Oat koót Vierlijn 1 Chroesjtsjef over Finland Van der Putten heeft minister uitvoerig ingelicht IjtoodwHI KOFFIE- en THEEKOPJES EIGEN HAARD EKEND-REKLAME tg 24 november 19R] Gemeentehuis het pak. zij kopen asmiddel TI: 85 ct. 93 ct 50 ct. 85 ct 85 ct 100 Ct. 250 ct HARSIUE&ZN ZATERDAG 25 NOVEMBER 1961 17e Jaargang Nr 5457 KENNEDY EN ADENAUER MOETEN DE PRIJS BETALEN GOUVERNEUR ROCKEFELLER ACHT BIJSTAND VAN DF. ZEVENDE VLOOT NIET NOODZAKELIJK MR. OFFERHAUS - OVERLEDEN Leiiin zag het Wat is dc uiterste prijs Radio de Koek DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE V. N. Afrika atoomvrije zóne DE RESOLUTIES IN DE VER. NATIES OVER DE KWESTIE- N1EUW-GUINEA WEEROVERZICHT HOOGWATER WEERBERICHT ZON- ea MAANSTANDEN VAN GENT. ?r gemeente Sas van Gent le per 15 december inct per jaar exclusief 5.6 4 0 0 vakantietoelage en ;ie. op arbeidseenoverkomst. na verschijnen van dit ter en Wethouders. tgelijk: het blauwe Sunii- werkzaam, zo behoed- i hoe .stralend-wit zo'n op is.., voel hoe fris en t belooft verkwikkend HYPOTHEKEN. en 2de Hypotheken, tophypotheken bc- oaar. voorwaarden. lA's Bureau, Hcercn- (Postbus 31). EBKADEn gehakt oeremetvvgp.st kociireurspek ,mcn 150 gram voor DEFCOMPEET 0 gr. PEKELVLEES 0 gr EBK- ROSBIEF 10 gr. GEBK. ABKENSROLLADE pakjes ARGARINE gr. BRAADVLEES Liizestr. 15 Tel. 2267 Fr&nkering bij abonnement: Terneuzen Directeur-HooXdredacteur I. van do Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand 2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. E VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Tenieuzen Bondskanselier Adenauer is in Washington ontvangen als de leider van een geallieerde natie, die een volledig aandeel zal mogen en moeten nemen in de vaststelling van de Westelijke politiek tegenover de Sowjet-Unie. Dat is logisch, omdat West-Duitsland weer een machtig land ,s geworden, dat vooral waar het het eigen lot betreft on mogelijk beslissingen, met uitsluiting van zichzelf, aan derden kan overlaten. Het is goed, omdat de Duitsers niet de kans mag worden gegeven om later te beweren, dat hun een „dictaat" is opgelegd, zoals zij na Versailles deden. Duidelijk is, dat de staat van zaken in Europa in de hoogste mate afhankelijk is van de ver houding tussen Duitsland en Rusland. Dat gold reeds onder de Russische tsaren en de Duitse keizers, het gold onder Gouverneur Rockefeller heeft voor het aanbod van de com mandant van de 7de Amerikaan se vloot zijn hartelijke dank uit gesproken. Hij verklaarde ech ter, dat, waar zijns inziens al het mogelijke is en wordt ge daan om Michaël op te sporen, hij bijstand van de 7de vloot niet noodzakelijk acht. Zowel gouverneur Rockefeller als zijn dochter houden zich wonderbaarlijk goed in deze spannende dagen. Hedenochtend landt een Her cules-vliegtuig van de Australi sche luchtmacht nog met twee helikopters, terwijl de Neder- landsch Nieuw-Guinea Petro- leummaatsehappij in Sorong een schip zond met eveneens een helikopter. Gouverneur Platteel heeft gis termorgen getracht naar Me- rauke ie vliegen om van zijn persoonlijke belangstelling bij de opsporingsactie blijk te geven cn nogmaals zijn sympathie tegenover de Amerikaanse col lega tot uitdrukking te brengen. Hij kon echter niet deze reis ten uitvoer brengen. Hedenoch tend zal hij, als de vliegomstan- digheden beier zijn, opnieuw pogen naar Merauke te reizen. De commissaris van de Konin gin in Groningen, mr. W. A. Of ferhaus, is vrijdagmorgen om 30 uur in het Academisch zieken huis in Groningen overleden. De heer Offerhaus werd 20 mei 1897 te Arnhem geboren. Hij studeerde rechten te Groningen en voltooide zijn notariaatstudie te Groningen. In 1954 werd mr. Offerhaus benoemd tot Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen. Mr. W. A. Offerhaus werd woensdagavond opgenomen in het Academisch ziekenhuis, om dat hij zich niet goed voelde. Men zag aanvankelijk de toe stand niet ernstig in. Men meen de. dat met enige weken volsla gen rust herstel zou intreden doch vrijdagmorgen om tien uur is dc heer Offerhaus plotseling overleden. Mr. Offerhaus was een man met ruime belangstelling voor wat er leeft in deze provincie. In de ruim zeven jaar, die hij als Commissaris in dit gewest werkzaam is geweest, heeft de provincie ingrijpende verande ren ondergaan als gevolg van oe toenemende industrialisatie. Aan het begin van zijn commis naat kwam de vernieuwing n de Fries-Groningse kanalen "freed. Het nieuwe sluizencom- Plex werd voltooid, het Soda- Project werd een feit en de aard- gasvondsten waren een stimu- ans voor de mogelijkheden van F industrialisatie. Ook ais pre sident-curator van de rijksuni versiteit te Groningen heeft hij een oelangrijke rol gespeeld in cie uitbouw van deze universi teit, die thans aan de gang is. De hoer Offerhaus heeft veel gedaan, juist aan de mentale be ïnvloeding van de bevolking in dit gewest. Hij werd in 1958 be noemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Voorts, ""as hij kamerheer in buitenge wone dienst van H. M. de Konin gin Stalin en Hitier en het geldt op het ogenblik onder Chroesjt- sjef en Adenauer. Nooit echter is de situatie zozeer in 't voor deel geweest van de Russen als thans. Oost-Duitsland be vindt zich geheel in hun greep en Berlijn is een verdeelde en omsingelde stad. Verre van tevreden te zijn met deze toestand wenst Moskou Berlijn geheel op te slokken en tenslotte ook West-Duitsland aan het Sowjet-blok te klinken. Bonn daarentegen wil natuurlijk West- Berlijn behouden en hoopt, dat op zekere dag een hereniging der beide Duitslanden mogelijk zal zijn. Dat deze hereniging op het ogenblik onmogelijk is, ziet het zeer wel in. Waarom Amerika, Engeland, Frankrijk en het overige Westen aan de zijde van hun oude vijand Duitsland en niet aan die van de vroegere bondgenoot Rusland staan, is eveneens duidelijk. Nie mand minder dan Lenin heeft; verklaard, dat wie Berlijn heeft Duitsland heeft, dat wie Duits land bezit Europa beheerst en dat wie Europa beheerst meester van de wereld is. Dc vraag, waar het onder de huidige omstandigheden voor het Vv'esten om gaat, is. hoe men zijn positie in Berlijn kan redden en hoe men dc betrekkingen tussen West- en Oost-Duitsland niet voor de eeuwigheid maar toch voor langere tijd kan regelen. Onderhandelingen over deze zaken met Moskou zijn zeker denkbaar aangenomen ten minste, dat Moskou onderhande len wil. Uiteraard zal een eventuele overeenkomst met de U. S. S. R. de instemming van alle Weste lijke bondgenoten moeten heb ben, West-Duitsland misschien wel in de eerste plaats. Want dc concessies, die men daartoe, ge zien de feitelijke situatie, aan de Russen zal moeten doen, zullen, welke vorm zij tenslotte ook zullen krijgen, altijd ten koste gaan ran dc uiteindelijke politie ke doelstellingen van de Duitsers. Daarom zal er geen sprake zijn van een overeenkomst op Rus sische voorwaarden. Voor Kennedy en Adenauer komt het er nu op aan, een li miet vast te stellen van de prijs, die aan Moskou voor het sluiten van een overeenkomst kan wor den betaald. Die prijs mag de Westelijke positie in Europa niet aantasten en bovendien moet hij aannemelijk zijn voor het Duitse volk. Dat is geen gemakkelijke taak. maar zij moet voor de Amerikaanse president en de Westduitse bondskanselier niet onuitvoerbaar zijn. (Nadruk verboden.) Advertentieprijs pep mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. (Advertentie). KEKKONEN OP WEG NAAR SIBER1E Op weg naar Siberië voor een onderhoud met de Russische premier Nikita Chroesjtsjef, werd de president van Finland, Uhro Kekkonen, op het station te Moskou begroet door aa. vice- premier Anastas Miko.van. Noordstiaat 102 - Telefoon 31M Terneuzen Premier Chroesjtsjef heeft vrijdag tijdens een lunch in No vosibirsk ter ere van dc Finse president Kekkonen, gezegd dat de Sowjet-Unie liet betreurt liet noorden van Europa niet langer te kunnen zien als een gebied van vrede en rust, zoals het tot nu toe geweest is. Dit Is de reden waarom in de Sowjet-Rus- sische nota aan Finland geza menlijke maatregelen ter ver sterking van dc Finse en Rus sische grenzen zijn voorgesteld. De technisch hoofdambtenaar van het ministerie van Defensie F. H. van der Putten heeft de opdracht van minister Visser opgevat als een eerste stap om in de zaak Van der Putten „de onderste steen boven te halen". Het memorandum van de Bus- sumse defensieambtenaar (21 getypte foliofellen plus vijf pa gina's met een chronologisch overzicht van de volgens de heer Van der Putten discriminerende maatregelen, waaraan hij als ambtenaar in Nederland heeft bloot gestaan) omvat feiten cn namen betreffende officieren, die zich naar de mening van de heer Van der Putten zouden hebben schuldig gemaakt aan collabora tie met Japanners in het voor malige Nederlands-Indië en aan onregelmatigheden na de capi tulatie van Japan. Bovendien heeft de samensteller een over zicht gegeven van gebeurtenis sen die zich sinds 1950 in Ne derland zouden heben afgespeeld. Dit heeft de raadsman van de heer Van der Putten, mr. N. J. Geleijnse, tijdens een vrijdagmid dag door hem belegde persconfe rentie in Amsterdam medege deeld. De heer Van der Putten woonde dé persconferentie als belangstellende bij, zoals de heer Geleijnse zei. Op een aantal vra gen van journalisten gaf hij ant woord. De heer Geleijnse vond het be treurenswaardig. dat minister Visser op zijn 14 dagen geleden in Den Haag gehouden perscon ferentie het rapport Zaaijer (over beweerde misstanden in het voormalige K. N. I. L.) voor publikatie heeft vrij gegeven. ..De minister heeft het rapport slechts willen gebruiken als wa pen tegen de meer of minder gedetailleerde beschuldigingen over de misstanden in Indië", zei de heer Geleijnse, die zich afvroeg waarom minister Visser wel duidelijk te kennen heeft ge geven niet in het beleid van zijn voorganger staf te willen tre den, maar wel het rapport- Zaaijer. dat minister Staf als on juist terzijde heeft gelegd, heeft openbaar gemaakt. De heer Geleijnse overhandig de de persvertegenwoordigers een aantal brieven, waaruit blijkt, dat minister Staf zich van de conclusies in het rapport Zaaijer heeft gedistancieerd en de heer Van der Putten in het openbaar heeft gerehabiliteerd. De heer Geleijnse noemde het een „staats rechtelijk novum" dat een mi nister een rapport van zijn voor ganger hanteert, die in het open baar te kennen heeft gegeven dat hij dat rapport als onjuist terzijde heeft gelegd. In de brief die minister Staf op 4 januari 1952 na lange be sprekingen met de Nederlandse christelijke bond van overheids personeel aan zijn voorzitter schreef, verklaarde hij zich ak koord met een persbericht, waarin „tot genoegdoening van de in dit rapport (Zaaijer) geuite beschuldigingen aan het adres van de heer F. H. van der Put ten" werd bekend gemaakt, dat de minister van Oorlog het rap port als afgedaan beschouwt. „Van enige strafvervolging c.q. van ontslag uit 's lands dienst en een onderzoek naar de licha melijke en geestelijke gesteld heid van de heer Van der Putten bestond naar het oordeel van de minister van Oorlog geen aan leiding" aldus het persbericht. In de brief van minister Staf wordt voorts verklaard, dat in dien de heer Van der Putten zich van het voeren van (verdere) actie i.v.m. het rapport Zaaijer onthoudt, de positie van de heer Van der Putten geen nadeel als gevolg van de zaak zal onder vinden. „Minister Staf heeft mij ge- .■zegd dat het rapport Zaaijer nooit gepubliceerd had mogen worden, omdat het volkomen on juist is", zei de heer Van der Putten. De minister zou hem hebben voorgesteld uit ,.de kliek bij dc landmacht" over te stap pen naar de marine. Bij nader inzien heeft dc heer Van dér Putten dit voorstel afgewezen, omdat hij als werktuigkundige in een administratieve functie te werk zou worden gesteld. Tijdens het contact tussen oud minister Staf en de heer Van der Putten zou de bewindsman hebben verzocht alle stukken be treffende deze zaak aan zijn huis adres te sturen, „omdat op het ministerie alles zoek raakt". Ten bewijze hiervan overhandigde de lieer Van der Putten een fotoko pie met het adres van de minister in diens handschrift. De heer Van der Putten, die 14 dagen verlof heeft genomen om zijn memorandum to kunnen samenstellen, achtte zijn aan wezigheid op de persconferentie niet in strijd met de ambtelijke bepalingen. „Het gaal hier om een beledigend afgedaan rap port", zei hij. Zijn raadsman ge loofde. dat wanneer minister Visser via de pers oen aanval doet op de integriteit van Van der Putten, de persoon Van der Putten dit niet hoeft te accep teren. De heer Geleijnse, die aan de oprechte bedoelingen van de minister geen moment wenste te twijfelen, uitte de vrees dat de minister de persconferentie wel licht heeft gehouden naar aan leiding van inlichtingen die zijn ambtenaren hebben gegeven. Hij geloofde voorts, dat het onderzoek in deze affaire niet is geschied op een wijze, als in Nederland van een strafrechte lijk onderzoek verwacht had mogen worden. „Uit een gesprek met rijksrechercheur Van Noot hoorn heb ik de indruk gekre gen, dat zyn onderzoek niet op het vinden van een verdachte ge richt was", zei mr. Geleijnse. die wegens tijdsgebrek en het in schakelen van de vaste Kamer commissie voor Defensie nog geen klacht over het seponeren van deze zaak bij het gerechts hof in Den Haag heeft inge diend, maar zulks wel van plan is. Aan het slot van de perscon ferentie draaide de heer Van der Putten nog het geluidsbandje be treffende de zaak-Oudewater af. Chroesjtsjef zei dat de Sowjet- Unie het noodzakelijk vindt reeds nu alle noodzakelijke maatrege len te treffen om „de Westduil- sc militairisten en revanehisten" tegen te houden voor liet te laat is, bij hun eisen voor herziening van de staatsgrenzen die na (F tweede wereldoorlog zijn vastge steld. Chroesjtsjef zei. dat het jvist een vredelievend streven is waar-" door de Sowjet-Unie gedwongen was voor tc stellen met Duitsland een vredesverdrag tc sluiten cn op basis hiervan de toestand in Berlijn tc normaliseren. De voor malige nazi's, die nu de West duitse Bundeswehr bezitten en de leiding van de Navo infiltre ren, moeten geen wapens in han den gegeven worden. Zoals be kend neigen zij naar oorlogs- a.vonturen, hun woorden kunnen niet vertrouwd worden en men kan zelfs hun plechtigste belof ten niet geloven, zo zei hij. „Wij zijn er diep van overtuigd, dat Denemarken en Noorwegen, door toe tc geven aan de druk en de eisen van de Navo en speciaal van de Westduitse militaire krin gen en door het treffen van nieuwe militaire voorbereidingen, hun eigen veiligheid ondermij nen en de toestand in Noord- Europa en dc Oostzee slechter maken. Wij geloven dat zij de positie van hun neulrale buur landen moeilijker maken en de bedreiging van dc Duitse mili taire militairisten en wraakzoe- kers dchten bij de grenzen van Finland en de Sowjet-Unie bren gen. Na de publikatie van de Sowjet-Russische nota aan Fin land zien de Deense en Noorse leiders de militaire betrekkingen van hun landen met West-Duits land nog steeds door een rose- gekleurde bril" aldus Chroesjt sjef. Chroesjtsjef herinnerde er aan dat de Noorse regering de West duitse minister van Defensie, Strauss, naar Oslo had uitgeno digd om de militaire samenwer king te bespreken en dat de Deense regering onderhandelin gen met West-Duitsland heeft ge opend over liet instellen van een gezamenlijk Deens—Westduits militair commando. „Men wil het niet geloven, maar dit alles lijkt veel op een soort militaire demonstratie". Over de mening van de rech tervleugel in Finland zei Chroesjtsjef: „Wij vragen of deze kringen niet trachten het herstel van de „wapenbroeder De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft vrij dag met 55 tegen 20 stemmen een dooi- dc politieke commissie aan haar voorgelegde resolutie, waarin het gebruik van atoom wapens als een inbreuk op het Handvest van de volkerenorga nisatie wordt beschouwd, goed gekeurd. In een afzonderlijke beslissing deed de algemene vergadering een beroep op alle leden om Afrika als een atoomvrije zóne te beschouwen schap" metde Westduitse revan ehisten en militairisten voor te bereiden. Dit kan in de huidige internationale situatie niet over het hoofd worden gezien. Fin land's neutraliteit is een van de belangrijke garanties van het behoud van do vrede en de rust in hoi noorden van Europa en hef Oostzeegebied." Chroesjtsjef zpj dat de Sow jet-Unie ernstig verontrust is door do activiteiten van de Finse rechtse groeperingen, die de vriendschap met de Sowjet-Unie willen ondermijnen. Volgens Tass zal vandaan in Moskou een communiqué worden uitgegeven over de besprekingen tussen Chroesjtsjef en Kekko nen. Er werd niet gezet of nieu we besprekingen gehouden zul len worden. (Advertentie). B1NNENVER1NGBED het beste bed ooit gemaakt SCHUIMRUBBERBED met versterkte middensector T'cvenbcrjtn^j enorme keuze vanaf ƒ1,75 bij inoofdstraat 76 terneuzen Naar het. A.N.P. verneemt, cir culeert thans onder de leden van de „Brazzaville-groep" een ont- werp-resoiutie. waarvoor men de grootst mogelijke steun tracjit te krijgen ter oplossing van het vraagstuk Nieuw-Guinea. in deze resolutie zal, evenais de eerder door India ingediende re solutie. worden voorgesteld, dat dc Nederlanders en de Indone siërs onderhandelingen begin nen. Een belangrijk verschil mefde resolutie van India is echter 1. dat in dc Brazzavillc-resolutie zeer duidelijk het beginsel wordt gesteld van het recht op zelfbe schikking. 2. Dal in deze resolu tie wordt verzocht om ..goede diensten" van cie secretaris-gene raal der V. N., en 3. Dat de pre ambule stelt, dat een oplossing van het geschil tussen Nederland er Indonesië door middel van onderhandelingen tussen beide partijen „wenselijk is". Tot zover heeft deze resolutie dus bepaalde punten gemeen met de resolutie van India. Maar daarnaast stellen de-Braz- zavillers vootde periode voor NeÖeriandsIncionesische onuei - handelingen te binden aan eeu tijdslimiet, als zeggen zij vóór 1 maart 1952 zulke onder handelingen geen lesultaat heb ben opgeleverd, moet er ecu commissie van rijf door de Alge mene Vei gade ring aan tc wij.rn landen worden ingesteld om ter plaatse een onderzoek in te stal len cn maatregelen te bestuderen voor het overnemen van het ad ministratieve beheer dooi de V. N„ tot de Papoea's in staat zullen zijn, dat beheer zelf op zich te nemen. Deze commissie moet clan rapport uitbrengen aan dc \oigende Algemene Ver gadering'. In de resolutie wordt voorts duidelijk gesteld, da' op generlei wijze mag worden geprejudf- cieerd op het recht der Papoea bevolking, haar eigen statuut te bepalen. Het is te verwachten, dat deze ,.Brazzaville"-reso!utie zeer bin nenkort zal worden ingediend. Uiteraard streeft de Nederlandse delegatie naar aanvaarding van de door mipister Luns ingedien de resolutie. Het ontwerp-Braz- zaville komt echter aanmerkelijk dichter bij het Nederlands standpunt dan de resolutie ven India, aldus legde een Westelij ke. niet-Nederlandse bron, vrij dag in de wandelgangen van d" V.N. aan het A.N.P. uit. ENKELE OPKLARINGEN. Boven het zuiden van ons land en boven België ligt een zwakke rug van hoge luchtdruk die zich maar weinig verplaatst. Vlak ten zuiden daarvan wordt een oud front aangetroffen dat van een brede bevvolkingszóne gepaard gaat. Af en toe dringt deze wol- kenzöne ook tot het zuiden van ons land door. Anderzijds trekken over de Noordzee zwakke randstoringen van een tussen IJsland en Noor wegen gelegen depressie. Deze hebben aan de Waddenkust tij delijk wat meer wind veroor zaakt. In het gebied tussen deze ge- ZATERDAG 25 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 3.27 3.39 Terneuzen 4.02 4.14 Hansweer 4.42 4.54 Walsoorden i.o2 5.04 ZONDAG 26 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 4.04 4.20 Terneuzen 4.39 4.55 Hansweert 5.19 5.35 Walsoorden 5.29 5.45 MAANDAG 27 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 4.42 5.01 Terneuzen 5.17 5.36 Hansweert 5.57 6.16 Walsoorden 6.07 6.26 noemde systemen waarin Neder land zich bevindt zal ook van morgen weer plaatselijk mist voorkomen, die echter op de meeste plaatsen weer zal oplos sen. Er kunnen dan wederom enkele opklaringen worden ver wacht. De temperaturen zullen daarbij ongeveer dezelfde waar den bereiken als gisteren of iets lagr. De wind zal zuidwestelijk en zwak tot matig zijn maar nan de Waddenkust tijdelijk vrij krachtig. meegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond: ENKELE OPKLARINGEN. Op de meeste plaatsen droog weer met enkele opklaringen, maar in de ochtend hier en daar mist. Zwakke tot matige aan de Waddenkust aanvankelijk vrij krachtige wind tussen zuidwest en zuid. Dezelfde middagtempe- raturen als gisteren of iets lagere. ZON MAAN op onder op onder Nov. 25 8.16 16.38 19.34 10.53 26 8.17 16.37 20.30 11.39 27 8.19 16.36 21.29 12.18 28 8.20 16.35 22.31 12.51 29 8.22 16.34 23.34 13.18 30 S.23 16.33 13.43

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1