Thompson polst in Moskou Regering streeft naar breder verband overleg in Nieuwjaarsbijeenkomst ministerie van Maatschappelijk Werk Het Nieuw-Guineadebat in de incident bijgelegd Tweede Kamer Radio de Koek Man slaatzijn ex-vrouw neer met bijl HET WEER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN HOOGWATER Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,per kwartaal; per maand ƒ2,— per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW WOENSDAG 3 JANUARI 1962 18e Jaargang Nr 5487 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. In zijn rede over de kwestie Nieuw-Guinea heeft pre mier De Quay gisteren in de Tweede Kamer verklaard, dat de regering in vertrouwelijk overleg is met de voor zitter van de Ver. Naties Mongi Slim en met secretaris generaal Oe Thant. Het overleg met de heer Slim be oogt eventuele inschakeling van de commissie van zeven tien van de V. N., door de assemblee in november j.I op grond van de dekolonisatieresolutie in het leven ge roepen. Nederland blijft bereid te onderhandelen op basis van de Rrazzaville-resolutie, zonder dus te prejudiciëren op de zelfbeschikking der volken. Nederland voert diepgaand di plomatiek overleg met andere mogendheden. De premier noem de geen namen. De regering streeft naar on derhandelingen in breder ver band. Meerdere constructies zijn hier volgens haar denkbaar. Zij zullen meer kans bieden op voor beide partijen aanvaardbare for mules alsook voor het vaststellen van de standpunten door partijen ingenomen. De regering is bereid het be ginsel van zelfbeschikking of, anders geformuleerd, een vrije Indonesië verbreekt P.T.T.-verkeer met Nederland De persdienst van de P.T.T. deelt mede: De Indonesische P.T.T.-administratie, die op 30 december j.L reeds officieus het telefoonverkeer met 'Nederland verbrak, heeft de Nederlandse P.T.T. thans langs officiële weg doen weten, dat met ingang van 2 januari alle post-, telegraaf- en telefoonverkeer met Neder land verbroken is. 'De persdienst van de P.T.T. heeft meegedeeld, dat in ver band met de verbreking van het post-, telegraaf- en telefoonver keer door de Indonesische P.T.T.-administratie geen stuk ken en paketten met bestemming Indonesië meer zullen worden aangenomen. Reeds ter post bezorgde zendin gen zullen aan de afzenders wor den teruggezonden. GEEN DEENSE WAPENS MEER NAAR INDONESIë •e uitvoer van Deense wapens naar Indonesië is „tot nader or der stopgezet", aldus heeft een functionaris van het Deense mi nisterie van Buitenlandse Zaken meegedeeld. De genoemde functionaris zei voorts, dat de uitvoer zou kun nen worden hervat op elk tijd stip, waarop zich een verbetering in de betrekkingen tussen Ne derland en Indonesië voordoet. Het verbod is ingesteld op. grond van dezelfde beginselen, die ge leid hebben tot het stopzetten van de wapenleveranties aan Portugal aan het einde van het vorige jaar. Op 6 december 1961 zei de Deense minister van Buitenland se Zaken, Krag, tot het parle ment dat de wapenleveranties aan Portugal zouden worden ge staakt met het oog op de ontwik kelingen in Angola. DIPLOMATIEK Het diplomatieke incident, dat veroorzaakt werd door een uitla ting van de Russische ambassa deur in Bonn, Smirnov, over de Duitse generaal Adolf Heusinger, is bijgelegd. Nadat de Westduitse staats secretaris van Buitenlandse Za ken, prof. Karl Carstens, de Rus sische ambassadeur maandag ontvangen had. verklaarden re geringskringen dat de kwestie met dit onderhoud „en met de officiële verklaring Van det mj nisterie van Buitenlandse Zaken van 21 december van de haan WiIn deze verklaring had de woordvoerder van het ministerie Smirnov's uitlating over Heusin ger als „inbreuk op de interna tionale normen voor het gedrag van diplomatieke vertegenwoor digers tegenover hun gastland" ^Volgens persberichten had Smirnov tegenover journalisten generaal Heusinger, wiens uitle vering door de Sowjet-Unie van de Amerikaanse regLnPg ls ge" eist, met Hitier vergeleken. keus voor de bevolking van iNieuw-Gumea, niet te stenen als prealabele conaitic, welke ais vooi waarde voor ondernandelin- gen met Indonesië zou behoeven ie worden aanvaard- Zij verwacht naar redelijkheid, dat ook mdonesie bereid is zien aan de onaernandelingstatel te zetten zonder praeconüines harer zijds. be regering hecht grote waar de aan ae poging van secretaris generaal oe 1 nant om zijnerzijds oemiddelend op te treden. Ut deze zulks persoonlijk zal doen bleef in het midden, omdat de reactie van president Soekarno nog niet bekend is. oe regering heelt, ondanks In- donesiscne dreigementen, voor lopig nog geen beroep gedaan op de veiligheidsraad ornaat, gezien vroegere verklaringen van Indo nesische zijde, dat geen geweld gebruikt zal worden zolang een geschil blijft bestaan en de on afhankelijkheid van Nieuw-Gui nea niet wordt uitgeroepen, mo gelijkheden tot een vreedzame regeling aanwezig worden ge acht. - IET DEBAT Gistermiddag is in de vergade ring van de Tweede Kamer het debat begonnen over de brief van de minister-president inzake de behandeling van de kwestie Nieuw-Guinea in de algemene vergadering van de Verenigde Naties en de tengevolge daarvan ontstane situatie. Achter de regeringstafel heb ben plaatsgenomen de minister president, de heer De Quay, de minister van Buitenlandse Zaken de heer Luns, de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Toxopeus, de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken de heer Bot. Het woord wordt verleend aan de minister president, de heer De Quay. Hij legt een verklaring af, waaruit hierboven een uit treksel is gegeven. De heer De Groot (C.P.N.) zegt, dat dit debat wordt gevoerd in een situatie, waarbij zeker 99 procent van de Nederlandse be volking öf van de gehele koloni satie van Nieuw-Guinea in welke vorm dan ook verlost wenst te worden, öf er in geen geval oor log met Indonesië voor wenst te voeren. Het nog zittende kabi net-De Quay poogt nog steeds aan de consequenties van deze toestand te ontkomen, aldus de heer De Groot. Hij betoogt, dat het debat in de UNO een nederlaag voor de poli tiek der regering is geweest. Vervolgens betoogt hij, dat de ronde-talelconferentie van 1949 geen conferentie doch een dictaat was. Het voorbehoud dat toen ten aanzien van Nieuw-Guinea is gemaakt, was z.i. fout, politiek fout, moreel fout en schandalig, omdat het met het mes op de keel door de militair-sterkere van de in alle opzichten destijds zwak kere werd afgeperst. Spr. merkt vervolgens op, dat het geenszins vaststaat of de Papoea's een nationaliteit vor men naar de heer Schürmann in de vergadering van de V. N. heeft gezegd. De vraag is niet of de Papoea's een voik en een ont wikkeld volk zullen worden maar of dit onder het Nederlandse be wind moet gebeuren en of zulks onder dit bewind zelfs mogelijk is. Spr. meent, dat het de plicht van de Kamer is zelf onderhan delingen voor te bereiden op deze grondslagen: a). de uitzondering van Nieuw-Guinea bij de ronde tafel-overeenkomst moet royaal en ondubbelzinnig worden opge heven; b). onderhandelaars moe ten worden aangewezen. De Kamer zou de regering kun nen uitnodigen een wetsontwerp in te dienen tot het wederom in stellen van een commissie-gene raal. Ze zou z.i. een betere op dracht moeten krijgen dan de commissie van 1946. De op dracht aan de commissie zou een voorlopige kunnen zijn, een eer- IVt zu'ver'nH van de atmosfeer, houdt volgens spr. in- overdracht van het bestuur, van de administratie van Nieuw- Guinea aan Indonesië. De heer Burger (Arb.) ver klaart het in het kabinet te waar deren, dat het de soevereiniteit van Nieuw-Guinea internationaal beschikbaar stelt, maar hij ver oordeelt het fataal gebleken be leid van het kabinet. De heer Burger meent, dat de Nederlandse verklaring in de Ver. Naties om de kolonisatie abrupt te beëindigen en geduren de een aantal jaren een som voor verdere ontwikkeling be schikbaar te stellen, verrassend is. Hij vraagt of het optreden van de groep-Rijkens voor ons land schadelijk is geweest. De heer Burger bleef bezwaar houden tegen de figuur van mi nister Luns in deze kwestie. Deze heeft niet het vertrouwen, op plaatsen, waar hij het nodig heeft. Spr. wijst op zijn bezwa ren tegen het plan-Luns speciaal in vemand met het „prohibitief optuigen van het zelfbesehik kmgsrecht". Nederland is in de Ver. Naties te Iaat geweest. De risico's van het plan-Luns waren te groot Thans moet men met handen en voeten werken om het gestelde in de India-resolutie nog te kun nen bereiken. Het kabinet is in inzicht tekort geschoten. Men heeft geen hoofdzaken van bijza ken gescheiden. Dit heeft tot een ernstig falen geleid. Ofschoon spr. nog blij is met het resultaat in de V. N„ ziet hij dit toch als een „blessing in dis guise". Zo ongewenst als minis ter Luns naar buiten is, zo on misbaar is hij naar binnen, voor de regeringspartijen als conser vatieve figuur. De heer Burger laat niet veel heel aan de brief van de minis ter-president van 8 dec. Hij aan vaardt de daarin vervatte argu menten tot uitstel van het debat niet. Hij verwijt de regering overwogen te hebben wel de Vei ligheidsraad in te schakelen, niet echter de volksvertegenwoordi ging. Spr. meent voorts, dat de in het plan-Luns vervatte keuze mogelijkheden in geen enkel op zicht hadden mogen indiceren, dat de vrcóje keuze van de Pa poea's ook op Nederland had mo gen vallen, een zogenaamde vier de mogelijkheid. Dit is zo ver warringwekkend, dat daardoor de Nederlandse regering bij andere betrokken partijen geen vertrou wen kan wekken. De heer Burger heeft geen waardering voor de bedreigingen van Soekarno. Nu wij bereid heid in de Ver. Naties hebben Adv. Noordstraat 103 - Telefoon 312J Terneuzen s,he houding onmogelijk gewor den. De heer Burger vraagt of de regering bereid is tot onderhan delingen met Indonesië tot over dracht van Nieuw-Guinea aan In donesië. Hij is niet geporteerd voor een „gesprek zonder grond slag". Daarin zal een „dead- lock'' van onbepaalde tijd zitten, waarin Soekarno gelegenheid krijgt tot aanvallen over te gaan. Gaan we vechten om Nieuw- Guinea? Of Soekarno het meent of blaft, we moeten Nieuw-Gui nea toch overdragen en daarom moet er onderhandeld worden. Elk spel met volkslied en vlag is nutteloos. Spr. 'wil geen afbreuk doen aan het zelfbeschikkings beginsel. Nederland, aldus de heer Bur ger, moet onderhandelen en een termijn stellen, waarop het uit Nieuw-Guinea vertrekt. Aan deze oplossing wil de Party van de Arbeid meewerken en er mede verantwoordelijkheid voor dragen in een nieuw kabinet. (Zie verder pagina 2.) Llewellyn Thompson, de Ame rikaanse ambassadeur iu Moskou, is dinsdag begonnen met het polsen van Westelijke zijde om te weten te komen of er thans een redelijke basis bestaat voor nuttige onderhandelingen met de Sowjet-Unie over Berlijn. SNEEUWVAL IN FRANKRIJK Tengevolge van langdurige sneeuwval zijn de wegen in vele delen van Midden-, Oost- en Zuidoost-Frankrijk gevaarlijk. Treinen uit Zwitserland hadden getoond is deze door de Indonesi-'vertragingen van enkele uren. Thompson zei dit tegen ver slaggevers na een bezoek aan het Russische ministerie van Buientlandse Zaken, dat bijna 2Yz uur heft geduurd. Thompson heeft gezegd, dat verdere dergelijke bezoeken zul len volgen maar hij wist nog niet wanneer. Hij zou verslag uit brengen aan Washington en liet zich niet uit over het verloop van het onderhoud op het Rus sische ministerie van Buiten landse Zaken. Aan Russische zijde was bij hef gesprek, behalve de Russische minister van Buitenlandse Zaken, het hoofd van de Duitse afdeling van het ministerie van Buiten landse Zaken anwezig. Thompson heeft ook maandag eien bezoek aan Gromyko ge bracht. Hij zei toen tegen de pers, dat niet over Berlijn ge- Dinsdagmorgen heeft minister Klompé het personeel van het ministerie van Maatschappelijk Werk tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst in één der gravelijke zalen aan het Bin nenhof in Den Haag toegespro ken. Na een korte terugblik, waarin dr. Klompé er op wees, dat ons land in politiek opzicht een moei- gemene Bijstandswet bij het par-kunnen komen. Bij dit belang- lement wordt ingediend. Het be- rijke werk, zo besloot dr. Klompé, lang van dit alles wordt nog on- tij dit zoeken naar nieuwe vor- derstreept door het feit dat het men reken ik op uw medewer- ministerie 1 september van dit king en uw vindingrijkheid. Daar- jaar tien jaar zal bestaan. Dit bij zullen we onszelf moeten zal ongetwijfeld leiden tot een geven, omdat we alleen op de beoordeling van het verrichte beste wijze kunnen dienen als werk. de geloven in de zaken, waarvoor Minister Klompé zei dankbaar we staan. de lijk jaar achter de rug heeft, gaf dinK welk de minister als haar mening te 1 kennen, dat ons land in menig opzicht een jaar van beslissin gen tegemoet gaat. Maar ook voor het ministerie van Maat schappelijk Werk is een belang rijk jaar aangebroken. Vanuit de bezinning rond het Maatschappe lijk Werk en het maatschappe lijk opbouwwerk zullen we thans moeten komen tot een periode van definitieve vormgeving. Het ligt voorts in de bedoeling, dat nog vóór het zomerreces een al- REVALORISATIE IN RULGARIJE De Bulgaarse lev is met in gang van 1 januari gerevalori seerd. De nieuwe munt vertegen woordigt thans een waarde van tien oude levs. Volgens het Bul gaarse persbureau zijn in het ge hele land 2000 loketten geopend om de bevolking in staat te stel len de oude munten in te wisse len. A.F.P. tekent hierbij aan, dat Bulgarije het eerste Oost-Euro- pese land is dat het voorbeeld volgt van de Sowjet-Unie, die on geveer een jaar geleden de zoge naamde zware roebel in de plaats stelde van tien oude roebels. ie zijn voor de kritische begelei- het nieuwe departe ment heeft ondervonden, omdat juist door oe gegeven kritiek de noodzaak groeide dieper aoor te dringen in de grondslagen van het werk. Er zijn gelukkig vele aanwijzingen voor een toene mend begrip, ook in de volksver tegenwoordiging, voor de nood zaak van het maatschappelijk werk en het maatschappelijk op bouwwerk. We zien hier dan ook een gunstiger ontwikkeling dan in vele ons omringende landen. Niettemin moet men zich blijven realiseren, te leven in een maat schappij die in hoofdzaak tech nisch, economisch en rationalis tisch denkt, al is er een intuïtief aanvoelen waarneembar van de tekorten hierbij in de menselijke verhoudingen. Geholpen door de jonge wetenschappen als de so ciologie en de psychologie is het daarem onze taak, aldus de mi nister, de nieuwe denkbeelden waar mogelijk te concretiseren. Na de sociale revolutie aan het begin van deze eeuw staan we nu voor de fase, waarin we onze plaats als vrije mensen moeten bevechten in een nog overwe gend technisch handelende sa menleving. Principiële vraag stukken zullen daarbij aan de orde komen, omdat het om men sen gaat, die in vrijheid tot per soonlijke ontplooiing moeten sproken was, maar dat het een traditioneel nieuwjaarsbezoek was geweest. (Tijdens in het afgelopen weekeinde is in kringen van het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken gezegd, dat Thompson nieuwe instructies had ontvangen, voortvloeiend uit de NAVO-besprekingen van vo rige maand in Parijs en uit de gesprekken die Kennedy en Mac- Millan voor Kerstmis op Bermu da hebben gevoerd. De instruc ties zouden slaan op. een aantal punten in het Russische stand punt aangaande Berlijn, die de V. S. verduidelijkt willen heb ben.) Leewellyn Thompson heeft na het onderhoud tegenover ver slaggevers verklaard dat zijn voorbereidende besprekingen met Gromiko, Indien zij een suc ces blijken, waarschijnlijk tot een conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken zullen leiden. Hij gaf te kennen dat Enge land en Frankrijk, die evenals Amerika verplichtingen in West- Berlijn hebben, op de hoogte zullen worden gehouden van de resultaten van het overleg. Hij nodigde later de Britse, Franse en Westduitse diplomatieke ver tegenwoordigers in de Russi sche hoofdstad uit voor een on derhoud on hedenochtend. Zoals bekend is de Franse re gering tegen het overleg, maar de Britse ambassadeur, sir Frank Roberts, wil een positieve rol spelen. De 30-jarige Surinaamse kan toorbediende X. J. B. uit Rotter dam heeft gistermiddag in Den Haag de 31-jarige A. T. H. v. d. P. uit Den Haag, de vrouw van wie hij gescheiden was, met een bijl neergeslagen. De vrouw is overgebracht naar de Ursuiakli- niek in Wassenaar. Haar toe stand is zeer ernstig. Aanleiding tot een en ander was het volgende: de vrouw zou de Kerstdagen bij haar geschei den man doorbrengen in Rotter dam, maar om nog onbekende re den is daarvan niets gekomen. De man is hierdoor in grote woe de "ontstoken en gistermiddag heeft hij een bijl gekocht in Rot terdam. Daarmee gewapend is hij naar Den Haag gegaan met de bedoeling zijn vrouw ernstig te mishandelen. Hij vervoerde de bijl in een actetas. Hij wachtte de vrouw op in de Merwedestraat in Den Haag, bij het kinderdagverblijf, waar zijn 4 Va-jarig oude dochtertje overdag verbleef. Hij wist, dat zijn vrouw het kind iedere dag om vijf uur kwam halen. Toen zij met het kind naar buiten kwam ontstond ruzie over de logeerpartij, die niet was doorgegaan. Plotseling duwde de man het kind opzij en gaf zijn vrouw een klap met de hand, waarop zij viel. Toen zij op de straat lag, heeft hij haar diverse slagen met de bijl gegeven, voornamelijk op het hoofd en in de hals. Direct na zijn daad gooide hij de bijl weg en vluchtte hij. Enke le meters verder echter werd hij door twee burgers gegrepen. B. stak zijn handen omhoog en zei: „Ik geef me over; geef me maar aan de politie; dat heb ik niet ge wild". De burgers, die hem hebben ge grepen zijn de 58-jarige monteur C. P. S. G. uit Nootdorp en de 40-jarige J. T., directeur van een school in Amsterdam. Deze laat ste reed met de 48-jarige mevr. E. E. van R. uit Amsterdam in een auto en hij zag alles gebeu ren. Ook G. was getuige van de afschuwelijke daad. Terwijl G. en T. de man vast hielden en overgaven aan de po litie, drukte de 45-jarige A. J. D. uit Den Haag de slagaders van de vrouw bij het oor en bij de kaak dicht, totdat medische hulp arriveerde. Wintersportvakantie in Lech H. M. de Koningin op de skilift aan het begin van een tocht in de omgeving van Lech am Arl- berg, waar het Koninkiyk Gezin de wintersportvakantie door brengt. De mislukte opstand in Libanon Volgens radio-Libanon zijn tot dusver na dé mislukte opstand in Beiroet, reeds duizend arres taties verricht. De regering heeft twee com missies benoemd, die een onder zoek zullen instellen bij de po litieke partijen, naar de her- kost van hun geldmiddelen en bij de door deze partijen uitge geven dagbladen. Het aantal uitgeweken Oostduitsers in 1961 Volgens het Westduitse minis terie voor Vluchtelingen hebben in 1981 in het geheel 207.026 Oostduitsers asiel gevraagd, tegen 200.000 in 1960. BELANGRIJKE REDE VAN SOEKARNO AANGEKONDIGD Het Indonesische persbureau Antara heft bekendgemaakt dat president Soekarno volgende week dinsdag ter gelegenheid van de Mohammedaanse feest dag van Mohammeds hemel vaart „een belangrijke rede" zal houden betreffende de kwestie- Nieuw-Guinea. De voorzitter van de „staf fce- vrijdingsoperaties", generaal Ah mad Jani, heeft dit verklaard na een vergadering, die de staf dins dag met president Soekarno heeft gehouden, aldus Antara. De bijeenkomst van dinsdag werd eveneens bijgewoond dooi de minister van Buitenlandse Zaken, Soebandrio, de minister van Binnenlandse Zaken Ipik Gandamana, de secretaris-gene raal van de nationale verdedi- gingsraad, Achmadi en andere leden van deze raad en de opera tionele staf. Voorts is bekendgemaakt, dat president Soekarno op vier janu ari naar Z.-Sulawesi in Oost-In- donesië vertrekt voor een bezoek van vier dagen. De president zal worden verge zeld door niet minder dan 15 mi nisters en 10 te Djakarta geac crediteerde ambassadeurs en de Indonesische chefs van staven. WEINIG WIND Boven de Britse eilanden be vindt zich het centrum van een gebied van hoge luchtdruk dat zich langzaam over ons land uit breidt. Als gevolg hiervan is de wind zwak en ontstond plaatse lijk mist, die zich hier en daar in het zuidoosten ook overdag wist te handhaven. Langs de noordflank van dit hogedrukgebied voeren vrij zwak ke westelijke wind vochtige lucht aan die over de Noordzee lang zaam in de richting van ons land stroomt. In verband hiermee zal de be wolking in de noordelijke provin cies later toenemen en loopt de temperatuur overdag tot iets ho gere waarden op. Neerslag wordt evenwel niet verwacht. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Weinig wind Over het algemeen weinig be wolking en hier en daar mist en overwegend droog weer. Weinig wind. In de vroege ochtend lich te tot matige vorst, in de middag lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt. Dec. Jan. 3 8.48 4 8.48 ZON op onder MAAN op onder 16.41 16.42 5.03 6.13 14.34 15.11 WOENSDAG 3 JANUARI v.m. n.m. Breskens 11.25 11.26 Terneuzen 12.00 12.01 Hansweert 12.40 12.41 Walsoorden 12.58 12.51 JANUARI v.m. n.m. DONDERDAG 4 Breskens 11.55 12.13 Terneuzen 0.30 12.48 Hansweert 1.10 1.28 Walsoorden 1.20 1.38

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1