Mislukte aanslag op koning van Nepal Voorlopig geen Brits wapenleveranties aan Indonesië Deg evolgen voor Israël van de E.E.G. Demonstraties in Perzië Gaat Australische regering overstag? HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ÜEM-aanbod! MDINATIE KLEIDING woensdag n Eeckhout TIKELEN WOENSDAG 24 JANUARI 1962 18e Jaargang Nr 5505 ROESLAN ARDOELGANI OVER NIEUW-GUINEA ARRESTATIES TE MAKASSAR GUINEA Samenkomst Welensky-T sjombe NIEUWE ONGEREGELDHEDEN IN CARACAS Radio de Koek DE POKKEN IN EUROPA ONTPLOFFING OP FRANS SGHIP ZON- ei MAANSTANDEN sh koken en lien guldens! e meest moderne gaan koken: oet u een werkelijk Niet alleen ideaal fornuis plus anschaffen voor g, maar bovendien >nder enige eplaatst en benodigde ngte van 10 m niet spaart u vele Daarom is het nu elektrisch koken m n- COIieOJ 4251 lilMltiiiiüUiUiiilMifiilin.tiiiiyiiiiMW* sa 1,25 per 500 ganu» g 2,50 per 580 gram g 1,75 per 500 gram g 2,per 500 gram j 5 per K.G. Sieenbergenlaan 2 liiilllililiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiimiiiiiiiiir J DE SANDE Wolda en de Oude it Zuid West-Drenthe rde water vrijwel niet >eien en enkele straten tadsdeel begon te over- De inwoners van Mep- en dat bij aanhouden "ïoge water de toestand nber 1960 zich zal her een groot deel van de r onder water zal ko- taan eppeler Diep kan sinds ee gistermiddag niet en op het Zwarte Wa- lat in dit buitenwater, open verbinding staat IJsselmeer, het peil te as opgelopen. Thans ia de stroomsluis te water van het Meppe- afgelaten in de boezem Waterschap Vollen- t bracht enige verlich- Zwartsluis, waar gister- de Dwarsstraat en de ade door het Meppe- pwater werden over- Enkele bedrijven lie- onder water. Frankering bij abonnement: Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6.- per kwartaal- per maand ƒ2,-: per week 4S ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J van de Sande te Terneuzen EERSTE BLAD Advertentiepriis per mm 16 ct; minimum per advertentie f 2.40 Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels f 1 10. Iedereregel meer 22 ct Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. (Adv.) De Nepalese radio-omroep heeft meegedeeld dat maandag j.l. een mislukte moordaanslag op koning Mahendra van Nepal is gepleegd. Er werd een bom geworpen naar zijn auto. Volgens dè Nepalese radic- omroep werd de aanslag in Oost- Nepal gepleegd. De koning werd niet gewond. De vorst was met zijn auto op weg naar Janakpoer, in het dis trict Mohtari, waar hij een open bare bijeenkomst zou toespreken. Janakpoer ligt ongeveer veertig kilometer ten noorden van de grens tussen India en Nepal. De radio meldde dat een aan tal arrestaties is verricht. Ver dere bijzonderheden werden niet verstrekt. Tegenstanders van het huidige koninklijke eenmansbewind zijn in december 1961 guerilla-actics in Nepal begonnen. De 41-jarige Mahendra heef: sinds 1955 het bewind over do Himalaja-staat Nepal gevoerd. De koning heeft het land kort geleden gewaarschuwd dat .ver raders, die zich op buitenlands gebied bevinden, pogen zich van de macht in Nepal meester te maken". Hij noemde de naam van het betrokken land niet, doch poli tieke waarnemers in Katmandee menen dat zijn uitlating sloeg op India, waarheen vele tegenstan ders van het persoonlijke bewind van de vorst zijn uitgeweken. Koning Mahendra heeft in ,cs Volgens diplomatieke kringen heeft Engeland Nederland mee gedeeld dat liet een verbod heeft afgekondigd voor verdere wa penverkopen aan Indonesië. Maar, zo werd gezegd, er zijn geen belangrijke wapenleveran ties meer uit te voeren en het verbod zou op dit, ogenblik dus weinig praktische betekenis hebben. De Britse regering wachtte met het verbod tot de laatste twee van een order van 18 Fai- rey Gannet-vliegtuigen vorige week naar Indonesië werden overgevlogen. De Nederlandse ambassadeur in Londen, baron Bentinck van Schoonheten, heeft gisteren de Britse onder-minister van Bui tenlandse Zaken, Heath, bezocht. Volgens een Nederlandse woord voerder werden evenwel alleen kwesties van de gemeenschappe lijke markt besproken. De Britse onderminister van Buitenlandse Zaken, Edward Heath, heeft dinsdag bekendge maakt, dat de Britse wapenleve ranties aan Indonesië tijdelijk zijn gestaakt. Hij deelde het Laf erhuis mee, dat de Britse regering zich genoodzakt heeft gezien, bij wijze van tijdelijke maatregel die van kracht is tot de kwestie-Nieuw-Guinea is op gelost, de uitvoer van wapens en andere militaire uitrusting aan Indonesië te staken. Een uitzon dering zal worden gemaakt voor het afdoen van een lopende or der betreffende grondradar. In zijn verklaring zei Heath dat de Britse regering zich ern stig bezorgd maakt over de ge vaarlijke spanning tussen Indo nesië en Nederland om Westelijk Nieuw-Guinea. ,.Wij hopen op recht, dat een regeling door mid del van onderhandelingen tot stand zal komen. De Britse rege ring steunt de stappen die hier toe worden genomen.'' De Britse regering waakt er zorgvuldig voor, niets in deze delicate situatie te ondernemen, dat de spanning in het betrok ken gebied zou kunnen doen toe nemen en de mogelijkheid van een gewapend conflict vergro ten." Het Engelse besluit om de leve ring van oorlogsmateriaal aan Indonesië „tijdelijk'' stop te zet ten, is genomen na overleg met Nederland, doch betekent geen radicale verandering van de En gelse politiek, aldus werd in wel ingelichte kringen te Londen ver klaard. Do Engelse regering wil alles vermijden wat de spanning tussen Nederland en Indonesië kan doen toenemen en wenst evenmin een ongunstige weer slag van haar maatregelen in Nederland. Zij is echter van mening, dat zij om commerciële, doch vooral om politieke motie ven, niet voorgoed dient af te 7:on van wapenleveringen aan In donesië. Evenals andere Weste- 'ke landen wil Engeland voor komen, dat communistische lan den een monopolie van wapen leveringen aan Indonesië verkrij gen en daardoor in dat land hun reeds grote invloed nog zouden versterken. Ook vreest men, dat Engeland door een weigering om bij te dragen tot een versterking van het defensieve vermogen van Indonesië, afbreuk zou doen aan de sympathie, die het Westen ge niet bij de leiding van de strijd krachten in Indonesië. Voor het overige zo werd verder verklaard heeft de En gelse regering er steeds op aan gedrongen de toezegging te krij gen, dat aan Indonesië geleverd oorlogstuig niet zal worden ge bruikt voor agressieve doelein den. Zij heeft er tevens zorgvul dig op toegezien, dai. aan Indone sië geen wapens weiden geleverd, die voor zulks doeleinden zouden kunnen worden gebruikt. In dit verband werd er de aandacht op gevestigd, dat de aan Indonesië geleverde „Gannef-vliegtuigen slechts een beperkte actieradius hebben en niet van nut zijn bij eventuele operaties tegen West Nieuw-Guinea. Zij zijn alleen bruikbaar voor de kustverdedi ging- GEHEEL BRITSE ATOOM-DUIKBOOT Op de werf van Vickers-Arm strong in Barrow-in-Furness in Engeland is maandag de kiel ge legd voor de eerste atoomduik- boot van geheel Britse makelij. Het schip, de „Valiant" zal min stens 20 miljoen pond sterling kosten; de kermiitnisting aan boord wordt vervaardigd door Rolls Royce. Op de foto zien we het eerste stukje van de onderzeeboot op de helling het gewicht van dit „partje" is iets meer dan 60 ton. december 1960 het Nepalese par lement ontbonden, waarna hij een persoonlijk bewind ging voe ren. De meeste Nepalese bannelin gen in India maken deel uit van het Nepalese congres, dat tot die datum de regeringspartij was. Er zijn echter ook aanhangers van voormalige oppositiepartijen bij. De in december 1960 afge zette premier was Koirala. Nadat de koning ontslag had verleend aan de (socialistische) regering-Koirala werden de pre mier en hot grootste deel der vooraanstaande Nepalese poli tieke leiders aangehouden. In januari 1961 verbood de vorst alle Nepalese politieke partijen. Van betrouwbare zijde is dins dag te Katmandoe vernomen dat zeven personen, die ervan verdacht worden de hand in de aanslag te hebben gehad, zijn gearresteerd. Van dezelfde zijde wordt nog vernomen dat, kort voordat de koning in de plaats Biratnagar aankwam, een mislukte poging was gedaan om een houten brug, waar hij over heen moest, op te blazen. Volgens berichten uit Patna, in Noord-India, had men vrijdag j.l. te Janakpoer vastgesteld dat er een lading springstoffen was aangebracht onder het spreek gestoelte, van waaraf de koning het woord zou voeren. Koning Mahendra had reeds zes dagen door Oost-Nepal ge reisd, toen de aanslag op zijn auto werd gepleegd. Hij heeft zijn reis hierna volgens pro gramma voortgezet. „Indonesië bedelt niet om be sprekingen ofschoon het een uitnodiging voor besprekingen op basis van bestuursoverdracht van West-Irian aan Indonesië niet zal verwerpen". Aldus Ab- doelgani, vice-voorzitter van de opperste adviesraad, in een toe spraak over de rol van de uni versiteiten „in de strijd om West-Irian te bevrijden". In zijn rede voor studenten van de volksuniversiteit in Djakarta verklaarde Roeslan Abdoelgani, dat besprekingen met de Neder landers vruchteloos zuilen zijn als zij alleen gebaseerd zijn op diplomatie en woordenstrijd zonder soliede- basis van een sterke militaire gevechtskracht aan het front en een defensieve volksmacht aan het thuisfront. Hij zei dat in de huidige poli tieke confrontatie diplomatie en 1 gevechtskracht van Indonesië moeten samengaan waarbij het accent vooral op de gevechts kracht ligt. Roeslan Abdoelgan; zei voorts o.m. dat de kolonialisten „het afleggen van te veel verklarin gen over onze bereidheid tot onderhandelen in een situatr'e waarin reeds slachtoffers zijn gevallen, ten onrechte zullen gaan uitleggen als zwakheid". EX-KONING FAROEK Onder de meer dan vier honderd gasten die het huwelijk van ex-koning Simeon van Bulgarije in de orthodoxe kerk te Vevey in Zwitserland bijwoonden was ook ex- koning Faroek var Egypte met zijn jongste dochter Fawzia. De kenist van de behaarde ex-koning verwekte on der de talloze toeschou wers bij het kerkje nog al wat opschudding. MEVROUW TROTSKY OVERLEDEN. De echtgenote van de vermoor de Russische communistenleider Leon Trotsky is dinsdag in Cor- beil, een voorstad van Parijs, overleden. Trotsky werd in 1940 in Mexico vermoord. Te Makassar zijn verscheide ne personen aangehouden in verband met radio-uitzendingen die volgens de plaatselijke mili taire autoriteiten bestemd wa ren voor Nederlands Nieuw- Guinea. Deze uitzendingen zou den voortdurend geschied zijn sinds de mislukte aanslag op president Soekarno op 7 januari bij zijn bezoek aan Makassar. De Guinese radio heeft dins dag gemeld, dat donderdag een groep Gninese studenten, die in Praag studeerde, in Conakry zal terugkeren. Zij hadden in een rondschrijven aan Guinese stu denten in andere buitenlandse steden geprotesteerd tegen het opleggen van gevangenisstraf fen, vorig jaar november, aan leiders van de bond van leraren. Volgens de radio zullen zij hun studie in Guinea voortzetten. De minister van Financiën van Israël, Levi Eshkol, heeft dins dag gewaarschuwd dat de econo mie van Israël zich aan moet passen aan de nieuwe omstan digheden, voortvloeiende uit de Europese Economische Gemeen schap, of ten onder gaan. Bij z'jn terugkeer in Israël na be sprekingen, die hij met de leiders der E.E.G. voerde, zei Eshkol, dat de produktiekosten van Israël 25 I ocent lager moeten worden dan die in E.E.G.-landen, wil Is raël daar kunnen concurreren. Eshkol zei: „Waarschijnlijk zul len we de druk zeer spoedig gaan Een woordvoerder van de Rhodesisehe vertegenwoordiging in Londen heeft desgevraagd be vestigd, dat sir Roy Welensky, de Rhodesisehe federale premier, en president Tsjombe van Katan ga 18 januari in Salisbury bijeen geweest zijn. De samenkomst ge schiedde op verzoek van Tsjom be. Zij had ten doel een bespre king van leveranties van levens middelen aan Katanga, aldus de woordvoerder. voelen. Ondanks alle vriendschap voor Israël heelt men het ons duidelijk gemaakt, dat wij geen pardon kunnen verwachten". De minister zei, dat de uitvoer van eieren uit Israël naar West- Europa en die van citrusfruit en citrusbijprodukten reeds bedreigd werd. De totstandkoming van de gemeenschappelijke markt zou mogelijk ook zijn invloed kunnen hebben op mogelijk investeer ders, die reeds opgeschrikt wer- Castro-gezinde demonstranten hebben dinsdag in Caracas op nieuw betogingen gehouden uit protest tegen een eventueel in staat van beschuldiging stellen van Cuba op de conferentie van ministers van Buitenlandse Za ken van het Westelijk halfrond die deze week in Punta del Este in Uruguay wordt gehouden. Er werden „Molotof-cocktails" door de ruiten van kantoren van twee Amerikaanse maatschap- i pijen gegooid en een tijdbom ont plofte in een kamer op de zesde verdieping van de Amerikaanse ambassade. Bij betogingen die maandag werden gehouden, zijn drie per sonen gedood en dertien gewond door schoten van mannen die in snel rijdende auto's rond reden. Het radiostation Rumbos in Caracas mag voorlopig geen nieuws of commentaren over d'e nationale politieke toestand ge ven omdat hot de voorschriften daaromtrent had overtreden. den door de onzekerheid ten aan zien van de afzet van produkten uit Israël, aldus Eshkol. De be trekkingen van Israël met de E.E.G. zullen ter sprake komen in een in maart te houden bijeen komst van de ministerraad. Is raël zal de feiten, die de gemeen schappelijke markt heeft doen ontstaan, onder ogen moeten zien, zo zei hij. De concurrentie zal scherp zijn, niet alleen door de hoge invoerrechten op pro dukten uit niet-E.E.G.-landen, maar ook door de te verwachten specialisatie van de Europese produktie, gepaard gaande met lagere produktiekosten. De mi nister verklaarde nadrukkelijk, dat Israël zich moet voorbereiden op een uiterste inspanning en zijn buikriem moeten aantrekken met het oog op de nieuwe omstandig heden. Ongeveer 40 procent van de export van Israël gaat naar de E E.G.-landen. 'stokers van de ongeregeldheden (Adv.) PHILIPS RADIO en TELEVISIE Noordstrsat 102 - Telefoon 3121 Temeuzen Studenten hebben dinsdag in Teheran wederom tegen de hui dige regering gedemonstreerd. J.l. zondag werden meer dan 200 personen, onder wie bijna 100 politiemannen, hij gevech ten met demonstrerende stu denten gewond. Ook maandag werd tegen de regering betoogd. De ongeregeldheden van dins dag deden zich voor na een op roep van de Perzische opposi tiepartij, het nationale front, tot een dag van demonstraties en stakingen tegen dé regering- Amini. Het natioiialo front steunt de vroegere Perzische premier, dr. Mohammed Mossa- dek. Belangrijke punten in de stad worden bewaakt door troe pen en politie. De studenten, die dinsdag betoogden, werden door politie en militairen uiteen gejaagd. Een aantal weerspan- nigen werd gearresteerd. Functionarissen van de veilig heidsdienst verklaarden giste ren dat de leiders van het na tionale front in verzekerde be waring zijn gesteld. Men heeft ook twee ex-ministers van de voormalige regering-Mossadek gearresteerd. Het kabinet kwam dinsdag in buitengewone vergadering bij een om in verband met de situ atie bijzondere maatregelen te bespreken. Maandag had de re gering reeds aangekondigd, dat strenge maatregelen zouden worden getroffen tegen orde verstoorders. Zij verbood voorts het houden van openbare ver gaderingen en demonstraties. Volgens de regering zouden personen, die tegen de landher- vormingspolitiek zijn, de aan- ZACHTER WEER. Een depressie voor de Noorse kust die de afgelopen dagen veel wind bracht, vult langzaam op waardoor de windkrachten geleidelijk zijn afgenomen. Aan de buienactiviteit kwam tevens een einde, onder invloed van een rug van hoge luchtdruk bo ven de Britse eilanden, die zich over ons land uitbreidt. Op de oceaan nadert een depressie die opnieuw zachte en vochtige lucht naar West- Europa transporteert. Het warmtefront dat de voorste be grenzing van deze lucht vormt en dat wordt voorafgegaan door een regenzone, zal in de loop van hedenochtend over ons land trekken. De wind neemt daarbij toe krachtig uit richtin gen tussen zuid en zuidwest. tiet te Melbourne verschijnen de avondblad „The Herald" schreef dinsdag, dat de Austra lische regering een belangrijke wijziging in haar bonding in het geschil tussen Nederland en In donesië over Westelijk Niemv- Guineu overweegt. Deze veran dering kan volgens het blad om diplomatieke redenen niet dade lijk in de politiek tot uiting ko men. „Maar in de afgelopen maan den is de neiging ontstaan om de vroegere houding van krach tige steun aan Nederland in het geschil prijs te geven", aldus het blad. Het blad schreef voorts, dat men in Canberra de indruk heeft „dat de regering niet langer haar vroegere steun voor de Nederlandse soevereiniteit ern stig kan handhaven en dat zij zich gaat verzoenen met een gemeenschappelijke grens met Indonesië in Nieuw-Guinea De "egering is langzamerhand tot het besef gekomen, dat vroeg of laat, goedschiks of kwaad schiks Indonesië in het bezit zal komen van Westelijk Nieuw- Guinea. dat Australië het onver mijdelijke moet inzien en dat Australië voor zijn belangen op langere termijn vriendschappe lijke betrekkingen met Indone sië nodig heeft". The Herald schreef dat er in regeringskringen „sterke steun" bestaat voor het standpunt, dat het verkeerd zou zijn, de toe komstige betrekkingen met Indo nesië voor Westelijk Nieuw- Guinea in gevaar te brengen. „De Australische regering heeft er niet veel vertrouwen meer in, dat kan worden vastgehouden aan het beginsel van zelfbeschik king voor de Papoea's van Wes telijk Nieuw-Guinea, dit met het oog op de huidige ontwikkelin gen". Volgens „The Herald" stelt Australië op diplomatiek niveau nog steeds alles in het werk om te voorkomen dat Indonesië tot een oorlog om het betwiste ge bied overgaat. Het blad voegde eraan toe: „Australië wil thans, dat Nederland zich zo eervol mogelijk terugtrekt". Het eveneens te Melbourne verschijnende blad „Sun Picto rial"-meldde dinsdag ook, dat do Australische regering haar standpunt in de kwestie Nieu- Guinea heeft gewijzigd. Het blad schreef voorts onder meer; „Het lijkt nu waarschijn lijk dat Australië zich zal aan sluiten bij de pogingen van de Verenigde Staten om president Soekarno er toe te bewegen een compromis oplossing te aan vaarden die het Indonesische nationalisme bevredigt en de Nederlanders in staat stelt zich waardig terug te trekken uit een positie, die alleen gehandhaafd zou kunnen worden ten koste van de goodwill voor de blanke in vrijwel geheel Azië". .zijl- Volgens de politie zou bij de demonstraties van dinsdag een 'student door „opruiers" zijn doodgeschoten. Het Tsjechoslowaakse minis terie van Buitenlandse Zaken heeft via de Amerikaanse am bassade de Westduitse regering laten weten, dat Westduitsers geldige vaccinatiebewijzen moe ten kunnen tonen of zich tegen pokken moeten laten inenten alvorens zij Tsjecho-Slowakije kunnen binnenkomen. In Engeland zijn maandag voor het eerst sinds vlak na Kerstmis, toen het eerste pok- kengeval werd gemeld, geen nieuwe verdachte gevallen ge rapporteerd of een overlijden door pokken bekendgemaakt. In Zürich is een 28-jarige Zwit serse arbeider in het zieKenhuis opgenomen die vermoedelijk een lichte aanval van pokken heeft. De man verbleet begin deze maand in Schaffhausen, waar hij een van de 20.000 personen was die tegen pokken werden inge ënt nadat een geval van pokken was geconstateerd. In Belgrado werd maandag be kendgemaakt, dat reizigers die in Zuid-Slavië aankomen uit lan den waar pokkengevallen zijn waargenomen, bij aankomst zul len worden ingeënt wanneer zij geen pokkenbriefje kunnen tonen. Het Zuidafrikaanse persbureau „Sapa" meldt, dat bianke Zuid- Afrikaners in de rij staan om ingeënt te worden, nadat in Roodepoort een geval van pok ken bij een kleurling was gerap porteerd. Dinsdag is aan boord van het Franse passagiersschip „Djebel Dira" een bom ontploft. De ex plosie veroorzaakte aanzienlijke schade. Er werd geen melding gemaakt van slachtoffers. De „Djebel Dira" lag in de haven van Bone. Het schip, dat 198 leden van de Franse veilig heidspolitie, die naar Frankrijk zouden worden gerepatrieerd, aan boord had, lag gereed om later op de dag naar Frankrijk te vertrekken. medegedeeld door het K. N. M. I.. gelidig tot woensdagavond. Veel bewolking. Veel bewolking met aanvanke lijk regen. Krachtige tot harde wind tussen zuid en zuidwest. Zacht weer. WOENSDAG 24 JANUARI v.m. n.m. Breskens 3.59 4.21 Terneuzen 4.34 4.56 Hansweert 5.14 5.36 Walsoorden 5.24 5.46 DONDERDAG 25 JANUARI v.m. n.m. Breskens 4.33 4.55 Terneuzen 5.08 5.30 Hansweert 5.48 6.10 Walsoorden 5.58 6.20 ZON MAAN op onder op onder Jan. 24 8.33 17.12 21.14 10.14 25 8.32 17.14 22.18 10.36 26 8.30 17.16 23.22 10.56 27 8.29 17.18 11.17

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1