der! ESIREE CENTRUM Dominicaanse Republiek Drie kinderen bij brand in woonboot omgekomen Ontploffing in krachtcentrale in München Jani acht vreedzame oplossing mogelijk Kijk vrij binnen! L VAN SAIPAN" /aaien om de rotsen n in <:\Oeikom, *Q, Radio de Koek HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN NOORDSTRAAT 51-53 TELEFOON 2257 TERNEUZEN AXEL Zeestraat JAN. Aanvang 6.30 er. 9 uur YNUARI Aanvang 3.45 uur UNTER - DAVID JANSSEN ATRICIA OWENS in: LL TO ETERNITY) ial van Amerikaanse Mariniers, trijd in de Stille Oceaan en waar 800 krijgsgevangenen maakte. Toegang 14 jaar. AANDAG 23 en ANUARI Aanvang 8 uur VILSSCN - JOACHIM HANSEN JANS NIELSEN in: ,En eeuwig zingen de bossen" is indrukwekkende film, die zijn 2 overtreft. Een prachtige kleu- :arakteristieke uitbeelding det Toegang 14 jaar. WERELD VAN SUZIE WONG" EIS Fr ankering bij abonnement: Terneuzcn Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,- per kwartaal; per maand ƒ2,per week 4S ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZATERDAG 20 JANUARI 1962 18e Jaargang Nr 5502 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. nding advertenties tot 's namiddags 2 uur. -or het maandagnummer: zaterdags 10 uur. AFDOEND ANTWOORD OP DREIGING VAN HET INTERNATIONALE COMMUNISME Voor de E. E. G., dc Europese Economische Gemeen schap, is zondag dan toch ook het nieuwe jaar ingegaan. Vóór 1 januari hadden de zes er bij aangesloten landen (West-Duitsland, Italië, Nederland, België en Luxem burg) gereed moeten zijn met het treffen van de regelin gen, die zullen gelden voor de tweede fase van vier jaar van de overgangsperiode van twaalf jaar, waarbinnen de gemeenschappelijke markt tot stand moet worden gebracht. Dat gelukte niet, doordat in de sector van de landbouw de Duitsers huizenhoge moeilijkheden op wierpen. De Duitse boer produceert aanzienlijk duurder dan de boer in Frankrijk, Nederland en Italië en zonder de beschermende maat- ïegelen die de regering te Bonn te zijnen behoeve heeft genomen, zou hij in de concurrentiestrijd op een vrije markt geen schijn van kans hebben. Daar komt bij, dat hij een grote steunpilaar van de regering-Adenauer is; zonder de stemmen van de Duitse boeren zou de C. D. U. in West-Duitsland geen meerderheidspartij zijn. Bonn moet dus wel, hoezeer het ook voor de gemeenschappelijke markt geporteerd is, rekening houdend met de wensen van zijn agrarisch kiezerskorps. In „Geen tijd" Vooral de Fransen en Neder landers wensten niet voor de Duitse verlangens te wijken. Omdat do daaruit voortvloeiende strubbelingen niet vóór 1 janu ari waren overwonnen en aan de andere kant geen der zes rege ringen het waagde, een misluk king te riskeren, werd op de conferentie in Brussel de klok door middel van een juridisch grapje stilgezet. De daarmee ge wonnen tijd heeft men goed ge bruikt. De nationale beschermende maatregelen zijn nu „in geen tijd" vervangen door een stelsel van gemeenschappelijke heffin gen. dat ten doel heeft de land bouwproducenten in dè leden- staten geleidelijk en zo pijnloos mogelijk voor te bereiden op de concurrentiestrijd, die zij straks, ten bate van de consument, op een grote, open markt zullen moeten voeren. Nu de E.E. G., die in de eer ste vier jaren van haar bestaan zo'n groot succes is gebleken de produktie groeide er sneller dan in de beide andere grote econo mische blokken: de Ver. Staten en de U. S. S. R.) de weg heeft vrij gemaakt voor de tweede fase van haar definitieve vol tooiing, kunnen de onderhande lingen met Groot-Brittannië, dat om toelating heeft verzocht, op volle gang komen. Ook deze on derhandelingen zullen, gezien Engelands bindingen aan de lan den van het gemenebest, niet ge makkelijk kunnen zijn. Maar (Adv.) aan het welslagen ervan twijfeit eigenlijk niemand meer. De Derde Macht De schepping van een machtig Westeuropees blok van bijna 300 miljoen mensen, die beschikken over een grote technische ken nis en een enorm arsenaal van produktiemiddclen, komt in feite neer op de schepping van een derde grote mogendheid naast Amerika en de Sowjct-Unie. En dat deze tot stand komt, is voor Engeland politiek en economisch even noodzakelijk als voor do landen van het Europese conti nent. De kolossale betekenis, die de E. E. G. heeft, is beslist niet ont snapt aan de aandacht van de president van de Verenigde Sta ten, Kennedy. Een groot dëel van zijn jaarlijkse boodschap aan het Congres heeft hij er aan ge wijd. En aan de maatregelen, die de Amerikaanse economie zal moeten nemen, om zich aan het bestaan van de E. E. G. aan te passenOm die maatregelen, die zullen neerkomen op een ge deeltelijke afbraak van de Ame rikaanse tolmuren, door het Con gres goedgekeurd te krijgen, zal de president een harde strijd moeten voeren. Ook grote delen van de Amerikaanse economie, de landbouw niet het minst, kun nen hun dure en voor de consu ment dus onvoordelige produk- tiemethoden slechts in stand houden, door de hoge invoer rechten, die te hunner bescher ming worden geheven. President Kennedy echter ziet verder dan de enge nationale belangen. Wat hem voor de geest zweeft, is een enorm ge bied, waartoe naast West-Euro pa en Noord-Amerika ook Zuid- Amerika en delen van Afrika en Azië zullen moeten behoren, dat in een vrije economische samen werking ten bate van de alge mene welvaart de goederen, die de mens behoeft, op de gemakke lijkste en goedkoopste wijze zal produceren. In de schepping daarvan ziet hij, met recht, een afdoend antwoord op de dreiging van het internationale commu nisme. (Nadruk verboden.) PRINSES MARGRIET JARIG H. K. H. Prinses Margriet die in dc huiselijke kring gisteren in Soestdijk haar 19c verjaardag vierde, heeft van vele zijden brie ven en telegrammen met geluk wensen ontvangen. Het Prinses Margrietfonds, dat de belangen van nagelaten be trekkingen bij de koopvaardij be hartigt, bood geen geschenk meer aan wijl men, zo vernemen wij, de Prinses daarvoor thans te oud geworden acht. Waarschijnlijk zal Prinses Mar griet in de loop van de volgende week naar Montpellier (Fr.) te rugkeren ter voortzetting van haar studie. COMMUNIQUE NIEUW-GUINEA BERAAD „In ring de voor Neerditraat 102 - Telefoon 3111 Terneuze» STAATSEA AP WEER AAN DE MACHT De staatsraad van dc Domini caanse republiek, die dinsdag door een burgerlijk-militaire junta gewipt werd, is vrijdag weer aan de macht 11a een in de nacht van donderdag op vrij dag verrassende tegencoup. Luchtmachtofficieren op de luchtbasis San Isidro arresteer den de nieuwbakken „sterke man", generaal Pedro Rodriguez Echavarria, en bevrijdden de voormalige vice-president, Rafael Bonnelly, die op bevel van gene raal Echavarria op de basis ge vangen gehouden werd. Bonnelly is nu als president geïnstalleerd en vervangt presi dent Jeaquin Balaguer. wiens plaats in de raad wordt inge nomen door Donald Reid. De andere vijf leden van de voor malige raad, die ook op generaal Echavarria's bevel gearresteerd waren, hebben hun functie be houden. Toen liet nieuws van dc tegen- staatsgreep zich in Santo Do mingo verspreidde, golfden jui chende menigten door dé stra ten van de hoofdstad, loeiden sirenen en luidden de kerkklok ken. In een radiotoespraak vertelde do nieuwe president, Bonnelly, hoe generaal Echavarria door een groep luchtmachtofficieren Door een brand in een houten woonschip m de vvoonschepenha- ven in het Eemskanaal in Gronin gen rijn gisteravond drie kinde- hot leveï 'T1>aar A- Lo°S om liet leven gekomen. De ouders vertoefden in een nabij gelegen vvoonselnut. Het vierde kind van gezin was niet in ,]e |)00( liii'is opgenomen in een zieken- De woonschuit is bijna geheel uitgebrand en daarna voor een deel in het water gezonken. maïnriS!nCht°JfeTt'es z'in de vijf t'irrn d 1 e Johanna. de 3-ia- Het 2 iarip de ."Dai 'Se Jannie. vindt zich in w3® ^aantje be- riif het Zlekenhuis. vuur is vermoedelijk ont. staan door een potkachel De brand is ontdekt kort na elf uur d,f;0':men,sen dle "-'it het naburige clubhuis kwamen, waar een dans ieest was. Zij waarschuwden ha venmeester A. J. Weverink die de brandweer alarmeerde De brandweer heeft nog cnrte moeite gehad om de plaats van de brand te bereiken, omdat de woonschepenhaven geïsoleerd ligt. Het vvoonscheepje, dat eigen dom is van de gemeente Gronin gen, brandde reeds fel toen het vuur ontdekt werd. Men heeft direct getracht in het schip door te dringen, doch dit was door de vuurontwikkeling niet mogelijk. Ook de vader van het gezin moest een poging om zijn kinde ren te redden opgeven. Men neemt aan dat de brand is ontstaan door de hevige warmte van het potkacheltje dat met co kes werd gestookt. Zesdt pokkenslachtoffer in Engeland In een plaats bij Leeds is vrij dagmorgen een jongetje van drie jaar aan pokken gestorven. Hij is liet zesde slachtoffer van de ziekte die in Engeland en Wales is geconstateerd. werd gearresteerd cn gevangen genomen en hoe daarna hij en zijn medeloden in de staatsraad werden bevrijd. De oppositie tegen de burger lijk-militaire junta begon woens dag. toen minstens acht per sonen bij relletjes in Santo Do- minga het leven lieten, gestalte te krijgen. Donderdag traden de hoge raad en bijna alle ambte naren en regeringsemployé's af uit protest tegen de nieuwe junta. Het zakenleven lag nage noeg stil. Generaal Echavarria, die op perbevelhebber is geweest van de strijdkrachten in het noorde lijke gebied van de Dominicaan se repubiiek, heeft president Ba laguer openlijk gesteund tijdens een moeilijke periode waarin de overgebleven leden van de Tru- jillo-familie het land verlieten of uit posten in het buitenland werden ontslagen. (In Washington hebben Ame rikaanse functionarissen als hun mening uitgesproken, dat de tegen-coup een ontwikkelin lijkt te zijn die aanvaardbaar is voor de Verenigde Staten en gun stiger voor het opnieuw aan de macht komen van de meer ge matigde elementen in de repu bliek). Generaal Echevarria. die en kele dagen in de Dominicaanse republiek dé macht in handen heeft gehad, wordt vastgehouden in het nationale paleis te Santo Domingo, aldus is vrijdagoch tend vernomen. Een aantal hoge officieren en manschappen van alle wapens bewaakt de gene raal. In ambtelijke kringen is ver nomen dat generaal Echevarria naar Spanje zal gaan. Zijn pas poort en de vereiste visa zouden reeds in orde gemaakt zijn. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde vrijdag in Washington, dat de Amerikaanse regering verheugd is over de terugkeer van een grondwettige regering in de Do minicaanse republiek. De Ver enigde Staten zijn bereid met deze regering op economisch en sociaal gebied samen te wer ken, aldus de woordvoerder. Generaal Trujillo gewond Generaal José Garcia Trujillo, een verbannen neef van de ver moorde dictator van de Domini caanse republiek, Rafaël Trujillo is donderdag zwaar gewond aan getroffen in 't appartement van een vriend in Coral Gables in Florida. Hij had een schotwond in het hoofd. Een revolver lag naast hem. Zijn toestand is kri tiek. Hij is in een ziekenhuis op genomen. Dc 51-jarige José Trujillo, voor malig stafchef van het Domini caanse leger, was enige maanden geleden met andere leden van de familie Trujillo in Florida aan gekomen. ezamenlijke vergade- van de vaste commissies Buitenlandse Zaken en voor Defensie uit de Tweede Kamer, welke gisterochtend werd gehouden, heeft de minister president medegedeeld, dat de regering zo spoedig mogelijk een nota aan de Kamer zal zenden, waarin zij een uiteenzetting zal geven van de jongste ontwikke ling ten aanzien van liet vraag stuk var. Nieuw-Guinea. Voorts heeft zij medegedeeld, dat zij, in dien zich omstandigheden voor doen, welke het wenselijk ma ken dc Kamer 0,1 korte termijn bijeen te roepen, onmiddellijk aan de voorzitter zal verzoeken de Kamer te doen bijeen komen" aldus luidt het communiqué, dat door de griffie van dc Tweede Kamer werd verstrekt. MINISTER LUNS TERUG IN NEDERLAND De Nederlandse minister vani Buitenlandse Zaken mr. J. XI. A. H. Luns, die voor familiebezoek korte tijd in Genève heeft door gebracht, is donderdagmiddag op Schiphol aangekomen. Foto: De minister groet op het plat form de gi-ote schare persver tegenwoordigers, aan wie hij, volgens zijn eigen woorden, niet veel te verklaren had. Bij een ontploffing die zich vrijdag tegen de middag heeft voorgedaan in een krachtcen trale in de Münchense voorstad Obersendling is een tegelzetter om het leven gekomen en een tiental personen gewond. Een in genieur werd vermist. Na de ontploffing, die zich in de olie brander had voorgedaan, wolkte dikke rook door het dak en de uitgangen van het tachtig meter hoge gebouw naar buiten. Een hefschroefvliegtuig van de Amerikaanse strijdkrachten wist tweemaal twee arbeiders die naar liet dak van de centrale waren gevlucht ,in veiligeheid te bren gen. De brandvvcerladders wa ren daar niet lang genoeg voor. Een uur lang was de stad vol gehuil van sirenes van brand weer- en andere dienstauto's die zich naar de plaats van het on geluk spoedden. De reddings werkzaamheden werden bemoei lijkt door de lange rijen auto's in de straten bjj de centrale en de grote menigte nieuwsgierigen. Enkele der van het dak gehaal de arbeiders moesten wegens rookvergiftiging in het zieken huis behandeld worden. Talrijke andere arbeiders en schilders, die in het ketelhuis aan het werk waren, hadden de ruiten kapot geslagen en wacht ten totdat zij door de brandweer met ladders naar beneden wer den gehaald. Een nieuw gevaar dreigde doordat een dertig kubieke meter lichte stookolie in brand was geraakt en de staalcon structie van het ketelhuis door de enorme hitte begon te gloei en. Men vreesde dat de ketel, zou ontploffen. De gasturbine-centrale van Obersendling, die pas vorig jaar in gebruik is genomen, kan zowel met aardgas als met heel lichte stookolie gestookt worden. Deze centrale dient voor de warmte - en stroomievering aan grote in dustriële bedrijven en de nieuwe tuinstad Fürstenried in het zui den van München. Het verbrand de gas komt bij een hitte van 720 graden in de turbine. Op het ogenblik van de ontploffing wa ren veertig a vijftig mensen in het gebouw aan het werk. Honderden brandweerlieden waren ter plaatse. Eerst moest echter de olie uitbranden voor dat men daadwerkelijk kon op treden. Een Amerikaans hef schroefvliegtuig bracht voort durend materiaal aan voor de blussing met schuimapparaten. De hal waari ndë brand uil brak was na korte tijd een laai ende vuurzee. Door de ontplof fing stortten muren in en wer- den de stalen deuren naar bui-' ten gedrukt. Binnen in het ge bouw volgden voortdurend nieu we kleinere ontploffingen van de brandende olie. Men vermoedde dat de ver miste ingenieur dr Vogel zich op het ogenblik van de ontploffing in de ha! bevond. (Adv.) BINNENVERINGBED het beste bed ooit gemaakt Generaal-majoor Jani, de chef van de „staf bevrijdingsopera ties voor West-Irian", heeft vrij dag verklaard te geloven dat een vreedzame oplossing in het ge schil met Nederland over Weste lijk Nieuw-Guinea mogelijk is. Hij zei dit tot verslaggevers na een bijeenkomst met presi dent Soekarno en de chefs van staven. Over het jongste beroep van de waarnemend seci'etaris-gene- raal der Verenigde Naties, Oe Thant, om onderhandelingen te beginnen over de kwestie Nieuw- Guinea zei generaal Jani desge vraagd: „Wij doen nog steeds al het mogelijke om een vreedzame oplossing te bereiken". Hij gaf geen rechtstreeks antwoord op een vraag, of dc Indonesische regering nog steeds een tijds limiet heeft verbonden aan di plomatieke activiteiten in deze kwestie. „Ik heb vernomen dat Oe Thant en president Kennedy vrijdag een onderhoud zouden hebben over de kwestie West- Irian, dus kunnen wij beter af wachten". Generaal-majoor Jani zei voorts in antwoord op een vraag of Indonesië het resultaat van deze bespreking afwacht, voor tot actie over te gaan: „Wij zijn alleen maar geïnteresseerd in dit onderhoud. Onze politiek blijft onveranderd: Onderhande lingen zijn alleen mogelijk op basis van overdracht van West- Irian aan ons". Grootste Amerikaanse negeruniversiteit gesloten De grootste Amerikaanse uni versiteit voor negerstudenten, namelijk de hogeschool te Baton Rouge, in de staat Louisiana, heeft haar poorten voor onbe paalde tijd gesloten. Deze maatregel is genomen in verband met betogingen tegen rassenscheiding. De universiteit wordt door 4900 studenten be zocht. Generaal Jani zei tenslotte dat generaal-majoor Suharto, com mandant van de „bevrijdings strijdkrachten" op 22 januari tiaar zijn hoofdkwartier in Ma kassar vertrekt. Generaal Jani zei nog dat de „nationale verdedigingsraad" die zaterdag weer bijeenkomt in het presidentiële paleis, „belangrijke beslissingen" zal nemen. Ondertussen dringt de Indo nesische pers aan op een actie van de Indonesische marine naar aanleiding van „de aanval van Nederlandse oorlogsschepen van maandag j.l.". De verklaring van Jani heeft onder de waarnemers te Djakar ta de mening doen postvatten, dat Indonesië blijkbaar in gun stige zin ingaat op een vreed zame oplossing, zoals Oe Thant deze voor ogen heeft. Jani, aldus deze waarnemers, die zich tot dusver alleen uitliet over mili taire aangelegenheden, heeft zich thans op politiek terrein begeven door te zeggen dat hij „nieuwe ontwikkelingen" ver wacht door 't overleg tussen Oe Thant en Kennedy. Uit deze verklaring wordt af geleid, dat president Soekarno schijnt te hebben afgezien van de datum van 19 januari, die bij ais het einde had gesteld van da termijn voor onderhandelingen. Men voegde hieraan toe, dat de militaire voorbereidingen ech ter worden voortgezet en dat in brede lagen van de Indonesische publieke mening weerwraak wordt geëist v/egens het treffen bij de Etnabaai. BIJEENKOMST NIEUW-GUINEA-RAAD Het lid van de Nieuw-Guinea raad, H. Worsiwor. heeft aan gekondigd, dat hij op de bijeen komst van de Nieuw-Guinea- raad van maandag a.s. zal voor stellen. aan de Nederlandse re gering gelden te vragen voor de bewapening van Papoea-jonge ren opdat die kunnen deelne men aari de verdediging van net gebied. De raad. zal niet alleen bijeen komen voor beraadslagingen over het advies aan de Neder landse regering betreffende de zelfstandigheid van West-Pa poea, maar tevens voor bespre kingen over het gevecht tussen Nederlandse en Indonesische oorlogsschepen aan de zuidkust van Nieuw-Guinea, aldus de heer Womsiwor. De chef van de Nederlandse marinestaf in Nieuw-Guinea, ka pitein-ter-zee R. M. Eibers, heeft in antwoord op de vraag, of de Indonesische commandeur Su- darso na het gevecht van maan dag krijgsgevangen is gemaakt, verklaard: „Ik heb geen com mentaar". De Indonesische gewonden in Nw.-Guinea Volgens uit Nieuw-Guinea ontvangen berichten zijn de vier Indonesische gewonden, die na het incident bij de Etnabaai te Hollandia worden verpleegd, thans buiten levensgevaar. Onder de oorspronkelijk als krijgsgevangenen opgegeven negen onderofficieren blijken zich twee Indonesische marine officieren te bevinden. Zij zijn beide luitenant-ter-zee. Het vorengaande werd mede gedeeld door het Departement van Defensie in Den Haag. India en de arrestaties in Indonesië De Indiase socialistische lei der Jayaprakash Narayan, die voorzitter is van de niet-offi- ciële Afrikaans-Aziatische raad, heeft gisteren zijn leedwezen uitgesproken over de arresta ties van Sutan Sjahrir en Moh. Roem. Er is, zei hij, geen reden voor opgegeven, doch persbe richten brengen de arrestaties in verband met het geschil over Nieuw-Guinea. Arayan kon zich niet indenken, dat de gearres teerden tegenstanders zouden zijn van het nationale gevoelen in Indonesië t.a.v. West Nieuw- Guinea. Naar zijn mening moe ten de leiders in Afrika en Azië inzien, dat de nationale onaf hankelijkheid van een land al leen zin heeft zolang de burger lijke vrijheden van de ingeze tenen zijn gewaarborgd. SCHUIMRUBBERBED met versterkte niddensector 1 Jtfóiei fabrieken Zevenbergen WISSELVALLIG De depressie boven het noor den van de Noordzee, die vrij dag in ons land langdurig regen bracht en veel wind veroor zaakte. trekt naar Zuid-Noorwe- gen. Achter de depressie be weegt een rug van hogeöruk over de Britse eilanden naar het oosten. Deze zal ons aanvanke lijk flinke opklaringen bezorgen. Een nieuw storingsgebied doet echter in het zeegebied ten wes ten van Ierland de luchtdruk al weer dalen. De komende 24 uur neemt de bewolking dan ook weer toe en worden de regen kansen groter. De wind zal vrij krachtig tot hard zijn, aanvan kelijk westelijk, later krimpend naar zuidwestelijke richting. Het wisselvallige weer met tem peraturen boven normaal blijft dus nog steeds voortduren. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Toenemende bewolking Aanvankelijk plaatselijk opkla ringen, later weer toenemende bewolking met tijdelijk enige re gen of motregen, krachtige tot matige wind tussen west en zuid west. Ongeveer dezelfde tempe raturen als gisteren. ZATERDAG 20 JANUARI v.m. n.m. Breskens 1.38 1.58 Terneuzen 2.13 2.33 Hansweert 2.53 3.13 Walsoorden 3.03 3.23 ZONDAG 21 JANUORI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 2.16 2.51 3.31 3.41 n.m. 2.37 3.12 3.52 -1.02 MAANDAG 22 JANUARI v.m. n.m. Breskens 2.52 3.14 Terneuzen 3.27 3.49 Hansweert 4.07 4.29 Walsoorden 4.17 4.39 ZON MAAN op onder op onder Jan. 20 S.3S 17.05 17.04 S.13 21 8.36 17.07 18.05 8.51 22 8.35 17.09 19.07 9.23 23 8.34 17.10 20.11 9.50

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1