Zeven gewonden van treinramp overleden Nederland rouwt om zijn doden Molotov niet vertrokken Initiatief van burgerij in Nieuw-Guinea in geval van oorlog HET WEER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN HOOGWATER WOENSDAG 10 JANUARI 1962 18e Jaargang Nr 5493 Officieel dodengetal91 KONINGIN JULIANA TERUG IN ONS LAND DE KWESTIE NIEUW-GUINEA HET BELGISCHE SABENA-VLIEGTUIG WORDT VRIJGEGEVEN DE UITLATING VAN AMBASSADEUR JONES OP CELEBES Besprekingen Adenauer-MacMrllan BOLIVIAANSE REGERING GEREORGANISEERD Radio de Koe cK 10 DAGEN VOOR OVERLEG OVER NIEUW-GUINEA SPOORWEGONGELUK IN SPANJE VIER BELGISCHE KINDEREN IN ENKELE WEKEN VERDWENEN Frankerfnir bii abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum pet advertentie ƒ2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedereregel meet 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Naar wij vernemen zijn in ver schillende ziekenhuizen in de loop van gisteren nog zeven ge wonden van de treinramp over leden. De identiticaticdienst van het centraal militair hospitaal heelt gistermiddag om kwart voor vier 91 als officieel dodengetal doorgegeven. In de Buurkerk in Utrecht liggen Uians 85 slacht offers opgebaard, twee in het ziekenhuis Ie Woerden, terwijl er vier nog in het militair hospi taal zijn. Hiervan zijn twee slachtoffers, een man en een vrouw, nog niet geïdentificeerd. Hartverscheurende tonelen in de Buurkerk. Meer dan tachtig blank-eiken kisten staan opgesteld in de koude eeuwenoude Utrechtse Buurkerk. De lange kisten zijn gemarkeerd door vele coniferen, terwijl tegen twee enorme pilas ters rouwkransen steunen. Een van de directie van de Neder landse Spoorwegen en een van het Utrechtse gemeentebestuur. Overigens is er niets in deze kille omgeving dat aan een chapelle ardentp doet denken. Dit kan ook niet, want wat op het ogen blik in de Buurkerk gebeurt is de formele herkenning van Je slachtoffers van de vreselijke treinramp in Harmeien. Formeel, omdat de wet voor schrijft. dat tenminste twee fa milieleden in aanwezigheid van een politie-ambtenaar het slacht offer dienen te identificeren. Daarom zijn er meer dan twin tig rijkspolitiemannen in deze kerk. Zij doen hun droeve plicht en confronteren de familieleden met het liefste wat zij hadden. De Buurkerk is als een reusach tige Parijse morque. Dramati sche en hartverscheurende tafe relen spelen zich hier af. De na bestaanden worden door leden van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers uit Utrecht van het station afgehaald. Zij zijn het, die op dit moment samen met geestelijken en mensen van het Rode Kruis troost en steun moe ten brengen. Speciaal door de spoorwegen beschikbaar gestelde auto's rij den af en aan naar de kerk in het hart van de stad. Nadat de eerste formaliteiten zijn vervuld, wordt men naar de kist geleid. Dan geschiedt het haast onmen selijke: het openen van de kist. Het zijn soms alleen maar res ten van kleren waaraan men liet familielid herkent. De namen staan aangegeven op een simpel kaartje dat aan de kist is ge plakt. Op een enkele baar ligt ook een witte zak met voorwer pen die bij liet slachtoffer zijn gevonden. Rijkspolitiemannen die toch we) het een en ander gewend zijn, hebben moeite twee families achtereen met hun naasten te confronteren. Ze wis selen elkaar af bij deze droeve plicht. Mensen van het Rode Kruis ondersteunen de volkomen ge schokte familieleden, wanneer ze weer langs een lange rij kisten teruggaan naar een inderhaast ingericht centrum waar de pro cessen-verbaal worden opge maakt. Koude zakelijke formu lieren moeten worden ingevuld en ondertekend. Een klein meis je loopt weer terug naar de kist en legt drie anjers op het blanke hout. Zo gebeurt dit iien- allen malen. En nog zijn er nabestaanden die in onzekerheid verkeren over het lot van hen die maandag avond niet terugkeerden. Utrecht vangt op sobere doch waardige wijze de rouwenden op, die hier in de spoorwegstad hun geliefden zoeken. De Koningin is gisteravond om 18.40 uur op de vliegbasis Soesterberg aangekomen en vandaar naar paleis Soestdijk vertrokken. Zoals eerder werd gemeld heeft de vorstin in ver band met de treinramp haar vakantie in Lech (Oostenrijk) onderbroken. Koningin Juliana heeft zich gisteravond echter niet meer naar de Buurkerk in Utrecht begeven, zo deelde de Rijksvoorlichtingsdienst mee. De Koningin is per trein naar Zürich gereisd, waar een Neder lands militair vliegtuig op de luchthaven voor haar gereed stond. Het toestel vertrok om 16.50 uur. Dit berichtte 't Zwit serse persbureau S.D.A. Deelneming. II. K. H. Prinses Wiihelmina heeft de directie van de Neder landse Spoorwegen een telegram gezonden van de volgende in houd: ..Diep geschokt door de droe vige berichten van het spoor wegongeluk, verzoek ik u, alle getroffenen mijn hartelijke deelneming over te brengen. PRINSES WILHELMINA" Op het hoofdkantoor van de Spoorwegen in Utrecht zijn voorts onder meer telegrammen van deelneming binnengekomen van de directie van de K.L.M.. van directie bestuur en personeel van de A.N.V.V., van de voorzit ter van de Tweede Kamerfractie van de K.V.P., W. L. V. M. de Kort, van de British Transport Commission en van de personeel raad van de Spoorwegen. Namens de Eerste Kamer der Staten-Generaal is gistermiddag aan de president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen te Utrecht het volgende telegram gezonden ..Nemens Eerste Kamer der Staten-Generaal, vandaag niet in openbare vergadering bijeen, gevoelen voorzitter en fractie voorzitters, als commissie bij een, behoefte langs deze tele grafische weg u te verzekeren dat ook Eerste Kamer door verschrikkelijke spoorwegramp bij Harmeien, waarbij helaas zovelen omgekomen, diep ge troffen is en innig meeleeft met het grote leed, hetwelk over nabestaanden en gewon den en over uw personeel en directie gekomen is", (w. g.l JONKMAN, voorzitter. De Tweede Kamer heeft dins dagmiddag aan het begin van de zitting de slachtoffers van de spoorwegramp herdacht. Staande hebben de afgevaardigden enige ogenblikken stilte in acht geno men nadat voorzitter L. G. Kor- tenhorst en minister-president J. de Quay een kort herdenkings woord hadden gesproken. Koning Boudewijn en koningin Fabiola hebben dinsdag uit Span je een telegram gezonden aan koningin Juliana en Prins Bern- hard, waarin zii hun deelneming betuigen met de treinramp. De Belgische vorsten zijn met vakan tie in Spanje. De treinramp is dinsdag in de Belgische Kamer van Volksver tegenwoordigers ter sprake ge bracht door voorzitter A. van Acker, wiens woorden over het verschrikkelijke ongeluk staande door de Kamerleden werden aan gehoord. In een telegram aan de voorzitter van de Tweede Kamer wordt de deelneming van de Bel gische volksvertegenwoordiging met de ramp betuigd. Bij de Nederlandse Spoorwegen is ook een deelnemingsteiegram binnengekomen van de Japanse Spoorwegen. SPOORWEGONGEVALLEN RAAD VOLGENDE WEEK BIJEEN. De procureur-generaal, tevens voorzitter van de Spoorwegonge- vallenraad, mr. H. R. Zaaijer, heeft het A.N.P. medegedeeld dat de Spoorwegongevallenraad volgende week reeds bijeen zal komen in verband met de trein ramp bij Harmeien. Men zal zich dan beraden over de verdere stappen die moeten worden on dernomen. Mr. De Zaaijer zei ons dat men de zaak zoveel mogelijk zal bespoedigen. Hij verwacht dat vrij snel begonnen kan worden met het openbaar onderzoek. De president van de afdeling Geelvinkbaai in Ned. Nieuw- Guinea heeft aan gouverneur Platteel telegrafisch medege deeld, dat te Biak een comité is gevormd, bestaande uit bur ger-ingezetenen en op initiatief van de burgerij, om de over heid mat raad en daad bij te staan in het treffen van maat regelen ter beveiliging van de ingezetenen in geval van oor logsgeweld of andere noodtoe standen. Het doel van het co mité is om door actieve deel neming van de burgerij te ko men tot een organisatie op brede basis, dia het hoofd zal kunnen bieden aan mogelijke noodtoestanden. Gedacht wordt daarbij aan medische hulp, be veiliging van de burgerij en an dere zaken. Dit nieuwe comité zal nauw contact onderhouden met de plaatselijke commissie van het Rode Kruis. Van de zijde van het gouver nement van Nieuw-Guinea ver nam de correspondent van het A.N.p., dat men dergelijke ac tiviteiten toejuicht, omdat daar- flo°r thans de negatieve en af- Jachtende houding van de bur- •t'-di kan worden omgebogen in ®eti positieve richting. Eigenlijk zo zeids men is hierdoor een begin gemaakt met de bur- ^defensie. D °ver de Bescherming Bevol king te Biak meldt de corres pondent van het A.N.P. nader, dat de daar opgerichte organi satie in feite een burger-werk comité is, zuiver is ingesteld op doelmatig handelen bij oor logsgeweld of bij een noodtoe stand. Er hebben een arts, een bestuurslid van het Rode Kruis, het hoofd van de plaatselijke waterstaatsdienst en een ver tegenwoordiger van de K.L.M.- luchtvaartmaatschappij ..De Kroonduif' zitting in, ieder met een aparte taak. ten einde zo nodig onmiddellijk to kunnen optreden. De bedoeling is, om deze kern heen een uitvoerende organisatie op te bouwen, waar in straks ook de Papoea-bevol king een aandeel zal kunnen hebben. Chapelle ardente in de Buurkerk te Utrecht; gruwelijk resultaat van de vreselijke treinramp bij Harmeien Het hoofdkwartier van het marine-commando in Oost-Java heeft de mariniers die met ver lof zijn, teruggeroepen. De uit Leiden vertrokken Papoea-stu dent. Frits Kihirio., verklaarde dinsdag in Djakarta: „Als de bevolking van Nieuw-Guinea die reeds sympathie voor Indonesië Koestert, tegen de Nederlanders opstaat, zaj het gebied dit jaar Indonesisch zijn". De Sowjet-Unie heeft dinsdag erin toegestemd het Belgische „Caravelle" straalvliegtuig, dat maandag in Armenië tot land'en werd gedwongen, „zodra de technische details" zijn geregeld, vrij te geven. Een woordvoer der van de Belgische ambassade in Moskou heeft dit gisteren kend gemaakt. Het Sowjetrussische besluit werd door de eerste-vice-premier van Buitenlandse Zaken, Koez- netsov, tijdens een onderhoud met de Belgische ambassadeur Cools, laat in de middag be kendgemaakt. De woordvoerder zei dat Koeznetsov een formeel protest tegen schending van de Russi sche grens had overhandigd. Hij zei dat onofficieel vernomen was dat de passagiers van het vliegtuig in een hotel verblijven en goed behandeld worden. Men meent dat de bemanning nog op het militaire vliegveld ver blijft waar het vliegtuig is ge land. Een woordvoerder van de Sa bena in Moskou zei dat passa giers waarschijnlijk „zeer spoe dig" zullen worden vrijgelaten. De woordvoerder van de Bel gische ambassade deelde mee dat Koeznetsov heeft gezegd dat het vliegtuig in de olieplaats Grozny. 320 km ten noorden van de Turkse grens, in de Kau- kasaus staat. In Amerikaanse kringen te Djakarta werd dinsdag ver klaard, dat het woord ,,mer- deka" (vrijheid), dat de Ameri kaanse ambassadeur in Indo nesië door een microfoon heeft geroepen tijdens de reis van president Soekarno over Ce lebes. in het geheel geen betrek king had op Nieuw-Guinea. Men zeide, verwonderd te zijn over de scherpe reactie in de Neder landse pers. „Merdeka" is op zichzelf niet meer dan een gangbare begroeting', waarin de vreugde der Indonesiërs over hun vrijheid wordt geuit. Am bassadeur Jcnes was dinsdag niet zelf bereikbaar voor com mentaar. Enkele duizenden hebben gis teravond in Utrecht in sobere bijeenkomsten dc doden van de treinramp bij Harmeien her dacht. Zij hebben, ieder op zijn eigen manier, gebeden voor en gedacht aan hen, die op de vroege maandagochtend door de dood werden overvallen. On der hen waren ministers, bis schoppen, burgemeesters en mi litaire autoriteiten, maar ook gewone mensen dis gisteravond de behoefte gevoelden, te getui gen van hun diep medeleven. In Utrecht, waar de Spoor wegen gevestigd zijn en de doden liggen opgebaard, werden de slachtoffers in drie bijeen komsten herdacht. In de Domkerk woonden bijna vijftienhonderd mensen een in terkerkelijke gebedssamenkomst bij. Velen moesten genoegen nemen met een staanplaats. Hare Majesteit de Koningin liet zich vertegenwoordigen door haar kamerheer in buitenge wone dienst, J. H. E. baron van Nagell. Minister drs H. A. Kort hals was er namens de regering, terwijl de directeur van de N. S„ drs D. J. Wansink, eveneens aanwezig was. Daarnaast waren er tal van burgerlijke en mili taire autoriteiten. Massaal klonk in deze kerk het gebed. Men smeekte om troost voor de nabestaanden, om bijstand voor de gewonden, maar ook voor de ontsnapten, die naar ziel en geest gekwetst zijn. Men bad voor hen, die dagelijks aan de gevaren van het snelverkeer blootstaan en in het bijzonder voor de machi nisten. Uit honderden kelen klonk tenslotte het zesde vers van Psalm 48: „Want deze God is onze God, Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd noch eeuwig heid te scheiden: ter dood toe zal Hij ons geleiden". Zelfs tot buiten op de straat stonden zij die gisteravond in de Rooms-Katholieke St. Willi- brordkerk een plechtige Mis van Requiem bijwoonden. Een plech tigheid, waarbij o.m. aanwezig waren kardinaal B. J. Alfrink. minister dr. M. A. M. Klompé, de president van de N. S., ir. J. Lohman, de president van de Raad van Commissarissen van de N. S., prof. dr. ir. H. C. J. Gelissen, alsook de burgemees ter van Harmeien, drs. Jos G. C. J. Timmermans. Het was een indrukwekkend gebeuren, dat geaccentueerd werd door de Requiemgezangen van het pa rochiële koor. De Mis werd op gedragen door de pastoor van de parochie, H. Th. Mets. Ongeveer honderd personen woonden een herdenkingsplech- tigheid bij, die het Humanistisch Verbond in het Erasmushuis te Utrecht organiseerde. Prof. dr. J. C. Brandt Corstius, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit in Utrecht, sprak een korte herden kingsrede uit. Een Sowjetrussische regerings woordvoerder in Moskou heeft dinsdag een verbetering ge geven op de maandag uitge geven verklaring waarin gezegd werd dat Molotov uit Moskou naar Wenen was vertrokken. „Hij zou zaterdag vertrekken maar is niet gegaan". Op de vraag wanneer Molotov dan wel zou vertrekken antwoordde hij: „Het spijt me, maar ik kan u niet zeggen wat hij van plan is". Volgens een bericht uit Mos kou zal Molotov, die door Chroesjtsjov een „hopeloze dog maticus" is genoemd, komende vrijdag of zaterdag vertrekken, maar hiervan werd officieel geen bevestiging gegeven. Het nieuws dat Molotov naar Wenen zou terugkeren, ondanks De Westduitse bondskanse lier, dr. Konrad Adenauer, en de Britse premier, MacMillan, hebben dinsdag in Bonn be sprekingen gevoerd over wereld- de verwijten die op het laatste Sowjetrussische partijcongres over hem geuit waren, veroor zaakte maandag opwinding in diplomatieke kringen. Ondanks de verandering in het reisplan schijnt er geen ver andering gekomen te zijn in het feit dat Molotov nog steeds de Sowjetrussische vertegenwoor diger is bij het internationale bureau voor atoomenergie in Wenen. President Paz Estensoro van Bolivia heeft zijn kabinet gewij- Bolivia heeft zijn Kabient gewij zigd. De voormalige minister van Onderwijs José Fellman Velarde heeft nu de portefeuille van Buitenlandse Zaken. Zijn voorganger, Eduardo Arce Qui- roga, heeft de regering verlaten, evenals de ministers van Open bare Werken en Mijnbouw resp. Mario Sanjines em Muflo Cha vez Ortiz. (Advertentie iNwflairaat 102 - Telefoon Terneuze* %Ü9 Soekarno: De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr. Suban- drio, heeft dinsdag- aan journa listen medegedeeld, dat in de komende tien dagen een beslis sing zai worden genomen over dc vraag, of het zijn nut kan heb ben, te trachten dc kwestie Nieuw-Guinea te regelen langs diplomatieke weg. Subandrio zag weinig waarschijnlijkheid van een regeling langs diplomatieke weg „omdat dc houding van Nederland zo vaag blijft". Volgens niet-bevestigde berich ten zal Subandrio binnenkort worden benoemd tot luchtmaar- schalk en zal hi; zitting krijgen in alle hoogste militaire raden. Subandrio zei dat er nog geen aanwijzingen waren dat de kwes tie langs diplomatieke weg kon worden opgelost. „De houding van Nederland blijft zeer dubbel zinnig", zei hij. De minister had tevoren een onderhoud met de ambassadeur van Amerika, Ho ward Jones, gehad. Als „commandant van de ope raties tot bevrijding van West- Irian" is benoemd generaal Su harto. Zijn hoofdkwartier zal in Makassar worden gevestigd. vraagstukken, waaronder de kwestie-Berlijn, de betrekkingen tussen Oost en West en de ge meenschappelijke markt. Hun ministers van Buitenlandse Za ken hielden afzonderlijk be sprekingen over financiële pro blemen in verband met de lege ring van Britse troepen in West- Duitsland. Dit maakte later op de dag ook onderwerp van be spreking uit tussen beide staats lieden, waaraan ook door de Westduitse minister van Finan ciën, Heinz Starke, werd deelge nomen. In een gezamenlijk communi qué verklaarden beide staatslie den dinsdagavond, dat West- Duitsland zijn wapenaankopen in Groot-Brittannië zal uitbrei den. Een op te richten commis sie van deskundigen zal de mo gelijkheid van Westduitse finan ciële hulp aan Groot-Brittannië onderzoeken om het tekort aan buitenlandse valuta, als gevolg van de kosten die zijn verbon den aan de legering' van Britse troepen in West-Duitsland, te compenseren. In het communi qué worden geen cijfers ge noemd. De express-trein van Barcelona naar de Franse grens is maan dagavond te Flassa, bij Gerona, in botsing gekomen met een goe derentrein. Elf inzittenden van de passagierstrein werden ge wond. Van drie hunner is de toe stand ernstig. De locomotief van de goederen trein en de laatste wagon van de expresstrein liepen uit de rails. De Belgische politie heeft een grondig onderzoek ingesteld naai de verdwijning van drie jonge meisjes en een jongen die de laat- ste weken zonder een spoor ach ter te laten uit de ouderlijke wo ning zijn verdwenen. Er is geen enkel bewijs, dat de verdwijning van de vier kinderen inet elkaar in verband staat. Op 5 dee. werd de 13-jarige Josiane Poumen uit Herstal ver mist. Op 22 december verliet de 9-jarige Magda de Bruyne de ouderlijke woning in Kortrijk Van beiden is nog geen spoor ge vonden. Voor de opsporing van Magda de Bruyne werd dé hulp ingeroepen van een Nederlandse speurhond. Ook werd het advies gevraagd van de Nederlandse helderziende, de heer G. Croiset. Deze gaf een aantal aanvaringen die echter tot dusverre geen klaarheid hebben gebracht. Josiane Poumen is verdwenen, nadat zij een standje van haar ouders had gekregen, omdat zij haar schoolrapport had vervalst. Sinds de vorige week wordt ook vergeefs gezocht haar de 13- jarige Marie-Therese Lisiak uit Roux in de provincie Henegou wen. Een dag daarna, op 3 janua ri, vertrok de 15-jarige Alfons Deschouwer uit Humbeek naar Brussel, waar hij door vrienden op een feestje was uitgenodigd. Sindsdien hebben de ouders niets meer van hem gehoord. Het gehele Belgische opspo ringsapparaat is ingeschakeld om de verdwenen kinderen te achterhalen. De ouders verkeren echter nog steeds in onzekerheid over het lot van hun kinderen. Dinsdagmiddag is bekend ge worden. dat één van de vier ver miste kinderen maandagnacht is gevonden. Het is de 15-jarige Alfons Deschouwer, die maan dagnacht in een wachtkamer van het Noord-Station in Brus sel werd aangetroffen. Op 3 januari was hij uit de ouderlijke woning verdwenen om in Brus sel een feestje met vrienden bij te wonen. BEWOLKT Een passerende rug van hoge» druk bracht ons dinsdag opkla^ ringen. Intussen trok een depres sie met grote snelheid over de oceaan in de richting van het Engelse Kanaal. Dinsdagavond begon de druk in het centrum van deze depressie lager te wor den, terwijl de snelheid daarbij afnam. Verwacht wordt, dat deze depressie heden over of dicht langs ons land zal pas seren. Het zal daarom meesten tijds bewolkt weer zijn met af en toe wat regen. De wind, die aanvankelijk uit het zuidoosten waait, zal later ruimen naar zuid tot zuidwest en overwegend krachtig zijn. In de temperaturen wordt niet veel verandering verwacht, medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot woensdagavond. Passerende storing Aanvankelijk zwaar bewolkt met enige regen, later verspreide opklaringen en hier of daar een bui. Krachtige, tijdelijk harde wind, ruimend van zuidoost naar zuidwest. Niet veel verandering in temperatuur. ZON MAAN op onder op onder Jan. 10 8.46 16.50 11.09 22.12 11 8.45 16.51 11.37 23.31 12 8.44 16.52 12.02 13 8.44 16.54 12.27 0.4S 14 8.43 16.56 12.53 2.04 WOENSDAG 10 JANUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 4.19 4.54 5.34 5.44 n.m. 4.51 5.26 6.06 6.16 DONDERDAG 11 JANUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 5.13 5.48 6.28 6.38 n.m. 7.43 6.18 6.58 7.0S

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1