Tekst antwoord Nederlandse regering Loos alarm Minister Luns teruguitGenève De Amerikaanse defensiebegroting verhoogd VRIJDAG 19 JANUARI 1962 18e Jaargang Nr 5501 EERSTE BLAQ Het beroep van Oe Thant PLV. STAFCHEF VAN INDONESISCHE MARINE WAS AAN BOORD GEZONKEN MOTORTORPEDOBOOT DE V. A. R. EN DE KWESTIE NIEUW-GUINEA BESCHULDIGING VAN TSJOMBE DE BRAND IN NEURENBERG AANSLAGEN IN PARIJS POKKEN RUSSISCHE TANKS VAN SECTORGRENS TERUGGETROKKEN HOOGWATER HET WEER WEERBERICHT ZON- en MAAN Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswaï Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— pei kwartaal; per maand ƒ2,— per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. OE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum pee- advertentie 2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1.10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 nai-. De tekst van het antwoord van premier De Quay op het beroep van de secretaris-generaal der V. N. inzake de kwestie Nieuw- Gulnea luidt: „Ik heb de eer, de ontvangst te bevestigen van uw dringend telegram van 17 januari dat een ernstig beroep inhield op mij en de Nederlandse regering om zich te onthouden van elke overhaas te actie na het incident nabij de kust van Nieuw-Guinea. In uw telegram werd verzocht, dat mijn regering de Nederlandse perma nente vei tegen woodiger te New York zal opdragen, met U de mogelijkheid .e bespreken van een vreedzame oplossing van de gehele k\ estie, in overeenstem ming metde doelstelling en de grondbeginselen van het hand vest der V. N. De Nederlandse regering is dankbaar voor uw hernieuwd initiatief. De Nederlandse rege ring en de Nederlandse strijd macht in Nieuw-Guinea hebben zich tot nu toe zorgvuldig ont houden van enigerlei daad, die de toestand in dat gebied ernstiger zou kunnen maken. Ik ben ge machtigd, U mede te delen dat, zelfs ongeacht de voortdurende bedreiging met geweld door de Indonesische leiders en van de militaire toebereidselen gericht tegen Nieuw-Guinea die in het openbaar zijn aangekondigd de Nederlandse regering zal vol harden in haar houding van de uiterste zelfbeheersing. Onze in structies aan de commandanten van de Nederlandse strijdkrach ten in Nieuw-Guinea zijn hier mede in overeenstemming. Wat betreft het andere gedeel te van uw beroep, onze perma nente vertegenwoordiger te New York heeft nogmaals de instruc tie gekregen, zich onmiddellijk tot uw beschikking te stellen voor een voortgezet overleg met U over een vreedzame oplossing van het geschil in zijn geheel, overeenkomstig doel en beginse len van het handvest. Ten slotte zou ik uw excellen tie het voorstel willen herhalen, dat de Nederlandse regering reeds deed aan uw voorganger, om naar Nieuw-Guinea één of meer waarnemers, dan wel één of meer persoonlijke vertegen woordigers te zenden". (get.) J. DE QUAY minister-president van Nederianu. 1 Het voorstel V. N.-waar nemers naar Nieuw-Gui nea te zenden. De Nederlandse regering heeft, zoalg uit de tekst van het ant woord op het jongste telegram van de waarnemende secretaris generaal van de Verenigde Na ties, de heer Thant, blijkt, voor gesteld één of meer waarnemers dan wel één of meer persoonlijke vertegenwoordigers naar Nieuw- Guinea te zenden. Dit voorstel is voor het eerst mondeling gedaan op 27 juni '60. vliegtuigen nog steeds naar de Do Nederlandse waarnemende vermiste commandeur en zijn de heer L. Poldermans, deelde de toenmalige secretaris-generaal, dc heer Hammarskjoeld mee, dat de Nederlandse regering er ge nei lei bezwaar tegen zou hebben dat de secretaris-generaal een vertegenwoordiger naar Nieuw- Cuinea zou zenden om zich op deze wijze van de toestand daar cp de hocgte te stellen. De permanente vertegenwoor diger bij de Ver. Naties, nr. C. W. A. Schürmann, heeft dit aan bod op 4 januari 1961 schrifte tijk, namelijk in een brief aan een waarnemende secretaris-ge neraal, herhaald. Esn wr ordvoerder van de gene rale stal' van de Indonesische marine heeft donderdagmorgen bekendgemaakt, dat de plaats vervangend stafchef van de ma rine, commandeur Sudarso, na het treffen tussen Nederlandse en Indonesische oorlogsschepen aan de zuidkust var Ned. Nieuw- Guinea a!,, vermist is opgegeven. Commandeur Sudarso voerde het bevel over de motortorpedo boot „Matjan Tutul", die in het gevecht tot zinken werd ge bracht, aldus de woordvoerder. Het is in Djakarta nog niet be kend, of Sudarso is gesneuveld of dat hij tot da krijgsgevange nen behoort. De woordvoerder verklaarde, dat de aanwezigheid van de plaatsvervangend stafchef aan boord van het Indonesische schip een bewijs'vormt, dat de Indonesische eenheden geen agressieve bedoelingen hadden. Het is ondenkbaar, zo voegde hij er aan toe, dat zo'n kleine groep van drie motortorpedobo ten onder directe leiding van de plaatsvervangend stafchef zou kunnen worden geplaatst, als men met een zoveel sterkere vijand te maken heeft. De woordvoerder zei voorts nog, dat de Indonesische schepen een „routine-patrouilletocht" maaiden. Volgens eén bekendmaking van de Indonesische marine zoeken Indonesische schepen en BRAND IN WARENHUIS IN NEURENBERG Een felle brand in een warenhuis in Neurenberg heeft woensdag vier doden en twintig tot dertig gewonden geëist. Drie mannen en een vrouw sprongen in hun doodsnood van de vierde verdie ping, vóórdat de brandweer springzeilen in gereedheid had kunnen brengen. De bijgaande foto werd genomen op het mo ment dat de vrouw (omgeven door wit cirkeltje) neerstortte. den in het betrokken gebied Voorts werd gezegd, dat men vreest dat de commandeur is omgekomen. In de verklaring van de Indo nesische marine wordt voorts gezegd, dat de drie schepen een patrouilletocht in open water maakten, om het peil van de waakzaamheid op te voeren. Soekarno benoemt vice-gouverneur voor Nieuw-Guinea President Soekarno heeft don derdag de kapitein ter zee raden Pamudji benoemd tot vice-gou- verneur van de door hem inge stelde provincie West-Irian. Pa mudji was waarnemend gouver neur van de Molukken. (Volgens een eerder bericht was de gou verneur van de Molukken, Mo hamad Padang, belast met het bestuur over West Nieuw-Guinea. Volgens een ander bericht zou een door Soekarno benoemde gouverneur van West Nieuw- Guinea zich thans aldaar bevin den, weshalve diens naam om veiligheidsredenen niet werd be kend gemaakt. A.N.P.) In de te Cairo verschijnende dagbladen werd donderdag geen melding gemaakt van het bericht uit Djakarta, dat de Verenigde STOPZETTING KERNPROEVEN Na een maand onderbreking zijn de afgevaardigden van Engeland, de Sowjet-Unie en de Verenig de Staten voor de 350ste keer in conferentie bijeengekomen om te onderhandelen over de stopzet ting van kernproeven. Aan het hoofd van de tafel voorzitter Wright, Engeland, tweede van links de Amerikaan Steele, twee de van rechts de Rus Tsarapkin. KONINKLIJK GEZIN WEER IN NEDERLAND De Koningin, Prins Bernhard en de Prinsessen Beatrix, Irene en Margriet, zijn donderdag te ruggekeerd van hun wintersport vakantie in Oostenrijk. Gister avond omstreeks half zeven landde de machine, die het ge zin naar Nederland bracht op Soesterberg. Prir.s Marijke was al eerder naar Nederland terug gekeerd, omdat haar school al begonnen was. President Tsjombe van Katan ga heeft donderdag te Elisabeth- stad verklaard dat trogpen van het centrale Kongolese leger woensdag j.l. „op onvoorstelbare wijze hebben gemoord onder de burgerbevolking in het gebied van Kisele, ten noorden van de plaats Manono". In Mancno be vonden zich tinmijnen. DE GEWONDEN VAN HARMELEN Van de 54 bij de treinramp bij Harmeien gewonde reizigers is er, zoals gemeld, één overleden. Acht patiënten konden het zie- kenhuis inmiddels verlaten. Van de overige 45 slachtoffers zijn drie er nog ernstig aan toe. De toestand van de anderen is be vredigend tot goed. Binnenkort zullen nog tien patiënten de zie kenhuizen kunnen verlaten. Dit is gistermiddag door de medische dienst van de Neder landse Spoorwegen medege deeld. De minister van Buitenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns, heeft alle berichten ten spijt de Arabische republiek niet zal toe- Amerikaanse onderminister Har- staan dat Nederland het Sue~- kanaal gebruikt voor tegen Indo- nasië gericht militair vervoer. De kranten besteedden veel aandacht aan het bezoek van veldmaarschalk Abdoel Hakim Amer, vice-president en minister van Defensie van de V.A.R., aan Indonesië. Er werd echter niets geschreven over de verklaring betreffende het gebruik van het Suez-kanaal die de veldmaar schalk tegenover minister Soe- bandrio zou hebben afgelegd. riman niet gesproken. Beleefd heidshalve de in grote getale verschenen journalisten ontvan gend, toen hij gistermiddag om 5 uur uit Genève op Schiphol te rugkwam, deeii'e hij mede uit sluitend voor privédoeleinden in Zwitserland te zijn geweest. Naar bekend vertrok hij daarheen vo rige week vrijdag. Ook een tweede gerucht sprak hij met nadruk tegen, nl. dat zijn zwakke gezondheidstoestand hem binnenkort tot aftreden zou no- President Kennedy verzoekt in zijn begroting voor het komen de belastingjaar om 52,69 mil jard dollar voor defensie. Voor het lopende jaar is dat bedrag 51,212 miljard dollar. De Amerikaanse president wil een dergelijk bedrag voor de defensie om er ervoor te zorgen dat de Ver. Staten over de mid delen beschikken om elke aan val te kunnen overleven en op beslissende wijze te kunnen ant woorden. Een atoomoorlog is het grootste gevaar dat de Ver. Sta ten bedreigt, maar de president acht het uitbreken van een atoomoorlog minder waarschijn lijk dan een aanval met conven tionele wapens. Met het oog daarop dienen de conventionele strijdkrachten in samenwerking De brand in de kantoor- en magazijnruimte van een waren huis in Neurenberg, die woens dag twintig mensenlevens heeft geëist, is vermoedelijk ontstaan door roken in een kelder waar een grote hoeveelheid papier lag opgeslagen. Naar de politie meedeelde, heeft woensdag een arbeider, ondanks een streng rookverbod, in deze kelder drie sigaretten gerookt. Het peukje van zijn laatste sigaret trapte de man op de grond uit. Toen hij een tijd je later van een bezoek aan een café naar zijn werk terugkeer de. zag hij rook uit het gebouw komen, waarop hij veronder stelde met zijn laatste sigaret de brand te hebben veroor zaakt. Volgens deskundigen moet de sterke luchtstroming, die in hel gebouw bestond, er oorzaak van zijn geweest dat het oorspron kelijk slechts kleine brandje, zich in enige minuten tijds tot de bovenste verdiepingen heeft uitgebreid. Vandaag zal in Neurenberg een rouwdienst voor de slacht offers worden gehouden, terwijl op zaterdag alle openbare ver makelijkheden verboden zullen zijn. met de bondgenoten aanzienlijk te worden versterkt. De president stelt het congres de volgende maatregelen ter ver sterking van de defensie voor: 1. Vergroting van het aantal divisies van het geregelde leger i waarin het vuurgevecht zich al van veertien tot zestien, waar- of niet zou hebben afgespeeld, bij de twee nieuwe divisies in 'antwoordde hij: „U kunt van mij de plaats komen van eenheden verlangen dat ik hier een van de nationale garde. i cursus in het internationale zee pen. „Ik ga nog wel een weekje mee", zei hij gekscherend, doch later vrezend dat deze opmerknig tot misverstanden aanleiding zou geven onderstreepte hij zeker heidshalve de ironie ervan. Overigens was hij uiteraard op de hoogte gebleven van de laat ste gebeurtenissen. Hij had daar over met de Nederlandse missie bij de V. N. telefonisch contact opgenomen. „Ik kan alleen be treuren dat Indonesië een derge lijke gewapende infiltratiepoging heeft ondernomen. U kunt be grijpen dat ik met de regering nauwlettend volg wat zich thans in Indonesië afspeelt" en daarbij doelde de ministter naar hij ver duidelijkte o.a. de arrestaties van gematigde Indonesische politieke ieiders. Gevraagd naar zijn mening over de ernstige poging die secretaris-generaal Oe Thant volgens de laatste berichten on dernee rqt voor een bemiddelings poging, zei minister Luns: „Ik heb üe indruk dat diens pogingen altijd al ernstig zijn geweest. Hij zet alleen nu door". Op de vraaag of hij commen taar wilde leveren over de kwes tie van de territoriale wateren, 2. Aanzienlijke uitbreiding van het aantal eenheden van de tac tische luchtstrijdkrachten. 3. Herziening van de organi satie- en opleidingsprograms voor reservisten. 4. Algemene toeneming van de bewapening en uitrusting van alle conventionele strijdkrachten zodat deze overal ter kunnen deelnemen aan beperkte oorlogen van lange duur. De helft van de strategische atoomstrijdmacht zal in staat van paraatheid blijven, met dien verstande dat zij binnen vijftien minuten in actie kan komen. Dit betreft onder meer de strategi sche bommenwerpers de B 58, de B52 en de B47, de in tercontinentale „Atlas"-, „Titan"- en „Minuteman"-raketten en de duikboten met de „Polaris"-ra- ketten. Het is de bedoeling tegen het einde van 1963 dertien squa drons „Atlas"-raketten en bijna twaalf squadrons ,Titan"-raket- ten operationeel te hebben. Thans zijn zes duikboten met in totaal 96 „Polaris"-raketten in dienst, twaalf zijn in aanbouw en zeven tien zullen tegen het einde van 1963 in aanbouw zijn. De marine zal met 29 schepen worden uitgebreid, waaronder 8 atoomduikboten. Voor militaire hulp aan het buitenland verzoekt Kennedy om een bedrag van 1,5 miljard dol lar. Dit bedrag is voornamelijk bestemd voor de defensie van landen die door een buitenlandse of binnenlandse vijand bedieigd worden en voor de NAVO, de ZCAVO en de CENTO. De uitgaven voor de atoom energie worden beraamd op 2.88 miljard dollar, voornamelijk voor de aanmaak van kernwa pens, de bouw en het beheer van fabrieken en de programs voor een vreedzaam gebruik van deze vorm van energie. recht ga geven." Van woensdagavond 21 uur tot donderdagochtend 2 uur zijn in Parijs 17 kneedbommen ont ploft. Volgens de eerste berich- wereld ten zijn er geen gewonden, maar er is wel veel materiële schade aangericht, vooral aan woonhuizen. Kneedbomlegger,s aangehouden. In Parijs zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee studenten van 20 jaar aangehou den, die op heterdaad werden betrapt bij het plaatsen van een kneedbom voor de woning van de Gaullistische afgevaardigde De Montalemo. De twee jongelui bekenden maar weigerden ver dere mededelingen te doen. De Scandinavië-Express is gis teravond in Utrecht vastgehou den in verband met het feit dat bij een der reizigers, de 24-ja- rige Horst-Grosz uit Hamburg, zich verschijnselen van pokken voordeden. De trein werd binnengeleid op een volledig afgezet eerste per ron. Op last van de directeur van de G. G. D. in Utrecht, dr. Koopal, is de Duitser naar het Academisch Ziekenhuis in Utrecht overgebracht. Ongeveer dertig reizigers die in Utrecht uitstapten is voorlo pige quarantaine opgelegd. In het Academisch Ziekenhuis zal onderzocht worden, of men hier werkelijk met pokken te doen heeft. Van dit onderzoek zal af hangen, of de reizigers het zie kenhuis mogen verlaten. Nader vernemen wij, dat de Duitser een zeeman is, die vier weken geleden nog in Japan ver toefde. Toen hem door de Neder landse douane werd gevraagd, of hij tegen pokken was ingeënt, mérkte hij op, dat hij een opko mende huiduitslag had. Dit was aanleiding de medische dienst van de spoorwegen te alarmeren, die op haar beurt de G.G.D. van Utrecht inschakelde. Ziekenbroeders in witte pak ken vervoerden de reizigers, die in Utrecht moesten uitstappen, met een bus naar een ziekenhuis. In Rotterdam-noord moesten 39 reizigers zich direct onder medi sche controle stellen. Dit is ook gebeurd met de reizigers, die Hoek van Holland als bestem ming hadden. GEEN POKKEN Naar van de zijde van het mi nisterie van Sociale Zaken en Volksgezondheid wordt meege deeld, is, na een onderzoek door een deskundige op het gebied van tropenziekten, gebleken, dat de verdachte passagier in de Scan- dinavië-Express geen pokken heeft. Het aantal doden tengevolge van de pokkenepidemie in Ka- ratsji is in het afgelopen etmaal met vijf tot 265 gestegen. In pamfletten die door vliegtuigen boven de stad werden verspreid, wordt de bevolking opgeroepen zich onmiddellijk te laten inen ten, als dit nog niet is gebeurd. Geen van de mensen, die in de afgelopen twee maanden zijn ingeënt, hebben de ziekte gekre gen. Het gehele personeel van een Geneefs vliegveld, waar vlieg tuigen uit Karatsji tussenlan- dingen maken, zal vrijdag tegen 1 pokken worden ingeënt. I In Engeland dreigt de inen ting van mensen, die mogelijk in aanraking zijn geweest met een pokkenpatiënt, in het hon derd te lopen, doordat de vac cinatiebureaus overstroomd worden door mensen die niet onder genoemde categorie val len. In Birmingham werden de passagiers van een autobus, waarin een van pokken verdach te Pakistaan had gezeten, opge roepen om zich ts laten inen ten. Er melden zich ruim 2.000 mensen, van wie er 1200 werden gevaccineerd, ondanks een nieu we oproep dat de inenting al leen bedoeld was voor even tuele contactpersonen. In andere steden, waaronder plaatsen waar geen verdachte ziektegevallen zijn gesignaleerd, dreigt ook een tekort aan ent stof. Tot dusver zijn in Engeland vijf mensen aan pokken bezwe ken. Er zijn dertien verdachte gevallen gesignaleerd. Dit aantal is door het ontdek ken van zes verdachte gevallen in Noord-Engeland tot negen tien gestegen. In Washington heeft de na tionale gezondheidsdienst opge roepen tot een grote vaccinatie campagne teneinde te voorko men, dat de ziekte zich over de V. S. verbreidt. In dat land. heeft zich sinds 1953 geen geval van pokken voorgedaan. In dtee- tien staten is inenting tegen deze ziekte bij de wet verplicht. In de Westduitse stad Düssel- dorf, waar drie ziektegevallen zijn geconstateerd, zal volgens de minister van Binnenlandse Zaken van Rijnland-Westfalen waarschijnlijk het komende weekeinde het gevaar voor ver dere verbreiding geweken zijn. Volgende maand zal te Mann heim een zekere dr. Joseph Krumpp voor het gerecht ver schijnen, die na een bezoek aan India in 1958 in Heidelberg ver scheidene mensen met pokken zou hebben besmet. Hem is „het toebrengen van lichamelijk let sel met de dood als gevolg" ten laste gelegd. De laatste Russische tanks derdag meegedeeld dat nog die ongeveer achthonderd me- twee Amerikaanse tanks zullen ter van het controlepunt bij de worden teruggetrokken, zodat Friedrichstrasse in Berlijn ston den opgesteld, zijn in de nacht van woensdag op donderdag te ruggetrokken. Drie maanden geleden zonden de Russen 33 tanks naar de sec torgrens. Zoals gemeld, zijn de Ameri kanen twee dagen geleden be gonnen hun tanks terug te trek ken van een punt op enige af stand van de sectorgrens. Iemand van de Russische kommandatoera in Berlijn heeft later gezegd dat de tanks uit Berlijn zijn teruggetrokken. Hij wilde niet zeggen waar de tanks zijn gebleven. Een woordvoerder van het Amerikaanse leger heeft don- in de omgeving van de con- trólepost maar drie tanks en twee pantserauto's zullen over blijven. VRIJDAG 19 JANUARI v.m. n.m. Breskens 0.57 1.17 Terneuzen 1.32 1.52 Hansweert 2.12 2.32 Walsoorden 2.22 2.42 ZATERDAG 20 JANUARI v.m. n.m. Breskens 1.38 1.58 Terneuzen 2.13 2.33 Hansweert 2.53 3.13 Walsoorden 3.03 3.23 MEER WIND Boven de Atlantische Oceaan handhaaft zich in de hogere ni- veaux een krachtige westcircu latie, waarmede storingsgebieden met vrij grote snelheid van Ame rika naar Europa worden ge voerd. Een van deze storingen bevond zich donderdagavond ten westen van de Britse eilanden en deed in Ierland de luchtdruk al weer da len. Deze zal de komende 24 uur zich over Engeland naar ons land uitbreiden, de bewolking doen toenemen en later van het wes ten uit enige regen brengen. De wind wakkert daarbij tot krach tig en langs de kust tot hard aan uit zuidwestelijke richting. De temperaturen blijven aan de hoge kant. medegedeeld door het K.N.Mi te De Bilt, geldig tot hedenavond. Enige regen Toenemende bewolking met later van het westen uit enige regen. Tot krachtig, aan de kust tot hard toenemende zuidweste lijke wind. Dezelfde temperatu ren als gisteren of iets lagere. ZON MAAN op onder op onder Jan. 19 8.39 17.04 16.08 7.27 20 8.38 17.05 17.04 8.1' 21 8.36 17.07 18.05 8.51

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1