MSCO-FAHS Krweei's Bulgaarse straaljager in Italië neergestort Jouwe en Wimsiwor pleiten voor Papoea-leger Het antwoord Oe Thant van Soekarno aan EN De kernstopconferentie Zaterdag 20 januari 1962. 1 ch langereedschap troden IJZERHANDEL MAANDAG 22 JANUARI 1962 18e Jaargang Nr 5503 Omgekeerd Powers-geval MR. VAN SCHAIK IN ZIEKENHUIS OPGENOMEN TWEEDE LEIDER VAN STAATSGREEP IN LIBANON GEGREPEN MINISTER LUNS VOOR WESTDUITSE TELEVISIE ITALIAANSE REGERING KRIJGT HET VERTROUWEN DE DOMINICAANSE REPUBLIEK VERLENGING VAN DE DIENSTPLICHT IN WEST-DUITSLAND De ontploffing in Miinchen Aardbeving bij Makassar TOESLAG BOTEREXPORT „Gannets" voor Indonesië. NIEUW HOOFD INDONESISCHE LUCHTMACHT ALGERIJE - luister vanavond kwart over zeven - Hilversum II dan presenteert Willem 0. Duys de favorieten van jong Nederland in „De radlozilvervloot 1962" Weeroverzicht WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN ind ER •r :v>v aan: „Prov.: tsizegel opsturen Haas ^oooooooooooooo^ooo^^oo» id leverbaar 151, Tel. 3328, TERNEUZEN iger voor Oost en West eren. Frankering bij abonnement: Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55 57 Administratie-adres: Smidswaï Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: f 6,- per partaai1 9*ct maand ƒ2,—: per week 48 ct. Losse nrs 9 ci. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt da olijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. In de omgeving van de Ita liaanse stad Bari is zaterdag een Bulgaarse straaljager neer gestort. De piloot lt. Mjiloch Podgoros is gewond in een zie kenhuis te Bari opgenomen. Het wrak werd door de politie, die verklaarde dat het fotografische apparatuur en een inaehiiiegje- weer aan boord had, zwaar be waakt. Het toestel had slechts één persoon aan boord. Een Italiaans persbureau meld de, dat het een Bulgaarse Mig 17 betrof. Het vliegtuig vloog zeer laag en raakte met één van de vleugels een boomtop. Bari ligt op ongeveer 640 km van de Bulgaarse grens met Z.- Slavië. Volgens een woordvoerder van het Italiaanse ministerie van De fensie was de straaljager op ra darschermen waargenomen, vóór dat het toestel neerkwam op on geveer 40 km van de Navobasis in Gioia del Colle. Indien dit een geval van spionage betreft, al dus de woordvoerder, zal de pi loot voor het gerecht moeten verschijnen. Omdat het toestel nog voldoende brandstof aan boord bleek te hebben vond de woordvoerder het niet waar schijnlijk dat het door benzinege brek gedwongen zou zijn te lan den. De piloot heeft later verklaard: ..Ik koos de vrijheid", maar de Bulgaarse legatie in Rome deel- Mr. J. R. H, van Schaik, minis ter van Staat, is in het R. K. zie kenhuis Joannes de Deo in het Westeinde in Den Haag opgeno men. De heer Van Schaik, die deze maand 80 jaar wordt, heeft een been gebroken. Kapitein Foead Awad el Choe- ry, de tweede leider van de staatsgreep van eind december in Libanon, is door de veilig heidstroepen gevangen geno men. Dit is medegedeeld in een communiqué, dat zaterdagoch tend door de Libanese radio is omgeroepen. Kapitein Awad had de aan val geleid van acht pantserwa gens op het militaire hoofd kwartier en het ministerie van Defensie. De hoofdleider van de putsch, kapitein Kairallah, is vorige week in Beiroet gearresteerd. De Syrische regering zet de opsporing van de voormalige voorzitter van de ontbonden nationaal-sociale partij, Assad Elasjkar, voort. de mee dat hij wegens slecht weer van zijn route was afge weken. De piloot, die met een gebro ken arm, hoofdwonden en een shock in het ziekenhuis ligt, had volgens Ansa gezegd dat hij op zettelijk in Italië was geland en geen Bulgaarse vertegenwoor digers wilde ontvangen. Volgens Italiaanse autoritei ten is de verklaring van Podgo ros, wiens toestand niet veront rustend wordt genoemd, echte." in strijd met liet feit dat zijn toestel, dat fotografische uitrus ting aan boord had, het eerste vliegveld op zijn route Bari voorbijvloog en later ten zuiden daarvan neerstortte/ Genoemde autoriteiten verklaarden voorts volgens Ansa dat piloten van communistische landen die in Westelijke landen neerstorten, gewoonlijk zeggen de vrijheid gekozen te hebben. Italiaanse deskundigen onder zoeken of het toestel was uitge rust met camera's die foto's van grote hoogte kunnen nemen cn of er reeds foto's waren geno men die bewijzen dat de piloot een spionage-opdracht had. Een woordvoerder van de Bul gaarse legatie had eerder ge zegd dat het toestel bij vergis sing Italië was binnen gevlogen. De legatie had Italië om repa triëring van de piloot en het toestel verzocht. Italië heeft intussen op de Bul gaarse legatie een nota overhan digd waarin zeer krachtig wordt geprotesteerd tegen schending van het Italiaanse luchtruim door een Bulgaars militair vliegtuig. Italiaanse bladen noemen het incident een „omgekeerd Po wers-geval". (Gary Powers was de piloot van het Amerikaanse spionage-vlieg- tuig van het type U-2 dat in mei 1960 in de Sowjet-Unie werd neergeschoten. Hij zit thans een straf van 10 jaar uit.) Het conservatieve blad ,.I1 Tempo" schrijft dat indien be wezen wordt dat het Bulgaarse toestel een spionage-opdracht had, dit incident „veel ernstiger'' is dan het incident met de U-2. Het Amerikaanse vliegtuig be hoorde tot een burgerorganisatie en was niet gewapend, maar de Mig was gewapend en droeg de kentekenen van de Bulgaarse luchtmacht, aldus het blad. Italiaanse deskundigen houden rekening met de mogelijkheid dat bet toestel neerstortte nadat het door Albanees afweervuur was geraakt toen het in het ge bied van Tirana vloog, aldus het blad „La Stampa" uit Turijn. (Advertentie) Twee leden van de Nieuw-Gui- nearaad, Nicolaas Jouwe, de vice-voorzitter, en H. Womsi- wor, hebben zich op een pers conferentie uitgestoken voor de vorming van een. nationaal Papoea-leger teneinde Indonesië goed te doen beseffen dat de Papoea's meesters van hun eigen lot willen blijven. Een voorstel van die strekking zal in de bijeenkomst van de raad van vandaag worden behandeld. Zij verklaarden niet ta ge loven dat er onmiddellijk ge vaar voor een invasie bestaat maar zouden zich nog geruster voelen als men kon beschikken over enkele duizenden goed be wapende Papoea's. „Dan zou niemand het ons in onze rimboe lastig kunnen maken", zeiden de twee Papoea-leiders, die als hun mening te kennen gaven dat men over een half jaar Minister Luns heeft in een Westduitse televisieuitzending gezegd dat de enige voorwaarde van Nederland voor overdracht van Westelijk Nieuw-Guinea aan een internationaal bestuur de zelfbeschikking van de Papoea's is. In een kort vraaggesprek dat in Den Haag was opgenomen, voegde mr. Luns hieraan toe dat Indonesië de soevereiniteit over Westelijk Nieuw-Guinea vraagt voor het begin van onderhande lingen. Boekhandel Van de Sande Noordstraat Ternenxea In de vorige vergadering heb ben de Verenigde Staten en En geland toegegeven aan de eis van de Sowjet-Unie dat de kwes tie van een kernproevenverbod in het kader van een algemene ontwapening zou worden be handeld. Wat de Sowjet-reactie hierop betreft zou de Russische afge vaardigde, Tsarapkin, volgens een gezaghebbende zegsman vrijdagmiddag hebben betoogd, dat het louter overhevelen van de besprekingen over een kern stop naar de a chttien-mogend- hedenconferentie over ontwape ning, alleen maar een procedu re-manoeuvre zou zijn. De Sow- jet-afgevaardigde zei, dat de op sporingssystemen worden ver beterd en dat een nieuwe methode voor het meten van het magnetisch veld een grote belofte inhield. Als het Westen de Russische voorstellen niet aanvaardt, zou het daarvan de consequenties moeten dragen, aldus Tsarap kin. De volgende vergadering zal dinsdag a.s. worden gehouden. In de vergadering van vrijdag van de drie-mogendhedenconfe- rentie over een eventueel ver bod tot het houden van kern proeven heeft de leider der Amerikaanse delegatie, Charles Stelle aangekondigd, dat de Verenigde Staten voornemens rijn aan de ontwapeningsconfe rentie, die in maart in Genève zal beginnen, voor te stellen een u:t de Verenigde Staten, de Sowjet-Unie en Engeland be spande sub-commissie te benoe- men, die de samenhang tussen fceri verbod van kernproeven en andere ontwapeningsmaatrege- zal moeten onderzoeken, stelle voegde hier echter aan üat de achttienmogendhe- ■tconferentie uiteraard zelf zal eeirlen beslissen of een der- zo i sut3-commissie wenst en daar Welke de samenstelling ke h an zal moeten zijn en wel" heb^°egdheden zij zal moeten m rilArner i aan se gedelegeerde VerenLVerder nog op' dat de een sn Staten streven naar rirnp,,£?ediS gecontroleerd kern- vandenvherb°d. als een zaak "Oogste prioriteit. vier- of vijfduizend man op de been zou kunnen hebben. Voorts zeiden zij dat naar hun mening de onafhankelijk heid in een periode van vijftien tot twintig jaar haar beslag zou moeten krijgen. Een meer pro gressieve richting wil dit tijd vak beperken tot hoogstens vijf jaar. Tien jaar schijnt een rede lijke tijd. De twee Papoea-leiders spra ken zich categorisch uit tegen het voorstel om de Indonesische soevereiniteit over Westelijk Nieuw-Guinea te erkennen, waarbij Indonesië zich zou ver plichten later het recht van zelf beschikking aan de orde te stel len. Jouwe voegde hier aan toe „Indonesië is overigens niet in staat iets voor ons te doen, wat dan ook. Het heeft werkelijk geen plan voor onze toekomst. Wat Soekarno betreft gaat het meer om een probleem van hartstochtelijke aard tegen Nederland dan om de toekomst van het Papoea-volk". Womsiwor zeide„Het is dui delijk dat Indonesië reeds te groot is voor de financiële en technische capaciteiten van de Indonesiërs. Als buren willen wij niets liever dan vrienden met hen zijn. Maar als zij als veroveraars willen komen zul len wij hen met onze pijlen en bogen, als we niets beters heb ben, ontvangen". Na een vaak verhit debat in de Italiaanse Kamer, dat drie dagen heeft geduurd, is een communistische motie van af keuring verworpen met 285 tegen 211 stemmen, hij 21 ont houdingen. Het debat ging over beweerde onregelmatigheden bij de aanleg van het internationale vliegveld Fiumicino bij Rome. De Kamer besprak een rap port van een parlementaire commissie van onderzoek. Deze commissie heeft kritiek ge leverd op de voormalige minis ter van Openbare Werken Giu seppe Togni, en zei voorts dat de minister van Defensie, An- dreotti „zich gehaast heeft" een kolonel van de luchtmacht te verdedigen, die zij van onregel matigheden had beticht. Het overheidsgeld wordt volgens de commissie niet altijd goed ge bruikt en zij vraagt een nader onderzoek naar het gedrag van een ingenieur en twee andere kolonels van de luchtmacht. De linkse socialisten van Nen- ni hebben met de communisten tegen de regering gestemd. Neo fascisten en sociaal-democraten onthielden zich. De liberalen steunden de regering. Een motie van de christen democraten, waarin de regering wordt verzocht de aanbevelin gen van de commissie op de vol gen, werd bij handopsteken aangenomen. terneuzen - markt 16 - brouwerijstr. 9 toonaangevend voor moderne coiffures. de betere toiletartikelen, par fumerie, cosmetica, blijvende verwijdering van overtollige haargroei. De Dominicaanse staatsraad heeft een nieuwe minister voor de strijdkrachten benoemd, als i opvolger van de donderdag avond gearresteerde generaal Echavarria. Het is kolonel Vic tor Elby Vinas Roman van de luchtmacht. De rust keert in het land terug en het dagelijkse leven hervat zijn loop. De militairen die de afgelopen dagen door de straten hebben gepatrouilleerd, zijn deels teruggetrokken. Vrijdagavond werden deleden van de nationale raad in Santo Domingo bejubeld en toege juicht toen zij op weg waren naar het nationale paleis. Uit gewoonlijk betrouwbare bron verluidt, dat ex-president Balaguer zich nog steeds schuil houdt in de officiële woning van de Pauselijke nuntius te Santo Domingo, terwijl de afgezette „sterke man" generaal Echavar ria in het nationale paleis ge vangen gehouden wordt. (Een Dominicaans radiostation had vrijdagavond bericht, dat Bala guer en Echavarria het land uitgevlucht waren.) De huidige president, Rafaël Bonnelly, heeft, naar gemeld, bekendgemaakt, dat Balaguer en Echavarria terecht zullen staan. De Westduitse Bondsdag heeft vrijdag zonder oppositie een wetsvoorstel tot verlenging van de dienstplicht van één tot an derhalf jaar in eerste lezing goedgekeurd. De Bondsregering acht de maatregel nodig met het oog op de verplichtingen tegen over de NAVO. Het voorstel zal nu in de de fensiecommissie worden behan deld. De minister van Defensie, Strauss, heeft gevraagd de behan deling vóór X april te beëindigen, zulks met het oog op het aflo pen van de diensttijd van de re- Het lijk van de ingenieur, die na de ontploffing van vrijdag in een krachtcentrale in Miiachen nog vermist werd, is gevonden. Hij schijnt door neervallende stukken beton dodelijk getroffen te zijn. Zoals gemeld is ook een tegelzetter om het leven geko men. De turbine-installatie van de centrale is geheel vernield. Wat de oorzaak van de ontploffing, in de oliebrandër .betreft, staat men nog voor een raadsel. De brander was meermalen tevoren beproefd. Volgens zondag te Djakarta ontvangen berichten heeft zich zondag aan de rand van Makas sar op Celebes een aardbeving voorgedaan. In het dorp Baban werden twaalf huizen verwoest. Er is geen melding gemaakt van slachtoffers. President Soekarno heeft in zijn boodschap aan tie waarne- mend secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant. mee gedeeld dat de deur voor een vreedzame regeling van de Nieuw-Guinea-crisis nog open is. „Ik waardeer ten volle uw be zorgdheid over de explosieve aard van het Indonesisch-Neder- landse conflict over Ned. Nieuw- Guinea. Wij hebben in alle op rechtheid in het verleden al het mogelijke gedaan om dit vraag stuk op vreedzame wijze op te lossen. Het is waar dat wij ons nu voorbereiden om het ergste in ons conflict met Nederland on der ogen te zien. Dit gebeurt i.v.m. de aanhoudende Neder landse voorbereidingen om de vestiging van de zogenaamde onafhankelijke West-Irian tot een voldongen feit te maken. Dit gebied wordt met dwang van Indonesië gescheiden. In zulk een geval hoop ik dat Uwe Excellentie het met mij eens is dat een diplomatieke stap geen enkel nut zal hebben." President Soekarno zei dat hij „zeer verstoord" was toen Indo nesische marine-eenheden, die op de nacht van 15 tot 16 januari op 25 mijl van de kust van W.- Irian op patrouille waren, „plot seling werden aangevallen door een overweldigende Nderlandse tegenstander" met het gevolg dat onder andere de plaatsver vangend staf-chef van de marine is omgekomen. „Om eerlijk te zijn, bij de ge hele bevolking zijn emoties en toorn opgewekt en er is de wens tot vergelding sterk. Aan de andere kant verzeker ik Uwe Excellentie dat ik mijn best zal doden om deze emoties binnen de grenzen te houden. Verder heb ik mijn perma nente afgevaardigde in New EEN PONYPAARDJE VOOR PRINSES CAROLINE Prinses Caroline van Monaco heeft van de Ierse president een ponypaard.je gekregen. Toen het paardje „Babbling Brook" na mens de president in de paleis tuin werd aangeboden, kwam ook prinses Gracia de pony bewonderen. Het Produktschap voor Zui vel heeft de toeslag op de ex port van boter naar Engeland en Italië verlaagd van 85 tot 65 cent per kg. York opdracht gegeven in nauw contact met Uwe Excellentie te blijven teneinde de mogelijkhe den van een vreedzame regeling van de gehele kwestie in over eenstemming met de doelstellin gen en beginselen van het V.N.- handvest te bespreken." Het Britse blad' „Sunday Tele graph" meldt dat acht „Gannet- vliegtuigen voor duikbootbestrij- ding zaterdag Engeland hebben verlaten op weg naar Indonesië. JHet blad meent te weten dot deze acht toestellen de laatste zijn van de achttien die president Soekarno in 1059 voor de Indo nesische marine heeft besteld. Deze „Gannets" zijn gerevi seerd en volledig uitgerust en bewapend. Het blad meent dat de levering van deze toestellen waarschijn lijke politieke gevolgen zal heb ben. Bevoegde kringen te Londen hebben bevestigd, dat zaterdag de laatste van 18 door president Soekarno bestelde vliegtuigen voor duikbootbestrijding van hei; type „Gannet" uit Engeland naar Indonesië zijn vertrokken. Men verklaarde echter, dat het hier twee toestellen betreft on niet acht, zoals de Sunday Telegraph had gemeld. Het blad heeft ver der no.g geschreven, dat het tijd stip van de leverantie waar schijnlijk deze week in het La gerhuis ter sprake zal komen. Het ministerie an Buitenland se Zaken in Den Haag heeft in antwoord op een vraag meege deeld dat het zich van commen taar wenst te onfhouden over af levering van de toestellen op di ogenblik. President Soekarno heeft be sloten luchtmaarschalk Soerja- darma ais chef van de Indonesi sche luchtmacht te vervangen door kolonel Oemar Dani, een van de twee onder-bevelhebbers voor „de operatie tot bevrijding van Westelijk Nieuw-Guinea". Soerjadarma blijft adviseur van president Soekarno die op perbevelhebber is van de Indo nesische strijdkrachten. Bij aanslagen in geheel Alge rije zijn vrijdag 13 doden geval len. Vijftien personen werden gewond. Drie van de doden en vijf van de gewonden zijn Alge rijnen. (Adv.) Een uitzending met een aantrekkelijke prijsvraag voor jongeren, die iets achter de hand willen hebben. IETS MINDER ZACHT. Koude lucht, afkomstig uit de omgeving van Labrador en Groenland veroorzaakt in het zeegebied ten „lóten van de Britse eilanden een verhoogde depressie activiteit. Zondagavond lag een Oceaandëpressie, waar van de luchtdruk in de kern in middels tot ongeveer 965 milli bar was gedaald voor de west kust van Schotland. Vóór het fronlensysteem van deze depressie stroomde met krachtige tot stormachtige zuid westelijke winden zeer zachte en vochtige lucht naar ons land. Hierin stegen ae temperaturen op verschillende plaatsen tot 11 graden. Een randstoring van de depressie trekt over de Golf van Biscaye naar het noordoosten. Deze zal aanvankelijk nog veel bewolking met nu en dan regen BOTSING OP OVERWEG TE ROTTERDAM. 11 gewonden. In Rotterdam-Z., op dë weg Waalhaven-oost bij een kruising van de weg met een havenspoor Js zaterdagavond om ongeveer kwart vóór zeven een stadsbus in botsing gekomen met een ran geerlocomotief. Bij deze botsing zijn 11 perso nen. inzittenden van de bus, ge wond. De rangeerlocomotief was de overweg al half gepasseerd toen de botsing ontstond. Vijf gewonden zijn overgebracht naar het Zuiderziekenhuis Dijk- zieht. Eén van hen had een kaak- fractuur. In totaal hadden zon dagmiddag reeds 9 gekwetsten het ziekenhuis, verlaten. in ons land veroorzaken. Na de frontpassage stroomt iets min der zachte polaire lucht binnen. Hierin komen later enkele op klaringen voor. De wind blijft stormachtig tot krachtig, terwijl de temperatu ren wel een paar graden lager worden, maar toch boven nor maal blijven. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot maandagavond. Nog veel wind. Zwaar bewolkt met nu en dan regen, later ook enkele opkla ringen. Stormachtige tot krach tige wind, ruimend van zuidwest naar west. in het algemeen iets minder zacht. MAANDAG 22 JANUARI v.m. n.m. Breskens 2.52 3.14 Terneuzen 3.27 3.49 Hansweert 4.07 4.29 Walsoorden 4.17 4.39 DINSDAG 23 JANUARI v.m. n.m. Breskens 3.26 3.46 Terneuzen 4.01 4.21 Hansweert 4.41 5.01 Walsoorden 4.51 5.11 ZON MAAN op onder op onder Jan. 22 8.35 17.09 19.07 9.23 23 8.34 17.10 20.11 9.50 25 8.32 17.14 22.18 10.36

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1