i I i Spoorwegongeluk in Hamburg D 75 ct ZON- en MAANSTANDEN fe ons ddel I Abonnementsprijs: 6,per kwartaal: per I maand ƒ2.per week 48 ct. Losse nrs 9 ct <zMrabióche eenheid Geen zaak van Egyptische hegemonie (jooilwill Radio de Koek TSJECHO-SLOWAKIJE Telegram 26 doden en 45 gewonden Toespraak van Syrische premier HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER dag 6 oktober lggi is modern wassen; is dégelijk wassen, strooit het blauwe nil in het water en als toverslag hebt u een geurend, rijk schui- ndsop.een werkzaam behoedzaam sop. nil is nu nylon-actief, ardoor worden uw te nylon, dacron, ja uw moderne stoffen derder en helderder elke keer wassen. Zie n overhemd eens lust voor het oog, i plezier om te dragen. VL X.. o j. fe;ÉP r- fs Normale 125 prijs Deze aanbiedinge" zijn geldig 6 t/m 12 o«' Prar.kerin? by abonnement Terneu-en Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactieadres: Noordstraat 5557 Administratie-adres Smidswal Telefoon 2073 I Gironummer 38150 DE VRUE ZEEUW ZATERDAG 7 OKTOBER 1961 17e Jaargang Nr 5415 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma F. J. van de Sande te Terneuzen Advertentiepriis per mm 1? et: minimum per advertentie 2.40. Rubriek Kleine Advertenties tgéén handels advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Tnzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. DE LES VAN SYRIË Nasser heeft S> rië, tenminste voorlopig, afgeschreven. Hij deed dit, naar hij verklaarde, om te voorkomen, dat er Arabisch bloed in een broederstrijd zou worden ver goten. De tegen zijn Verenigde Arabische Republiek met zoveel succes 'in opstand gekomen Syrische mili tairen echter hebben beweerd, dat de Egyptische leider zijn uitgezonden troepen terugriep, omdat de voorhoede daarvan reeds een vernietigende nederlaag had moeten incasseren. Dat laatste zal de waarheid I wel het d'chtst benaderen. Het Syrische leger immers was voor de totstandkoming van de unie met Egypte in februari 1958 door de Russen behoorlijk uitgerust met modern oorlogsmateriaal. En Nasser was er nog niet in ge slaagd. dit onder zijn controle te brengen. Juist Nassers poging om Egyptenaren een dominerende positie te geven in de Syrische strijdkrachten en in het „provin ciale'' bestuur, is kennelijk de oorzaak van de scheuring ge weest. De Syriërs zagen in de Verenigde Arabische Republiek een unie \an twee gelijkwaardige delen: Nasser wilde er een een heidsstaat met een streng ge centraliseerd bewind van maken. WEINIG GEESTDRIFT De ineenstorting van de V.A.R. betekent waarschijnlijk het einde van Nassers droom van een groot Arabisch wereldrijk, dat zich zou moeten uitstrekken tan. de Atlantische kust van Noord- Afrika tot aan de grenzen van Perzië. Veel geestdrift voor zijn am- biiieuze plannen beeft hij bij de leiders der andere Arabische mogendheden nooit gevonden. Bourgiiiba van Tunesië, koning Hoessein van Jordanië. Kassem van Irak en koning Saoed van Saoedi-Arabië dachten er niet aan. zich aan Nassers leiding te onderwerpen. Maar het is zonder twijfel waar. dat Nasser bij grote delen van alle Arabische volken in hoog aanzien stond: cfe „ge. uone man zag in Nasser een kampioen van een nieuw, mach tig Arabic. waarin hij zou worden wt.osf van zijn veelal ellendig bestaan. 'f dit. nu Nassers prestige - o n zh are knak heeft gekregen, m de toekomst nog zo zal zijn, - d" vraag. Overigens is het eeri ironie der geschiedenis, dat juist m Syrië de idee van de Arabi sche eenheid werd geboren cn oar net de Syriërs waren, die de Hoot gaten tot de oprichting van de V.A.R. WAT DOET MOSKOU? Er bestaat in het Westen zeker 'eedvermaak over hetgeen Nas ser heeft moeten ondergaan Dat lp begrijpelijk. Nasser, die 'o traag van leer trok tegen „impe- ualisme en „kolonialisme", heeft nu van de zijde van een Aiabisch broodervolk diezelfde erwiiten moeten horen. Maar ol het ook verstandig is? torT1- bÜSt?nd in het Nabije Oos- vaï Z ,aatStP ti:)ci in icdei" gs- üfj Zekcrr stabiliteit. Nu zal daar door het uiteenvallen van komen Mos^v1" beweSinK zeker ni'4n J? bl]V00r,»eld zal <nv,oed diont ev,.te P°g°n' dt> kleine Svrië Ld ,n h"t gelding te brenL P?euW tot v^eaietsp ai gumenten zal haf Ho kapitalistische ONRUST DOOR ARMOEDE JPJ"" ^langrijke reden be- te mJL0!n f1Ch nipt te vrolijk mogen maken over de "ebD kamnCrdHee/dl;eidin hp' kamp. Hot feit, dat het Nabije aanLLaK,Sthp wercld- Zo lijk bezit echter zeker de 'dgelijkheden om tenminste tot He, [cde ilke welva«t te komen "om the r uitSpsloten. de Lo-" rWt draagstukken. die jaaitoe moeten worden opgelost succes in klein verband -e üe methivH De modorne produk! -methoden eisen grote econo- kunn eenlleden °m er van te kunnen profiteren. hcbbenerlLUr0PeSe mogendheden nebben dat ingezien en er hun mnsokwenties uit getrokken 1,'L. L°r dC- Arabisc'ho landen i- de economische eenheid dwin- staditin goncl° noodzaak. Er is gelukkig ook nog hoop. dat deze eens tot stand zal komen, zij het dan op basis van gelijkheid en vrijheid voor alle Arabische volken. Het zal, naar de Syrische opstand heeft geleerd, geen zaak van Egyptische hegemonie kunnen zijn. GEVRAAGD: EEN ONPARTIJDIGE SECRETARIS-GENERAAL Moskou schijnt nu, althans voorlopig, zijn voor het Westen en niet voor het Westen alleen onaanvaardbare eis van een driehoofdige leiding van het secretariaat der Verenigde Naties, waarvan ieder lid hef recht van veto zou bezitten, te hebben laten varen. Gromyko heeft laten weten, dat zijn regering genoegen wal nemen mor de benoeming van een tijdelijke secretaris-generaal, die de ambtstermijn van wijlen Dag Hammarskjoeid tot in 1963 mag uitdienen. Wel moet deze functionaris, volgens het Russi sche voorstel, worden bijgestaan door drie assistenten, een uit het Westelijke, een. uit het Oostelijke en een uit het neutrale blok. maar het recht /tot het nemen van beslissingen; zou uitsluitend bil hem liggen. Dat is inderdaad Fiecl wat an ders dan dat één. drie of zelts vijf hoge ambtenaren een actie van cfe secretaris-generaal, tijde lijk of permanent, door een veto lam zouden kunnen leggen. Tn ieder geval is het Russische compromis-voorstel niet in strijd met artikel 100 van het Handvest der Verenigde Naties, dat de secretaris-generaal ver biedt instructies van welke re gering ook in ontvangst ie ne men. Slecnts de Veiligheidsraad en de algemene vergadering dei- Verenigde Naties hebben het recht hun resoluties aan de secretaris-generaal te overhandi gen en hem met de uitvoering daarvan te belasten. MAAR WIE? Het zoeken naar een tijdelijke secretaris-generaal kan dus nu beginnen. De speurtocht zal niet gemakkelijk zijn. De hoogste functionaris van de Verenigde Naties moet een man zijn. die boven elke partijstrijd in de vol kerenorganisatie .staat. Wellicht is Mongi Slim van Tunesië daar om niet de geschikte figuur. Hij is een vriendelijk en bekwaam diplomaat, maar in het geschil tussen Arabieren en Israelis gaat zijn sympathie geheel naar de eersten uit. Anderzijds zou een andere kandidaat, de Birmces Oe Thant. het zich niet tegenover de Arabieren kunnen veroorloven om vriendelijk tegen de Israelis te zijn. Desondanks moet er een man te vinden zijn. die. om president Kennedy's woorden ie gebruiken, het vermogen en de macht heeft om de morele kracht van de wereldgemeenschap tastbaar te maken. Ware het anders, het zou er met de mensheid slecht voor staan. En tenslotte is een com promis met de Russen, nu prin cipes niet meer on het spel staan, over persoonlijkheden wel mo gelijk. WAT IS DE ACHTERGROND? Blijft de vraag te beantwoor den. waarom Moskou, na maan denlang met hand en tand te hebben vastgehouden aan het zogenaamde „Troika-systeem", waarvan aanvaarding de Ver- eningde Naties zou hebben ver moord, olotseling zoveel redelij ker is geworden. Met zekerheid is dat natuurlijk niet te zeggen. Misschien echter waagt men zich niet op te glad ijs, indien men de oplossing zoekt in de Rus sische verhouding met rood- China. Deze is, zo mag men aan nemen, op het ogenblik weer eens uitermate koel. Op de plechtig heden in Peking, georganiseerd ter gelegenheid van de twaalfde verjaardag van de communisti sche Chinese staat, was de Sow- jet-Unie slechts vertegenwoor digd door een „technische" dele gatie. Dat wijst er op, dat de in terne strijd in de communistische wereld opnieuw een stadium heeft bereikt, waarin Chroesjt- sjef het niet nodig vindt, Mao Tse-Toeng te ontzien. Een boycot van de Verenigde Naties kan de Sowjet-Unie in de huidige internationale situatie eigenlijk slechts alleen uit liefde voor China ondernemen. Is die liefde zoek, dan heeft zij geen ander belang bij de ondermijning van een organisatie, waarvan zij op het ogenblik immers zelf eeri zeer vooraanstaand lid is. In deze zin behoort Moskou tot een ander kamp. i Nadruk verboden.) BINNENVERINGBED het beste bed ooit gemaakt SCHU1MRUBBERBED met versterkte middensector fabrieken Zevenbergen Noerdjtraat 102 Telefoon 31M Terneuzen ZEER KRACHTIGE ATOOMONTPLOFFING IN DE SOWJET-UNIE Van gezaghebbende Franse zijde te Parijs is vernomen dat vrijdagochtend om 06.21 een zeer krachtige atoomontploffing in de Sowjet-Unie is geregi streerd. Deze ontploffing was krachtiger dan alle voorgaande. Volgens het Franse commis sariaat voor atoomenergie was de nieuwe ontploffing anderhalf tot tweemaal zo krachtig als de thans voorlaatste in de huidige reeks proeven. De vorige ontploffing, die van 4 oktober, had een kracht gelijk aan die van verscheidene mil joenen tonnen t.n.t. De explosie van vrijdagoch tend was de achttiende in de huidige reeks. Volgens het commissariaat hebben de Russen de 18de proef in het gebied van Nova Zembla genomen. Reydon's stem klonk in Nederlandse huiskamers Tienduizenden Nederlanders heb ben gisteravond zij het kort de stem kunnen beluisteren van de Nederlander Reydon, zoals deze geklonken heeft in de rechts zaal in Kiev, zo wordt van do zijde van de N. C. R. V. medege deeld. Even voordat, de radio krant de lucht in ging werd de N. C. R. V. namelijk opgebeld door een luisteraar, de heer Be rends uit Zuidwolde. Hij vertelde toevallig een Russische zender te hebben opgevangen, die een re portage uitzond van het spion- nagcproces. Op zijn bandrecorder had de heer Berends het slot opgenomen van de door Reydon in het Ne derlands afgelegde en door dc Russische tolk vertaalde verkla ring, waarin hij met het oog op zijn gezin clementie bepleit bij het Hof. In ijltempo werd er met een telefoonlijn via de racüokamer van de P. T. T. in Hilversum een geïmproviseerde verbinding lot stand gebracht, waardoor het mo gelijk was de opname van de lieer Berends uit Zuidwolde naar Hilversum dooi te zenden. Om half acht precies konden de luisteraars kennis maken met dit korte stukje dramatische im provisatie. Tsjecho-Slowakije heeft twee leden van de staf van dc Ameri kaanse ambassade in Praag be schuldigd van „misbruik van hun diplomatieke status" voo: het bedrijven van „ontoelaat bare daden" tegen Tsjecho-Slo wakije. De tweede secretaris van de ambassade. T. J. Burkc, is vol gens het Tsjechoslowaakse pers agentschap Ceteka op 23 sep tember aangehouden op militair terrein in de nabijheid van Praag. Nog geen etmaal latei werd een ander lid van de am bassadestaf. R. Kent, op dezelf de plaats aangehouden. De Tsjechoslowaakse regering verlangt dal Kent. die reeds eer der in verboden gebied werd aangetroffen, zo spoedig moge lijk het land verlaat. Beide mannen verklaarden hun aanwezigheid in het ver boden gebied als een „familie- uitstapje". aldus Ceteka. Premier Chroesjtsjef en presi dent Brezjnev van de Sowjet- Unie hebben de communistische leiders in Oost-Duitsland laten weten dat zij er vast van over tuigd zijn. dat, er spoedig een Duits vredesverdrag zal worden gesloten. Dit, zeiden zij in een telegram .ter gelegenheid van het 12-jarig bestaan van de republiek Oost- Duitsland. De Russische leiders noem den de controlemaatregelen aan de Oostduitse grens „een aan zienlijke bijdrage tot het bevei ligen van de vrede". Zij vorm den „een ernstige waarschuwing aan de militaristische en revan chistische kringen die aanvals plannen tegen de socialistische staten uitbreiden". Een ernstig spoorwegongeluk in Hamburg, in de nacht van donderdag op vrijdag', heeft 26 doden en 45 gewonden geëist. Hel ongeluk gebeurde in de nabijheid van het station „Ber liner Tor". Een uit drie wagons samengestelde trein van de S- bahn reed met een snelheid van 70 km door een bocht. De be. stuurder merkte door de mist niet op, dat cr op zijn spoor een wagen voor herstelwerkzaam heden reed, die met rails bela den was. Er volgde een buiten gewoon hevige botsing, waarbij twee 14 meter lange en bijna een meter dikke stalen balken in oe eerste wagon drongen, die vol met passagiers zat. Dezen wer den op een oppervlakte van on geveer een meter tegen de ach terwand van de wagon samen geperst. De gehele nacht zijn politie, spoorwegbeambten. arbeiders van de reparatietrein en brand weerlieden bezig geweest bij het licht van de schijnwerpers van de reparatietrein de gewonden en doden te bergen. Verscheidene passagiers en omgekomenen moesten met snijbranders uit de wrakstukken worden bevrijd. Verscheidene dokters uit zie kenhuizen in de nabijheid snel den te hulp en verleenden de gewonden eerste hulp. In de vroege morgenuren van vrijdag waren volgens de brandweer meer dan 50 ernstig gewonden naar ziekenhuizen overgebracht. Alle beschikbare reddingsmate- rieel in Hamburg is ingezet. Twintig ongevallenwagens van de brandweer en tien van het Duitse Rode Kruis alsmede zes ziekenauto's en een speciale grote ziekenauto werden ingezet. Het ongeluk gebeurde op onge veer 500 meter afstand van het station. Het is het derde ernstige spoorwegongeluk bij de „Berliner Tor" sedert 1952. toen bijna op dezelfde plaats een sneltrein ont spoorde. waarbij achl mensen omkwamen en 35 deels ernstig gewond werden. Verleden jaar botste een sneltrein op een an dere trein, waarbij 72 passagiers werden gewond. De meeste slachtoffers zijn af komstig uit Hamburg en omge ving. De materiële schade wordt door do spoorwegen op 400.000 Mark geraamd. De spoorwegdirectie deelde vriidagmorgen mee. dat het on geluk te wijten is aan onvol doende controle op de route, die hot verongelukte treinstel volgde. Men vermoedt dat de verant woordelijke beambte in het sein- liuis bij het vrijgeven van cU baan voor de verongelukte rein de op leze route rangerende werktrein over het hoofd heeft gezien. Deze beambte is in arrest gesteld. De treinbestuurder van de per sonentrein is om het leven ge komen. Zijn bijrijder werd zwaar gewond. Tot vrijdagmiddag had men de identiteit van 17 doden vastge steld. Van de gewonden konden er 15 uit het ziekenhuis worden ontslagen. De 16 meter lange binten co de werktrein hadden zich 13 meter in de eerste wagon van de personentrein geboord. Da rivierpolitie heeft het Mittelka- naal afgezocht naar slachtoffer,; Men vreesde dat, omdat de trein zich gedeeltelijk op de brug o* er dit kanaal bevond, er reizigers in het water zouden zijn terecht gekomen. Men heeft echter geen slachtoffers gevonden. Volgens de politie waren be halve brandweer- en zieken auto's, 25 patrouillewagens tan de Hamburgse politie, een hon derdtal mannen van de rerserve- politie en van in de nabijheid ge legen bureaus naar de plek van dc ramp gesneld, waar zij in het licht van fakkels en schijnwer pers met het bergen van doden en gewonden begonnen. De aanvankelijk gearresteerde doch later vrijgelaten dienstlei der heeft vrijdagmorgen tegen over de politie verklaard, een wissel in een verkeerde stand te hebben gezet. „Ik had dé werktrein verge ten"'. zei iii.i. Pas toen hij de slag van de botsing hoorde herinner de hij zich de beide treinen. Hij had de baan voor de personen trein vrijgegeven, hoewel hij ervan op dc hoogte was gesteld, dat zich op deze baan nog een werktrein bevond. Dc dienstlei der was na het ongeluk volledig in de war en is na het politie verhoor onder doktersbehande ling gesteld, zo werd vrijdagmid dag op een persconferentie dcor de betrokken functionaris van het gemeentebestuur meegedeeld. De Syrische premier, dr. Koez- bari, heeft v. ijdag na een kabi- netszitting verklaard dal het Sy rische votk „een sterke hand uit strekt naar zijn broeders in Egypte en naar alle andere Ara bieren, die bereid zijn samen te werken bij het opstellen van een handvest voor wezenlijke en on baatzuchtige Arabische eenheid". Dr. Koczbari venviei p Nassers verklaringen over Egyptische prestaties in Syrië gedurende de tijd. dat de beide landen in de V.A.R. verbonden waren. „Wat Nasser nu zegt toont dat hij be seft hoe rampzalig zijn politiek in Syrië is geweest", aldus de Syrische eerste minister. Hij vervolgde: „Toen Nasser van Syrië een politiestaat wilde maken, kwamen leger en volk van Syrië in verzet om dit te verhinderen. Iedereen heeft ge noeg van Nassers eeuwige be schuldigingen van „spion en ver rader", waarmede hij altijd direct klaar stond, wanneer er kritiek op zi.in politiek werd uitge oefend". Omtrent de oorzaken van de opstand in Syrië verklaarde dr, Koczbari dat leger en volk van Syrië hadden begrepen dat Syrië door Egypte werd uitgebuit. Er zou spoedig een officiële Syri sche verklaring worden uitge geven over de beweringen der Egyptische regering over het geen zij in de laatste drie en een half jaar allemaal in Syrië tot stand heeft gebracht. Omtrent het bedrag, dat Egyp te volgens Nasser aan Syrië had geschonken, verklaarde Koez baii: „In feite betrof het hier een vertraagde Egyptische aflos sing van schulden aan Syrië". De Syrische eerste minister besloot: „De ondervindingen, die Syrië gedurende zijn unie met Egypte heeft opgedaan, hecbon geen afbreuk gedaan aan zijn geloof in de waarachtige en on baatzuchtige Arabische eenheid, die het nastreeft. Maar het Syri sche volk kan niet geloven in één man en dit was dc voor naamste oorzaak van de op stand", aldus premier dr. Kocz bari. Dc regeringsvorming in West-Duitsland De christen-democraten en de vrije democraten (liberalen) in de bondsrepubliek hebben een grote mate van overeenstem ming bereikt over de te voeren buitenlandse en verdedigings- politiek. Op het gebied van de binnenlandse, de economische en de financiële politiek beston den ook in het verleden al vrij wel geen verschillen van mening. Waarnemers achten een re geringscoalitie van de belde par tijen nu zo goed als zeker. Het overleg duurt echter voort en in de komende week komt de nete lige kwestie aan de orde wie er bondskanselier zal zijn. De vrije democraten hebben zich tot dus ver tegen de persoon van Ade nauer uitgesproken. ZUIDOOSTELIJKE WIND. Tussen een hogedrukgebied boven Rusland en lagedrukge bieden boven dc Golf van Eis- caye en Zuid-Frankrijk hebben zuidelijke winden vrijdag zachte luchl over ons land gevoerd. Het kwik steeg op alle stations tot boven 20 graden, in Volkel in Noord-Brabant zelfs tot 25. Het genoemde lagedrukgebied boven dc Golf van Biscaye breidt zich in hoofdzaak naar Frankrijk uit. De storing die reeds boven Frankrijk aanwezig is heeft vooral in het zuidoosten zware regen veroorzaakt. Op een station in de buurt van Marseille viel niet minder dan 40 mm neerslag. Deze laatste storing verplaatst zich In dc richting var Italië. Hoewel er in ons land wel enige invloed van de lagedruk gebieden in de vorm van enkele lokale buien mag worden ver wacht, ziet het er naar uit dat er, vooral in het noordoosten van 't land. ook zonnige perioden zullen blijven voorkomen. De wind blijft zuidoostelijk. De lucht die hiermee wordt aange voerd is weliswaar iets koeler, maar de temperaturen blijven toch hoog voor de tijd van het jaa,'. medegedeeld door het K. N. M. I. geldig tot zaterdagavond. Minder warm. Enkoio opklai ingen, maar ook plaatselijk ankele buien. Overwe gend matige zuidoostelijke wind. Minder warm. ZATERDAG 7 OKTOBER. Breskens Terneuzen Hansweert Walzoorden v.m. 0.33 1.0S 1.48 1.58 n m. 12.47 1 22 2.02 2 12 ZONDAG S OKTOBER v.m. n.m. Breskens 1.11 1.19 Terneuzen 1.46 1.54 Hansweert 2.26 2.54 Walzoorden 2.36 2.44 MAANAG 9 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 1.39 1,47 Terneuzen 2.14 2.'.'2 Hansweert 2.54 3.02 Walzoorden 3.04 3.12 Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. ZON MAAN op onder op onder Okt. 7 6.50 18.05 4.02 17.34 8 6.52 18.03 5.07 17.55 9 6.53 18.01 6.13 18. J7 10 6.55 17.58 7.19 1S.J£)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1