Australische nota's aan Nederland en Indonesië Beslissing over tweede étappe E.E.G.-verdrag uitgesteld Opstand in Portugese stad snel onderdrukt Poging tot opstand in Libanon onderdrukt Het probleem Nieuw-Guinea Weeroverzicht HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand ƒ2,— per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. VREJE ZEEUW DINSDAG 2 JANUARI 1962 18e Jaargang Nr 5486 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen V Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie 2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedereregel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Be Australische regering heeft zaterdag aan de Nederlandse en Indonesische ambassadeurs in Canberra nota's overhandigd, waarin zij verklaart het gebruik van geweld bij het regelen van het geschil tussen Nederland en Indonesië over Westelijk Nieuw. Guinea, te zullen betreuren. In de nota's wordt bij Indo nesië en Nederland aangedron gen onderhandelingen te openen en te komen tot een voor de openbare wereldmaning en het handvest der Verenigde Naties aanvaardbare regeling. Voorts wordt gezegd, dat geen der landen de belangen van de inheemse bevolking van Weste lijk Nieuw-Guinea „in de uitein delijke keuze van haar eigen toekomst" uit het oog mag ver liezen. De Indonesische ambassadeur in Canberra, generaal Soeadi, heeft zaterdag een onderhoud van twintig minuten met premier Menzies gehad. De ambassadeur had vrijdag om dit onderhoud verzocht. Naar men meent, heeft gene raal Saoedi getracht zich tijdens dit onderhoud op de hoogte te stellen van de Australische reac tie, in geval Indonesië mocht te rugkomen op zijn aan Australië gegeven verzekeringen geen ge weld te zullen gebruiken om Westelijk Nieuw-Guinea terug te krijgen. Naar verluidt zou premier Men zies hebben duidelijk gemaakt, dat Australië hoogst bezorgd zou zijn als Indonesië terugkwam op de hem persoonlijk door presi dent Soekarno en minister Soe- bandrio gegeven verzekeringen. Bij het onderhoud waren alleen premier Menzies en ambassadeur Soeadi aanwezig. De Australische minister van Buitenlandse Za ken, sir Garfield Barwick, gaf la ter de volgende verklaring uit: „Ik ben mij tenvolle bewust van de bezorgdheid, waarmede het Australische publiek de hui dige situatie van controverse tus sen Nederland en Indonesië over Westelijk Nieuw-Guinea gade slaat". „De Australiërs juichten de herhaalde en onvoorwaardelijke verklaringen van Indonesische leiders, dat Indonesië niet tot ge weld zijn toevlucht zal nemen in Doden bij gevechten in het Turks-Iraakse grensgebied Volgens maandag te Ankara ontvangen berichten van de Torks-Iraakse grens zijn bij ge vechten tussen twee groepen Koerden onderling en het ingrij pen van de Turkse grenswacht doden gevallen. Volgens de commandant van de Turkse gendarmerie van het dorp Tsjoekoerd'sja nabij de grens met Irak vluchtte een groep Bervari-Koerden over de grens, achtervolgd door Barza- ni-Koerden, die aan de Iraakse zijde van de grens oppermachtig zijn. Het kwam op Turks gebied tot een gevecht en alleen door het ingrijpen van de grenswacht konden de achtervolgers worden verdreven. De Bervari's hadden, aldus deze berichten, 25 doden. Trein in Algerië opgeblazen Een trein met materiaal voor een oliebuisleiding door de Sa hara is zaterdagmiddag kort na vertrek van het station van Bis kra in Midden-Algerië op een mijn gelopen en ontspoord. Twaalf wagons kantelden, maar er zijn geen slachtoffers, aldus is maandag vernomen. De voorlopige Algerijnse re gering heeft besloten ter gele genheid van het nieuwe jaar eni ge Franse gevangenen in vrijheid te stellen, aldus heeft het inter nationale Rode Kruis in Gnève bekend gemaakt. Eichmann krijgt uitstel Het Israëlische hooggerechts- h«l heeft Eichmann een maand uitstel verleend voor het indienen van een uitvoerig beroep tegen het in eerste instantie gevelde doodvonnis. De aanvankelijke termijn twee weken liep op 30 december af. een poging om zijn doelstellingen in Westelijk Nieuw-Guinea te vervullen, toe en vertrouwden daarop. „Deze verklaringen werden ai- gelegd op tijdstippen waarop de gelegenheid voor en vooruitzich ten op, onderhandelingen over de afwijkende standpunten van In donesië en Nederland niet zo gun stig waren als zij thans zijn. „Australië had te kennen ge geven, dat er geen gewapend con flict mag ontstaan tussen de twee lanaen, met beide waarvan het vriendschappelijke betrekkin gen onderhoudt, en dat het van oordeel is dat het geschil tussen hen voor een vreedzame oplos sing vatbaar is. „De Australiërs waren dus ge schokt en ontstemd, dat Indone sië openlijk zijn voornemen te kennen heeft gegeven zijn toe vlucht tot geweld te nemen als middel om het geschil te eigen gunste te regelen. „Want elk land, dat opzettelijk tot bloedvergieten overgaat om zulk een doeleinde te bereiken, kan niet anders dan het respect en de eerbied in de internationale gemeenschap verliezen". „Het beginnen van een oorlog en de blijvende vijandigheid, die daaruit kan voortvloeien in dit tot dusver vreedzame gebied, zou den ondragelijke lasten in het leven kunnen roepen voor alle volkeren van dit gebied en voor hun komende generaties. „Niet alleen is het dreigen met of gebruik van geweld nadrukke lijk verboden door het Handvest der Verenigde Naties, doch in dit geval zou het gebruik van ge weld een directe inbreuk zijn op het vertrouwen van Australië, gezien de verzekeringen die op het hoogste niveau zijn gegeven. „Evenals alle Australiërs hoop ik, dat Indonesië en Nederland onderhandelingen zullen openen, bij vooi Keur oi.cUi auspiciën van de Verenigde Naties in een of an dere vorm, en dat beiden deze on derhandelingen met geduld zul len voortzetten tot een voor hen zelf en de gemeenschap van vol keren bevredigende! oplossing zal zijn bereikt. „Australië is geeh belangheb bende partij in dit geschil, doch stelt er niettemin groot belang in, dat de inheemse bevolking van Westelijk Nieuw-Guinea in staat wordt gesteld de uiteindelijke keuze over eigen toekomst te doen, hetzij voor integratie met Indonesië hetzij voor onafhanke lijkheid, met of zonder enigerlei betrekking met de bevolking van Oostelijk Nieuw-Guinea. „Australië is van plan de vol keren in Oostelijk Nieuw-Guinea, waarvoor het op het ogenblik verantwoordelijk is; op te leiden voor het uitoefenen van eigen keuze. „Australië kan moeilijk aanne men, in het bijzonder bij de hui dige stand van de wereldopinie, dat Indonesië zou verlangen uit eindelijk aan de bevolking van Westelijk Nieuw-Guinea een zelf de gelegenheid tot nationale keu ze te ontzeggen. „Tot dusver heeft Australië niet gepoogd zich te mengen in de door elk der bij het conflict betrokken partijen gevolgde poli tiek. „Doch het is een onontkoom baar feit, dat de dreiging bestaat van een gewapend conflict tussen de twistende partijen en mogelijk tussen andere landen die hun te hulp mochten komen. „Ik he'o stappen ondernomen om aan de Indonesische en Ne derlandse regeringen Australiës standpunt, dat niet tot geweld mag worden overgegaan, ken baar te maken. „Ik heb tevens onze mening kenbaar gemaakt, dat beide re geringen zonder vooralgaande voorwaarden onderhandelingen dienen te openen, waarbij geen der partijen het beginsel van het Handvest uit het oog mag verlie zen, dat de inheemse bevolking uiteindelijk in de gelegenheid dient te worden gesteld haar eigen toekomstige regering en internationale betrekkingen te kiezen. „Zolang de gelegenheid tot on derhandelingen bestaat, is het noch nuttig, noch geëigend in het openbaar verklaringen af te leg gen over de stappen die Austra lië in geval van andere eventuali teiten zou kunnen nemen. „De Indonesische ambassadeur heeft om een persoonlijk onder houd met de minister-president verzocht en heeft dit hedenmid dag (zaterdagmiddag) gehad. „De minister-president heeft aan brigade-generaal Soeadi de kern van het in mijn verklaring weergegeven standpunt medege deeld". Aldus de verklaring van de Australische minister van Bui tenlandse Zaken. Politieke waarnemers menen, dat de Australische regering haar krachtige diplomatieke nota de laatste dagen heeft voorbe reid. Waarnemers verklaarden dat ambassadeur Saoedi verrast scheen, toen hij de kamer van premier Menzies had verlaten en tegen een later tijdstip op de mid dag een persconferentie bijeen riep. -Men meent, dat premier Men zies in zijn gesprek met de Indo nesische ambassadeur de nadruk heeft gelegd op de ernstige ge volgen van het ontketenen van een rassenoorlog in het zuidelijk gebied van de Stille Oceaan. Dit zou de achtergrond zijn van de woorden „Ondragelijke lasten voor komende generaties" in de verklaring van sir Garfield Bar wick. Ongeveer een uur na het ver trek van Saoedi verzocht de Ne derlandse ambassadeur, dr J. G. de Beus, om een onderhoud met minister Barwick. Aan ambassa deur De Geus werd een gelijke nota overhandigd als aan gene raal Saoedi. (Adv.) toonaangevend voor moderne coiffures. de betere toiletartikelen, par fumerie, cosmetica, blijvende verwijdering van overtollige haargroei. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld De minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken hebben zondagochtend een onder houd gehad met het senioren convent van de Tweede Kamer om dit in te lichten omtrent de stand van de besprekingen op internationaal niveau in verband met de kwestie Nieuw-Guinea en met het oog op het heden te houden debat in de Kamer over dit onderwerp. Het karakter der internatio nale contacten is zodanig dat de regering het thans niet verant woord acht daarop publiekelijk nader in te gaan, aangezien me dedelingen daarover wellicht het welslagen dezer besprekingen in gevaar zouden kunnen bren gen. In het overle™ is de procedure, te volgen bij hct. Nieuw-Guir.ea- debat van heden ter sprake ge komen.. Gezien de nog voort gaande ontwikkelingen, is men niet tot een definitief besluit ge_ komen. Naar alle waarschijnlijkheid zal het debat wél doorgaan. Ge zien het feit, dat de missieve der regering, die als basis voor dit debat geldt, reeds enige tijd ge leden is verschenen, overweegt de regering aan het begin der vergadering van de Tweede Ka mer een mondelinge verklaring af te leggen. Deze verklaring zal dan kort zijn. De ministerraad van de E.E.G. heeft zaterdag tegen midder nacht moeten besluiten de beslis sing over de overgang naar de tweede étappe van het verdrag van Rome uit te stellen tot begin januari. De nog vele onopgeloste vraagstukken op het gebied van de gemeenschappelijke landbouv politiek verhinderde de raad te constateren, dat tijdens de eerste vierjarige periode van de Ge meenschap voldoende vooruit gang naar de doelstellingen was bereikt. De ministers van de zes landen zullen op 4 januari ip nieuw in Brussel bijeenkomen „ter voortzetting" van de bespre kingen teneinde de noodzakelijke overeenstemming cp het gebied van de landbouw te bereiken. De ministers kwamen na uren lange beraadslagingen tot dit be sluit ondanks een aanbeveling van de Europese commissie van de E.E.G. om tot de tweede fase van het Euromarkt-verdrag over te gaan. Opgemerkt werd, dat dr Mans- holt, die in de Europese commis sie is belast met bet landbouwbe leid, de vergaderzaal verliet, toen prol'. Hallstein namens de Euro pese commissie de aanbeveling uitbracht. Zoals in Nederlandse delegatiekringen werd opge merkt, had deze verklaring trou wens twee tegenstrijdige elemen ten: enerzijds werd voldoende vooruitgang geconstateerd, an derzijds echter werd vastgesteld, dat nog onvoldoende is bereikt op het terrein van de landbouw en weiden de ministers van de zes landen er voor gewaarschuwd „dat een evenwichtige ontv. ikke- ting van de gemeenschappelijke markt in gevaar zou worden ge bracht indien niet ten spoedigste de eerste stappen naar het ge meenschappelijke landbouwbeleid zouden worden genomen. De Nederlandse ministers De Pons en Marijnen waarschuwden na afloop van de tweedaagse ver gadering tegen een „ongerecht vaardigd optimisme" over de af loop van de verdere besprekin gen in januari, waarop nog niet te onderschatten zware proble men moeten woiden opgelost. In antwoord op vragen zelden zij zich niet te willen wagen aan voorspellingen. De Nederlandse ministers we zen er verder op, dat in de confe renties van de afgelopen dagen weliswaar veel nuttig werk is In Libanon is in de nacht van zaterdag op zondag een poging tot opstand mislukt. Volgens een zondagochtend uitgegeven com muniqué van de bevelhebber van het leger, generaal Adel Sjehab, heeft bet leger de opstandige be weging in de kiem gesmoord en de betrokkenen aangehouden. Kort vóór middernacht vieien de opstandelingen liet hoofdkwar tier van het leger en het ministe rie van Defensie in Beiroet aan. Er ontstond een vuurgevecht tussen de aanvallers en rege ringsgetrouwe veiligheidstroe pen, dat enige uren duurde. In de rest van de stad en het land bleef het rustig. De strijd bleef tot een zó klein gebied beperkt, dat het merendeel van de bevolking van de hoofdstad er niets van be merkte. Volgens het legercommuniqué, clat door radio-Beiroet werd om geroepen, hebben „zekere elemen ten getracht in Beiroet ongere geldheden uit te lokken". Het leger heeft de poging in de kiem Portugese strijdkrachten heb ben op Nieuwjaarsochtend een opstand in de stad Be ja, 150 km ten zuiden van Lissabon, onder drukt. Volgens een officiële be kendmaking heeft het leger de toestand te Beja volkomen in de hand. Van bevoegde zijde in de Por tugese hoofdstad is vernomen LICHTE VORST TOT TEMPERATUUR OM HET VRIESPUNT Het KNMI deelt mede: De depressie die tijdens de jaarswisseling \yat sneeuw bracht, trok over Denemarken naar Zuid-Zweden. Aan de ach terzijde stroomde koude polaire lucht, die zich nog steeds boven de Britse eilanden bevindt, ons land binnen, zodat de middag- temperaturen niet hoger werden dan omstreeks 2 graden. Op het vliegveld Zuid-Limburg kwam de gehele dag het kwik zelfs niet boven het nulpunt. DINSDAG 2 JANUARI v.m. n. m. Breskens 10.27 23.07 Terneuzen 11.02 23.42 Hansweert 11.42 0.22 Walsoorden 11.52 0.32 WOENSDAG Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden 3 JANUARI I v.m. n.m 11.25 12.00 12.40 12.56 11.26 12.01 12.41 12.51 Het weer komt nu onder in vloed van een rug van hoge lucht druk, die zich uitstrekt van de Azoren naar de Britse eilanden en nog wat in betekenis toe neemt. In verband hiermee zal de wind zwak zijn, in hoofdzaak in noordelijke richtingen. Verwacht wordt, dat de bewol king verder zal afnemen, terwijl de temperatuur overdag oploopt tot omstreeks het vriespunt. medegedeeld door het K.N.M.I.. geldig tot dinsdagavond. Weinig wind. Opklaringen en op de meeste plaatsen droog weer, maar aan vankelijk plaatselijk mist. Lichte vorst tot temperaturen om het vriespunt. ZON op onder Dec. Jan. 2 8.48 16.40 3 8.48 16.41 4 8.48 16.42 MAAN op onder 3.52 5.03 6.13 14.02 14.34 15.14 dat de opstandelingen in de vroege ochtenduren de infante- riekazerne te Beja hebben bezet. Dadelijk daarna werden leger eenheden naar Beja gezonden die de kazerne omsingelden. Verscheidene aanhangers van de opstandelingen die per auto on derweg waren van Lissabon naar Beja. zijn vóór zij hun doel kon den bereiken, onderschept. In politieke kringen is gezegd dat verscheidene leden van „de beweging van 12 maart" bij deze opstand betrokken waren. Eén van hen zou de vroegere secreta ris-generaal van de Rooms Ka tholieke arbeidersjeugdorganisa. tie, Manel Serra, zijn. Serra was reeds by verstek veroordeeld we gens samenzwering tegen het regime. De opstandelingen die de aanval op de kazerne onder namen, zouden onder leiding heb. ben gestaan van kapitein Varela Gomes, die bij de jongste verkie zingen kandidaat was voor de republikeinse oppositie. Volgens de regering is kapi tein Gomes gevangen genomen, en daar hij bij de gevechten ge wond werd, in een ziekenhuis te Beja opgenomen. De regering heeft bekend ge maakt dat de staatssecretaris van het leger, lt-kolonel Jaime da Fonseca, dodelijk getroffen is toen hij de operaties te Beja ga desloeg. Volgens het ministerie van het leger hebben de opstandelingen de kazerne slechts korte tijd in handen gehad. Uit te Lissabon ontvangen be richten biykt dat de opstande lingen gewapende burgers omstreeks drie uur in de och tend de aanval op de kazerne be gonnen. De weinig talrijke bezet ting bood verzet, maar kon niet verhinderen dat de opstandelin gen de kazerne in handen kregen. Inmiddels had de gendarmerie allerlei punten in de stad Beja bezet en werd een begin ge maakt met de tegenmaatregelen. De minister van het leger zond zonder verwijl troepen van het leger en de gendarmerie onder commando van Da Fonseca naar Beja. Deze troepen omsingelden de kazerne en zetten een tegenaan val in. Bij deze operatie werd Da Fonseca dodelijk getroffen. De regeringsstrijdkrachten slaagden erin de opstandelingen op hun knieën te krijgen. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Za_ ken heeft meegedeeld dat er weinig slachtoffers zijn en dat de orde weer volledig is hersteld. De meeste mensen in Beja wis ten pas na publikatie van de be kendmaking van de regering dat er een aanval op de kazerne was gedaan. Bijna alle betrokkenen zijn burgers. Hij deelde mee dat er in andere delen van het land geen wanordelijkheden zijn ge weest. Van doorgaans welingelichte zijde te Lissabon is vernomen dat het leger, de gendarmerie en de veiligheidspolitie met het oog op de gebeurtenissen in Beja in staat van alarm zijn gebracht. Beja is de hoofdstad van de provincie Baixo Alentejo. Het is een handelscentrum met voor namelijk textiel- en leerindu strieën.. Volgens nadere berichten zijn drie opstandelingen gesneuveld en vijftien gevangen genomen. Aan beide zijden zouden enkele gewonden zqn gevallen. Naar verluidt werd de aanval op de kazerne uitgevoerd door veertig tot vijftig man, bewa pend met automatische pistolen. Verscheidene mensen die met de aanval te maken hadden en na het mislukken ervan waren gevlucht zijn in de omgeving aangehouden. gesmoord. Om acht uur kwam het kabinet in spoedvergadering bijeen in liet buitenverblijf van de president, generaal Foead Sje hab. Volgens het communiqué gaven de ministers uiting aan hun tevredenheid over „de stren ge maatregelen waardoor op kor te termijn een einde werd ge maakt aan de ondoordachte ac tie". Ook parlementsleden en leiders van de politieke partijen en reli gieuze groepen, die later hun op wachting bij het staatshoofd maakten, betuigden hun trouw aan het huldif bewind. Later werd door radio Beiroet een communiqué omgeroepen, waarin werd medegedeeld, dat de opstandige beweging was uitge voerd door „personen, die onder leiding stonden van twee jonge officieren". Nadere bijzonderhe den over de betrokkenen of de beweging werden niet verstrekt. Later werd officieel in Beiroei meegedeeld, dat er bij de gevech ten vqf mensen om het leven zijn gekomen. Er zouden maar weinig mensen gewond zijn. Er zijn 50 arrestaties verricht. Het leger heeft intussen Ab- doellah Saadeh, de leider van de nationalistisch-sociale party gear resteerd. In een van de commu- niqué's wordt gezegd, dat twee ofiicieren met leden van genoem de partij hadden afgesproken om elkaar in nacht van 30 op 31 de cember te Beiroet te ontmoeten. Zaterdagavond vertrokken een tiental tanks met veertig man en onder bevel van een kapitein uit Tyrus in het zuiden van het land. Na aankomst in Beiroet omsin gelden zij het ministerie van De- fesie en de woningen van enkele officieren. 'Een groep leden van de nationalistisch-sociale partij trok naar het gebouw van de P.T.T., waar zij op veiligheids troepen stiet. Volgens het com muniqué had de kapitein de 40 soldaten kunnen misleiden dooi hun voor te spiegelen dat zij een officiële opdracht gingen uitvoe ren. Later greep liet leger in. De toestand is inmiddels weer normaal. NA BE MISLUKTE OPSTAND Eenheden van het Libanese leger en de binnenlandse veilig heidsdienst hebben tot dusver on geveer 400 leden van de rechtse nationalistisch-sociale party aan gehouden en twee dorpen bezet die door deze partij weiden be heerst. In deze dorpen Dih el Mahdi en Beit Asj Sjaar wer den, volgens een officiële verkla ring, 12u gewapende mannen ge vangen genomen. De zuiverings acties worden voortgezet. De ge zagsgetrouwe troepen hebben tot dusver geen verliezen geleden. Razzia's in Beiroet en zijn voor steden leverden 300 machinege weren, 200 geweren en 60 machi nepistolen op, die werden aange troffen in woningen van aanhan gers van genoemde partij. In het huis van de leider der partij, dl Abdallah Saadeh, in Tripoli, wer den vee reien kisten met ontplof bare stoffen en munitie en een radiozender gevonden. De nationalistisch-sociale party is inmiddels bij regeringsdecreet ontbonden verklaard. Alle gebou wen van de beweging zullen in beslag worden genomen. Naar van gezaghebbende zqde wordt vernomen hadden de op standelingen acht officieren ge vangen genomen. Deze werden in de loop van zendag door het leger bevrijd. verricht, doch dat niet alle vraag stukken rijp waren voor een be slissing en dat enkele essentiële onderdelen van het landbouwbe leid nog op een regeling wach ten. Met nadruk verklaarden zij. dat de wens om tot het overgaan naar de tweede fase bij elk van de zes delegaties aanwezig is. Het besluit om de besprekingen op 4 januari „voort te zetten" staat in verband met het feit, dat het verdrag een besluit over de tweede étappe voorschrijft „aan het einde van het vierde jaar" na het inwerkingtreden van het ver drag van Rome. Normaal zou dus het besluit vóór 31 december moeten zijn genomen. Juristen hebben echter betoogd, dat een besluit, genomen na deze datum doch op een zitting die vóór het einde van het jaar is begonnen, niet in strijd is met het verdrags artikel. Aanvankelijk waren het echter alleen Frankrijk en Nederland, die vóórdat de ministers za terdagavond hun overleg schor sten geen bevestigend ant woord gaven op de aanbeveling van de Europese commissie tot de tweede étappe over te gaan. De commissie werd echter ge steund door Duitsland, België, Luxemburg en onder bepaalde voorwaarden dooi Italië. Aange zien echter eenstemmigheid is voorgeschreven en duidelijk wer d dat deze niet kon worden bereikt hetgeen overigens een automa tische verlenging van de eerste étappe met een jaar met zich zou hebben meegebracht stemden uiteindelijk ook deze vier landen voor verder overleg in januari. Het grootste nog resterende vraagstuk voor het gemeen schappelijke landbouwbeleid blijft dat van de ontsnappingsclausule. Talloze formuleringen zijn tij dens de bijna 70 uren, die de mi nisters de vorige week en de af gelopen twee dagen aan de land- bouwbesprekingen hebben ge wijd, besproken, zonder dat een oplossing kon worden gevonden, die voor alle delegaties be vied: gend is. Daarnaast zijn er vraag stukken zoals de regelingen voor de zuivelindustrie, een voor Ne derland bijzonder belangrijk punt waarover zaterdag evenmin over eenstemming kon worden be reikt; de prijstoenadering van landbouwprodukten in de Ge meenschap; de kwestie van mini mumprijzen en de „negatieve hef fingen", die naar Nederlandse op vatting in strijd zijn met een nor male economische benadering, omdat daardoor de uitvoer van een land met hoge produktiekos- ten naar een land met een laag kostenpeil wordt bevorderd. Vrijwel ongemerkt kwamen overigens de ministers van de zes landen zaterdag tot overeenstem ming over de verordening voor gelqke beloning van mannen- en vrouwenarbeid in de Gemeen schap, een kwestie waarover tij dens de ,„Marathon"zitting van de vorige week overeenstemming moeilqk bereikbaar bleek. Het compromis tussen Neder land enerzijds en Frankrijk an derzijds houdt in. dat de geiyke beloning vóór 31 december 1964 dient te zijn bereikt met dien ver stande, dat het verschil op 30 ju ni 1962 tot vijftien procent en op 30 juni 1963 tot tien procent moet zijn teruggebracht. Van Neder landse zijde werd daarbij aangete kend, dat daarbij rekening zal worden gehouden met wat in fei te in de overige E.E.G.-landen zal zijn bereikt. Met de bekrachtiging van de reeds de vorige week bereikte voorlopige overeenstemming over de kartelverordening zqn dus vóór het einde van het jaar twee van de drie punten van het „package deal'' opgelost. Blijft het moeilijke landbouwprobleem, waarover echter de vice-voorzit- ter van de Europese commissie, dr Manshoit, zich optimistisch uitliet. Kennedy en Chroesjsjov wisselen nieuwjaarbood- schappen uit. Premier Chroesjsjov van de Sowjet-Unie en de Russische pre sident Brezjnef hebben Kennedy en zijn gezin ter gelegenheid van de jaarwisseling hun beste wen sen doen toekomen. In hun bood schappen aan Kennedy zeggen de beide Russen dat het voor een groot deel van de betrekkingen tussen Rusland en de Ver. Staten afhangt, of er vrede dan wel oor log voor de mensheid in het ver schiet ligt. In zijn anwoord aan de beide Russische staatslieden spreekt Kennedy de hoop uit dat de grondslagen voor de wereldvrede in 1962 versterkt zullen worden en dat de betrekkingen tussen beide landen in het nieuwe jaar beter zullen worden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1