Deur voor onderhandelingen nog open Weer doden in Aïgerië Weer een rede van Soekarno Rusk besprak internationale problemen ZON- en MAANSTANDEN HOOGWATER Soekamo Zenuwenoorlog in volle gang NEEM DE TIJD OM GOEDKOOPTE TELEFONEREN W eeroverzicht WEERBERICHT Frankering bij abonnement: Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 (Sironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,per kwartaal; per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. VRIJE MAANDAG 8 JANUARI 1962 18e Jaargang Nr 5491 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Een Indonesische woordvoer der heeft zaterdag verklaard, dat president Soekarno aan de waar nemend secretaris-generaal der Ver. Naties, Oe Thant, heeft mee gedeeld, dat in de kwestie Weste lijk Nieuw-Gninea „de deur nog steeds open is voor onderhande lingen met Nederland". Indonesië zou echter alleen kunnen onderhandelen op basis van overdracht van het bestuur ever het betrokken gebied aan de regering in Djakarta, aldus vol gens de woordvoerder der Indo nesische president. Het standpunt van president Soekarno werd aan Oe Thant mondeling overgebracht door de Indonesische zaakgelastigde E. J. Lapian tijdens gesprekken, die deze woensdag en donderdag j.l. met de wnd secretaris-generaal heeft gehad. Lapian heeft geen schriftelijk antwoord overhan digd op het telegram van Oe Thant aan president Soekarno, waarin hij er bij deze op aan dringt met Nederland besprekin gen te openen ovei de kwestie Nieuw-Guinea. Oe Thant had eenzelfde beroep gedaan op de Nederlandse pre mier. Op de vraag of de woorden ,,op basis van overdracht van het bestuur van het gebied" aan Dja karta betekent, dat Indonesië af stapt van het oorspronkelijke standpunt, dat de regering in Den Haag de Indonesische soevereini teit over Westelijk Nieuw-Guinea moet erkennen, antwoordde de Indonesische woordvoerder: „Voorzover ons standpunt be treft, heeft de overdracht van de soevereiniteit in december 1949 plaats gehad". Westelijk Nieuw- Guinea werd hiervan alleen uit gezonderd met de bepaling, dat deze kwestie binnen een jaar moest worden opgeleverd. „Voor ons is het dus geen kwestie van overdracht van soevereiniteit". In antwoord op andere vragen zei de woordvoerder, dat Indone sië zich op het standpunt stelt de soevereiniteit over Westelijk Nieuw-Guinea, dat Nederland door geweld blijft bezetten, te be zitten. President Soekarno zou zaak gelastigde Lapian opdracht heb ben gegeven aan Oe Thant mede te delen, dat Indonesië steeds heeft getracht 't vraagstuk door middel van onderhandelingen te regelen en erop te wijzen, dat Demonstraties in Parijs Communistische demonstran ten, voorzien van valhelmen ter bescherming tegen de gummi-, knuppels van de politie, hebben' zaterdag in Parijs tegen een re geringsbesluit gedemonstreerd. IDe politie had de straten rond het hoofdkwartier van de com munistische partij afgezet, even als het Kossüth-plein, het voor genomen centrum der demon stratie. Leuzen schreeuwende demonstranten naderden de weg versperringen, maar keerden terug zonder poging te doen de politiecordons te doorbreken. Ongeveer 3000 communisten trokken hierna door de voor naamste boulevards en straten onder het uitroepen van anti fascistische en tegen de O.A.S.- gerichte leuzen. In tegenstelling tot de vorige demonstraties deed de politie weinig moeite om tus senbeide te komen. Als voorzorgsmaatregel wa ren 5.000 man politietroepen naar Parijs gedirigeerd. Djakarta in de afgelopen jaren vergeefs heeft getracht de steun van de algemene vergadering te krijgen voor een poging der Ver enigde Naties om een oplossing te vergemakkelijken. Lapian zou de wnd secretaris generaal hebben gezegd, dat Ne derland al het mogelijke doet om de status quo te handhaven en de „militaire bezetting"'van wat In donesië als een provincie van het Indonesische moederland be schouwt, heeft versterkt. Lapian beschuldigde de Neder landse regering er verder van in Westelijk Nieuw-Guinea een „ma- rionettenstaat" te hebben ge sticht. „Indonesië had dus geen andere keus dan aan de Neder landse „provocaties" het hoofd te bieden", aldus zou Lapian tegen over Oe Thant hebben verklaard. „Reuter" meldt uit Djakarta, dat een woordvoerder van het In donesische ministerie van Buiten landse Zaken heeft ontkend dat de berichten, volgens welke Indo nesië bereid zou zijn tot onder handelingen met Nederland, doch slechts op basis van overdracht van de soevereiniteit over West Nieuw-Guinea aan Indonesië, waarheid bevatten. Zweeds schip loopt op mijn Het 2.300 ton metende Zweed se schip „Uila" is zondagochtend vroeg op vijf mijl ten noorden van de oostpunt van Ameland op een mijn gelopen. De „Ulla" is met averij de ha ven van Emden binnengelopen. Het werd bij de navigatie geas sisteerd door de Duitse zeesle per „Wotan", daar radar en kompas op het Zweedse schip waren uitgevallen. Bij een mijnontploffing werden geen bemanningsleden gewond. De scheepspompen konden het water dat door een lek naar bin nen stroomde onder controle houden. Het motorschip „Ulla" bevond zich met stukgoed van Beiroet (Libanon) op weg naar Rostock in Oost-Duitsland. Attlee weer thuis Lord Attlee, die een maand in het ziekenhuis heeft gelegen, waarbij een ogenblik gevreesd is voor zijn leven, is zaterdag naar zijn huis in Great Missen- den (Buckinghamshire) terug gekeerd. De 79-jarige oud-pre mier werd op een draagbaar ver voerd. Lady Attlee heeft ver klaard dat haar man enige tijd naar „een land waar het warm is" wil wanneer hij volledig her steld is. Het dodental bij de scheepsramp in India Officieel is bekendgemaakt dat bij het omslaan van de veer boot in de baai van Bankot, on geveer 185 km ten zuiden van Bombay, maandag 68 mensen zijn verdronken. Donderdag deelde de regering mee dat er 98 mensen waren omgekomen. De fout is ontstaan bij het over brengen van de berichten over de ramp van Mhprol, waar de ramp gebeurde, naar Bombay. Noodlottige brand nabij Glasgow Een brand in een woning te Clydebank, in de omgeving van Glasgow, in Schotland, heeft aan een vrouw, haar vier kinderen van twee tot zes jaar en een tweetal speelkameraadjes van de kinderen het leven gekost. In Algerië zijn zaterdag veer tien mensen gedood en negentien gewond bij niet-militaire aanval len. Mohammedanen gooiden in Oran stenen naar auto's nadat oproerpolitie een gehouw had c nsingeld dat door Mohamme- dranse opstandelingen als basis v ord gebruikt. Drie opstandelin gen werden door kogels der poli tiemannen gedood. Eerder waren zes mensen gedood en negen ge wond tijdens een serie aanvallen van opstandelingen en tegenaan vallen van de oproerpolitie. Er „De Indonesische politiek", al dus de woordvoerder, „blijft on veranderd, hetgeen wil zeggen dat Indonesië slechts met Neder land wil onderhandelen over een overdracht van het bestuur over dit gebied door Nederland aan Vopo's vluchtten Twee geüniformeerde Duitse grenswachters zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag naar het Westen gevlucht, zo hebben Westduitse douane-ambtenaren in Lüchow meegedeeld. Verder naar het noorden heeft een Oostduitse schoorsteenveger in vol ornaat, compleet met hoge hoed, asiel gevraagd in West- Duitsland. Hij had vlakbij de grens schoorstenen moeten ve- uiL gcuitu LIVJUI. i^cuctfanu actii Indonesië. Het gaat hier dus niet zei hij. om oen overdracht van de soeve-i Volgens de Westduitse editie reiniteit (die volgens Indonesië va" >>Die Weltzijn acht Oost. reeds door Nederland aan dit land is overgedragen). Lapian heeft Oe Thant mede gedeeld dat Indonesië slechts met Nederland wil onderhandelen over een overdracht van het be stuur over West Nieuw-Guinea aan Indonesië. Indonesië kan niet instemmen met het aanknopen van onder handelingen zonder vooraf ge stelde voorwaarden met Neder land", aldus de woordvoerder van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens door Indonesische mi nisters en officieren te Makas sar, de hoofdstad van het eiland Celebes. verstrekte inlichtingen hebben Indonesische eenheden hun „oorlogsstellingen" rondom Nederlands Nieuw-Guinea be trokken. De voorzitter van het Indone sische volkscongres en minister voor de belangrijke takken der Indonesische industrie Saleh ver klaarde dat in de tegenover W. Nieuw-Guinea gelegen eilanden der Zuid-Molukken de algemene mobilisatie is afgekondigd voor personen tussen 16 en 45 jaar. duitse vluchtelingen omgekomen en zouden er nog 30 verdwaald zijn in de doolhof van riolen on der Berlijn. De Oostduitse staats veiligheidsdienst heeft opdracht gegeven de riolen te doorzoe ken nadat er berichten waren ontvangen over verstopte en overstroomde buizen, waar schijnlijk door lijken. Velen zwer ven dagen en nachten zonder boven te durven komen, uit angst dat West-Berliin nog niet bereikt is en door de Oostberlijn- se politie met traangasgranaten of kogels bestookt te zullen wor den. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dean Rusk, heeft zondag in een op de band opgenomen radio-interview over enkele internationale problemen gesproken. Over Westelijk Nieuw-Guinea zei hij: „Wij zien geen reden DE MUUR BEZWEEK De muur tussen Oost-Berlijn en de Franse sector van West- Eerlijn is vrijdagmorgen door de vorst bezweken. Er ontstond een gat van een meter. Onmiddellijk schoten Oostduitse gewapende grenswachters toe om het gat te bewaken. Tot negen andere Vopo's aankwamen met arbei ders, die het gat gingen dicht- metselen. Terwijl zij hiermee bezig waren, viel een eind ver der, eveneens In de Franse sec tor, een ander deel van de muur in elkaar. (Advertentie) het geheime leger (O.A.S.), op dezelfde frequentie als het nor male televisieprogramma. Zij zei onder meer dat een toenemend aantal Mohammedanen naar de O.A.S. overgaat. In Rijssel in Noord-Frankrijk werd een Mohammedaan gedood en vijf zwaar gewond door twee Mohammedanen die met machi negeweren op een café schoten en er een bom naar gooiden. De politie in Algiers heeft zon dagavond een verbod afgekon digd voor elk verkeer in de voor deden zich in totaal elf ontplof- naamste straten op heden. Klaar- fingen in Algerië voor. Militaire autoriteiten in Al giers verklaarden dat dit jaar bij aanslagen van Mohammedanen en Europeanen meer dan 100 mensen, van wie bijna de helft Europeanen, zijn gedood en 250 gewond, onder wie ongeveer 100 Europeanen. Een vrouw sprak zaterdag avond gedurende 10 minuten in een piratenuitzending van de rechts-extremistische organisatie blijkelijk met de bedoeling de straten vrij te houden voor snel transport van veiligheidstroepen. De bekendmaking kwam nadat de O.A.S. vlugschriften had ver spreid, waarin een beroep gedaan wordt op de Europeanen heden ochtend van 9 tot 11 uur te sta ken. De politie in Algiers heeft zon dagavond nog meegedeeld, dat in de loop van de dag vijf mensen zijn vermoord. President Soekarno verklaar de te Paré Paré (Celebes) op een massa-bijeenkomst dat de door hem benoemde gouverneur voor Westelijk Nieuw-Guinea zich reeds op het door Neder landers bezette gebied bevond. Hij kon derhalve de inaam vaa deze functionaris niet bekend maken. Soekarno zei verder dat de Nederlanders gewend waren ge weest de Indonesiërs het zacht ste volk op aarde te noemen, maar thans ondervonden zij dat zij daar een vergissing mee had den gemaakt. Hij verklaarde verder dat er bij de Indonesiërs een wezenlijke bereidheid moest zijn tot het brengen van offers voor hun aanspraken op Nieuw-Guinea. Hij wekte de bijeenkomst op nog een poosje geduld te hebben. Plet gehele gebied zou spoedig van Indonesië zijn, nog vóór het tralistische landen overgenomen. geestdriftig ZENUWENOORLOG DUURT VOORT. Hij zei ook„Wij kunnen thans verwachten dat groepen „parti culieren" W. Nieuw-Guinea zul len binnentrekken. Het leger zal hen echter moeten leiden. Wij willen, dat de Nederlan ders in W. Nieuw-Guinea niet meer kunnen slapen. Het is mo groepen van 50 tot ioo man maar de hoofdzaak hier is het moreel niet te laten zakken", al dus de commandant. INDONESISCHE TEGEN SPRAAK. In kringen van het Indonesi sche ministerie van Buitenlandse Zaken zijn zaterdag krachtig de berichten tegengesproken dat Indonesië bereid is een „mate van zelfbeschikking" aan de Pa ge lijk dat men te lang in de tro-( Poea's i" Westelijk Nieuw-Gui- pen blijft en dat men gaat ver langen naar lustige nachten van slaap in Nederland", aldus Saleh. NERVEUZE OP NIEUW-GUINEA. „Op heel Nieuw-Guinea heerst een nerveuze spanning, die zich manifesteert door overspannen mensenDit heeft de heer C. Dekker, die op Nieuw-Guinea einde van het jaar, naar hij bÖ de dienst volksgezondheid is hoopte. Soekarno zei voorts dat er lie den waren die zich voor patriot ten uitgaven, maar die bezig waren hun eigen zakken en ma gen te vullen. De menigte schreeuwde: „Doodt hen". „Ja", zeide Soekarno, „ik heb orders gegeven dat ze terecht- nea te verlenen nadat het gebied onder het gezag van de republiek is gekomen. Men bracht een verklaring SPANNING van minister Soebandrio van donderdag in herinnering, waar in deze zei dat zijn regering zo veel autonomie aan een bevrijd West-Irian zou verlenen als aan andere provincies die nu tot de republiek behoren". Soebandrio legde er toen de nadruk op dat „eenheid in ver scheidenheid" de Indonesische leuze is. bij zijn aankomst op Schiphol medegedeeld. „De mensen nemen een afwach tende houding aan", zo vervolg- DE ROL VAN DE PHILIP- de hij. „Iedereen luistert naar de PIJNEN radio-berichten en vooral aan de zuidkust leeft de hoop, dat de^en. woordvoerder van de In- •ppp-py-iincr miopiiip- 7cil doïiGsisciiG cHnbs.sss.ciG tg JVIsnil— sturen om vrouwen "en kinderen heeft zaterdag meegedeeld zo snel mogelijk te evacueren. I lan^ geen Phlippijns aan- öestefd worden eiTTk zal de dood- Die moeten in veiligheid gebracht j bod tot bemiddeling in het Ne- gesteiu women tri rt lai ut uuuu moven veen risico 1o- derlands-Indonesische geschil vonnissen zelf ondertekenen". woraen en mogen geen risico io- Nieuw-Guinea Imoft ont- Hij vertelde zijn toehoorders P?a- De manneni willen over het over Nieuw-Guinea h-ett on verder dat hij wilde zien of hun algemeenwel blijven om de zaa.-t discipline sterk genoeg was voor 1 G zijner tijd over te dragen de strijd om Westelijk Nieuw- Guinea ,De geest van het In- I toenemende spanning, zo meende donesische volk bruist over", zeide heer Dekker, echter is deze hij, „niet slechts hier in Paréspanning z.i. van een meer stnjd- Paré, maar van Sabang tot Ms- lustige aard. raukè Volger.s de heer Dekker wer- Indonesië zou niet de hulp van ken de artsen op Nieuw-Guinea de Verenigde Naties inroepen om daK en na? Er zijn vele zieken, te krijgen wat het wenste. „Wij vooral met klachten over nervo- - - - [n siteit. De zenuwenoorlog van Soekarno heeft er een nerveuze spanning veroorzaakt, waarbij velen zicli afvragen hoe lang die ellende nog zal voortduren. hebben slechts vertrouwen onze eigen kracht; geen enkel volk kan groot zijn zonder zulk een geloof". In de loop van zijn rede, ge houden voor een menigte die op 200.000 man werd geschat, zei hij nog dat alle krachten van de wereld de wil van 96 miljoen In donesiërs niet zouden fnuiken. Onder zijn gehoor waren ge helmde soldaten die, volgens of- vangen. Hij zei dat Indonesië nog hele- Ook onder de militairen heerst maal geen verzoeken om bemid deling heeft gedaan omdat 't nog niet zeker is of er onderhande lingen zijn. Zoals gemeld, heeft de vice- president en minister van Bui tenlandse Zaken van de Philin- pijnen, Palaez, gezegd dat zijn land bereid is te bemiddelen maar alleen indien zowel Indo nesië als Nederland erom ver zoekt. COMMANDANT IN NIEUW- GUINEA VERWACHT NOG GEEN INVASIE. Sehout-bij-nacht Reeser, de commandant van de Nederlandse strijdkrachten in Nieuw-Guinea, ficials, naar Nvv-Guinea zullenheeft gezegd dat hij niet spoedig trekken als een voorhoede voor de geregelde troepen. Op uitnodiging van president Soekarno mochten tien der hem vergezellende buitenlandse am bassadeurs zich ook, via de mi- corfoon op het podium, tot de bezoekers richten een Indonesische inval in Nieuw- Guinea verwacht. „Het machts evenwicht tussen hier en Indo nesië is precies hetzelfde als een maand geleden, zodat alles wat de laatste tijd gebeurd is, in de vorm van redevoeringen in In donesië, slechts kan worden be- De Amerikaanse ambassadeur schouwd als een soort psycholo- Jones was het eerst aan de gische oorlogvoering, bestemd beurt. Hij riep „vrijheid". De na hem komende Sowjet- russische ambassadeur vond dit onvoldoende. Hij riep luidkeels: „Vrijheid en W. Nieuw-Guinea" De roep werd door de ma hem komende diplomatieke vertegen woordigers van Oosterse en neu- om het moreel van de bevolking van dit land te ondermijnen", zo heeft hij tegen verslaggevers in Hollandia gezegd. „Mogelijk zullen wij op dit psychologische vlak enige mili taire speldeprikken krijgen, zo als infiltratie van bewapende TELEGRAM VAN PAPOEA'S AAN PREMIER DE QUAY. Zaterdagavond heeft een aan tal Papoea-studerenden een tele gram aan prof. De Quay gezon den. Daarin werd gezegd dat 500 jonge Papoea's van zowel Katho lieke als Protestantse primaire middelbare scholen, kweekscho len, H.B.S., bestuursschool en theologische schooi, Frits Kiri- hio als een landverrader en vijand van de Papoea's beschou wen. „Wij zijn diep beschaamd over zijn ondankbare daad. Wij ge ven Uwe Excellentie de verzeke ring dat onze erkentelijkheid je gens dé Nederlandse regering onverminderd blijft, vertrou wend dat de leiding tot de zelf standigheid gehandhaafd blijft." Het telegram, dat van ruim 100 handtekeningen voorzien was, is in Hollandia uitgereikt aan de binnenlandse en buiten landse pers. waarom deze kwestie niet doel treffend tussen de beide regerin gen (Nederland en Indonesië) kan worden besproken en waar om niet een of andere vreedzame regeling kan worden bereikt, rnaar wij zijn niet in een positie om oflicieel te bemiddelen... Ik denk dat het gebruik van geweld in een situatie van deze soort een ernstige zaak zou zijn en naar mijn mening in strijd met Indo- nesië's verplichtingen". De minister noemde de Rus- sisch-Amerikaanse meningsver schillen over de manier om tot ontwapening te komen „funda menteel en vérstrekkend" en hij wilde niet optimistisch zijn over de nieuwe besprekingen die op 14 maart zullen beginnen. Niette min, zei hij, is de kwestie zó be langrijk dat wij van mening zijn dat „wij eraan moeten blijven knagen". i Over Berlijn zei hij dat de Ver. Staten bij de verkennende bespre kingen in Moskou streven naar regelingen ter bescherming van de vitale belangen van het Wes ten en de Sowjet-Unie zonder toe vlucht te nemen tot geweld. Wij zijn enigszins bemoedigd door het feit dat de Berlijnse kwestie wordt besproken en dat er „ver antwoordelijk contact" is tussen de betrokken regeringen. Ten aanzien van Goa verklaar de Rusk: „Ik denk dat India iets als een schok heeft gegeven aan openbare mening in vele andere landen. Ik geloof zelf niet dat dit de voorloper is van een grote verandering in oriëntering van de Indiase buitenlandse politiek. Wij hebben een fundamenteel Ameri kaans belang bij de economische en sociale ontwikkeling van India en wij hebben die politiek of dat belang niet opgegeven als gevolg van deze kwestie Goa". (Advertentie) (Adv.) Automatisch interlokaal telefoneren nu 1/3 goedkoper, op werkdagen van 7 uur 's avonds tot 8 uur's morgens en tijdens het weekeinde van vrijdagavond 7 uur tot maandagmorgen 8 uur. toonaangevend voor moderne coiffures. de betere toiietartikclen, par fumerie, cosmetica, blijvende verwijdering van overtollige haargroei. De vakantie van het Koninklijk gezin Het Koninklijk gezin heeft zon dag te Lech in de Oostenrijkse provincie Voralberg strikt en fa milie het 25-jarig huwelijksfeest van Koningin Juliana en Prins Bemhard gevierd. Het koninklijk paar had ver zocht geen feestelijkheden te or ganiseren, aan welke wens ge volg is gegeven. Alleen de fami lie Moosbruger, eigenaresse van het hotel, heeft een boeket bloe men aangeboden. De dag is op de gewone wijze doorgebracht. Des avonds dineer de het koninklijk gezin in een gereserveerd vertrek, de ,,Bau- ernstube", bij kaarslicht. Daarna werd een rit per arrestee in de omgeving gemaakt. Aardbeving in Zuid-Slavië In het Adriatische kustgebied bij Makarska, ten zuid-oosten van Split, zijn zondag een man om het leven gekomen en tien personen gewond, onder wie en kelen ernstig, tengevolge van aardbevingen waarbij een grote hoeveelheid gesteente van de berghellingen stortte. Zes aardschokken in zes uur veroorzaakten grondverschui vingen, die wegen blokkeerden, telefoonverbindingen en olijfbo men verwoestten en vee ver wondden. Twee mensen worden vermist. Vele huizen in de dorpen Pod- gora en Drasnica zijn vernield en drie kwart van alle huizen in Makarska zelf, een badplaats met 3.300 inwoners, is volgens de berichten beschadigd. AANHOUDEND ZACHT Het K.N.M.I. deelt mede: Zuidwestelijke winden, in het leven geroepen door een krachtig gebied van hoge luchtdruk boven Frankrijk en Zuid-Duitsland, als mede door een diepe en omvang rijke depressie vlak ten westen van IJsland, voerden zachte en vochtige lucht hot Westeuropese vasteland binnen. Als gevolg Ook pokken Schaffhausen? In de Zwitserse stad Schaff hausen is kort geleden een man uit Düsseldorf aangekomen, die een pokkenpaliënt bleek te zijn. Het is echter een licht geval van pokken. Van vandaag af zal iedereen in Schaffhausen gratis ingeënt kunnen worden. De Zwitserse openbare ge zondheidsdienst heeft verklaard, dat het betrokken pokkengeval j geïsoleerd kon worden vóórdat hij met vele mensen in aanra king was geweest. Eén van de drie vastgesteld? gevallen van pokken in Düssel dorf, een jongetje van vijf, is, naar van bevoegde zijde is ver klaard, ernstig ziek. In Düsseldorf, een stad van 700.000 inwoners, zijn nu 35.000 personen ingeënt. Ongeveer 55 mensen zijn in quarantaine ge steld. Ook in Wuppertal en Oberhau- sen (Rijnland) en Freiburg (Z.- W.-Duitsland) worden inentin gen verricht en quarantaine maatregelen genomen, aldus is van bevoegde zijde vernomen. Deze drie steden zijn door Ja cobs bezocht vóórdat vermoed werd, dat hij pokken had opge lopen. (Jacobs is de ingenieur, die in december uit Liberië in Düsseldorf terugkeerde. Na zijn terugkeer zijn in Düsseldorf maatregelen genomen tegen pok- kengevaar. Donderdag j.l. werd bekend gemaakt, dat zijn vrouw en zijn zoontje van vijf jaar eveneens aan pokken lijden). hiervan was het in ons land, Bel gië en andere gebieden somber en mistig weer. Het kwik liep zondag opnieuw tot iets hogere waarden op en steeg tot 5 a 7 gsaden. Inmiddels stuwt de zuid westelijke stroming over een breed front zachte lucht Scandi navië binnen, zodat de vorst- grens zich steeds verder van ons land verwijdert. In de stroming trekt een klei ne storing mee, die vandaag later weer wat regen zou kunnen bren gen, maar voordien is de kans op neerslag klein en mogen tijdelijk opklaringen worden verwacht. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Toenemende wind Aanvankelijk nog op vele plaat sen mist of laaghangende bewol king, gevolgd door opklaringen, maar in de middag vanuit het Westen weer toenemende bewol king met een kans op regen. Tot vrij krachtig en aan de kust tot krachtig of hard toenemende zuidwestelijke wind. Zacht weer. ZON MAAN op onder op onder Jan. 8 8.47 16.47 10.02 19.32 9 8.46 16.48 10.39 20.52 10 8.46 16.50 11.09 22.12 11 8.45 16.51 11.37 23.31 12 8.44 16.52 12.02 MAANDAG 8 JANUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 2.45 3.20 4.00 4.10 3.12 3.47 4.27 4.37 DINSDAG 9 JANUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 3.33 4.08 4.48 4.58 n.m. 4.00 4.35 5.1" 5.25

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1