De parlementaire Navo-conferentie in Parijs MSE ISSEEUW de Buck „Onbevoegd initiatief" van Kroll A Ben Bella naar ziekenhuis HOOGWATER HET WEER WEERBERICHT mi NOPOLE" EERSTE BLAD Meer offers voor sterk Navo schild Eerste kinderpostzegels verkocht «10 x 10» gestart v noordstp.84 86 J De Westduitse kabinetsformatie ZON- en HAANSTANDEN plastic akszak! rloge 3373 S N [UIS bediend of in ftNE BOVENZAAL. sen) jarnituren zijn een t oog en de maag. TEE. 2433 ITEITEN van een haard hetelucht) warmte door- luchtgekoelde d door luchtdichte Géén knoppen of ivoudige, verfijnde e. Binnenwerk ge- elegeerd. Geschikt TERNEUZEN Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteui 1. van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,- per kwartaal; per maand 2,— per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW DINSDAG 14 NOVEMBER 1961 17e Jaargang Nr 5447 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct: minimum per advertentie 2,40. Rubriek Kleine Advertenties igéén handels advertenties): 5 regels ƒ1.10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De delegaties van de nationale parlementen der vijftien Navo- landen zijn maandag in de grote blauwwitte vergaderzaal van het Mavo-gebouw in Parijs hun zevende jaarlijkse conferentie over de militaire en politieke toestand in de wereld begonnen in een atmosfeer, die meer dan ooit geladen is. De muur dwars door Berlijn, de radioactieve wolken der gigantische Russi sche kernexplosies en de recen te Sowjet-nota aan Finland heb ben op de eerste conferentiedag hun schaduw geworpen over de debatten, die werden ingeleid met een boodschap van presi dent Kennedy en redevoeringen van de Nederlandse secretaris generaal van de Navo, mr. D. U. Stikker en de Navoopperbevel- hebber in Europa, generaal Lau rens Norstad. „In de twaalf jaar van zijn be staan heeft de Navo reeds aan vele gevaarlijke situaties het hoofd "moeten bieden", zo ver klaarde mr. Stikker. „Doch ik betwijfel of de toestand ooit zo ernstig is geweest als nu. On danks de Russische leuze van vreedzame coëxisentie die overigens zonder inhoud is lijken de vooruitzichten voor een werkelijke vrede en stabili teit in de wereld verder verwij derd dan ooit. Daarom blijft de militaire kracht van de Navo de eerste voorwaarde voor het wel slagen van onze politiek". In de boodschap van presi dent Kennedy, die aan de ruim 120 afgevaardigden werd over gebracht door zijn minister voor het Leger, Elvis Stahr, gaf deze de belofte dat „de Verenigde Staten zich in de komende da gen en jaren zullen blijven in spannen voor een verdere ver sterking van de Atlantische ge meenschap, opdat ze zal kunnen uitgroeien tot een gemeenschap van naties, die economisch, po litiek en moreel verheven is boven de vrees voor nederlagen of de wens naar veroveringen, en gezegend met een geestelijke kracht, die wortelt in een ge meenschappelijk erfgoed en ver langen naar vrijheid". Generaal Norstad verklaarde, dat de Russische druk op Ber lijn reeds geleid heeft tot een versterking van de militaire kracht der Navo in Europa. De toezeggingen, die de Navo-lan- den in verband met de crisis hebben gedaan, zullen tot gevolg hebben, dat het aantal Navo- divisies in de komende zes weken van circa 16 tot 25 zal stijgen. Voorts wordt de bewa pening en de getalsterkte ver beterd. Dit is overigens niet genoeg, aldus generaal Norstad. Er moet méér worden gedaan en men zal' zich meer offers moeten ge troosten om het Navo-schild in Europa zó sterk te maken, dat aan alle aanvallen, kleine of grote, opzettelijke of onopzette-* hjke, het hoofd kan worden ge-' boden. Een potentiële aanvaller moet weten wat de consequen ties zijn als hij zou proberen een plaatselijk, incident of con flict uit te buiten, aldus gene raal Norstad. Ook de Amerikaanse minister voor het Leger, Stahr, legde de nadruk op de noodzaak van gro tere offers. De Verenigde Sta ten besteden meer dan tien pro cent van hun bruto nationale produkt aan defensie, zo zei hij. Het Amerikaanse volk is hier toe bereid, doch het heeft sterk het gevoel, dat sommige Navo- landen aanzienlijk meer kunnen en moeten doen om de gemeen schappelijke verdediging te ver zekeren. De regeringen en par lementen van alle Navo-landen moeten de politieke moed heb- nr iij™ staatsburgers de vn- h f te laten brengen vo u het verzekeren van de vrede en de vrijheid Stahr ver wees in dit verband naar de be slissingen der Amerikaanse re gering om meer dienstplichti- f.e" fp te roepen en de dienst tijd te handhaven op twee jaar De ervaring leert, zo zei hij, dat deze diensttijd nodig is, aange zien de moderne wapens meer van de mililairen eisen dan vroeger. De Franse minister van Bui tenlandse Zaken, Couve de Mur- ville, die de afgevaardigden gis terochtend namens de Franse regering welkom heette, ver klaarde, dat de regeringen der Navo-landen zich volledig be wust zijn van de ernst van de toestand. Het is natuurlijk niet altijd gemakkelijk om de ver schillende standpunten met el kaar te verzoenen, doch er is niets dat onze eenheid ten aan zien van de essentiële punten kan aantasten, aldus de Franse minister. Hij betoogde, dat als het Westen verenigd en vastbe sloten blijft, er geen reden is, waarom het er niet in zou sla gen om zowel de Westelijke po sitie in de wereld ais de wereld vrede te handhaven. Mr. Stikker betoogde in dit verband, dat men voor de moei lijke opgave staat, dat een weg moet worden gevonden die leidt tussen een geleidelijk opgeven van de vrijheid en een onder gang van de wereld in een grote kernoorlog. Hij waarschuwde, dat men deze uitweg niet kan bereiken door middel van een pseudopolitiek van vreedzame coëxistentie. Nodig is een rea listisch en vastbesloten zoeken van een modus vivendi, geba seerd op het simpele feit, dat noch Rusland noch het Westen er iets voor voelt zelfmoord te plegen met kernwapens. Deze politiek eist van het Westen een constante waakzaamheid, totale vastberadenheid, grote bereid heid tot offers, een diep gevoel van eenheid en een grote tacti sche souplesse. Ook ten aanzien van Berlijn zullen de Navo- mogendheden, zonder toe te geven aan Russische druk, moe ten streven naar een modus vi vendi, waarmee wellicht vol doende tijd kan worden gewon nen om een meer duurzame op- Ir. F. O. M. Vogels (links), direc teur plaatselijke telefoondienst, en de heer 4. H. W. Meijer, directeur postdistriet Amster dam, hebben maandagochtend op het hoofdpostkantoor :n Amster dam de eerste kinderpostzegels gekocht. lossing voor het gehele Duitse vraagstuk te vinden, aldus mr. Stikker. Ook minister Stahr meende, dat de fundamentele geschillen tussen het vrije Westen en de communistische wereld niet noodzakelijkerwijs tot oorlog be hoefden te leiden. Doch ook hij legde er de nadruk op, dat het Westen geen afstand mag doen van zijn hoogste idealen. Hoewel wij oorlog verafschuwen, zo zei hij, verwerpen wij het denkbeeld van vrede door capitulatie voor de tyrannie. De Amerikaanse minister ver wierp voorts het denkbeeld van „disengagement", dat wil zeg gen het scheppen van een ont- wapeningszöne aan de grens tussen Oost en West in Europa. Dat is alleen mogelijk in het kader van een algemeen pro gram voor ontwapening onder internationale controlein het andere geval zou zo'n zóne alleen maar een machtsvacuüm scheppen, dat als bron van nieu we crises een voortdurende be dreiging van de veiligheid in Europa zou zijn, zo meende hij. Mr Stikker gaf in zijn rede voorts het volgende overzicht van wat de Navo in de afgelo pen tien jaar op het gebied van de infrastructuur tot stand heeft gebracht. Er zijn 200 militaire vliegvelden en 7.500 kilometer pijpleiding voor het vervoer van brandstof aangelegd. Er zijn brandstofdepots met een geza menlijke capaciteit van twee miljard kubieke meter en mari ne-installaties ter waarde van 900 miljoen gulden gebouwd. Voorts is een enorm netwerk van radarposten en verbindingen opgezet. Dit alles heeft tot het begin van dit jaar ruim tien miljard gulden gekost. Een onlangs goed gekeurd vier-jarenplan zal deze investeringen op rond twaalf miljard gulden brengen. De Nederlandse secretaris-ge neraal deelde tenslotte mede, dat twee onafhankelijke deskundigen een onderzoek hebben ingesteld naar de moeilijkheden, waarmee de Britse betalingsbalans te kampen heeft, moeilijkheden die nadelige gevolgen zouden kun nen hebben voor het handhaven van de gewenste Britse troepen sterkte op het Europese vaste land. De deskundigen zijn tot de slotsom gekomen, dat Engeland aanspraak kan maken op tege moetkoming van zijn Navo-part- ners bij de verdeling van de las ten, die voortvloeien uit de or ganisatie der defensie. De Navo- raad houdt zich op het ogenblik met deze zaak bezig. In de Beatrixhai van de Jaar beurs in Utrecht is in aanwezig heid van H. li. H. Prinses Bea trix de anti-honger actie van de Nederlandse jeugd, de actie „10 x 10" gestart. Op de foto zien we de kroon prinses temidden van de jonge ren, die door enthousiast zwaaien met hun actie-boekjes hun instemming voor de actie kenbaar maken* V.Ln.r.: Burgemeester De Ranitz van Utrecht, H. K. H. Prinses Beatrix, Ds. N. O. Steenbeek, voorzitter van de Nederlandse Jeugdgemeenschap. VOOR UW TV TERNEUZEN (Adv.) De vooraanstaande leider van de Algerijnse opstandelingen Ben Bella zou, iiaar van de zijde van de Franse politie is verklaard, maandagavond per ziekenauto van het „Chateau de Turquant", waar hij reeds 13 dagen in hon gerstaking is, naar het zieken huis te Garches, tussen Parijs en Versailles, vervoerd worden. De weg naar het ziekenhu's was vrijgemaakt door gendarmes en sterke politiewachten waren buiten het ziekenhuis opgesteld. Twee andere gevangenen in het „Chateau de Turquant", Ait Ahmed en Mohammed Chidder, werden ook naar het ziekenhuis te Garches overgebracht. De Franse minister belast met de voorlichting, Terrenoire, heeft na een kabinetsververgadering bevestigd, dat Ben Bella en zijn twee metgezellen maandag avond van het „Chateau de Tur quant" naar een ziekenhuis in het gebied van Parijs zouden worden overgebracht. Ben Bella en de andere twee Algerijnen hebben maandag in het „Chateau de Turquant" be zoek gehad van een functionaris van de Marokkaanse ambassade, functionarissen van de Franse justitie en een van hun advoca ten, Madelaine Lafue-Veron. Deze laatste heeft journalisten verteld, dat de drie mannen zeer zwak waren en slechts mineraal water tot zich nemen. Zij konden nog wel kranten lezen maar had den nauwelijks kracht genoeg om te spreken. 'Een commissie van het Inter nationale Roode Kruis is maan dag begonnen met een inspectie van Franse gevangenissen in Rijssel, in Noord-Frankrijk. De Franse regering had de commis sie verzocht haar inspectie maan- Een woordvoerder van het afhangen van het resultaat van Westduitse ministerie, van Bui- zijn bezoek. tenlandse Zaken heeft maandag Von Eckhardt verklaarde dat verklaard, dat de Westduitse voorzover uit het rapport van ambassadeur in Moskou, dr. Hans Kroll viel op te maken, zijn ini- Kroll, tijdens zijn jongste onder- tiatief in het ouderhoud met houd met Sowjet-premier Chroesjtsjov zich slechts heeft Chroesjtsjef „onbevoegd initia- uitgestrekt tot twee van de vier tief" heeft genomen en dat de Westelijke landen hiervan op do hoogte zijn gesteld. Ook de Westduitse woordvoerder der regering, Von Eek- punten die in persberichten waren genoemd. Deze twee pun ten waren dat de vier grote mogendheden overeenstemming zouden moeten bereiken over een nieuwe status van West- hardt, verklaarde dat Kroll Berlijn, waarbij de toegang tot „voornamelijk zijn eigen ideeën" bij dit onderhoud naai voren schijnt te hebben gebracht. De beide woordvoerders leg den hun verklaringen af in ant woord op tijdens een persconfe rentie gestelde vragen. Op de vraag of de ambassa deur na zijn bezoek aan Bonn, waar hij deze week woTdt ver wacht, naar Moskou zal terug keren antwoordde de woord voerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat dit zal en de vrijheid van West-Berlijn worden gegarandeerd. En in de tweede plaats dat de Sowjet- Unie en Oost-Duitsland erin toe stemmen deze nieuwe status te eerbiedigen. Hoe Chroesjtsjov op deze voorstellen heeft gereageerd, is nog niet helemaal bekend. Hij zou er niet tegenin zijn gegaan, doch op zijn beurt zijn bekende stellingen over het karakter van een „vrije stad" en vervanging van de Westelijke troepen in West-Berlijn door V. N.-troepen hebber, herhaald. Kroll wordt heden in Bonn verwacht en men vermoedt, dat hij door Adenauer persoonlijk onder handen zal worden geno men. Volgens diplomatieke krin gen is Adenauer zó verbolgen, dat hij terugroeping van Kroll uit Moskou overweegt. Later deelde de woordvoerder van het ministerie van Buiten landse Zaken nog aan Reuter mede, dat het eigenmachtig ini tiatief van ambassadeur Kroll zich niet heeft beperkt tot de twee reeds genoemde punten. Deze twee punten werden slechts aangehaald, omdat zij de enige juiste waren van de punten, die door de pers waren gemeld. De heer Kroll heeft ook an dere dingen gezegd, doch omdat hij hiertoe niet gerechtigd was, acht het ministerie geen aanlei ding aanwezig daaraan bekend heid te geven, aldus de woord voerder. dag te beginnen in plaats van volgende week maandag, zoals oorspronkelijk was bepaald, met het oog op de huidige hongersta king van Mohammedaanse ge vangenen. De afgevaardigden van het Roode Kruis wilden na hun be zoek niets anders zeggen dan dat zij de Franse regering ver slag zouden uitbrengen van hun bevindingen. De drie Algerijnen hebben ge weigerd het ..Chateau de Tur quant" te verlaten, aldus is uit goede bron vernomen. Later werd bekend, dat de 3 Algerijnen toch het kasteel heb ben verlaten, op weg naar het ziekenhuis van Garches. Een advocaat van de drie Al gerijnse leiders heeft tot verslag gevers gezegd dat het drietal tegen hun wil in is vertrokken. Volgens de advocaat was een twintigtal politiemannen de ka mer binnengedrongen waar de Algerijnse leiders waren. Om incidenten te voorkomen, waren zij tenslotte bereid naar het zie kenhuis te gaan. Ontploffing in Italiaanse kruitfabriek. In een springstoffenfabriek te Avigliana, nabij de stad Turijn, heeft zich maandag een ontplof fing voorgedaan, die aan 1 arbei der het leven kostte. Een vijf tiental mensen liep verwondin gen op. Van twee van hen is de toestand ernstig. Op talrijke plaatsen in de fa briek ontstonden branden. Tot op drie kilometer afstand sneuvel den ruiten. REDE VAN TITO. Ter gelegenheid van de zeven tiende jaarlijkse herdenking van het einde van de Duitse bezet ting van Macedonië heeft presi dent Tito een rede gehouden, waarin hij volgens het Zuidsla- vische persbureau „Tanug" ver klaarde, dat Zuid-Slavië reke ning moet houden met de moge lijkheid, dat Albanië nog krach tiger provocaties tegen Zuid- Slavië voorbereidt. Niettemin zal het Zuidslavische volk. de vriendschapsband naar het Al banese volk blijven uitsteken. Met betrekking tot communis tisch China zei Tito, dat dit land de laatste tijd steeds heftiger aanvallen op Zuid-Slavië doet. Ook veroordeelde hij de druk. die op economisch en politiek gebied op Zuid-Slavië en de andere niet-verbonden landen wordt uitgeoefend. Hij wees daarbij op „reactionaire krin gen" in de Verenigde Staten, die een campagne tegen Zuid-Slavië hebben ingezet om de levering van bepaalde produkten en het geven van economische hulp aan Zuid-Slavië te beletten. „Zuid-Slavië vraagt geen hulp doch economische samenwer king op basis van gelijkwaardig heid", aldus de Zuidslavische president. De leiders van de Westduitse christen-democraten en vrije democraten hebben maandag overeenstemming bereikt over het opnemen van een vrouwelijke minister in het nieuwe kabinet. Dit zal dan de eerste maal zijn in de geschiedenis van West- Duitsland dat een vrouw deel uit-, maakt der regering. Het betreft hier mevrouw dr. Elisabeth Schwartzhaupt, die aan het hoofd zal staan van het nieuw in het leven geroepen ministerie voor Gezondheidszorg. Zij be hoort tot de C.D.U., de partij van bondskanselier Adenauer. Het nieuwe kabinet zal heden in de bondsdag worden beëdigd. Het zal uit negentien leden be staan, twee meer dan de vorige regering. De christen-democraten zullen veertien en de vrije demo craten vijf portefeuilles beheren. Het tweede nieuwe ministerie is dat voor Ontwikkelingshulp. Bondskanselier Konrad Aden auer heeft maandagavond in Bonn bondspresident Heinrich Lübke zijn kabinetslijst overhan digd. Volgens de tot dusver beschik bare gegevens is vice-kanselier en minister van Economische Zaken: Ludwig Erhard (CDU) ongewijzigd; minister van Bui tenlandse Zaken; Gerhard Schro der (CDU) nieuw; mi-nis- ter van Binnenlandse Zaken: Hermann Höcherl (CSU) - nieuw; minister van Defensie: Franz Josef Strauss (CSU) ongewijzigd; en minister van De staking bij de B. E. A Een duizendtal vliegtuigladers en ander personeel van de gronddienst die in staking zijn op „London Airport" en reeds meer dan tweederde van de in ternationale vluchten van de „British European Airways" on mogelijk hebben gemaakt, heb ben maandag op een massaver gadering met overweldigende meerderheid zich uitgesproken voor voortzetting van de staking. De stakers, die reeds een week niet werken, besloten bo vendien een beroep te doen op de Londense buschauffeurs die bussen rijden met passagiers van de B. E. A„ de stakers te steunen. (Adv.) Doe het zelf met (7 van Ceta-Bever DINSDAG 14 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 5.22 5.53 Terneuzen 5.57 6.28 Hansweert 6.37 7.08 Walzoorden 6.47 7.18 WOENSDAG 15 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 6.19 6.59 Terneuzen 6.54 7.34 Hansweert 7.34 8.14 Walzoorden 7.44 8.24 ZON op onder Nov. 14 7.57 16.51 13.24 15 7.50 16.50 16 8.01 16.48 14.31 17 8.02 16.47 14,59 MAAN op onder 22.47 14.00 0.02 1.20 Aangelegenheden geheel Duits land betreffend: Ernst Lemmer (CDU) ongewijzigd. Betoging tegen Strauss. Ongeveer duizend betogers hebben maandagavond in de straten van Oslo gemarcheerd bij wijze van protest tegen het aanstaande bezoek van de West duitse minister van Defensie, Franz Josef Strauss. Strauss zou maandag in Oslo aankomen. Hij heeft echter zijn komst uitgesteld tot hedenavond in verband met de beëdiging van het Westduitse kabinet, die van daag wordt gehouden. Vele betogers droegen span doeken en borden met de woor den: „Strauss is niet gewenst in Noorwegen"; „Wij hebben ge noeg gezien van het Duitse mili tairisme"; „Het Westduitse justitiële apparaat heeft 700 Na- zirechters" en „Geen samenwer king met Hitiers generaals." De mars eindigde in een bij eenkomst op één van de grote pleinen in Oslo, waar sprekers „de herleving van het Westduitse militairisme" en Noorwegens lid maatschap van de Navo gispten. De betogers keurden een reso lutie goed waarin gezegd wordt, dat een ontwapend en neutraal Duitsland van groot belang is voor de vrede en waarin er bij de Noorse regering op wordt aange drongen, te streven naar onder handelingen van de grote mo gendheden over Duitsland, de Noorse regering zou verder het bezoek van Strauss niet door moeten laten gaan. STORM GAAT LUWEN Tussen een gordel van hoge luchtdruk, die zich van Noord- Rusland, via Finland en Scandi navië naar West-Schotland uit strekte, en een opvullend gebied van lage luchtdruk boven Frank rijk en het Alpengebied ontwik kelde zich een bijzonder krachtig noordoostelijke stroming, die vooral op het zuidelijk deel van de Noordzee de wind heeft doen aanwakkeren tot storm van om streeks windkracht 9. Langs de noordflank van het lage drukge- bied vormden zich enkele regen- gebieden die met de stroming meetrekken, ook in het zuiden van ons land tijdelijk regen brachten. Viel bij ons circa 7 mm of minder, in grote delen van Duitsland werd evenwel 25 tot 50 mm regen afgetapt. Inmiddels wordt het hogedruk- gebied boven Scandinavië snel aangetast, terwijl het lagedruk gebied boven Midden-Europa verder opvult. De sterkte van de noordoostelijke stroming zal hierdoor geleidelijk afnemen. De regengebieden die nu eens in omvang toenemen, dan weer in eenschrompelen, zullen ook in ons land plaatselijk nog regen veroorzaken. De temperatuur zal ongeveer dezelfde blijven of iets dalen. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot dinsdagavond. Afnemende wind. Zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen. Dezelfde tempera turen als gisteren. Langs de Waddenkust tot hard, elders ge leidelijk tot krachtig of matig afnemend noordoostelijke wind.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1