R n BETERE SANDE neE Ontroerde Vorstin betuigt deelneming SWsssafiK Gizenga blijft in Stanleystad Home in Berlijn De toestand in Algerië ndel Indonesië en Nieuw-Guinea HET WEER WEERBERICHT ION- en MAANSTANDEN HOOGWATER tHTINGEN W BAND RANCIER TIEN v IX DONDERDAG 11 JANUARI 1962 18e Jaargang Nr 5494 EERSTE BLAK TELEGRAMMEN VAN DEELNEMING PRESIDENT KENNEDY BETUIGT DEELNEMING Eerste slachtoffers treinramp worden vandaag begraven NEDERLANDSE SPOORWEGEN TONEN OOK DAADWERKELIJK MEDELEVEN HONGERSTAKING VAN BELGEN IN LEOPOLDSTAD PILOOT VERLIET STRAALJAGER TREINBOTSING IN LONDEN LANGZAME VORDERINGEN NIEUW POKKENGEVAL IN WEST-DU ITSLAND AMERIKAANS TANKVLIEGTUIG VERMIST 64-JARIGE BELGISCHE VELDWACHTER DOODT VRIEND VAN DOCHTER De 64-jarige veldwachter van de Belgische gemeente Ottergem heeft in de nacht van dinsdag op woensdag de vriend van zijn dochter in het gemeentehuis met zijn dienstrevolver neerge schoten. De dader, Frans Melckcbecke, meldde zich onmiddellijk bij de ge meentesecretaris, waarna hij door de rijkswacht werd gearresteerd. 6B.lt9l.9H. 60 WAAR PROCENT GRUYTER XI X Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactieadres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 gironummer 38150 Ahnnnementsprijsƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,-: Per week 48 ct" Losse nrs 9 ct' DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Een zeer ontroerde Koningin Juliana is gistermorgen een trieste tocht begonnen. Zij kwam, gekleed in een donker groen deux pièce, allereerst naar de Buurkerk in Utrecht, waar, zoals bekend, de stoffelijke res ten van de slachtoffers van de treinramp in Harmeien lagen opgebaard. Dinsdagavond is de lands vrouwe volkomen op de hoogte gebracht van hetgeen maandag morgen in Harmeien is gebeurd. Het ontstellende nieuws zelf be reikte haar reeds maandagmor gen. Haar wens om zo spoedig mogelijk naar Nederland te gaan kon eerst dinsdagavond worden vervuld. ©m negen uur gistermorgen liep zij langs de lange rij kisten dia in het middengedeelte van de kerk staan opgesteld. Zij werd begeleid door de president van de Nederlandsche Spoor wegen, ir. J. Lohmsn, en de of ficier van Justitie in Utrecht, mv. A. W. Overbeek. „Ontstellend", fluisterde de Koningin, toen zij langs de lange rij kisten liep. Een Rotter dams echtpaar, dat een dochter van'20 jaar bij de ramp verloor, was eveneens in de kerk. Konin gin Juliana sprak geruime tijd met de diep geschokte ouders. Inmiddels werden nog steeds kransen aangedragen, o.m. van de Nederlandse regering, de in woners van Harmeien, het Rode Kruis, het gemeentebestuur van Kamerik en het Humanistisch Verbond Na haar stille rondgang door de Buurkerk sprak de Konin gin nog geruime tijd met de mensen die al deze dagen inten sief hulp hebben geboden, in Harmeien zowel als in Utrecht. Twee vrouwelijke leden van de dienst Sociale Verzorging van de B. B., vertelden de Ko ningin, hoe zij eerst in Harme ien hebben gedaan wat zij kon den en de volgende dag in de Buurkerk de nabestaanden heb ben opgevangen en getroost. Koningin Juliana informeerde TL Langstellend naar de om standigheden waaronder moest woXX gewerkt en zij was zichtbaar onder de indruk van het grote leed waarmee deze twee vrouwen in de afgelopen dagen zijn geconfronteerd De Koningin maakte ook ken- L LX de Rooms-Katholieke en Protestantse geestelijke ver zorgers en met de leden van het Humanistisch Verbond die i de nabestaanden hebben biiee- ^an in moeilijke uren. Ook Vl d zij zich met ver tegenwoordigers van het Rode Mann" Lefier des Heils. die hSibenVan de "jkspolitie, LLL n geassisteerd bii de Koningin vroeg ontzet, of het I "u wel per se nodig was dat ri» familieleden op bijna onmense hjke wijze werden geconfrnn teerd met de stoffelijke resten .rX gelXden' z« hoorde dat dit voor de wettelijke iden- meend medeleven met al de genen die deze zware beproe ving hebben moeten doorstaan. De Koningin liet zich ook voor lichten over de activiteiten van rijks- en spoorwegpolitie op het terrein van de ramp zelf. Nadat de sociale verzorgsters van de B.B. het gezelschap in de'kille kerk een kopje koffie hadden geoffreerd, dankte de Koningin de aanwezigen en in hen de inctantie:-: rrganisaties en diensten die zij vertegen woordigden nogmaals voor hun spontane en intensieve hulp. Om kwart voor tien vertrok zij naar Woerden waar zij de ge wonden in het ziekenhuis „Ope Dei" bezocht. In dit ziekenhuis, waar nog 19 overlevenden wor den verpleegd, heeft de Konin gin vier afdelingen bezocht. Ze onderhield zich geruime tijd met de gewonden, die haar het trieste verhaal van deze ramp deden. Bewogen drukte de Ko ningin de handen van hen die daartoe in staat waren. Ont roerd ook dankte zij de grote schare werkers. E.H.B.O.'ers, verpleegsters, telefonistes, dok toren en religieuzen die uren achtereen hulp en troost heb ben gebracht op deze rampdag. Lang stond de Vorstin zwij gend in de kapel, waar vier doden lagen opgebaard. Het werd haar hier zelfs te machtig. Toen ze in de recreatiezaal te midden van de werkers van het eerste uur stond, zocht ze naar woorden om te laten blijken, hoezeer ze getroffen was door hetgeen deze mensen hebben gedaan. Drie burgemeesters, die van Woerden, Kamerik en Har- melen, hebben de Vorstin ver- ?ld van de reddingswerkzaam heden. H. M. Koningin Juliana, die haar vakantie in Lech heeft onderbro ken oin naar Nederland terug te keren in verband met de trein ramp bij Harmeien, heeft woens dagochtend o.m. een bezoek ge bracht aan de Buurkerk in Utrecht, waar, zoals bekend, de slachtoffers van de ramp opge baard lagen. Defoto toont de Koningin bij het verlaten van de kerk in gezelschap VR.it de burgemeester van Utrecht jhr. mr. C. J. A. de Ranitz. Na afloop van haar bezoek, aan Woerden vertrok de Vorstin naar het militair hospitaal „Oog in al" in Utrecht. Hier werd "de Vorstin verwelkomd door de ge neesheer-directeur, kolonel R. Buisman, de directrice, majoor Ellerkamp van Schaik en over ste Lange. Verplegend perso neel en verschillende patiënten hadden zich in de gangen van het ziekenhuis opgesteld. Vier gewonden van de trein ramp zijn in het militair hospi taal opgenomen, namelijkde dienstplichtig soldaat Zoethout uit Zuidlaren, die een hersen schudding heeft opgelopen, ser geant Groenewold, die aan het hoofd werd gewond, overste Rous, van wie enkele ribben werden gekneusd bij de botsing, en reserve-luitenant Ten Thye. Deze was op het ogenblik van de botsing op weg om zich voor herhalingsoefeningen te melden. Luitenant /Ten Thye is in het burgerleven werkzaam op het secretariaat van de N. S. Ander half uur heeft hij geassisteerd bij de reddingswerkzaamheden. Hij is opgenomen in „Oog in al" wegens rugklachten. Toen men de Koningin naar tificatie officieel is vereist en toonde zich daarover bijzonder geschokt. Zij uitte haar welge In een toespraak voor 15000 scholieren en studenten heeft president Soekarno woensdag verklaard, dat het van de Neder landers zal afhangen of het om Nieuw-Guinea zal komen tot bloedvergieten. Hij zei: „Als wij druk uitoefenen zullen de Neder landers toegeven. Wij zijn de zaak beu. Wij vragen niet om onder handelingen." Hij zei verder, dat Nieuw-Guinea dit jaar weer bij Indonesië moet komen. Tot het bestuur van de univer siteit zei Soekarno dat men niet moet trachten de gevoelens van de studenten te onderdrukken. „Wij kunnen de strijd om West- Irian alleen volbrengen met emo ties, ik zelf ben één stuk emo tie, dat ik tracht te temperen door de rede". Intussen blijven diplomaten van Westelijke landen te Djakar ta „voorzichtig optimistisch" voor wat betreft een regeling van het geschil om Nieuw-Gui nea door onderhandelingen. Naar zij menen is Indonesië niet on willig om naar de conferentie tafel te gaan en zij wijzen erop, dat in geen van zijn toespraken van de laatste tijd Soekarno het woord „soevereiniteit" gebruikte, maar steeds sprak van „het be stuur" over Nieuw-Guinea. Voor aanstaande regeringsfunctiona rissen hebben gezegd dat Indone sië, als uiterste concessie, het denkbeeld van de soevereiniteit zou kunnen opgeven als het maar het bestuur in handen krijgt. De soevereine macht zou dan kunnen worden uitgeoefend door de Ver. Naties. Over de sug gestie, dat secretaris-generaal Oe Thant onderhandelingen zou kunnen inleiden zei de waarne mende woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Za ken Surjanegara „dat elke derde instantie welkom zal zijn, mits zij de overdracht van het bestuur van Nederland aan Indonesië kan bespoedigen". Overigens zijn de diplomaten te Djakarta het erover eens, dat Soekarno niet bluft als hij met oorlog dreigt. Naar hun mening staat de meerderheid van het volk achter hem en als er geen onderhandelingen komen, kan volgens hen het conflict uitbre ken vóór het eind van het jaar. Minister Soebandrio, die op dezelfde bijeenkomst een rede hield, verklaarde dat alle midde len kunnen worden gebruikt om Westelijk Nieuw-Guinea aan Ne derland te „ontrukken". Hij leverde heftige kritiek op dege nen die beweren dat Indonesië niet tot een gevecht zou kunnen overgaan, omdat het land er eco nomisch zo slecht voor staat. „Wij zullen een oplossing voor de kwestie-Nieuw-Guinea bewerk stelligen, want dit vraagstuk vormt een uitdaging voor onze revolutie", aldus Soebandrio. één van de gewonden wilde lei den, die kennelijk in bewuste loze tosstand verkeerde, maak te ze haar begeleiders duidelijk, dit niet te doen. „Dit is te erg", zo zei ze. Hare Majesteit onder hield zich wel enige tijd met de overige gewonden, die er min der ernstig aan toe waren. Even over twaalven arriveer de de Koningin bij het Aca demisch Ziekenhuis, waar zij 21 gewonden bezochtdrie in de neurologische en 19 in de chi rurgische afdeling. In de neuro logische kliniek sprak zij met de heer J. Bakker uit Gronin gen, de enige van de patiënten die tot spreken in staat was. Na het Academisch Zieken huis bezocht Koningin Juliana nog het Diaconessenhuis en het Antoniusziekenhuis in Utrecht, waarin resp. 4 en 2 van de bij de treinramp gewonde passa giers liggen. H. M. de Koningin heeft tele grammen van deelneming ont vangen met de treinramp in Harmeien van: de Bundespresi- dent van Oostenrijk, koning Bou-dewijn van België, koning Frederik van Denemarken en de president van Peru, van Pa raguay, van Frankrijk en van de Verenigde Staten. Ook de groot-hertogin Char lotte van Luxemburg heeft een telegram van deelneming gezon den. President Kennedy heeft gis teren in een telegram aan H. M. de Koningin zijn deelneming be tuigd met de spoorwegramp. Het telegram heeft de volgende inhoud: „Majesteit, namens alle Amerikanen betuig ik mijn die pe medeleven met de nabe staanden van de slachtoffers van de treinramp bij Woerden". Aldus een mededeling van de voorlichtingsdienst der Verenig de Staten in Den Haag. Gisteren is men de gehele dag bezig geweest met de afvoer van de stoffelijke resten van de slachtoffers van de treinramp bij Harmeien in de Buurkerk in Utrecht. Gisteravond om half tien werd de laatste kist uitgedra gen. Vandaag zullen de eerste negen slachtoffers ter aarde worden besteld op begraafplaatsen te Utrecht, Rotterdam, Hilversum, Krimpen aan de IJssel, Grave en Amersfoort. Voor zover de nabestaanden daar prijs op stellen, zal de di rectie van de Nederlandsche Spoorwegen op al deze begrafe nissen vertegenwoordigd zijn. Vertegenwoordigers van de directie van de Nederlandse Spoorwegen zullen binnen enke le dagen alle nabestaanden van de slachtoffers van de trein ramp bezoeken, alsook de ge wonden. Men zal ter plaatse na gaan, welke regelingen moeten worden getroffen en bij finan ciële nood zullen reeds thans voorschotten worden uitgekeerd. VRIJDAG BIJ N. S. ALGEMENE ROUWDAG Vrijdag zal door de Nederland sche Spoorwegen als algemene rouwdag worden aangewezen, omdat op deze dag de meeste slachtoffers van de treinramp worden begraven. Van alle ge bouwen zal de vlag halfstok wor den gehesen. Tot en met zaterdag zullen de hoofdgebouwen van de Spoor wegen in Utrecht de vlag half stok hebben. De Kongolese plaatsvervan gende minister-president, Gizen ga, heeft de regering te Leo- poldstad woensdag meegedeeld dat hij in Stanleystad zal blij ven. Het parlement in Leopold- stad had hem gelast dadelijk naar de hoofdstad te komen. Volgens het Kongolese pers bureau A.C.P. deelde Gizenga zijn besluit in Stanleystad te blijven telegrafisch mee aan de minister-president, Adoela. Gizenga zei in het telegram dat indien men hem beschuldigt van een gewone misdaad of het een of andere vergrijp, men een beroep moet doen op gerechte lijke autoriteiten en niet op het parlement. De voorzitter van de Tweede Kamer, Kasongo, heeft na ont vangst van Gizenga's telegram in Leopoldstad de vice-premier telegrafisch meegedeeld dat het besluit van maandag onvermin derd van kracht blijft. Het persbureau ACP meldde nog dat de regering te Leopold- Volgens het Brusselse blad „Le Soir" zijn twaalf Belgen, die door de Verenigde Naties in Leopoldstad in hechtenis worden gehouden, een hongerstaking begonnen. De Belgen zijn in de Katangaanse hoofdstad Eliza- bethstad door Ethiopische mili tairen van de V. N.-strijdmacht aangehouden en daarna naar Leopoldstad overgebracht. Zij zouden daar zijn opgesloten zon der in de gelegenheid te zijn contact op te nemen met de Bel gische diplomatieke vertegen woordiging of de pers. De piloot van een F. 86 K. Sabre-straaljager van de vlieg basis Twenthe heeft gistermid dag om vijf vóór twee zijn toe stel moeten verlaten in verband met motorstoring. De piloot, zo deelt de Lucht- machtvoorliohtingsdienst mee, is veilig aan de grond gekomen ten zuidoosten van Meppel. Het is nog niet bekend, waar het toestel is neergestort. De naam van de vlieger is P. C. Bontekoe. De man is 29 jaar oud en gehuwd. Hij heeft de rang van eerste luitenant- vlieger en hij woont in En schedé. Twee goederentreinen zijn in de nacht van dinsdag op woens dag in het centrum van Londen, bij het passeren van een viaduct boven een grote, noord-zuid lo pende verkeersweg, met elkan der in botsing gekomen. Vijftien wagons ontspoorden. Drie der rijtuigen stortten op de vijftien meter lager gelegen rij weg, waardoor het wegverkeer tot woensdagmiddag versperd was. De spoorweg kon eerst in de loop van woensdagmiddag worden hersteld. Het viaduct werd ernstig beschadigd. Ver scheidene langs de rijweg ge parkeerde auto's werden onder de omlaag gestorte wagons ver pletterd. Veertien personen hebben lichte verwondingen opgelopen. stad er woensdag op heeft ge wezen dat Gizenga niet met een speciale opdracht naar Stanley stad is gegaan. Hij is in septem ber voor een week naar Stanley stad vertrokken om privézaken te regelen, maar hij is sedert dien niet naar Leopoldstad terug gekeerd. De plaatsvervangende premier zei naar Leopoldstad te zullen terugkeren zodra het besluit dat het parlement in september over Katanga heeft genomen, geheel en te goeder trouw is uitgevoerd. (De Kongolese re gering deelde in september, na een besloten vergadering van het parlement, mee dat het haar toevlucht tot eigen midde len zou moeten nemen om een eind te maken aan de afschei ding van Katanga.) Zoals gemeld nam het parle ment maandag j.l. een resolutie aan volgens welke Gizenga bin nen tweemaal 24 uur naar Leo poldstad zou moeten komen om gehoord te worden over be schuldigingen van activiteit die gericht is op afscheiding van de Oostprovincie. De Britse minister van Buiten landse Zaken, lord Home, heeft bij zijn bezoek aan West-Berlijn woensdag de waarborgen van de Westelijke mogendheden voor de Berlijners benadrukt. De Berlij- ners hebben het recht op een leven naar eigen keuze en op on gestoorde verbindingen met de wereld om zich heen, aldus Home. Burgemeester Brandt van West- Berlijn toonde zich tevreden over de politieke gesprekken met lord Home, die dinsdagmorgen ge voerd zijn. Woensdagochtend spraken Home en Brandt over de toestand in Berlijn. De Britse mi nister toonde daarbij vooral be langstelling voor de economische en financiële ontwikkeling. Bij het plaatsen van zijn hand tekening in het gulden boek van de stad zei lord Home o.a. dat onderhandelingen geen overgave betekenden. Met standvastigheid, (Advertentie) EEG-ministermud in Brussel: De besprekingen in de minis terraad van de Europese Econo mische Gemeenschap in Brus sel over het gemeenschappelijk landbouwbeleid groeien lang zaam naar de climax, die aan het einde van deze week moet komen. Terwijl de ministers van Landbouw van de zes E.E.G.-landen geleidelijk vorde ringen maken hij het produkt voor produkt vaststellen van de verordeningen van het beleid, blijven echter de drie sleutel vraagstukken vooralsnog onop gelost: de algemene ontsnap pingsclausule, de prijstoenade- ring en de gemeenschappelijke financiële verantwoordelijkheid. Woensdag circuleerden in Al giers vlugschriften, waarin aan hangers van de geheime legeror- ganisatie, O.A.S., werden ge-, waarschuwd geen aandacht te schenken aan een clandestiene radio-uitzending. In de vlug schriften werden geen nadere aanwijzingen omtrent de inhoud van de uitzending gegeven, doch waarnemers zeiden, dat de waar schuwing wellicht een aanwij zing is, dat geheime agenten van de politie of anti-O.A.S.-groepen trachten door zogenaamde clan destiene O.A.S.-radio-uitzendin- gen de aanhangers van deze or ganisatie te verleiden in de open baarheid te treden. De vlug schriften deelden voorts „patrio- tische soldaten" mede dat wan neer de tijd daar zou zijn, zij zou den worden bewapend om Alge rië te veroveren op Gaullistische en Algerijnse opstandelingen troepen, „zij aan zij met duizen den Europese en Algerijnse sol daten, die eveneens de dodelijke dreiging van het Sowjetrussische en Chinese communisme onder kennen". Aan vele gebouwen in Algiers zijn aanplakbiljetten bevestigd, die de handtekening van ex-gene raal Salan dragen, en waarin alle Algerijnen „gemobiliseerd" wor den. Gemeente-arbeiders, die deze plakkaten moeten verwijderen, worden beschermd door politie en militairen. Bij straatgevechten in Algiers zijn woensdag een Joodse jongen gedood en zes burgers gewond. In Mostaganem, nabij Oran, vuurde een opstandeling woens dag op twee jeugdige personen. Een dertienjarige jongen werd gewond. In Oran werden woensdag bij aanslagen drie Europeanen en een Algerijn gewond. In Bone, in Oost-Algerije, werd een kruidenierswinkel door een bom vernield. Een onbekend gebleven schut ter schoot woensdagavond in Al giers een Europese onderwijzer neer en verwondde twee anderen. Bij andere incidenten in Algiers werd éen Algerijn gedood. Een Europeaan en twee Algerijnen werden gewond. geduld en vertrouwen op de vrede zou bij onderhandelingen tussen Oost en West een eervol resultaat verkregen kunnen wor den. Bij zijn vertrek zei lord Home dat hij „met gevoelens van af schuw ten aanzien van die ver schrikkelijke muur" de stad ver liet, maar met bewondering voor de moed van de burgers die zich door de verdeling van de stad niet terneer lieten slaan. Een kleine eenheid Westduit- se militairen, die zich, in ver band met oefeningen, in het legerkamp te Aulenbach, nabij Baumholder, in de Rijnpalts, bevond, is in quarantaine ge plaatst, nadat zich bij een 20- jarige soldaat ziekteverschijn selen hadden geopenbaard, die aan pokken deden denken. De soldaat was enige tijd geleden van verlof teruggekeerd. Er is niet gemeld waar hij dit verlof had doorgebracht. Ook enige burgerarbeiders, die in het kamp te werk waren ge steld, mogen dit voorlopig niet verlaten. Een tankvliegtuig van de Ame rikaanse luchtmacht van het type KB-50 wordt met negen man aan boord vermist tussen de Ver Staten en de Azoren. Het toestel had woensdagoch tend om half twee te Santa Ma ria moeten landen. Sinds dins dagavond had men geen contact meer met het vliegtuig. De KB-50 is een machine met vier zuigermotoren en twee straalmotoren. Het slachtoffer, de 34-jarige Felix de Bolle geseheiden van zijn echtgenote en vader van twee kinderen was reeds enige tijd met de dochter van de veldwachter bevriend. Een nog niet opgehelderde vraag is, wat beide mannen op het nachtelijke uur in het gemeentehuis van Ottergem had gebracht. De veldwachter is opgesloten in de gevangenis van Dendër- mondé. VEEL WIND In de loop van woensdag trok een in betekenis afnemende sto ring over ons land. Met grote snelheid trok een volgende depressie over de oceaan in de richting van Ierland. Deze brengt ons heden tijdelijk regen, terwijl de wind toeneemt tot hard of tot stormkracht, en gaat waaien, eerst uit het zui den, later uit het zuidwesten. Daarbij kunnen later op de dag enkele verspreide opklaringen voorkomen. De temperaturen zullen dezelfde waarden als gis teren hereiken, of iets hogere. medgedeeld door het K.N.M.I., geldig tot donderdagavond. Veel wind. Aanvankelijk zwaar bewolkt met tijdelijk regen, later ook en kele verspreid voorkomende op klaringen. Krachtige wind tot storm, aanvankelijk zuidelijk, la ter zuidwestelijk. Weinig veran dering in temperatuur. ZON MAAN op onder op onder Jan. 11 8.45 16.51 11.37 23.31 12 8.44 16.52 12.02 13 8.44 16.54 12.27 0.48 14 8.43 16.56 12.53 2.04 15 8.42 16.57 13.22 3.17 DONDERDAG 11 JANUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 5.13 5.48 6.28 6.38 n.m. 7.43 6.18 6.58 7.08 VRIJDAG 12 JANUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 6.02 6.37 7.17 7.27 n.m. 6.45 7.10 7.50 8.00

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1