De E. E. G.-minïsterraad besluit tot tweede etappe van Verdrag van Rome Geen toezegging van Sowjet-Unie aan Indonesië Instructies van Adula aan Loendoela HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN flonkering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs6.— Pei maand 2,-1 per week 48 ct. kwartaal; per Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZE MAANDAG 15 JANUARI 1962 18e Jaargang Nr 5497 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1.10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De ministerraad van de Europese Economische Gemeenschap heeft zondagochtend om half zes in Brussel besloten tot het ingaan van de tweede étappe van de overgangsperiode van het Verdrag vau Rome. Het besluit is nog niet officieel: het Franse kabinet zal heden in Parijs het definitieve fiat moeten geven. Dan zuilen alle hinder palen uit de weg zijn geruimd en kan het op dinsdag 16 januari te dateren besluit met terugwerkende kraeht tot 31 december 1061 van kracht worden. „Een beslissing van historische betekenis" noemde de Neder landse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, dr Van Houten, het eindresultaat, waaraan meer dan 200 uren van inspannende en tech nische debatten in de afgelopen drie weken door de ministers van de zes landen zijn besteed. „Wij zijn uitgeput", verzuchtte ,le i waarnemende) voorzitter inn de ministerraad, dr Lahr, op een persconferentie, die hij na af loop van de laatste vergadering in de ochtendschemer van Brus sel gaf. Tot op de laatste dag van de conferentie, die zaterdagochtend om negen uur begon en zondag ochtend om half zes eindigde en daarmee de langste is uit de ge schiedenis van de E.E.G.-minis- terraad, bleven de vier punten van de ontsnappingsclausule, de gemeenschappelijke financiële verantwoordelijkheid, de prijstoe- nadering en de duur van de voor bereidende periode van het ge meenschappelijk landbouwbeleid een akkoord in de weg staan. Zaterdagnacht tegen drie uur trekken de ministers met hun al lernaaste medewerkers zich in een geheime zitting terug om een „package deal" van de Europese commissie te behandelen, die te gen half vijf genade kon vinden in de ogen van alle zes landen. Daarna volgde nog de formele plenaire vergadering, waarop de ministers met het formele Franse voorbehoud aan de band van 'n advies van de Euro pese commissie konden constate ren, dat .,in de eerste étappe vol doende voortgang is gemaakt om tot de tweede étappe over te gaan". TEVREDEN Zowel ministe: De Pous als mi nister Marijnen, die van het be gin van de „marathonzitting" af de vergaderingen hebben bijge woond, verklaarden, dat de ver kregen resultaten voor Neder land „stellig niet onbevredigend" Minister Marijnen zei, dat door de beslissing van de ministerraad de „landbouw in de pas is ge bracht met de totale ontwikke ling in de E.E.G..". Hij sprak ver der van een „gedurfde aanpak", waarbij de vraagstukken tot aan de bodem zijn behandeld. De mi nister voegde hier aan toe in de praktijk nog wel moeilijkheden te zien, doch hij noemde de beteke nis van het besluit „zeer groot". „Efr is een systeem opgezet, waarop kan worden voortge bouwd. Het is geen formule die meer camouflage dan aanpak be tekent, zoals dat in de Benelux met de landbouw wel het geval is geweest". Minister De Pous stelde zijn uitspraak tegen de achtergrond van de moeilijkheden, die moes ten worden overwonnen. Opmer kend dat sommige bepalingen wellicht minder redenen tot te vredenheid geven, wees hij erop. dat de moeilijkheden eerst duide lijk worden, indien wordt ge tracht uiteenlopende landbouw systemen als in de E.E.G.-landen. naar elkaar toe te brengen. Deze moeilijkheid wordt nog vergroot door het feit, dat een „commu nautair" beleid moet worden ge formuleerd, zonder dat er zo als op nationaal vlak banden bestaan met de overige factoren van het sociaal-economisch be leid. Ook de Nederlandse vice-voor- zitter van de Europese commis sie, dr. Mansholt de „geestelij ke vader van het landbouwbeleid in de E.E.G." legde er de na druk op, dat thans „de weg vrij i:> voor nieuwe mogelijkheden, 7 als de landbouwbesprekingen met Engeland". Hij noemde de beslissing van o ministerraad „een bewijs van d vaste wil om verder te gaan: liik"W°g lerug 's n'et meer moge- Ui'. Mansholt wees er voorts op IJ!,,,'1,0" no°it in een land is ge beurd, wat thans in de E.E.G. is gebeurd, n.l. ilel vaststellen van alle verordeningen voor een marktorganisatie voor landbouw- produkten. ..Indien de ministers er niet in waren geslaagd een be- ?'.Ute nemen- dan kan ik niet schilderen wat de gevolgen zou den zijn geweest", zei hij voorts. Het landbouwvraagstuk was het laatste van de drie proble men, die een overgang van de eerste naai" de tweede étappe in de weg hebben gestaan sinds de ministerraad van de E.E.G. op 18 december in Brussel bijeen is ge komen en sindsdien vrijwel alleen met een onderbreking voor Kerstmis en het nieuwjaarsweek- einde heeft vergaderd. Over de twee eerste kon vóór Kerstmis overeenstemming worden be reikt: het kartelbeleid in de Ge meenschap ('n Duitse voorwaar de) en de verordening voor de gelijke beloning van mannen- en vrouwenarbeid (een Franse wens). Daarbij krachtig gesteund door Nederland bleek echter Frankrijk alleen bereid in te stemmen met het ingaan van de tweede fase, indien een volledig uitgewerkt stelsel van verordeningen voor het gemeenschappelijk landbouw beleid ter tafei zou liggen en zou zijn aanvaard. De sleutel tot ae oplossing van dit vraagstuk, waaraan practisch drie weken onafgebroken is ge werkt, werd in de loop van zater dagnacht gevonden door een Frans-Duits compromis. Van Franse zijde werden hierbij con: cessies gedaan op het ge'oied van de financiering van het gemeen schappelijk landbouwbeleid; dg Duitse delegaremoest genoegen nemen met een ontsnappings clausule, die vele weken lang on aanvaardbaar voor de regering in Bonn was genoemd. In de uiteindelijke goed keurende ontsnappingsclau sule wordt de mogelijkheid ge opend, dat alle lid-staten onmid dellijk maatregelen kunnen ne men met inbegrip van het sluiten van de grenzen indien het gemeenschappelijk land bouwbeleid zou leiden tot een ernstige verstoring door over voering van de nationale mark ten. De Europese commissie blijft echter de beslissende in stantie. die binnen vier dagen na het afkondigen van de maat regel beslist of de maatregel ver nietigd, gewijzigd of gehand haafd wordt. De beslissing van de commissie is bindend en be roep daartegen staat alleen open bij het Europese Hof van Justitie. GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID MET 25 PRIJZEN. De ministerraad van de Euro pese Economische Gemeenschap heeft voor het gemeenschappe lijke landbouwbeleid negen ver ordeningen en vier beginselver klaringen opgesteld en vier al gemene principes aanvaard, die voor alle verordeningen gelden. De negen verordeningen gel den de granen, varkensvlees, ge vogelte, eieren, groenten en fruit, wijn, de minimumprijzen; het toepassen van de concurrentie- bepalingen uit het E.E.G.-ver- drag op de landbouw en het toe staan van compenserende hef fingen op industriële produkten vervaardigd uit agrarische grondstoffen. De vier beginselverklaringen hebben betrekking op zuivel, rundvlees, suiker en aardappe len. De vier algemene principes regelen de prijstoenadering, de ontsnappingsclausule, de ge meenschappelijke financiële ver antwoordelijkheid en de institu tionele opzet van het landbouw beleid. Het gemeenschappelijk' land bouwbeleid kent verder niet min der dan 25 verschillende prijzen: van richtprijs tot sluisprijs, van drempelprijs tot regionale prijs en van referentieprijs tot inter ventieprijs. Commentaar van de Franse minister van Landbouw, Pisani, toen hem de lijst werd getoond: „Ik mis de reële prjjs." Het besluit van de minister raad van de E. E. G. om „over te gaan naar de tweede étappe van de overgangsperiode van het Verdrag van Rome" betekent de eerste afbreuk van het veto recht in de gemeenschap en een verdere verplichte vermindering van de beschermende maatrege len in het onderlinge handels verkeer. Het Verdrag van Rome geeft drie overgangsfazen aan naar de volledige gemeenschappelijke markt. Elke étappe is bepaald op vier jaar. De eerste étappe kon twee keer met één jaar wor den verlengd zodat door het zon dagochtend genomen besluit van de ministerraad de theoretische duur van de totale overgangs periode heeft bekort van 15 tot 13 jaar (de tweede étappe kan met één jaar worden verlengd). Het grote verschil tussen de tweede en de eerste étappe is, dat in de komende periode een aantal belangrijke zaken zal kunnen worden beslist met ge kwalificeerde meerderheid en niet meer alleen met éénstemmig heid. Zo zal het vetorecht ver vallen voor beslissingen over het vrije dienstenverkeer in de gemeenschap, het vestigings- recht en de harmonisatie van de nationale wetgevingen bij het wegnemen van concurrentiever valsende bepalingen. Achttien maanden na de in gang van de tweede étappe, dus op 1 juli 1963, zullen de zes E.E.G.-landen een verdere tarief - verlaging van tien procent in het onderlinge handelsverkeer moe ten toepassen. Indien de minis ters alsnog besluiten tot een extra-verlaging in de loop van 1961, dan zullen de tarieven op deze datum in totaal met 60 pro cent zijn verminderd. Indien dit wordt bereikt dan zal ook een versnelling moeten worden over wogen van een versnelde twee de aanpassing van de nationale douanetarieven aan het gemeen schappelijke buitentarief van de E.E.G., die volgens het verdrag aan het einde van de twee étappe zou moeten worden uitgevoerd. De eerste aanpassing is inge gaan op 1 januari 1961 en be draagt 30 procent. (Advertentie) toonaangevend voor moderne coiffures. de betere toiletartikelen, par fumerie, cosmetica, blijvende verwijdering van overtollige haargroei. De storm en de kou in Mexico De schade veroorzaakt door de hevige storm, die reeds enkele dagen het noorden van Mexico en de kust van de Golf van Mexi co teistert, wordt geraamd op 150 miljoen pesos. In de staat Vera Cruz zijn 12 mensen van koude omgekomen. RESULTAAT VAN FRANSE ATOOMBOMPROEF Franse geleerden hebben bij de jongste atoombomontploffing in de Sahara, op 25 april 1961, vastgesteld dat een atoomont ploffing op enige afstand van de aarde sterke elektrische stroom doet ontstaan. De resultaten van dit onderzoek staan vermeld in een nota van de Franse hoge commissaris voor atoomenergie, Perrin. Deze nota is vrijdag ge publiceerd in het bulletin van de academie van wetenschappen. Dit is dé eerste maal dat een dergelijk resultaat is bekend gemaakt. De Franse geleerden Ferrieu en Roccard zijn erin geslaagd de sterkte van de elektrische stroom te meten. De Kongolese premier Cyrille Adoela heeft zaterdag de leger leider generaal Victor Loendoe la opdracht gegeven „alle nodi ge maatregelen te nemen" om de orde in Stanleystad te herstellen. Adoela sprak eerdere berich ten tegen dat hij de arresstaties had bevolen van zijn plaatsver vanger, vice-premier Antoine Gizenga, wiens aanhangers in Stanleystad slaags zijn geraakt met troepen die het centrale be wind trouw zijn. De regering in Leopoldstad heeft dafgelopen week Gizen ga gelast naar Leopoldstad terug te keren om zich te verantwoor den in verband met beschuldi gingen, dat hij in Oost-Provincie aen op afscheiding gerichte acti viteit ontplooit. Vrijdag werd een motie van wantrouwen in Gizenga in het parlement te Leopoldstad inge diend. Adoela heeft zaterdagavond verklaard, dat het centrale Kon golese kabinet de toestand in Oost-Provincie heeft besproken. Het geval-Gizenga was evenwel niet te berde gebracht. Het ka binet had zijn volle steun gege- vïen aan een voorstel, generaal Loendoela in staat te stellen alle nodige maatregelen te nemen om de orde e herstellen. Van betrouwbare zijde in Leo poldstad was eerder vernomen aat Gizenga zaterdag een com pagnie van de aan hem getrouwe gendarmerie bevolen had, gene raal Loendoela te arresteren. De generaal werd evenwel be schermd door een groot aantal troepen van het geregelde leger. Volgens andere berichten zou Gizenga zaterdag geprobeerd hebben uit Stanleystad te vluch ten. Hij zou door troepen van Loendoela tegengehouden zijn. De Verenigde Naties hebben een Ethiopisch bataljon in Stan leystad, dat samenwerkt met troepen van het leger der centra le regering bij het patrouilleren in de straten. Een woordvoerder van de Ver enigde Naties in Leopoldstad heelt bekend gemaakt dat zes Kongolese militairen zaterdag zijn gesneuveld bij gevechten tussen regeringstroepen en de aan Gizenga getrouwe gendar merie. Het V. N.-hooldkwartier had generaal Loendoela volledi ge militaire steun toegezegd tegen de „opstandige" militairen, aldus de woordvoerder. Later werd bekend gemaakt dat de Gizenga getrouwe gendar mes, 34 in getal, zich zondagmid dag hebben overgegeven aan de troepen van generaal Loendoela. Intussen heeft Gizenga aan de premier van de centrale regering in Leopoldstad, Adoela, een tele gram gezonden waarin hij be loofde op 20 januari naar Leo poldstad te komen. Hij verzocht hierbij om een vliegtuig van de V. N. om hem en zijn staf op te halen, zo werd in Leopoldstad verklaard. Nieuwe aardbevingen in Zuid-Slavië Zaterdagnacht hebben zich in Zuid-Slavië nieuwe aardbevingen voorgedaan. Een bijzonder zware beving- werd gevoeld op 't eiland Hvar, in de Adriatische Zee. !n Sueuraj, de hoofdplaats van het eiland, zou negentig procent van de gebouwen zijn t erwoest of be schadigd. Volgens het Zuidslavische pers bureau Tanjug wordt de schade, die de aardbevingen van de laat ste dagen in de stad Ljubska hebben aangericht, geraamd op 600 miljoen dinar. Generaal-majoor Ahmd Jani, het hoofd van de „operationele staf voor de bevrijding van West- Irian", heelt zaterdag verklaard dat de Sowjet-Unie tot dusver nog geen enkele toezegging heeft gedaan Indonesië in een gewa pend conflict om Westelijk Nw- Guinea te steunen als de Neder landers hulp van andere landen zouden krijgen. Jani zei dit tot verslaggevers na een bijeenkomst van de opera tionele staf van drie uur in het „Eogor"-paleis van president Soe- karno. Op de vraag of de Sowjet-Unie Indonesië te hulp zou komen als Australië in ee gewapend conflict Nederland zou steunen, ant woordde Jani: „Daarover moeten de Russen beslissen. Zij hebben tot dusver nog geen toezegging gedaan". Jani voegde er aan toe, dat Indonesië de Sowjet-Unie ook niet om hulp heeft gevraagd. Jani deelde voorts mee, dat bri gade-generaal Suharto, comman dant van het reserve-leger der „bevrijdingsstrijdkrachten", vol gende week naar Makassar zal vertrekken. Hij voegde eraan toe, dat op de bijeenkomst van zater dagmorgen Suharto officieel is aangesteld als opperbevelhebber van de „West-Irian operatie" met het hoofdkwartier in Makassar. Suharto is bevorderd tot gene raal-majoor. Jani verklaarde dat de bijeen komst van zaterdagmorgen ge heel gewijd was aan besprekin gen over Suharto's werkzaamhe den. In antwoord op vragen deelde Jani nog mee, dat pogingen op diplomatiek niveau om een vreed zame oplossing van het geschil te bewerkstelligen tot dusver geen resultaten hebben opgele verd. De vooruitzichten voor een vreedzame oplossing hangen ge heel af van de houding van de Nederlanders, zo zei hij. Hij zei, dat het „onzinnig" zou zijn van de Nederlanders om de „Karei Doorman" nog eens naar de wateren van Westelijk Nieuw Guinea te sturen. „Dit zou de stemming alleen maar verslech teren", aldus Jani. De bijeenkomst van de „opera tionele staf voor de beviijding van West-Irian" en de „nationale verdedigingsraad" werd geleid door president Soekarno. Generaal-majoor Jani zei na afloop nog, dat president Soekar no de instructies voor generaal Suharto had opgesteld, die zullen worden uitgevoerd zodra defini tief gebleken is, dat het geschil om Nieuw-Guinea niet langs diplomatieke weg kan worden op gelost. Op de vraag, of Indonesië na hel verstrijken van de termijn van tien dagen, die het heeft ge steld voor overleg over een diplo matieke regeling, onmiddellijk zal overgaan tot het gebruik van geweld, antwoordde Jani: „Aan een dergelijke mogelijkheid is geen tijdslimiet verbonden. Dit zou op elk tijdstip kunnen gebeu ren". Er is volgens Jani nog geen aanwijzing, dat Nederland het ge schil langs diplomatieke weg wil regelen. Hij noemde de Neder landse houding „nog steeds on duidelijk". CHINA WIL HELPEN Communistisch China heeft algehele hulp a.sn Indonesië be loofd bij zijn poging om West- Irian aan Nederland te ontruk ken, aldus een bericht van het Indonesische persbureau Antara uit Peking. President Lioe Sjao-Tsji en premier Tsjoe en-Lai gaven in telegrammen aan president Soe karno garanties dat Indonesië iedere soort hulp van China kan verwachten. Het telegram was gezonden na een bijeenkomst tus sen de Itndonesische ambassadeur in China en Tsjoe en-Lai. Op de bijeenkomst werd ook gesproken over het verlangen van bepaalde Aziatische en Afri kaanse landen om vrijwilligers in de Indonesische strijdkrachten te laten opnemen, aldus Antara. Op een vraag van Antara wel ke hulp China voor ogen staat, werd in kringen van het ministe rie van Buitenlandse Zaken ge zegd: „Dat hangt van Indonesië af". Aanval van Indonesië op Nieuw-Guinea reeds lang beraamd? In het Madrileense weekblad „Blanca y Negro" schrijft één van de afgevaardigden van Span je naar de Verenigde Naties, de journalist Manuel Aznar, dat Indonesië reeds lang een aanval op Westelijk Nieuw-Guinea voorbereidt. Aznar zegt in 1960 een Indo nesische diplomaat in New York tegenover een groep Aziatische collega's te hebben horen ver kondigen, dat Indonesië in de eerste dagen van 1962 vanuit dé lucht en de zee voet aan land in Westelijk Nieuw-Guinea zou zet ten. Arrestaties na de aanslag O op Soekarno Volgens in Djakarta ontvangen berichten zijn na de zondag te Makassar op president Soekarno gepleegde aanslag zes personen gearresteerd. Een van hen zou een voormali ge functionaris zijn van de inlich tingendienst van de Nederlandse marine. De marinevoorlichtingsdienst deelde desgevraagd mee, dat niets bekend is over de arrestatie van een voormalige marinefunc tionaris in Indonesië. Indonesische leger: GEEN BERICHTEN MEER OVER AANSLAG OP SOEKARNO Het Indonesische leger heeft persbureaus, dagbladen en de regeringsradio verzocht geen be richten meer te* verspreiden over de onlangs gepleegde aanslag op Soekarno te Makassar. De legervoorlichtingsdienst heeft een brief aan de respec tieve hoofdredacteuren gestuurd waarin wordt gezegd, dat over deze aangelegenheid al meer dan genoeg is gepubliceerd en dat de aandacht niet moet wor den afgeleid van het streven naar de „bevrijding van West- Irian". Amerikaanse helikopter voor Indonesië geen geschenk Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag meegedeeld, dat de Ver enigde Staten een helikopter aan Indonesië hebben verkocht en niet geschonken. Volgens berichten uit Dja karta hadden de Verenigde Sta ten aan president Soekarno een Sykorski-helikopter ten ge schenke gegeven. De woordvoerder van het mi nisterie, Lincoln White, zei dat de helikopter aan de Indonesische luchtmacht is verstrekt op grond van een overeenkomst betref fende leveranties op kleine schaal van militaire goederen. „Naar ik meen is déze helikopter bestemd voor president Soekar no. De betreffende overeenkomst is in augustus gesloten, aldus White. BOSBRAND IN AUSTRAL,IE Een bosbrand in de Australi sche staat Victoria, de ergste in flwintlg jaar, heeft het afgelo pen weekend een gebied van 40 km oostelijk van Melbourne ge teisterd. Tenminste 26 huizen zijn verwoest. Het vuur word door ruim 2.000 personen bestreden. Drie van hen zijn door slange- beten getroffen. Tot dusver zijn geen dodelijke ongelukken ge meld. In Nieuw-Zuid-Wales zijn door overstromingen vier mensen om het leven gekomen. Grote stuk ken land staan onder water en op verscheidene plaatsen zijn we gen en spoorwegverbindingen overstroomd. DEZELFDE MIDDAG- TEMPERATUREN Een depressiegebied dat gerui me tijd het weer in ons land be paald heeft, heeft zich in noord oostelijke richting verwijdert. Het werd gevolgd door een zwak ke rug van hoge luchtdruk, die van de Britse eilanden naar het oosten is getrokken en zich zon dagavond over onze omgeving uitbreidde. Het ziet er naar uit. dat deze rug vandaag opklarin gen zal veroorzaken en de buien activiteit zal doen verdwijnen. Midden op de oceaan ten noor den van de Azoren beweegt een nieuw en eveneens zeer actief lagedrukgebied naar het oost noordoosten. Verwacht wordt dat dit hedenavond bij Ierland zal aankomen. Bij ons zal er later op de dag meer bewolking door wor den veroorzaakt. De kans op re gen neemt tegen de avond dan ook weer toe. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Dezelfde temperaturen Aanvankelijk opklaringen. La ter toenemende bewolking maar tot de avond op de meeste plaat sen droog weer. Matige wind, krimpend naar zuidwest en latei- iets toenemend. Dezelfde middag- temperaturen als gisteren. MAANDAG 15 JANUARI MINIATUUR. Zes jaar lang heeft de Brit David Ash- ton gebouwd over dit model van de „Olympus", een on derzeeboot uit de „0"-klasse, ingericht voor het afvuren van polarisraketten, Het model is 3 me ter lang en weegt ongeveer 180 Engel se ponden en is gro tendeels vervaardigd van filierglas en wordt radiografisch liestuurd. Hef kan alle manoeuvres ma ken, die ook de ech te uitvoeren kan. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 9.11 9.46 10.26 10.36 n.m. 9.59 10.34 11.11 11.24 DINSDAG 16 JANUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 7.56 8.31 9.11 9.21 n.m. 8.42 9.17 9.57 10.07 ZON MAAN op onder op onder Jan. 15 8.42 16.57 13.22 3.17 16 8.41 16.59 13.54 4.27 17 8.40 17.00 14.33 5.34 18 8.40 17.02 15.17 6.34

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1