Russische chantage te land en in de atmosfeer Loethoeli krijgt paspoort 4 ijoodwH! Kongolees leger uit Katanga verdreven Prinses Margaret heeft een zoon I Kadio de Koek Fa VAN DEN HEMEL HQOGWATER WEERBERICHT ZON- en MAANSTANDEN ZATERDAG 4 NOVEMBER 1961 17e Jaargang Nr 5439 Birmaan Oc Tliant Benoemd tot waarnemend secretaris-generaal der Verenigde Naties suiker een cent eer kilogram goedkoper Bedekte straat DE VORMING VAN EEN WESTDUITSE REGERING VRIJE DEMOCRATEN AKKOORD MET COALITIEREGERING IN BONN Grote vreugde in Engeland voor bezoek aan Oslo WEEROVERZICHT Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Kedactie-adres: Noordstraat 5337 Administratie-adresSmidswal Telefoon 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal; per maand 2,—: per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 ct; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek Kleine Advertenties (géén handels advertenties) 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Na dc Russische superbom de Russische nota aan Finland, die zeker niet minder hard is inge slagen. Bom en nota bewijzen, tlat Moskou in dc koude oorlog lot liet uiterste wil gaan om het Westen te bewegen tot onderhan delingen onder Russische voor waarden: over Duitsland, over Berlijn, over een verbod tot het nemen van kernproeven. (Advertentie). tfoordstraat 102 - Teletoon 31M Terneuzen De Birmaan Oe Thant is vrijdag door de Veiligheidsraad tot waarnemend secretaris-gene raal van dc V. N. benoemd. Van welingelichte zijde is ver nomen. dat de Veiligheidsraad met algemene stemmen de verkiezing van Oe Thant tot waarnemend secretaris-gene raal van de V.-N. heeft aanbe volen.. Naderhand is officieel beves tigd dat de Veiligheidsraad met algemene stemmen de al gemene vergadering heeft aanbevolen, Oe Thant als waarnemend secretaris-gene raal aan te wijzen voor de rcs' van de tweede ambtster mijn van vijf jaar, die door ue algemene vergadering voor do voormalige secretaris-gene raal Hammarskjoeld was vast gesteld. Dit betekent, dat Oe Thant normaliter tot. 10 april 1963 in functie zal zijn- Na de stemming over de resolu tie waarin dc verkiezing van Oe Thant wordt aanbevolen, zei de eerste Amerikaanse af gevaardigde bij de Verenigde Naties, Stevenson, dat de kwestie is geregeld ,.op een wijze, die volkomen bevredi gend is voor de Verenigde Staten en de Verenigde Na- tier, Tegenover journalisten zei Ad- Stevenson, dat het besluit mfuw tijdperk van har monie doet verwachten- Minister Marijnen heeft de netto-prijs van suiker af fabriek met ingang van 6 november 1961 verlaagd van ƒ62.10 tot 6120 Per 100 kg- Dit blijkt uit een beschikking, gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 3 november. Dc prijsverlaging is het gevolg van de het vorig jaar bepaalde lagere suikergarantieprijs voor de verbouwers van suikerbieten van de oogst 1961. Hieruit volgt, aldus deelt het ministerie van Landbouw en Visserij mee, dat de vi ije verbruikersprijs van r.iike met een cent per kilo gram kan worden verlaagd Natuurlijk is het een leugen, flat West-Duitsland via Finland dc Russische grens zou bedrei gen dc Westduitse strijdkrach ten bezitten daartoe geen enkele mogelijkheid. Hetgeen de Russi sche nota, waarin overleg wordt gewenst „over de gemeenschap pelijke beveiliging van beide lan den tegen een aanval van West- Duitsland" op grond van een 1947 gesloten Russisch-Finse overeenkomst, ook wel beves tigt. Over Finland been richt de nota zich immers tot de Scandi navische landen: Zweden is niet te vertrouwen, zo wordt er in te kennen gegeven, en Noorwegen en Denemarken zijn lid van de NAVO en dc NAVO wordt be heerst door dc Westduitse mili taristen, die uit, zijn op wraak voor de nederlaag van 1945. WAAROM? Het doel daarvan is duidelijk het gaat om de intimidatie van de NAVO-leden. Dat leidt mis schien tot verdeeldheid in Je NAVO en een in zichzelf verdeeld Westers bondgenootschap heeft weinig kans om zich mot succes te weer te stellen tegen de Rus sische eisen in Duitsland en Ber lijn. Of een dergelijke Russische speculatie klopt? Dat hangt uiteraard van dn Westelijke lan den zelf af. Er is gelukkig geen reden om aan te nemen, daf de Scandinavische landen in hun schulp zullen kruipen. We] zit natuurlijk het kleine Finland in de narigheid. Het heeft maar weinig mogelijkheden om zich te verzetten teg"n een eventuele eis van Moskou, om Russische bases op ziin gebied toe te laten. Maar wellicht komt het daartoe ook niot. Do Finnen hebben in vroegere onderhande lingen met Rusland altijd uit nemend kunnen manoeuvreren. Bovendien zïin de Russ-m op in timidatie, niet or> voorbereidin gen tot een wêvkeliike oorlog uit In dat opzicht zijn do on bet 22ste congres van de Russisch" com munistische partij gehouden redevoeringen betrekkelijk ge ruststellend geweest. CHANTAGE Wat nu nog de superbom be treft; met de laatste, enorme ex plosie boven Nova Zem.bla schijnt de Russische reeks van kern proeven te zijn beëindigd. De al gemene verwachting is. dat de Sowjets zich in de komende we ken zullen scharen in het koot- van hen. die om een verbod van kernproeven roepen. Onder Rus sische voorwaarden, wel te ver staan. want ook op dit gebied voert Moskou een chantagc-poli- tiek. Tot nu toe is een overeen komst over het uitbannen van proeven met kernwapens onmo gelijk gebleken, omdat de Rus sen dc door het Westen geëiste doelmatige controle op de nale ving daarvan afwezen. Moesten afwijzen, mag men misschien zeggen, want aanvaarding van het principe van internationale controle kan op de duur voor een totalitair regiem niet anders dan dodelijk zijn. WAT DOET HET WESTEN? Nu de atmosfeer door henzelf tot aan de grens van het toelaat bare met radio-actief afval is vergiftigd, zal, zo geloven dc Russen, het Westen meer bereid zijn, de voorwaarden van Mos kou te accepteren. Want met of zonder controle, het tot explosie brengen van nog meer zware kernbommen moet moord en zelfmoord tegelijk gaan beteke nen. Het onheilvolle bij dit alles is, dat terwijl de Russen zo duidelijk blijk geven te weten wat zij wil len en zich ook van ziris tonen hun politieke doeleinden met alle middelen, behalve die van een totale atoomoorlog, na te jagen, een klare Westerse tegen-politiek ontbreekt. Men moet hopen, dat deze thans eindelijk onder de steeds toenemende druk van de Russi sche dreiging tot stand komt. Waehten op het ogenblik, dat een sterk, agressief China de Sow- jet-Unie in de armen van het Westen zou drijven, staat gelijk met het tekenen van het eigen doodvonnis (Nadruk verboden.) Dr straat vóór de Russische ambassade, beraaid "iet neerge worpen pamfletten. Dit was het beeld na de dezer dagen in Kome gehouden protestdemonstratie tegen de Russische kernproeven. Duizenden betogers trokken in een eindeloze rij langs de am bassade, waarbij zij de uitge reikte vlugschriften vóór het gebouw on de straat lieten val len. Ernstige ongeregeldheden kwamen niet voor. Dc CDU/CSU-fractie heeft vrijdagavond na een bijeenkomst van 3!s uur besloten op basis van de coalitie-overeenkomst van 20 oktober met de FDP een coalitie-regering tc vormen. Adenauer was bij het overleg niet aanwezig. Een woordvoerder van de CDU deelde mee dat het besluit een stemmig genomen is. Een woordvoerder van dc Westduitse Vri.ie Democratische Partij heeft vrijdag in Bonn mee gedeeld. dat de pariementsfractie van zijn partij de overeenkomst voor een coalitieregering met de Christen-Demoeraten heeft goed gekeurd. Wat ons betreft, aldus de woordvoerder, kan dc bondskan selier dinsdag worden gekozen. Hij zei. dat de christen-democra tische pariementsfractie vandaag om 12 uur bijeen zal komen. Men 'verwacht dat de christen-demo craten dan definitief zullen be slissen over bet akkoord. Dc pariementsfractie der vrije democraten keurde de overeen komst goed met 64 stemmen vóór en 3 tegen. (Advertentie). AUTO-RIJLESSEN - AUTO-VERHUUR Instructeurs met V.A.M.O.R.-diploma BUREAU RIJBEWIJSVERNIEUWING BURG. GEILLSTRAAT 10 TERNEUZEN Prinses Margaret van Groot - Brittannië heeft r rijdagochtend het levenslicht geschonken aau een zoon. De bevalling vond plaats in de koninklijke residen tie in Londen, Clarence House. Het bulletin, dat vrijdagoch tend werd uitgegeven, vermeldde, dat moeder en kind het goed malden. De baby kwam om kwart voor twaalf ter wereld. Het bul letin was ondertekend door de vier artsen, die bij de geboorte aanwezig waren, sir John Peel, dr. Vernon Hall, dr. John Weir, en lord Evans. Het kind zal dc titel graaf Lin- ley van Nymans di-agen. Dit is de tweede titel van zijn vader, hem op 3 oktober van dit jaar door de koningin verleend toen hij de titel graaf van Snowdon ontving. Linley is de familie naam van zijn moeder en Ny mans is de naam van haar huis in Staplefield in het graafschap Sussex. De baby komt op de vijfde plaats voor de troonopvolging, na de drie kinderen van koningin Elizabeth en prinses Margaret zelf. Prinses Margaret is, evenals haar echtgenoot, graaf Arm strong Jones, 31 jaar. Naar oud gebruik werd het bulletin opgehangen aan de poort van Clarence House. Het nieuws werd onmiddellijk telefonisch meegedeeld aan ko ningin Elizabeth, die zich in Buckingham Palace bevond. De eerste officiële mededeling dat prinses Margaret in blijde verwachting was verscheen op .25 mei, een jaar naar haar trouw dag. De vader van de jonggeborene, graaf Armslrong-Joncs. heeft een onbetaalde functie als advi seur bij de Raad voor industriële vormgeving in Londen. Het gerieflijke, roomkleurig geschilderde Clarence House, dat uitzicht geeft op liet St. James park, heeft een kinderkamer, die in gebruik is geweest bij prins Charles en prinses Anne, kinderen van koningin Elizabeth, die voor haar troonsbestijging het huis bewoonde. Dc eersten die van de geboor te op de hoogte werden gesteld waren de echtgenoot van de prinses en de koningin-moeder. Later stelde de privé-secretaris van prinses Margaret de minis ter-president. MacMillan, de aartsbisschop van Canterbury en de minister van Binnenlandse Zaken in kennis. Toen het nieuws bekend werd begon de menigte, die zich voor Clarence House had verzameld, te juichen. Lord Snowdon zei na afloop van de bevalling: ..De prinses en ik zijn letterlijk in dc zevende hemel van blijdschap". Bij Clarence House stromen de gelukstelegrammen intussen binnen. De burgemeester van de Londense City, sir Bernard Wa- lev-Cohen. zond een gelukstele gram namens alle Londenaars. Een woordvoerder van de Ang licaanse kerk deelde mee, dat er zondag in alle Anglicaanse ker ken gebeden zal worden voor de prinses, haar echtgenoot en de babv. Radio-Katanga heeft vrijdag meegedeeld, dat de troepen van de centrale Kongolese regering uit Katanga zijn verdreven. Volgens het radiostation heb ben Katangaanse troepen onder bevel van generaal Norbert Mo ke de troepen van de centrale Kongolese regering tot over dc rivier do Loebilasji aan de grens van Katanga teruggeslagen. De Katangaanse troepen zouden ook het dorp Kisamba. dat nog net in Katanga ligt en waarvan de troepen van generaal Moboetoe een bolwerk hadden gemaakt, terug veroverd. Het radiostation meldde dat men wapens en munitie had buitgemaakt en verscheidene ge wonde soldaten van Moboetoe gevangen had genomen. In di plomatieke kringen in ElSsabeth- stad gelooft men niet zo .erg aan de successen van de Katangaan se troepen; Men had vernomen dat kleine eenheden vaTTHP-cen trale Kongolese regering nog tot op 30 km van de grens stand houden. Men wees er echter in deze kringen op, dat een aanval vanuit de provincie Kivoe veel gevaarlijker voor Katanga zou zijn dan de huidige in het ge bied van Kanpama en wel om dat in het gebied dat aan Kivoe grenst, stammen, waaronder de Baloeba, wonen, die fel op Tsjombc gebeten zijn. Intussen heeft Sture Linner, de man die de leiding heeft van de V. N.-operaties in Kongo, dc Katangaanse regering beschul digd van bestandsschendingen In een rapport aan de Veilig heidsraad wijst Linner speciaal op de bomaanvallen van de Ka tangaanse luchtmacht in de pro vincie Kasai. Linner zegt voorts in zijn rap port, dat hij de Katangaanse autoriteiten gewaarschuwd heeft voor de gevolgen van de luchtaanvallen. Wij, hebben tegen hen gezegd, dat hun vliegtuigen neergehaald zullen worden als zij weer aanvallen mochten doen. Wordt die waarschuwing in de wind geslagen, dan zullen nog hardere maatregelen genomen worden. Linner deelt verder mee, dat hij de Katangaanse autori teiten er weer op heeft gewezen dat zij hun buitenlands personeel moeten ontslaan. Volgens hem De Zuidafrikaanse negerlei der Albert Loethoeli, aan wie de Nobelprijs voor de vrede voor 1960 is toegekend, krijgt een paspoort om de prijs op 10 december te Oslo in ontvangst te nemen- Dit is vrijdag door de Zuidafrikaanse regering be kendgemaakt. Een verzoek van Loethoeli om toestemming voor een bezoek aan Tanganjika werd echter af gewezen. De minister van Binnenlandse Zaken. De Klerk, die het re geringsbesluit bekendmaakte, verklaarde dat Loethoeli toe stemming had gekregen om naar Oslo te gaan, omdat het „een zeer uitzonderlijk geval" betrof. Ook had het feit een rol gespeeld, dat hij zijn verzoek had beperkt tot de minimum- tijd, die nodig was voor het in ontvangst nemen van de prijs. Zijn paspoort zou tien dagen geldig zijn. Dit zou Loethoeli de gelegenheid geven uit te rusten na de lange reis „voor zulk een belangrijke gebeurtenis". Loe thoeli zou echter de toezegging moeten doen, dat hij zich aan de door de regering vastgestelde regeling zal houden. De minister voegde hieraan toe..De toestemming is ver leend. niettegenstaande het feit dat de regering zich er ten volle van bewust is, dat de onder scheiding niet wegens verdien ste is verleend, maar ter bevor dering van propagandadoelein den welke de toekenning van de Nobelprijs naar de mening van objectieve mensen wel moet be roven van haar hoge eer". Hij zei dat niet behoefde te worden gezegd, dat de toekenning ..in belangrijke kringen in Zuid- Afrika wordt betreurd"- ..Dit is vooral het geval wegens de hoogachting die voor een andere prijswinnaar Dag Hammars kjoeld bestaat, wiens nage dachtenis niet voldoende wordt geëerd in vergelijking met deze prijstoekenning. Het is bekend dat de vredesprijs wordt ver- leend aan degene die het meest heeft gedaan voor de broeder schap onder de volkeren en de afschaffing of vermindering van de strijdkrachten en het beleg gen van vredescongressen. Al- bert Loethoeli beantwoordt niet hieraan en evenmin aan welke andere internationale norm dan ook", aldus minister De Klerk. hadden Belgische officieren, ver bonden aan het Belgische consu laat in Elisabethstad. mede dc leiding gehad van de actie tegen de troepen van de Verenigde Naties in zeer krachtige termen had men deze schending van de resolutie van de Veiligheidsraad' ter kennis van de Belgische rege ring gebracht. Tot nu toe was er echter niets veranderd. De offi cieren waren er nog steeds. President Tsjombe van Katan ga. die voor een medisohe behan deling in Zwitserland is, zei vrij dag op een persconferentie in Elisabethstad. dat zijn troepen volgens de laatste berichten hon derdon soldaten van het leger van de centrale Kongolese rege ring hadden gevangen genomen. Wij willen met t"v'e broeders in Kongo tot een akkoord komen, maar zij moeten geen dwang uit oefenen, aldus Tsjombc. Hij be schuldigde de Verenigde Naties ervan dat zij de troepen van ge neraal Moboetoe geholpen had den. Hij citeerde in dit verband een verklaring van burggraaf Astor. Deze heeft de vorige maand in het Britse Hogerhuis gezegd, dat het nooit tot een oor log tussen Katanga en de centra le Kongolese regering zou kun nen komen als de Verenigde Na ties de laatste niet helpen. De afstand tussen Leopoldstad :n Elisabethstad is zó groot en dc daarmee gepaarde vervoersmoei- iijkheden zijn zó ingewikkeld, dat de regering in Leopoldstad dit nooit alleen kan klaren, zo zou Astor gezegd hebben. Tsjombe zei voorts dat de troepen van de centrale Kongole se regering op 18 oktober een zware aanval hebben gedaan. Grensdorpen werden met mor tieren beschoten en platgebrand. Ruim 10.000 mensen waren uit hun woonsteden verdreven. Pas hierna was de Katangaanse tot luchtmacht overgegaan tegenaanvallen. Hij vervolgde: „Het zijn dus de autoriteiten te Leopoldstad on niet de Katangaanse regering,! die verantwoordelijk zijn voor de huidige vijandelijkheden". Tsjombe verklaarde dat Ka- tanga reeds werd aangevallen, toen hij voor zijn medische be handeling naar Genève vertrok. „Het is niet onze wens, dat Kon golees bloed wordt vergoten, want dit is zeer kostbaar", aldus de Katangaanse president. In antwoord op dé vraag of hij het centrale Kongolese leger eer. strijdmacht van betekenis acht- te, antwoordde Tsjombe; „Dat zou het kunnen zijn, maar er heerst een nationale geest in Ka- tanga. Onze soldaten vechten niet voor hun genoegen, doch tri- verdediging van hun vaderland. Wij hebben tachtig jaar te lil den gehad van het Belgische be wind'. Er is niemand in Katangi, die een nieuw kolonialistisch ge zag wenst, onverschillig door wie dit wordt uitgeoefend. De sterk te onzer strijdkrachten kan wel licht als gering worden be schouwd, maar wij vechten voor onze idealen", aldus Tsjombe. (Advertentie). BiNNENVERINGBED het bests bed ooit gemaakt SCHUIMRUBBERBED met versterkte middtnsector fabrieken Zevenbergen AANHOUDEND BUIIG Een noordwesterstorm op de Noordzee, in stand gehouden door een depressie boven Zuid Scandinavië en een gebied van hogaluchtdruk ten westen van Ierland, voerde over de Noord zee koude lucht aan, afkomstig uit de Poolstreken. Onderweg onderging deze lucht boven het betrekkelijk warme zeewater een flinke verwarming. Bereikte zij Schotland met waarden even boven het vriespunt, ons land stroomde zij binnen met waar den omstreeks 8 graden. In deze onstabiele lucht ontwikkelden zich talrijke fikse buien, waar- ZATERDAG 4 NOVEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walzoorden v.m. 11.23 (L40 0.50 n.m. 41.27 12.02 12.42 12.52 ZONDAG 5 NOVEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walzoorden v.m. 11.36 0.31 1.11 1.21 n.m. 12.10 12.45 1.25 1.35 MAANDAG 6 NOVEMBER v.m. n.m. Breskens 0.32 12.46 Terneuzen 1.07 1.21 Hansweert 1.47 2.01 Walzoorden 1.57 2.11 van sommige met hagel, onweer of zelfs natte sneeuw. Tijdens de buien daalde het kwik nu en dan ongeveer tot 4 graden. Daar de depressie boven Zuid- Scandinavië opvult en zich in oostelijke richting verwijdert, neemt de kracht van het wind veld op de Noordzee langzaam verder af. De aanvoer van de koude Poollucht met buien gaat echter onverminderd voort, zo dat het koud en nat weer blijft. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. geldig tot zaterdag avond. Minder Wind. Wisselend bewolkt met op de meeste plaatsen nu en dan re gen- of hagelbuien. Matige tot vrij krachtige, maar aan de kust krachtige tot harde noordweste lijke wind. Weinig verandering in temperatuur. ZON MAAN op onder op onder Nov. 4 7.39 17.07 2.53 16.00 5 7.41 17.06 3.59 16.21 6 7.4.3 17.04 5.05 16.44 7 7.45 17.02 6.14 17.08 8 7.46 17.00 7.23 17.35, 9 7.48 16.59 8.34 .18.07 in 7.50 16.57 9.43 18.46 li 7.52 16.56 10.49 19.33 12 7.54 16.54 11.49 20.30

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1