OOT ADRES GOEDE CHINE FUGE de Buck' rial f149,- Sowjet-Unie bereid tot besprekingen over kernproevenverbod Politieke in België sfeer blijft gespannen Ben Bella en zijn minister beëindigen hongerstaking V.S. geeft zijn delegatie opdracht naar Geneve terug te keren oensdag HOOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN Eeckhout Radio de Koek besprekingen tussen lange en ciiroesjtsjef kritiek op de amerikaanse regering meeste infiltranten in ni el w-guine a ingerekend V N00RD5TR 84 86 WEEROVERZICHT iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiinimrot'.iniMiMWW 1,25 per 509 gr- 8 2,50 per 259 gr. E PEN 1,75 per 500 gr. jg ƒ2,per 500 gr. g 1,25 per K.G. 85 ct. per 509 gr. g Steenbergenlaan 2 E bij: 156 - TEBNEUZKW Frankcrinjz bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,— per kwartaal; per maand 2,—; per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE WOENSDAG 22 NOVEMBER 1961 17e Jaargang Nr 5454 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen 1" Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum p«r advertentie ƒ2,40. Rubriek Kleine Advertenties géén handels, advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Sowjet-Unie heeft er mee ingestemd deel te ne men aan een conferentie met Groot-Brittannië en de Verenigde Staten in Genève over een gecontroleerde staking der kernwapen proeven, te beginnen op 28 november. (Advertentie). Jfoordstraat 102 Telefoon 31M Terneuzen De Noorse minister van Bui- tenlandse Zaken. Halvard Lan- nc, die thans een bezoek aan de Sowjet-Unie brengt, zal zaterdag 2 december in Moskou bespre kingen met premier Chroesjtsjef voeren, aldus is in Noorse diplo matieke kringen vernomen. De minister had dinsdag een „openhartig gesprek" met zijn Russische ambtgenoot. Gromiko, over kwesties van gemeenschap pelijk belang, meldt het. Sowjet- persbureau „Tass". Gromiko heeft een uitnodiging om een bezoek aan Noorwegen te bren gen aanvaard. In diplomatieke kringen werd' gezegd dat de ministers spraken over de Russisch-Noorse betrek kingen in het licht van Noor wegens lidmaatschap van de Noordatlantislhe verdragsorgani satie. Volgens diplomatieke kringen in Moskou hadden Gromiko en Lange een heftige gedachtenwis- seling tijdens hun onderhoud. Gromiko trachtte Lange te over tuigen van de „dodelijke drei ging" waaraan Noorwegen zich zelf blootstelt door zijn samen werking met West-Duitsland en zijn lidmaatschap van de NAVO. aldus genoemde kringen. Robert Welch, de leider van de uiterst rechtse „John Birch So ciety", heeft maandag op een anti-communistische bijeenkomst ie Austin in Texas de Ameri kaanse regering beschuldigd van „steun aan het wereldcommunis me". Door maatregelen, die bedoeld zijn om liet communisme te be strijden, wordt het communisme in do kaart gespeeld, aldus Welch, die in het program voor hulp aan het buitenland een dui delijk voorbeeld van een derge lijke onjuiste politiek zag Volgens Welch bepalen'enkele duizenden communisten, die sleu telposities innemen, indirect de Amerikaanse politiek. De toespraak van Welch schijnt bedoeld te zijn als een antwoord- op de rede.' die presi dent Kennedy zaterdag in Los Angeles heeft gehouden. Kenne dy heeft toen enkele uiterst rechtse organisaties verweten „overal verraad" te zien. Officieel is in Hollandia be kendgemaakt dat door medewer king van de plaatselijke bevol king in de afgelopen dagen het Smotste c'ep! van de resterende infiltranten in 't achterland van orong zijn ingerekend. Op 10 november meldde zich een uitge putte infiltrant in een dorp ten "ooiden van Sorong. liiu a 'i1'' ook zi-in aanvanke- Izen u-ar, m \n het bos verbor- wMzen S had m°cten aan- over ,a,? a ?e- bewoners hem o\er aan de politie. Enige dagen ater heeft de bevolking neg een 111 ftal on moedigde infiltranten aangehouden aan de zuidnimt van Straat Sele. Ook zfrijn na ontwapening aan de politie over. gegeven. Verwacht wordt dat de ■natste twee voortvluchtige infil- tranfen binnenkort eveneens /.ui len worden gearresteerd Deze mededeling is vervat in een Sowjet-antwoord op Britse en Amerikaanse nota's waarin was voorgesteld de besprekingen in Genève over de kernwapen proeven op ot omstreeks die datum te hervatten. Zij waren in september ver daagd nadat de Sowjet-Unie van 1 september af nieuwe kernproe ven in de dampkring was begon nen. De Russen hadden eerder ver klaard dat verbod der proeven zou moeten worden bestudeerd als onderdeel van onderhandelin gen over algemene en volledige ontwapening. In het huidige Sowjet-ant woord wordt gezegd dat indien de besprekingen ertoe bijdragen de standpunten dichter bij elkaar te brengen, de Sowjet-regering opnieuw bereid is de kwestie op te nemen. De Sowjet-regering zegt verder in haar antwoord dat zij voor ogen houdt dat de drie mogend heden uiting hebben gegeven aan hun wens om tot algemene en volledige ontwapening te komen. Dc Sowjet-Unie hoopt dat zo, spoedig mogelijk een besluit zal worden genomen over hervatting van de'onderhandelingen over de gehele kwestie der ontwapening en zij spreekt zich uit voor de oprichting van een orgaan waar in dergelijke besprekingen zul len worden gehouden. Zowel in Londen als in Was hington is de Russische nota met grote reserve ontvangen. Dc eerste indruk in Londen is, dat hier geenszins sprake is van een aanvaarding zonder meer van de Engels-Amerikaanse voorstel len om de besprekingen in Ge nève te hervatten en c'.at daaraan allerlei voorwaarden kunnen zijn verbonden. In diplomatieke krin gen in Londen vreest men dat de Sowjet-Unie alleen maar naar Genève wil terugkeren om haar oorspronkelijke politiek geen kernproevenverbod zonder alge hele en algemene ontwapening, er door te krijgen. Ook in Washington is de vol doening over de nota maar be trekkelijk, Ook daar vreest men dat de Sowjet-Unie de beide kwesties aan elkaar wil verbin den. FRANSE SPOORMANNEN GAAN STAKEN De Franse spoormannen gaan dinsdag 28 november voor een et maal in staking. Het personeel van de gas. en elektriciteitsbe drijven zal een deel van die dag evenmin werken. Men wil op de ze wijze protesteren tegen de door de regering voorgestelde loonsverhogingen, die onvoldoen de worden geacht. Proces tegen oorlogsmisdadiger In Wenen is dinsdag een pro ces begonnen tegen de oud-S.S.'er Josef Hoeblinger, die beschuldigd wordt van medeplichtigheid aan liet doodschieten, op 15 april 1945. van tussen 90 en 100 Jood se dwangarbeiders in de buurt van Scheibbs, in Oostenrijk. Beklaagde ontkende schuld. Hij gaf toe bij het doodschieten aanwezig te zijn geweest, doch daaraan niet te hebben deelgeno men. Tegen Hoeblinger was reeds in 1945 een vervolging ingesteld, omdat hij tijdens do oorlog drie ontvluchte buitenlandse arbei ders had doodgeschoten. De ver volging werd echter gestaakt na dat zijn raadsman had aange voerd dat Hoeblinger op het be wuste tijdstip stomdronken was en derhalve toen niet toereke ningsvatbaar kon worden geacht. ADENAUER BIJ KENNEDY Deze foto toont de Amerikaanse, president Kennedy en de. West- Dnitse bondskanselier Adenauer tijdens hun eerste bespreking, welke zij in Washington hebben gevoerd. Met ingang van 3 december KOFFIEMELK EN ROOM IETS DUURDER Tot nu toe werd aan de zuivel industrie een tegemoetkoming in de op koffiemelk en room ver schuldigde omzetbelasting ge geven door op de zuivelwaarde- heffing van het Produktschap voor Zuivel een aftrek toe te staan. Blijkens een dinsdag in de Nederlandse Staatscourant ge publiceerde beschikking van de minister van Landbouw en Vis serij wordt deze aftrek thans on gedaan gemaakt. Kan een prijsverhoging hier van het gevolg zijn. het minis terie van Landbouw deelt mee, dat die voor de verbruiker be perkt zal blijven tot circa 2 cent per flesje van 0.4 liter koftiemelk en tot ruim 1 cent per flesje met Vs liter room. De prijs van koffiemelk en room is dan met ingang van 3 december 1961 gebaseerd op de zgn. verrekenprijs van con- sumptiemelk. De minister heeft geen aan leiding gevonden het advies van het Produktschap voor Zuivel de heffingen op koffiemelk en room ongewijzigd tc laten, op te vol gen. f Adv.) V00P UW TV Dc Belgische minister-president, Th. Lcfèvrc, heelt dinsdagmid dag in de Kamer van Vo'ksver- tegenwoordigers verklaard, dat „de politieke sfeer in België ge spannen blijft en in menig op zicht zelfs slecht is". Volgens de traditie dc politiek van de regering toelichtend tij dens het vorige week begonnen parlementaire debat over de rijksmiddelen begroting zei Le fèvrc, dat echter de financiële toestand van België slerk is ver beterd. ..Onze ekonomie draait op volle toeren, sedert 1957 was de werkloosheid nooit zo gering, GALVAO IN MO DE JANEIRO AANGEHOUDEN Kapitein Galvao. die de vorige week door dc Marokkaanse auto- riteiten was uitgewezen in ver band met zijn activiteit tegen de Portugese regering, en dinsdag, uit Dakar per vliegtuig in Rio dc Janeiro is aangekomen, is door de politie op het vliegveld van de Braziliaanse hoofdstad aangehouden. De politie wacht instructies af van het Brazi liaanse ministerie van Buiten landse Zaken of hem al dan niet toestemming kan worden ge geven het vliegveld te verlaten. Het ministerie van Buiten landse Zaken heeft de kwestie van Galvao's toelating overge dragen aan het ministerie van justitie en de politie van 't vlieg veld opdracht gegeven Galvao en zijn gezelschap vast te houden in afwachting van een beslis sing. Hoewel hij daartoe geen op dracht had, poogde het hoofd van de politie van het vliegveld kapitein Galvao met geweld aan boord van het vliegtuig, waar mede hij gekomen was, terug te brengen, doch de gezagvoerder sloeg de deur voor zijn gezicht dicht. De gezagvoerder en de rest van de bemanning maakten later bekend te weigeren het gc- zelschap-Galvao verder mee te nemen. het prijsniveau is stabiel, pro- duktie en uitvoer bloeien en de investeringen in dc industrie cn dc infrastructuur zijn sterk toe genomen". De Belgische premier betoog de, dat desondanks bij het Bel gische volk een vrees bestaat voor „extremistische stromingen, die het land naar avontuur zou den drijven". Doelend op het be staan van extreem-Waalse en Vlaamse groeperingen, die naar autonomie streven voor Wallonië en Vlaanderen gewaagde hij ver der van de bestaande vrees, dat een „kwasi-racistische vijandig heid de rede zou overspoelen". Genoeg gezond verstand, moed en gezag „De Belgen, die in de loop van de geschiedenis aan dc over heidsinstellingen en hun leiders nooit veel meer dan een enigs zins spottende gehechtheid heb ben betuigd, vragen zich thans at, ot parlement en regering ge noeg gezond verstand, moed en gezag zullen hebben om de vraagstukken, waarvan hun toe komst van afhangt, te regelen vóór het te laat is", aldus Le- fèvre. Hij zei „deze ontmoediging en vrees" toe tc schrijven aan de vernedering op internationaal vlak als gevolg van de Kongo lese katastrofe. die „het moreel van de natie heeft aangetast". .De eerste taak van de regering is dan ook de openbare opinie en zelfs het parlement het zelf vertrouwen terug te geven". Dc Belgische minister-presi dent verklaarde met nadruk, dat zowel voor de leden van de re gering en voor de twee rege ringspartijen de C. V. P. en do B. S. P. de „nationale een dracht ondeelbaar is". Terug komend op de scherpe Waals- Vlaamse tegenstellingen vroeg hij zich af, of „België zal gaan verzinken in klein nationalistisch gekijf, of dat de Belgen zullen weigeren zich tegen elkaar te laten opzetten". Lefèvre gaf in zijn rede, die door de grote meerderheid van de twee regeringspartijen met applaus werd begroet, een over zicht van de werkzaamheden van de regering ter oplossing van de politiek, sociale en economische problemen, waarvoor België zich ziet geplaatst, „vraagstukken, die niet door de huidige regering zijn uitgevonden, maar die al al te lang op oen oplossing hebben moeten wachten". Na negentien clagen. De Algerijnse opstandelingen leider Ben Bella en vier andere ministers van dc voorlopige Al gerijnse regering, die zich in Franse gevangenschap bevinden, hebben maandagavond hun hon- gerstakig beëindigd. Zij hebben negentien dagen achtereen ge weigerd voedsel tot zich te KOMT BEN BELT a SPOEDIG VRIJ Abdelkrim Khatib, de Marok kaanse minister voor Afrikaanse zaken, heeft aan journalisten in Parijs gezegd te verwachten dat de Franse autoriteiten de Alge rijnse opstandelingenleider Mo hammed Ben Bella begin vol gende week zullen vrijlaten. Khatib is meermalen naar Pa rijs gevlogen om namens koning Hassan op te treden inzake de kwestie der Algerijnse gevange nen. Hij zei ook dat de aanwezig heid van Ben Bella bij hervatte onderhandelingen gewenst zou zijn maar dat dit geen voorwaar de was voor die eventuele her vatting. Khatib wilde bezoeken brengen aan Ben Bella die met twee gezellen. Ait Ahmed en Mohammed Khider, in een zie kenhuis in Garches zijn onderge bracht, en de twee andere op standelingenleiders, Mohammed Boudiaf en Rabah Bitat, in de Fresnes-gevangenis in Parijs. Indonesische patrouilles zoeken naar Rockefeller Patrouilles van de Indonesi sche marine zoeken in de Ara- foerazee (tussen de Zuid-Moluk- ken en Nieuw-Guinea) naar Mi chael Rockefeller. Zij hebben opdracht goed op te letten bin nen cle Indonesische wateren te blijven. De Verenigde Staten hebben dinsdag zijn delegatie opgedragen terug te keren naar Genève om de onderhandelingen met de Sowjet-Unie over het staken van de kernproeven te hervatten, zo heeft het Amerikaanse ministerie van Euitenlandse Zaken dinsdag avond bekendgemaakt. Een woordvoerder van het mi nisterie zei, dat als het Russische voorstel tot hervatting van de besprekingen ernstig gemeend is, hij geen redenen zag waarom men niet tot overeenstemming over een staking van de proeven zou kunnen geraken. Hij her haalde het Amerikaanse stand punt, dat afwijzing van een on gecontroleerd moratorium, in af wachting van een overeenkomst, inhoudt. Dc woordvoerder liet voorts doorschemeren dat dc Verenigde Staten gereed waren de kernproeven voort te zetten indien dit in het belang van de Amerikaanse veiligheid noodza kelijk geacht zou worden. Volgens de bekendmaking van bet ministerie zullen Arthur Dean of diens plaatsvervanger Charles Steele de delegatie lei den. De groep zal waarschijnlijk op 25 november naar Genève vertrekken, zodat men de bespre kingen op dc overeengekomen datum, 28 november, zal kunnen aanvangen. De wereld zal uit de hervatting van deze onderhande lingen nieuwe hoop putten, aldus de verklaring van het Ameri kaanse ministerie. De Britse regering beschouwt het Russische antwoord op haar nota van 13 november over de kernproeven als een onvoor waardelijke aanvaarding van het Brits-Amerikaanse voorstel tot hervatting van de onderhandelin gen, zo verklaarde men dinsdag in bevoegde Engelse kringen. Men vindt-, na bestudering van de Russische nota, dat de bedoelin gen van de Sowjet-Unie niet ge heel duidelijk zijn. doch men ver wacht dat deze bij de besprekin gen wel onthuld zullen worden. In ieder geval is dc Britse rege ring, zo verklaarde men tenslot te, bereid aan de besprekingen in Genève deel te nemen. Hier aan zullen waarschijnlijk van Engelse zijde deelnemen sir Mi chael Wright, die ook bij de vo rige Geneefse conferentie tegen woordig was. en de staatssecre taris van Buitenlandse Zaken. Joseph Godbcr. Eerder op de dag hadden reeds alle andere Algerijnse gevange nen hun hongerstaking beëin digd, na officiële Franse garan ties dat zij als politieke gevan genen zouden worden behandeld. De advocaten van de gevangen Algerijnse leiders hadden ver klaard, dat de staking de aan dacht heeft willen vestigen op het feit dat Ben Bella c.s. ge vangen werden gehouden na een daad van piraterij, toen 't vlieg tuig waarin zij reisden gedwon gen werd in Algiers te landen, alsook uit solidariteit met de overige Algerijnse gevangenen. Het Franse ministerie van jus titie maakte maandagavond be kend, dat de vier mannen van het ziekenhuis, waar zij thans ver blijven. zullen worden overge bracht naar een herstellingsoord bij Parijs. Zij zullen daar worden verzorgd door Franse en Marok kaanse artsen. Hierover is ge durende enkele dagen door de Franse en Marokkaanse regerin gen onderhandeld. In Parijs is men van mening, dat met het einde van de hon gerstaking een belangrijke hin- (Adv.) derpaal voor een spoedige voortzetting van de besprekin gen over Algerië uit de weg is geruimd. De onderhandelingen waren in juli van dit jaar af gebroken. De Marokkaanse ambassadeur in Parijs, Mohammed Cherkaouil. deelde maandagavond aan ver slaggevers mee, dat de vijf Al gerijnse leiders zo spoedig al« hun gezondheidstoestand het toe laat naar een herstellingsoord zullen worden vervoerd. Hij zei dat de overeenstemming over hef einde van de hongerstaking in een steer van begrip en hartelijk heid was bereikt. HET BEZOEK VAN PRINSES BEATRIX AAN STRAATSBURG H.K.H. Prinses Beatrix is gis termiddag in de zittingsraad van het Europese parlement in Straatsburg door de afgevaar digden uit de zes landen der Europese gemeenschappen met een hartelijk applaus begroet, toen zij op de eretribune plaats nam. De Prinses, die een Euro pees studiebezoek van twee da gen aan Straatsburg brengt, had maandag al een vergadering van de Europese afgevaardigden bij gewoond, maar om haar gelegen heid te geven zich zo ongedwon gen mogelijk te kunnen bewe gen. maakte de Duitse voorzitter Furler pas aan het eind van de zitting van dinsdag de afgevaar digden officieel op haar aanwe zigheid opmerkzaam en dankte hij haar namens het parlement voor haar belangstelling. Aan het eind van dit bezoek heeft Prinses Beatrix ook de Ne derlandse journalisten ontmoet, die in Straatsburg zijn voor de novemberzitting van het Euro pese parlement. Op een soort persconferentie in omgekeerde richting gaven de journalisten, nadat zij aan H.K.H. waren voorgesteld haar een overzicht van hun werk. Prinses Beatrix had eerder op de dag een bezoek gebracht aan de universiteit van Straatsburg. Zij vertrekt heden ochtend naar Parijs. DROOG WEER Het hogedi ukgebied, dat ons de afgelopen dagen droog en zonnig weer bezorgde, trok verder weg naar de Balkan. Een uitloper van dit hogedrukgebied strekt zich over de Noordzee en de Britse eilanden uit. Deze neemt momen teel in betekenis af als gevolg van het naar het noorden opdrin gen van een depressie vóór de kust van Portugal. De komende 24 uur blijft de wind dan ook uit zuidoostelijke richting waaien, waarmede nog continentale lucht naar ons land wordt getransporteerd. Zachtere WOENSDAG 22 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 1.21 1.35 TTerncuzen 1.56 2.10 Hansweert 2.36 2.50 Walzoorden 2.46 3.00 DONDERDAG 23 NOVEMBER v.m. Breskens 2.02 Terneuzen 22.37 Hansweert 3.17 Walsoorden 3.27 3.42 n.m. 2.17 2.52 r, lucht is inmiddels tot noordwest Frankrijk doorgedrongen, maar deze zal ons vandaag nog niet be reiken. Wel is een toename van de bewolking in de hogere ni veaus waarschijnlijk. Overigens blijft liet droog weer .met onge veer dezelfde middagtemperatu- ren als dinsdag of iets hogere. medegedeeld door liet K.N.M.I. te De Bilt. geldig tot hedenavond. Zuidoostelijke wind Droog weer met weinig bewol king. Matige tot zwakke zuidoos telijke wind. Dezelfde temperatu ren als gisteren of iets hogere. Nov. 23 24 25 26 27 28 29 30 ZON op onder MAAN op onder 8.13 8.14 5.16 8.17 8.19 8.20 8.22 8.23 16.40 16.39 16.38 16.37 16.36 16.35 16.34 1G.33 17.58 18.43 19.34 20.30 21.?9 22.31 23.34 8.53 9.57 10.52 11.39 12.18 12.51 13.18 13.43

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1