de directeur Aanvankelijk beseheiden be gonnen in het oude kantoortje van Geelhoedt's Effectenkantoor met de heren Hagenaar en Jan sen .groeide dit kantoor vrij snel, zodat moest worden uitgezien naar grotere-behuizing. Dit werd gevonden in het pand van dë familie Scheele aan de Markt al hier. Vrij spoedig kon .dit kantoor op eigen benen staan en werd naast de heer Hagenaar procuratie verleend aan de heer Jansen. De gestadige groei hield steeds aan en de bank ging mee met de ontwikkeling van Terneuzen. Het aantal medewerkers nam toe en ook het kantoor aan de Kersstraat 15 bleek weldra te klein voor behoorlijke huisves ting en ontvangst der clientèle. De rayon-directie te Rotter dam was hiervan ook overtuigd. De heer Loof betuigde woorden van dank aan het adres van de heren mr. Vlug en mr. Kodde voor de grote steun van hen on dervonden bij het bepleiten van de noodzaak van het stichten van een nieuw kantoor te Ter neuzen. Hij dankte vervolgens ook de hoofddirectie voor het mooie nieuwe gebouw, waarvan hij zeide te hopen en vertrouwen er met veel jsueces werkzaam te mogen zijn. Ook burgemeester Rijpstra DODELIJK ONGEVAL De 7-jarige Jacob Schouwen- berg is maandagmiddag in de na bijheid van zijn ouderlijke wo- I ning aan de Patersweg te Dor- j drecht door een vrachtwagen ge-1 grepen. Het kind was op slag j dood. De jongen stak vanachter een geparkeerde auto plotseling de drukke Patersweg over. WOENSDAG 24 JANUARI. TERNEUZEN: Luxor-Theater, 8 uur: „Het purperen masker''. DONDERDAG 25 JANUARI TERNEUZEN-, Concertgebouw, 7.30 uur: Ontspanningsavond L. J. G. en Z. P. M. 54) (Nadruk verboden.) XIV UITSTAPJE IN HET VERLEDEN Na een nacht sporen stapte inspecteur Craddock aan een stationnetje in de Schotse Hooglanden uit. Hij stond even verbaasd, dat die rijke mevrouw Goedler hulpbehoevend die kon kiezen tussen een def tig huis in Londen op eerste stand, een buitengoed in Hamp shire en 'n villa in Zuid-Frank rijk, dit afgelegen oord in Schot land voor verblijfplaats had ge kozen. Hoe afgezonderd zat ze hier, ver van vele vrienden en van iedere afleiding! Wat een leven van eenzaamheid moest dat zijn! Of zou ze wellicht te ziek zijn om zich iets van haar omgeving aan te trekken? Er stond een auto op hem te wachten. Het was een grote, ouderwetse Daimler met een chauffeur op leeftijd. Het zon netje scheen vrolijk en de in specteur genoot van de rit van meer dan veertig kilometer door dit mooie landschap, al verwon derde hij zich dan over zoveel verlatenheid. Een opmerking tegenover de chauffeur ver schafte hem enig licht. O Door AGATHA CHRISTIE „Zij heeft hier als meisje ge woond, meneer. Ja, zij is de laatste van haar geslacht. En zij en meneer Goedler hebben zich hier altijd gelukkiger ge voeld dan ergens anders, al kon hij zich niet dikwijls uit Londen vrij maken. Maar als hij hier was, waren ze zo blij en zorge loos als een stel kinderen". Toen de grijze muren van het oude slot in zicht kwamen, leek het Craddock of de tijd had stil gestaan. Een bejaarde butler ontving hem hoffelijk. Nadat hij zich gewassen en geschoren had, kwam hij in een ruim ver trek waarin een groot houtvuur brandde en waar hem een uit voerig ontbijt werd voorgezet. Daarna verscheen een rijzige vrouw van middelbare leeftijd in verpleegsterscostuum, die zich voorstelde als zuster Mc Clelland. „Mijn patiënte is ge reed om u te ontvangen, me neer Craddock. Zij ziet uw komst zelfs met belangstelling tegemoet". „Ik zal mijn best doen, haar niet te agiteren, zuster", beloof de Craddock. „Laat ik u even voorbereiden. Mevrouw Goedler lijkt ogen schijnlijk nog vrij gewoon. Ze babbelt dan met plezier maar dan opeensbegeven zich haar krachten Waarschuw DE VEERDIENST RUiXINGEN—PERKPOLDES De minister van Verkeer en Waterstaat heeft nog geen toe stemming verleend voor een ge ringe uitbreiding van de veer dienst KruiningenPerkpolder op enkele dagen per week. De minister wil de diensten op zon dag niet uitbreiden. Dit hebben Gedeputeerde Sta ten van Zeeland gisteren opge merkt naar aanleiding van vra gen van leden van Provinciale Staten bij de behandeling van de ontwerpbegroting voor 1962. Voorts deelde G. S. mede, dat de veerpont „Dordrecht" verbe terd zal worden, waardoor deze bij stormweer minder snel uit de vaart genomen behoeft te wor den. De verbouw zal ongeveer zes weken duren. Door het aanbren gen van peilers bij de aanleg plaatsen is de vaarmogelijkheid reeds belangrijk uitgebreid, al dus. G.edep. Staten. Teraardebestelling de heer D. Bilt. Gistermiddag vond alhier op de algemene begraafplaats de teraardebestelling plaats van de j.l. vrijdagavond op zo tragische wijze om het leven gekomen heer D.' But. De grote belangstelling, die zo wel voor de rouwdienst in het gebouw „De Schakel" bestond, alsmede de velen die op de be- mij dan dadelijk. Zij leeft name lijk bijna helemaal op morfine. Meestal dommelt zij zo'n beetje. Daarnet heb ik haar, in afwach ting van uw bezoek, een extra stimulans gegeven. Zodra die is uitgewerkt, raakt zij half buiten bewustzijn". „Ik begrijp het, zuster McClel land. Is het u veroorloofd mij de juiste stand van haar ge zondheid mede te delen?" „Zeker, inspecteur. Zij is lang zaam stervende. Zij heeft mis schien nog maar een paar weken te leven. Wat haar eigen lijk in het leven houdt, dat is haar sterk levensinstinct, haar vreugde en verlangenDat moge vreemd klinken voor iemand, die haar halve leven al hulpbehoevend is en de laatste vijftien jaren niet meer buiten is gekomenmaar tóch is het zo. Mevrouw Goedler is nooit sterk van lichaam geweest, maar zij bezit een wonderbaar lijk krachtige geest". Met een glimlach voegde zij er bij„En zij is nog een lieve, charmante vrouw, dat zult u wel zien". Craddock werd daarna naar een grote slaapkamer gebracht. Ook hier brandde een haard vuur. In een groot bed, met fraaie antieke hemel en gordij- i nen, lag een oude dame. Of schoon ten hoogste zeven of |acht jaren ouder dan Letitia Blacklock, was zij van een broosheid, die haar ouder deed schijnen dan ze was. Haar witte haar was met zorg opgemaakt. Een bedjasje van matblauwe wol bedekte hals en schouders. !Haar gezicht vertoonde pijn lijke, doch tevens lieflijke trek- i ken. En wonder genoeg be graafplaats aanwezig waren, be wezen de populariteit waarop de overledene tijdens zijn leven kon bogen. De rouwdienst werd geleid door Ds. S. A. Vis, Doopsgezind predikant, te Aardenburg. Nadat de laatste tonen van het Largo van Handel op het orgel geklon ken hadden, sprak Ds. Vis het votum en de liturgie en ging hierna voor in gebed. Als teksten voor zijn hieropvolgend herden kingswoord las de predikant Psalm 103, Joh. 5 14 en Cor. 2, hoofdstuk 5 17. Onder de aanwezigen, die deze plechtigheid bijwoonden, bevon den zich burgemeester mr. H. Rijpstra en oud-burgemeester mr. P. H. W. F. Teilegen. Op de begraafplaats werden woorden ten afscheid gesproken door familieleden; de heer J. de Waal sprak namens het reis- comité Ouden van Dagen; een bestuurslid namens de afdeling Zeeland van de Bond van Foto grafen. Ds. Vis sprak na gebed de be grafenisliturgie uit, waarna door verwanten en vrienden bloemen op de kist werden gestrooid. Nederlandse Vereniging; van Suikerzieken. In het Gesellenhuis hield de af deling Oost Zeeuws-Vlaanderen van deze vereniging een algeme ne leden- en propagandabijeen- komst, welke in het teken stond merkte Craddock een ondeu gend lichtje in haar bijna uitge doofde blauwe ogen. „Dat vind ik verbazend inte ressant", begon zij. „Wilt u wel geloven, dat ik niet vaak de po litie op bezoek krijg? Ik heb ge hoord, dat Letitia Blacklock zo ellendig is geschrokken van die roofoverval. Hoe maakt die lieve Blackie het nu op het ogenblik?" „Uitstekend, mevrouw. Zij verzocht mij haar hartelijke groeten aan u over te brengen". „Wat hebben we elkaar an ders in lang niet gezien! Al vele jaren schrijven we elkaar alleen met Kerstmis. Ik heb haar na de dood van Charlotte nog ge vraagd of ze hier hij me wilde komen, maar ze schreef, dat het na zo lange tijd wel eens een teleurstelling zou kunnen blijken. Blackie is altijd zo ver standig geweestEen jaar ge leden heb ik hier eens een oude schoolvriendin bij me gehad, maar mijn hemeltje!Zij glimlachte. „Wij hebben ons dóód zitten vervelen. Toen we klaar waren met al onze„Zeg weet je nog wel's?", hadden we geen enkel punt voor conversa tie ftieer. Afschuwelijk was dat Craddock begreep, dat hij haar maar even moest laten praten, vóór hij met zijn vra gen kon beginnen. Hij wenste eerst iets van de sfeer te leren kennen die tussen het echtpaar Goedler en juffrouw Blacklock had bestaan. (Wordt vervolgd.) van het feest, dat het 40 jaar geleden is, dat voor het eerst met succes insuline werd toegepast, door de geneesheer Frederik Ban ting. De heer Uit de Willigen sprak de ruim 50 aanwezigen toe en in het bijzonder dr. D. Dorrepaal en de heer N. Bioemendaal. Nadat behandeling van de huis houdelijke zaken was afge daan belichtte dr. Dorrepaal op duidelijke wijze de noodzaak van dieetvoorschrift en dosering bij toepassing van insuline. Vóór de ontdekking van de insuline was de suikerziekte onoverwinnelijk. Sedert 11 januari 1922 toen. de insuline zodanig was geconcen treerd dat deze met succes kon worden toegepast, kan de suiker patiënt weer een vrij, normaal leven leiden. Voor ouderen is het nu zelfs mogelijk tabletten te ge bruiken, waardoor de injectie in vele gevallen kan worden wegge laten. Spreker wees er echter op, dat de patiënt zich onder alle om standigheden aan de voorgeschre ven leefregels dient te houden. Hij besloot causerie met de sui kerzieken de raad te geven, lid te worden van de N. V. S. om, sa men met de medici, een sterke eenheid te vormen voor een zo goed mogelijke behandeling, van de suikerziekte. De algemeen secretaris van deze vereniging, de heer N. Bioe mendaal, hield een toespraak over „Solidariteit". De maand januari. 1962. is voor ons een historische maand, zo zei hij, omdat het dan 4G jaar gele den is dat de insuline werd ont dekt. Al het andere, dan het voorge- schrevene, is schadelijk voor de patiënt en hij wees er met klem op om toch vooral niets te doen zonder raad van de adviescom missie van de N. V. S. Het ledental van de N. V. S. groeit voortdurend en bedraagt nu 21.100. Een bewijs, dat de vereniging een belangrijke plaats inneemt. Hierna werd een film vertoond „Bos en tuin" over uitzending van suikerzieke kinderen. Uitvoering L.J.G. en Z.P.M. In» „Het Oude Raedthuijs" ga ven bovengenoemde verenigingen hun jaarlijkse ontspannings avond, waarvoor veel belangstel ling was. De voorzitter, de heer W. Ver- planke, verwelkomde in zijn be groetingswoord o.m. burgemees ter A. P. Kostense en zijn echt. genote, alsmede ds. W. S. Elven- huis. Elen orkestje o.l.v. Jan Antho- nisse speelde verschillende popu laire wijsjes, die bij de aanwe zigen erg in de smaak vielen. Johan Dhondt en Bram Vogelaar zongen hierbij op niet onverdien stelijke wijze. Vóór de pauze werden nog ver schillende schetsjes opgevoerd door Daan Dekker, Ko de Regt en Kitty Verplanke. Na de pauze werd opgevoerd het toneelspel in drie bedrijven: „Nieuw leven". Mej. A. Vereruijsse uit Schoon- dijke, presidente van de Z. P. M., sloot de uitvoering, die a.s. zater dag te Schoondijke herhaald zal worden. Jaarvergadering „Helpt El kander". De plaatselijke onderlinge var kensverzekering „Helpt Elkan- pe twee avonden de. Te Wass H. J. Zw diploma, steid tot •Schiedam. Sen liat Schipper de „Voinari uit Hardinx zijn vrouw om één uui tuur beleef maar op een veror den gered De „Volt kanaal Gei de kade v landaise kiezen, lag het scl se kanaal ting Axe veel vaa; oever wi de schippi stond, doe boord wei Op haa schipper wierp ha; kon grij Bogaart haar aan de „Volh uit voer kade van komen. In per de mi vrouw in Het schip sterke waarbij van het Inmiddels kade geme boot uit vrouw te lerlaatste vrouw, ding" en gekomen tie redden Op 8 echtpaar wels zijn ren. De men en

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 2