Cliefarine „4 Indonesische motortorpedoboten bij Nieuw-Guinea in gevecht met Nederlandse oorlogsschepen Nederlandse regering blijft bereid tot gesprek met Indonesië Ned. kustvaarder «Ellewoutsdijk» wordt al 5 dagen vermist te Terneuzen DINSDAG 16 JANUARI 1962 18e Jaargang Nr 5498 INDONESIËRS SCHOTEN HET EERST AMERIKA EN HET GEVECHT BI] DE ETNABAAI REGERING: GEEN GROND VOOR EVACUATIE GEZINNEN UIT NIEUW-GUINEA PHILIPPIJNEN VOOR V. N.-BEHEER OVER NIEUW-GUINEA ONDERZOEK TREINRAMP NEDERLANDS KABINET BIJEEN 32 doden en drie gewonden bij autobusongeluk in Pakistan 4 krachtige middelen tegen pijn en griep! SMALDEEL VIJF NAAR DE WEST VERTROKKEN Nieuw beroep van Oe Thant PRIJS VERSE BOTER VERLAAGD OPNIEUW DEMONSTRATIE TEGEN INDONESIË IN MANOKWARI HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Iers )en- nte- ver- P. 16, tot tot van >en, een als- aat aat nte tberoep gerechtigd degene die zonder op de openbare zitting t„' zijn verschenen, binnen de o,,. stelde termijn schriftelijk bezwa ren heeft ingebracht, indien hij niet woonachtig is in deze ge. meente of in een aangrenzend? gemeente, waar openbare kennis. geving wordt gedaan. Terneuzen, 15 januari 1962. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. RIJPSTRA, Voorzitter I A. J. DEES, Secretaris. I do ma de ren :un Ge 30 1.00 een ïou- ren ver- cht. irie van ren. leb- igd, de ert ge- ?lde tot ben gd: str. :'ef Cm- :ne, ter, 'as- str. ies, G. 17, on- tot- >or- de aar ?tjs, im- HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Terneuzen brengen ter opeiv bare kennis, dat ter gemeente' secretarie ter inzage ligt een ver-1 zoek met bijlagen van RIBBEN.S I Verfhandel N.V., Dijkstraat 80-82,1 Terneuzen, om vergunning tot oprichting van een terpetijn-in- stallatie in of op het perceel plaatselijk bekend Dijkstraat SO - I 82, kadastraal bekend gemeente Terneuzen, sectie L, nr. 2115-i 2640. Gedurende tien dagen na de I dagtekening van deze bekendma-1 king bestaat voor een ieder de gelegenheid schriftelijk bezwaren tegen het verlenen der vergun- ning in te brengen bij het Ge- 1 meentebestuur. Bovendien zal op dinsdag 30 januari a.s., des namiddags 15.00 I uur, in het Gemeentehuis een I openbare zitting worden gehou- I den, waarin mondeling bezwaren I tegen de inwilliging van dit ver- I zoek kunnen worden ingebracht. I Een ieder kan ter secretarie I der gemeente kennis nemen van I ter zake ingekomen schrifturen I De aandacht van beianghe!> I benden wordt er op gevestigd, I dat tot beroep gerechtigd zijn de I aanvrager van de vergunning en I degene, die in persoon of bij ge- I machtigde op de bovenbedoelde I zitting is verschenen. Mede is tot I beroep gerechtigd degene die, I zondei op de openbare zitting te I zijn verschenen, binnen de ge- I steide termijn schriftelijk bezwa- I ren heeft ingebracht, indien hij I met woonachtig is in deze ge- I meente of in een aangrenzende I gemeente, waar openbare kennis- I geving wordt gedaan. Terneuzen. 15 januari 1962. Burgemeester en Wethouders j voornoemd, H. RIJPSTRA, Voorzitter. 1 A. J. DEES, Secretaris. fë j - 'v'-'-'iv:-v.." IÉ Fraakering bij abonnement: Terneuzen pirecteur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratieadres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 „„tenriis- /6,— per kwartaal; per Abonneme I k 4g ct LOSSe nrs 9 ct. maand 2,—. VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1.10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Omstreeks 21.30 uur gisteravond plaatselijke tijd heb ben patrouillerende Nederlandse oorlogsschepen een aantal Indonesische motortorpedoboten ontdekt in de Nederlandse wateren ten zuiden van 't Boeroe-gebergte aan de zuidkust van Nederlands Nieuw-Guinea. De boten lagen koers naar de zuidkust van Nederlands Nieuw-Guinea. De Nederlandse oorlogsschepen open den het vuur op de Indonesische vaartuigen. Eén dei- Indonesische boten is in brand geschoten. Over het treffen van Nederlandse oorlogsschepen met Indone sische motor-torpedoboten telefoneerde de correspondent van het ANP te Hollandia omstreeks 0.2 uur plaatselijke tijd uit Hollandia: Een tweede Indonesische motor-torpedoboot is vermoedelijk dooi de Nederlandse schepen tot zinken gebracht. Een derde is terug gevlucht naar de Indonesische wateren en wordt achtervolgd. Naar is vastgesteld, waren de Indonesische motor-torpedoboten van Russische of Oostduitse makelij. De chef van de Nederlandse marinestaf te Hollandia, kapitein- ter-zee R. M. Eibers heeft medegedeeld, dat de Indonesische boten zijn onderschept door middel van radar, zowel vanaf oorlogsschepen als vanuit patrouillerende Neptune-vliegtuigen. Kolonel Eibers deelde verder mede, dat men hier vermoedelijk heeft te maken gehad met de voorhoede van een grotere invasie eenheid. Hij achtte het onderscheppen der Indonesische boten een voorval dat de waakzaamheid van de Nederlandse marine bewijst en de woorden waar maakt, die de commandant der strijdkrachten in Nederlands Nieuw-Guinea, schout-bij-nacht L. E. H. Reeser, onlangs heeft gesproken over deze waakzaamheid. Het treffen heeft zich afgespeeld ongeveer ter hoogte van de Vlakke Hoek, tegenover de Indonesische Kei- en Aroe eilanden De correspondent van het ANP meldde nog, dat te Hollandia de toestand volkomen rustig is, mede omdat het daar diep tn de nacht ;s en iedereen zich ter ruste heeft begeven. Hij deelde nog mede, dat tot dusver aan Nederlandse zijde geen verliezen zijn gerapporteerd. Een woordvoerder van het mi- Hierop werd terstond afgegaan nisterie van Defensie heeft gis- en zoals gemeld, werd een Indo- termiddag desgevraagd bevestigd dat in Den Haag b(j het ministe rie bericht is ontvangen dat het treffen inderdaad heeft plaats gevonden. Nadere bijzonderheden ontbreken nog, aldus deze woord voerder. Over het aantal van de Indo nesische vaartuigen is nog niets met zekerheid bekend. Op een vraag of dit treffen nu een feite lijke oorlogstoestand betreft zei de woordvoerder geen mede delingen te kunnen doen. Een woordvoerder van de ma rinevoorlichtingsdienst in Den Haag heeft in antwoord op vra gen gezegd geen mededelingen over de finesses van het treffen tussen de Nederlandse en Indo nesische vaartuigen te kunnen doen. Op een vraag of smaldeel V dat maandagmorgen gedeelte lijk uit Den Helder en voor een ander deel uit Rotterdam is uit gevaren, met bestemming de West, nu naar de wateren rond Nieuw-Guinea gedirigeerd zou worden, zei hij: „In theorie is alles mogelijk, maar in de prak tijk is het hoogst onwaarschijn lijk, omdat dit te veel tijd in be slag zou nemen". Volgens een officiële mede deling van de commandant van de strijdkrachten op Nederlands Nieuw-Guinea hebben Indonesi sche oorlogsbodems, die „in snelle vaart recht op de kust van Nieuw-Guinea afstoomden" het vuur op Nederlandse schepen geopend, Hoeveel schepen van Nederlandse zijde aan het vuur gevecht hebben deelgenomen, is nog niet bekend. In Den Haag is nog geen en- ke e bevestiging ontvangen van enkele berichten als zouden en kele kleine groepen of enkele honderden infiltranten kort ge leden op liet gebied van Nieuw- Guinea zijn binnengedrongen ,l''lpe,nK dezelfde berichten zou den deze infiltranten ofwel ge vangen zijn genomen ofwel na gesteld blÜten sevechl zi-in Over de verijdelde invasieoo- ging heeft de commandant strijd krachten in Nieuw-Guinea nog meegedeeld, dat de Indonesische motortorpedoboten, nadat zij op het radarscherm van patrouille rende vliegtuigen waren waarge nomen, het eerst het vuur open den op een vliegtuig. nesisehe motortorpedobootjager in brand geschoten. De overlevenden hiervan die rubberlandingsboten bij zich had den, werd kort daarop opgepikt. Het aantal overlevenden is bijna tweemaal zo groot als de beman ning. Aangezien de oorlogsbe manning van motortorpedoboten normaal tussen de 20 en 30 kop pen telt en ongeveer 70 tot 90 man per vaartuig aan boord moe ten hebben gezeten, kan gecon cludeerd worden dat, gezien de rubberlandingsboten, inderdaad een invasiepoging werd onderno men. De motortorpedoboten zijn bovendien, ook doordat de snel heid tot ruiiïr 70 km kan worden verhoogd, een der gevaarlijkste wapenen tegen oppervlaktesche pen. Dank zij de grote waak zaamheid en paraatheid van onze strijdkrachten is de invasiepo ging volledig mislukt, zo werd medegedeeld. President Kennedjy is op de hoogte gesteld van het gevecht tussen Indonesische en Neder landse. schepen bij de Etnahaai, aldus heeft het Witte Huis mede gedeeld. Hoge ambtenaren te Washing ton konden geen diepgaand com mentaar geven aan de hand van de eerste berichten maar ver schillenden hunner achtten de waarschijnlijkheid van het uit breken van een oorlog op grote schaal niet groot. In diplomatieke kringen werd verklaard, dat deze botsing het belang van het bijeenbrengen van de twee landen voor het verkrijgen van een vreedzame regeling wellicht nog vergroot. In Washington hebben hoge ambtenaren een schatting ge maakt van de relatieve sterkten der strijdkrachten van beide partijen in Nieuw-Guinea en om geving. Zij kwamen tot de slot som, dat men in Indonesië ver moedelijk niet gaarne tot een aanval zal overgaan voor het eind van 1962, na de ontvangst van meer wapenen van het Sow- jet-blok. Er zijn volgens de Amerikaan se zegslieden nog twee faktoren die een spoedige beslissing van president Soekarno tot een aan val op Nieuw-Guinea uitsluiten: Zijn voorgenomen bezoek aan Engeland in juni en de Aziatische Spelen die omstreeks augustus te Djakarta zullen worden ge houden In Amerika schat men de Ne derlandse troepensterkte in Nw.- Guinea op ongeveer 5000 man. Tegenover hen zouden aan Indo nesische zijde ongeveer 250.000 man staan, hoewel sommige waarnemers van mening zijn, dat slechts een vierde deel daarvan volkomen gevechtsklaar is. In donesië heeft nog steeds vol gens deze zegslieden -een mo biele en effectieve zeemacht, maar militaire deskundigen ge loven niet dat zij in staat zal zijn, amfibische landingen op grote schaal uit te voeren. De Neder landse marine-strijdkrachten in het gebied worden veel sterker geacht dan de Indonesische. De luchtmacht vormt vermoe delijk de grootste slagkracht van Indonesië met naar schatting 40 a 50 Mig-gevechtsvliegtuigen hoewel deze niet van het laat ste type zijn en ongeveer het zelfde aantal Russische TU-16 en andere bombardementsvlieg tuigen. De Nederlandse lucht macht in dit gebied schat men aanmerkelijk zwakker. Naar aanleiding van recente persberichten als zou een grote uittocht uit Nederlands Nieuw- Guinea, in het bijzonder van ge zinnen, te verwachten zijn, deelt het ministerie van Binnenlandse Zaken mede, dat deze berichten ongefundeerd zijn. „De regering acht geen grond aanwezig voor evacuatie van vrouwen en kinderen uit Nieuw- Guinea. Dit neemt uiteraard niet weg, dat de regering rekening houdende met alle gebeurlijk heden de situatie nauwlettend observeert en alle noodzakelijke maatregelen voorbereidt en treft ter bescherming van de levens van burgers in Nieuw-Guinea. De toevallige aankomst van drie vliegtuigen tegelijk uit Biak op Schiphol op 13 januari j.l. heeft mede aanleiding gegeven tot bedoelde ongefundeerde be richten. Onder de passagiers be vonden zich ten rechte slechts enkele gezinnen, welke meenden Nieuw-Guinea voortijdig te moe ten verlaten. De overige passa giers bestonden uit landsreizigers met verlof, alsmede uit lands reizigers en particulieren wier dienstverband beëindigd was", aldus het ministerie van Binnen landse Zaken. „Als de kwestie-West-Irian wordt voorgelegd aan de Verenig de Naties zullen de Philippijnen zeker stemmen vóór een V. N.- beheerschap over dit gebied en zelfs verzoeken een van de be- heerschapslanden te mogen wor den", aldus de nieuwe perma nente afgevaardigde van de Phi lippijnen bij de Verenigde Na ties, Jacinto Castel Borja, maan dagmorgen op een persconferen tie Borja was in Hongkong op doorreis naar New York Hij voegde er aan toe; „De Indonesiërs zijn heel goede vrienden van ons, men kan zelfs zeggen broeders, en ons deel nemen aan een V. N.-beheer over West-Irian zal door de Indone siërs zeker als een vriendschap pelijke daad worden opgevat". Op een vraag over de publieke opinie in de Philippijnen over deze kwestie zei Borja: „Wij zijn net zoveel gekant tegen kolo nialisme als tegen geweld". De spoorwegongevallenraad is gistermiddag bijeen geweest teneinde zich te beraden op het spoorwegongeluk te Harmeien. De raad heeft besloten op zo kort mogelijke termijn een openbaar onderzoek te houden. De plaats waar en de tijd waar op dit zal geschieden zullen nog nader worden bekend gemaakt. De raad zal op 29 januari op nieuw bijeenkomen teneinde zo mogelijk een datum voor het openbare onderzoek vast te stellen. Deze datum zal o.m. af hangen van de in gang zijnde en door de raad alsnog te verrich ten onderzoekingen. Het Nederlandse kabinet is gisteravond om nogen uur in Den Haag bijeengekomen. Deze speciale zitting beoogt beraad over de thans, na het vuurge vecht met Indonesische oorlogs bodems voor de kust van Neder lands Nieuw-Guinea, ontstane situatie. De minister van Buitenlandse Zaken, mr J- Luns, die zich voor een particulier bezoek in Zwitser land bevond, was nog niet terug gekeerd. Zondagavond j.l. is een auto bus nabij Rawalpindi, in Noord- Pakistan, van de weg af en een kanaal in gereden. 32 inzittenden zijn hierbij om het leven ge komen en drie gewond. (Advertentie) Eén der middelen zorgt dat ook de maag niet van streek raakt! Chefarine „4" bevat vier beroemde geneesmiddelen, die te zamen nog krachtiger werken. Ook zij, die een gevoelige maag hebben, kunnen het zonder bezwaar gebruiken, want één der bestanddeien beschermt de maag. G!a:tn buisje 20 taWctien f 0.80 HzrLige sinpverpakking 40 tabletten f LBO Voordelige tlacon 100 tabletten 3.50 Maandagmorgen half elf is H. M. „Karei Doorman" uit Rot terdam vertrokken voor een reis naar de Antillen. H. M. jagers die reeds waren vertrokKen, evenals de onderzeeboot „Zee leeuw", zullen zich op zee bij de „Karei Doorman" voegen; later mogelijk einde januari - komt nier H. M. onderzeeboot „Dolfijn" bij. Het smaldeel 5, dat door deze schepen wordt ge vormd, staat onder commando van commandant A. van Es. Het zal tot medio april in de Antil len blijven en tian de terugreis aanvaarden. Deze voorjaarsreis van oefen smaldeel 5 gaat, naar nauei wordt medegedeeld, zowel naar Suriname als naar ue Nedeilanci- se Antillen. Dit zal het grootste oezoek zijn, dat ooit door één heden van de koninklijke marine aan Suriname werd getracht, zo wordt van bevoegde zijde verder medegedeeld. Gedurende deze reis zullen en kele havens in het Caraioiscite gebied worden aangedaan. Een onderdeel van het intensieve oefenprogramma zal bestaan uit 't vliegen bij nacht vanaf Mr. Ms. vliegkampschii „Karei Door man". De smaldeelschepen wor den vóór Goede Vrijdag in hun respectieve thuishavens terug verwacht. De Nederlandse Regering blijft bereid tot een gesprek met Indo nesië. Dit heeft de minister-president, prof. De Quay, maandag avond meegedeeld na een bijzondere kabinetsraad naar aanleiding van het treffen tussen Indonesische en Nederlandse marine-een heden aan de zuidkust van Nieuw-Guinea. De minister-president deelde voorts mede, dat de wnd. secretaris generaal van de Verenigde Naties, Thant, „zo volledig mogelijk op de hoogte wordt gehouden" van de ontwikkelingen, waarbij de be zorgdheid van de Nederlandse Regering door de Indonesische aan val tot uiting wordt gebracht. Prof. De Quay begon zijn verklaring aan de journalisten na afloop van de bijzondere kabinetsraad met mede te delen, dat de Regering „alleen nog maar algemene mededelingen bekend zijn over hetgeen heeft plaats gehad.'' „Het enige, wat wij weten, is dat er bij Nieuw-Guinea een vuur gevecht heeft plaats gehad." Premiei" De Quay voegde er aan toe: „daarbij is waarscliijnlijk een Didoiiesische motortorpedoboot in brand geschoten." „Over hetgeen er verder is gebeurd, zijn geen exacte gegevens bekend." De staatssecretaris van marine, De Jong, verklaarde, dat de enige feitelijke gegevens zijn, dat „in de duisternis Indo nesische eenheden met hoge suelheid de kust van Nieuw-Guinea zijn genaderd." Hij uervestigde, dat het vuur werd geopend door de Indonesische eenheden, heigeen door de Nederlandse eenheden werd beantwoord. Staatssecretaris De Jong zei voorts, dat „bij toeval oen koopvaar dijschip in de nabijheid was." ,41e actie is nog in ontwikkeling", aldus voegde hij hier aan toe. Hij gaf voorts uitdrukking aan zijn voldoening over het feit, dat de paraatheid van de marine-eenheden in Nieuw-Guinea, waarvan hij overtuigd was, is bevestigd en dat de strijdkrachten tijdig aan wezig waren. Tijdens het onderhoud met de journalisten konden geen vragen aan de minister-president en staatssecretaris De Jong worden ge steld. Bij een herhaling van zijn verklaring voor de televisie gaf prof. De Quay nogmaals de uitdrukking aan het feit, dat de Neder landse Regering het Indonesische optreden „betreurt" en uiting heeft gegeven aan haar bezorgdheid in de mededelingen aan Oe Thant. Bij het verlaten van de ministerraad, die niet werd bijgewoond door de minister van Buitenlandse Zaken, mr. Luns, weigerde de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, dr. Van Houten, te ant woorden op vragen over de verdere stappen, die de Nederlandse Regering za] nemen. De waarnemend secretaris-ge neraal der Ver. Naties, Oe Thant, heeft opnieuw een beroep op In donesië en Nederland gedaan om tot een vreedzame oplossing van de kwestie Nieuw-Guinea te ko men. In telegrammen aan president Soekarno en premier De Quay heeft de secretaris-generaal zijn grote ongerustheid uitgesproken over berichten over een „incident betreffende een botsing tussen Nederlandse en Indonesische oor logsschepen" in het betrokken gebied. De tekst van het telegram van de wnd. secretaris-generaal dei- Verenigde Naties, aan prof. De Quay luidt: „Ik heb uit nieuwsberichten vanochtend vernomen van een incident betreffende een botsing tussen Nederlandse en Indonesi sche marineschepen in verband met het geschil over Nederlands Nieuw-Guinea (West-Irian). Ik ben diep bezorgd over dit nieuws en ik herhaal mijn beroep van 19 december aan uwe excel lentie en uw regering om een vreedzame oplossing van het vraagstuk te zoeken. Ik richt eenzelfde telegram aan zijne excellentie de president van de republiek Indonesië.'' Met ingang van heden 16 jan. is de prijs van de verse boter met 40 cent per kg, dat is een dubbeltje per pakje, verlaagd. Te Manokwari in Nederlands Nieuw-Guinea heeft de bevolking opnieuw leen demonstratie ge houden tegen de Indonesische aanspraken op het gebied en voor het zelfbeschikkingsrecht. Zondagmiddag stroomde de be volking naar het verzamelpunt, een voetbalveld, voor een optocht door de stad. Toen de optocht begon, telde men reeds meer dan drieduizend deelnemers en on der weg sloten zich hierbij hon derden aan. De menigte droeg spandoeken mee, waarop onder meer stond: „Wij kiezen de leiding- van Ne derland Behalve de vlaggen van West-Papoea werden ook vele Nederlandse vlaggen mee gevoerd. Veelvuldig werden kre ten gehoord als „Weg met Soe karno" en „Dood aar. de Indone siërs". Een groep van acht bui tenlandse correspondenten, die i Manokwari vertoefde op doorreis naar Sorong, sloeg de demonstratie gade. DE RAMP IN PERU C ,j deze luchtfoto is duidelijk te zien hoe de verschrikkelijke ramp in Peru zich heeft voltrokken. De massa van ijs, ro',blokken en puin heeft het woongebied Ran- narica, waarboven de cpname werd gemaakt, geheel van de kaart geveegd. In Rotterdam maakt men zich zorgen over de 447 b.r.t. metende Nederlandse kustvaarder „Elle woutsdijk", die nu al vijf dagen wordt vermist. Het schip verliet op 2 januari Belfast met bestem ming Westport aan de Ierse west kust. Daar had het drie dagen later moeten aankomen. Aan boord zijn negen man: vier Ne derlandse officieren en vijf Span jaarden. Gezagvoerder van de „Elle woutsdijk" is gewoonlijk kapi tein G. Jonk uit Schoonhoven. Maar juist voor deze reis was hij met Kerstverlof naar Nederland gegaan en had hij het comman do overgedragen aan stuurman J. Dost uit Groningen. Zij hebben op 10 januari j.l., voor het laatste contact met elkaar gehad in een gesprek via Scheveningen-radio, waarin de heer Dost kapitein Jonk mededeelde dat hij in ver band met bet slechte weer voor anker was gegaan bij het Rath- lineiland aan de Ierse noordkust. Sindsdien werd niets meer van de „Ellewoutsdijk" vernomen. Kapitein Jonk acht het moge lijk dat het schip nog in een der- baaien ligt, of dat de zend-instal- latie is uitgevallen. Het feit dat de Ierse noordkust schaars be volkt is zou dan het uitblijven van enig nieuws verklaren. Maar even waarschijnlijk is dat zich bij de woeste Atlantische kust een tragisch ongeluk heeft afge speeld: het weer is in de laatste dagen namelijk bijzonder slecht geweest. Het cargadoorsbedrijf Solle- veld en Van der Meer in Rotter dam, waarvoor de „Ellewouts dijk" in charter vaart, heeft in middels contact gezocht met het Ierse kuststation. Op zijn ver zoek ook zond Scheveningen- radio maandagmiddag om 16.40 uur een boodschap met de vol gende inhoud: „Geen nieuws van de Nederlandse coaster „Elle woutsdijk", roepletters P D X C. sinds 2 januari. De coaster ver liet Belfast op 2 januari met be stemming Westport, waar zij op 5 januari moest arriveren stop laatste contact had plaats op de tiende stop gegevens s.v.p. aan Scheveningen-radio". De „Ellewoutsdijk" kwam in 1948 in de vaart. ZACHT HET K.N.M.I. deelt mede: Tussen IJsland en Schotland is een nieuwe en zeer diepe de pressie aangekomen, die op een groot deel van de Britse eilan den stormen heeft veroorzaakt. Maandagavond breidde de in vloed ervan zich ook over de Noordzee uit. Aan onze kust nam de wind eveneens toe. Het bijbehorende kou-front zal van daag bij ons land aankomen en tijdelijk regen veroorzaken. Voor het front zullen krachtige en aan de kust harde tot storm achtige zuidelijke winden zach te lucht naar ons land voeren. medegedeeld door het K. N. M. I. geldig tot hedenavond. Zacht Veel bewolking met plaatselijk enige regen of motregen. Zacht weer. Krachtige en langs de kust harde tot stormachtige wind tus sen zuid en zuidwest. DINSDAG 16 JANUARI v.m. n.m. Breskens 10.27 11.14 Terneuzen 11.02 11.49 Hansweert 11.42 12.29 Walsoorden 11.52 12.39 WOENSDAG 17 JANUARI v.m. n.m. Breskens 11.25 11.34 Terneuzen 12.09 Hansweert 12.40 12.49 Walsoorden 12.50 12.59 ZON MAAN op onder op onder Jan. 16 8.41 16.59 13.54 4.27 17 8.40 17.00 14.33 5.34 18 8.40 17.02 15.17 6.34

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1