Reydon en De Jager verklaren zich Bussums raadslid in arrest De toestand in Syrië Weero verzicht Hindoe-Moslem-relIetjes India in I Saand ƒ2,—; per week 48 ct Losse nrs 9 ct DONDERDAG 3 OKTOBER 1961 17e Jaargang Nr 5413 Het spionageproces te Kiev HONGAARSE SPION VEROORDEELD lunitiedief stallen op Philippijnen Stijn Streuvels 90 jaar Eén dode Lij treinbotsing in België OVERSTROMINGEN IN BIRMA Klein verdriet in Elizahethstad Nog drie infiltranten bij Sorong gegrepen HET WEER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT HOOGWATER „Gezinshereniging in West-Berfijn Arrestaties in Ghana ftanlcerlBg WJ abonnement: Terneuzen Ujjecteur-Hoofdredactêur L van de Sande Redactie-adres: Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswa] Telefoon 2073 I Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,- per kwartaal; pa A'dvertentteprils per mm 15 ct; minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties; (géén handeh» advertenties)5 regels 1,Iedere regel mee? 20 ct. Kleine advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 nnr. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v"/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen De Nederlanders Eeydon en De Jager hebben woensdagoch tend voor de krijgsraad van Kiev verklaard schuldig te zijn aan spionage, aldus meldt Tass. In de woensdagochtend voor gelezen tenlastelegging wordt een uiteenzetting gegeven van de spionagcactivitcit waaraan tie twee Nederlanders zich zouden hebben schuldig gemaakt. Vol gens de aanklacht werd deze activiteit geleid door een N'eder- landse geheime dienst op indu- I strictie van de Navo. De rechtszaa' was geheel vol; oridei' anderen met vertegen woordigers van de bevolking van Kiev. Sen grote groep journa listen was aanwezig, onder meer uit Folen. Tsjeeho-Slowakije Hongarije. Oost-Duitsland. Ne derland. de Verenigde Staten Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en België. De openbars aanklager is ge neraal-majoor Klimov. Advoca ten van de beklaagden zijn onder anderen Georgi Siewtsjenko en Nikolai Litowtsjenko. Bij 'iet verhoor heeft de be klaagde Reydon gezegd dat de Nederlandse geheime dienst hem in 1937 door de agent Nadort heeft, betrokken in de werkzaam heden van de dienst, aldus Tass. Volgens Rejdon is zijn chef hem behulpzaam geweest bij het monsteren op schepen die naar Russische hatens voeren. Hij fotografeerde daar militaire in richtingen. schepen en alles wat van belang kon zijn voor de Ne derlandse geheime dienst en de Navo. Hij zei. aldus Tass. teke ningen en schetsen te hebben gemaakt van verschillende ob jecten en ze in bijzonderheden *e hebben beschreven. In maart 1957 bezocht Reydon bijvoorbeeld, zo meldt het Rus sische persbureau, aan boord van het Nederlandse schin ..Paloma" de havenstad Klaipeda waar hij foto's maakte. Hij voer als twee de machinist op dit schip. Ook maakte hii opnamen in de Pool se haven Gdansk. Reydon en De Jager zaten tij dens het verhoor in een klein houten beklaagdenbankje in een hoek van de zaal. Zij werden bewaakt door twee politieman nen. die revolvers droegen. Rey don had een grijs en De Jager een lichtbruin pak aan. Beiden verklaarden dat zij voor de Nederlandse geheime dienst, hadden gewerkt. Reydon zei dat hij vijf jaar als spion had gewerkt. De Jager noemde een termijn van twee jaar. Rey- dco en De Jager spraken in het Nederlands. Hun verklaringen werden vertaald voor de rech ters. die onder een enorm por tret van Lenin zaten. Reydon had het tijdens verhoor over opdrachten hem in Amsterdam door Nederlander en ook door Amerikaan waren gegeven, had naar zijn zeggen door patrijspoorten van zijn schip foto s gemaakt van oorlogs schepen in de Russische havens Archangel en Ventspils i Win- dau) en de Poolse haven Dan- ng. Eens had een Engelsman in Liverpool een film van hem in entvangst genomen. Deze Bril had zich geïdentificeerd met het wachtwoord: „De groeten van Henk". De Jager verklaarde dat hij toen hij met zijn schip in Sjanghai lag, foto's had geno- nomen van oorlogsschepen Reydon en De Jager hadden in mei in een café in Amster dam opdracht gekregen om naar de Sowjet-Unie te gaan. Volgens Reydon had een Ameri kaan hun toen een kaart van de Oekraine gegeven en de route uitgestippeld die zij op weg naar de Krim en op de terugweg moesten volgen. Reydon ver klaarde. dat men hem had ver zocht een spionagelocht door de Sowjet-Unie te maken, waarbij hij speciaal moest ietten op ra- kettbases en andere militaire installaties. Hij en De Jager hadden in Holland drie oefen tochten gemaakt. Hun opleiding was op 10 juli stopgezet. Drie dagen later had hij een map gekregen, die, naar men hem verteld had. van een vliegtuig van het type U-2 afkomstig was en per speciale koerier uit Washington was gekomen. Later, aldus Reydon. zag ik dat op de kaart 1944 stond. Iedereen weet. dat de U-2's toen nog niet bestonden. Reydon ver klaarde voorts, dat hij met zijn vrouw erover gepraat had hoe hij zijn baan bij de geheime dienst het best kon kwijtraken. Maar men had hem belet ont slag te nemen. Hierop vroeg de openbare aanklager: ,.Is het U duidelijk dat uw activiteit misdadig was?" Reydon: „Ja". Op een vraag van zijn verdedi- er zei Reydon dat een man. die Ötto heette, hem gezegd had dat hij nu de Sowjet-Unie kon zien op een manier die afweek van die welke in de pers wordt be schreven. In de zaal klonk gelach op toen hij hieraan toevoegde dat „die mogelijkheid zich nu heeft voorgedaan". Desgevraagd verklaarde Rey don dat hij zichzelf niet als een beroepsspion beschouwde. Hij eloofde dat de Amerikaan, die hij in het café in Amsterdam had ontmoet, de belangrijkste rol had gespeeld. Over de epi sode in Liverpool merkte Rey don nog op. dat de bewuste Brit hem gezegd had: „Versailles zal blij zijn met deze foto's". In de vijf jaar. dat, hij gespioneerd had. had hij in totaal ongeveer 1.200 gulden gekregen voor zijn werk. Hij had nog 5.100 gulden extra gekregen om de kosten van zijn reis door Rusland te dekken. De openbare aanklager vroeg De Jager naar het doel van zijn bezoek aan de Sowjet-Unie. De Jager antwoordde dat hij per soonlijk graag wat meer wilde weten van de Sowjet-Unie. maar dat zijn „baas" wilde dat hij spioneerde. Hij as vast niet aan het, karwei begonnen als hij geweten had dat Reydon dit onder druk moest opknappen. Toen beiden tien dagen op de Krim uitrustten, had hij intus sen vergeefs getracht een paar tochtjes te maken, die niet op het. program stonden. Eens had hij een politieman zijn rose, rij bewijs laten zien. voorgevend dat dit een lidmaatschapskaart was van de Nederlandse com munistische partij. Weer werd er gelachen toen De Jager hieraan toevoegde: „Spionnen moeten soms wel eens huichelachtig zijn". De Ja ger verklaarde nadrukkelijk dat hij hetzelfde wat hij in Rusland gedaan had. niet in de V. S. zou doen omdat hij meende dat daar meer vrijheid was. Tot deze opvatting was hij gekomen door het lezen van kranten. Hij verklaarde zich schuldig te ach ten en nooit meer te zullen spioneren als hij weer thuis zou zijn. De krijgsraad ging later in ge heime zitting op verzoek van de openbare aanklager. Deze had gesteld dat het karakter van een deel van het bewijsmateriaal, in te dienen door zes getuigen on vier deskundigen, een geheime zitting noodzakelijk maakte. De rechter een generaal- majoor in uniform ging hier mee akkoord. Vóór de rechtszaal ontruimd werd, deelde de rech ter nog mee, aat hedenmorgen de volgende openbare zitting ge houden zal worden. Tijdens het openbare verhoor, dat woensdag vijf uur duurde, verklaarde Reydon nog dat hij niet alleen aan zijn opdracht gevers in Nederland geheime ge gevens verstrekt had. De Navo had een uitgebreid spionagenet in de landen, die lid waren van dit „agressieve blok". Reydon had in iet bijzonder inlichtingen verstrekt aan Britse instanties m Liverpool. Reydon verkleefde, volgens Tass, voorts dat hij zonder aar zeling akkoord was gegaan met het plan om een spionagetocht door de Sowjet-Unie te maken in de vermomming van auto toerist. omdat hij „veel had horen vertellen- over de gastvrijheid van de Russen en ervan over tuigd was dat alles goed zou gaan". Volgens Tass hadden Reydun en De Jager op hun weg naai de Sowjet-Unie ook in Tsjecho- Slowakije geheime gegevens ver zameld. Zij waren daarbij vaak van de voorgeschreven toeristen route afgeweken en hadden foto's gemaakt van defensiewer ken. De Jager had gezegd, dat Reydon en hii 30 filmrollen had den met gemaakte foto's. Op de meeste stonden afbeel dingen van militaire installaties in industriële complexen. De Jager heeft, volgens Tass, nog vergeefs getracht een „ideo logische" rechtvaardiging te vin den voor zijn misdaden. Hij zin speelde daarbij op zijn haat tegen hot Sowiet-regime en zijn trouw aan het kapitalisme. Maar, aldus Tass. uit de antwoorden die hij hii het kruisverhoor gaf. bleek duidelijk dat deze doorgewinter de spion helemaal niet geleid wordt door „ideologische" over wegingen. Hij werd aan de kaak gesteld als een doodgewone dui tendief. die aan niets anders denkt dan aan ziin bankrekening. De strafkamer van het ge rechtshof van Karlshuhe heeft de 31-jarige Hongaarse smid Ivliklos Vasas woensdag veroor deeld tot twee jaren tuchthuis straf, met aftrek van veertien maanden voorarrest, wegens het verraden van militaire geheimen en het onderhouden van verra derlijke betrekkingen met de Hongaarse staatsveiligheids dienst. Vasas was in mei 1958. in op- diacht van de Amerikaanse ge heime dienst, naar Hongarije gereisd. Kort na het passeren van de Hongaarse grens werd hij echter aangehouden. De Hongaarse staatsveiligheidsdienst dwong hem toen als agent op te treden, met gevolg dat Vasas van mei 1958 tot augustus 1960 voor zowel de Hongaarse als de Ame rikaanse geheime diensten als agent fungeerde. Vasas bekende tijdens zijn verblijf in Boedapest alles te hebben verteld wat hij omtrent de Amerikaanse gehei me dienst wist. In ruil daarvoor hadden de Hengaren hem gehol pen zijn opdrachten van de Ame rikanen „tot tevredenheid" uit tc voeren. Dinsdagavond is te Zundert ge arresteerd de heer J. F. J., werk zaam op het hijkantoor van de Amsterdamsche Bank te Bussum en lid van de Prot. Chr. raads fractie. De man wordt verdacht van verduistering. Bij zijn aan houding- had de heer J. nog slechts vier gulden op zak. Het Bussumse raadslid, de heer J„ die op 19 september plotseling uit Bussum was ver dwenen en die sindsdien -spoor loos was, heeft zich dinsdagavond laat gemeld bij de koninklijke marechaussee in Zundert. Hij is op transport geribd naar Bus sum, waar de commissaris van politie hem gistermorgen een verhoor heeft afgenomen. De heer J- die, toen hij weg ging, 3500 op zak had. had nu nog slechts vier gulden bij zich. Op dinsdagavond 19 september had hij Bussum verlaten en had onder invloed van sterke drank in Amsterdam een aanrijding veroorzaakt. Ter ontnuchtering werd hii daarom opgesloten in een cel in het bureau van politie aan de Singel en rijbewijs en auto werden hem daarom afgeno- De verboden Syrische com munistische partij heeft zich achter de in Syrië uitgevoerde staatsgreep gesteld in epn ver klaring die in het Libanese com munistische dagblad „An Nida" is gepubliceerd. Hierin wordt de revolte een historische overwin ning van volk en leger genoemd en aangedrongen op het houden van vrije verkiezingen. Twee brigade-generaals van het Syrische leger hebben op een persconferentie meegedeeld, dat er bij de jongste revolutie 25 mensen het leven hebben ver loren. Zij zeiden dat ongeveer een jaar geleden tot de militaire staatsgreep was besloten. Het geschil tussen Nasser en kolonel Serradj gewezen vice-presi dent van de V A R stond los van de revolutie. Kolonel Ser radj had geen tijd gehad de revolutie in zijn voordeel te doen verlopen. Hij is op de eer ste dag van de opstand gearre steerd. Dc beide generaals wilden aan de pers hun naam niet noemen. De politie van Manilla heeft de hand gelegd op 14.000 stuks munitie voor kleine vuurwapens, die vermoedelijk dinsdagavond waren gestolen van een militaire basis in de buurt van Manilla. De politie arresteerde twee leden van een bende, die zich vermoedelijk bezig houdt met de levering van munitie aan „privé-legers" van enkele poli tieke figuren. In liet dorpje Ingooigem hij Kortrijk heeft de Vlaamse schrij ver Stijn Streuvels, pseudoniem voor dr. Frank I.atcur, dinsdag zijn negentigste verjaardag ge vierd. De Vlaamse televisie had een actie op touw gezet onder de Belgische jeugd om de hoog bejaarde schrijver een kaart'te sturen, met het gevolg, dat Streuvels niet minder dan 40.000 schriftelijke felicitaties ontving. Een kaart droeg alleen het por tret van de schrijver en het woord „Ingooigem", maar kwam niettemin op tijd op de goede plaats terecht. De foto tont Streuvels, die zich slechts zelden laat fotograferen, temidden van de velen die hem persoonlijk kwamen gelukwen- en, met een album vol felicita- tiekaarten. men. Nadat hij was ontslagen, is hij per taxi naar Brussel ge reden en heeft daar de trein naar Parijs genomen. Toen hij prak tisch geen geld meer had. nam hij de trein naar Antwerpen, van waar hij lopend naar Zundert is gekomen. Thans staat wel vast, dat van de drie ton die hij zich door het plegen van valsheid in geschrifte heeft toegeëigend (hetgeen hij tegenover de politie heeft be kend i niet meer dan de genoem de vier gulden is overgebleven. Hij heeft verklaard, dat hij van verschillende cliënten van de Am sterdamse Bank, waar hij pi'ocu- ratiehouder was, geld geleend en gekregen had om dat te beleggen tegen een hogere rente dan een bank gewoonlijk uitkeert. Met dit geld heeft de heer J. gespecu leerd. waarbij hij grote verliezen heeft geleden. Tenslotte zag hij geen uitweg meer en heeft hij ten nadele van een oude dame in Bussum. wier vermogen door de bank werd beheerd, door het piaatsen van een valse handteke ning steeds geld bij de kassier opgenomen. Dit liep op tot 38.000. Hij deed dit om zijn eigen „cliënten" regelmatig de rente van vijf en zes procent, die hij hun in het vooruitzicht had gesteld, te kunnen uitkeren. Daar deze „cliënten" geregeld jaar in jaar uit hun rente ontvingen, koesterden zij geen enkele arg waan. Toen de heer J. echter steeds meer tegenslag kreeg bij Een machinist is omgekomen en dertien passagiers zijn ge wond bij een treinbotsing in de Belgische plaats Doornik. Het ongeluk gebeurde toen een ex- presstrein dinsdagavond bij mis tig weer het station van Door nik binnenreed. Hoewel de ma chinist de snelheid al aanzien lijk had verminderd, botste de trein met grote kracht op een rangerrlocomotief. De beide treinstellen werden zwaar be schadigd. Geen van de gewonde passa giers is in levensgevaar. zijn speculaties kon Hij ook die rente niet meer betalen. Daarna ging hij over tot het spelen in de voormalige Belgische Kongo lote rij. Toen ook dat tegenliep, ge raakte hij aan de drank, aldus zijn verklaring. Birma wordt geteisterd door grote overstromingen. Ongeveer 500 dorpen staan onder water en circa 235,000 personen hebben hun woningen moeten veilaten. Voorts zijn 325.000 ha rijstbouw- grnnd overstroomd. Op 200.000 ha sawahs kan op nieuw worden aangeplant, maar elders is de ,'nieling volko men. In dp ovc rstroomde gebie den is hongersnood ontstaan, tengevolge waarvan 'ten minste twee personen zijn overleden. Tn het gebied van de rivier de Sit- tang en in de staat die door Ka rens wordt bewoond, is voedsel afgeworpen. Een opname ao de evacuatie van Europese gezinnen, waar onder vele Beigen, uit Katang?, naar aanleiding van het recen te wapengeweld. Dinsdag heeft de bevolking lil het gebied van Sorong nog drie ongewapende infiltranten arm de politie overgeleverd. Het aan tal uitgeschakelde infiltranten met inbegrip van de-gesneu- ve'den heeft hierdoor dc 30 ruim overschreden. In officio's kringen wordt de infiltratie al-s een volkomen fiasco beschouwd. De situatie in Sorong is nor maal. De politie is thans nog doende enkele voortvluchtigs infiltran ten op ie sporen. De hulpver lening door militaire eenheden die met de politie gezamenlijk cte bestrijding der infiltratie ter hand hadden genomen, is ge staakt. In de Noordindische stad Ali- garn hebben zich botsingen tus sen Mohammedanen en Hin- doe's voorgedaan, die aan ten minste zes personen het leven hebben gekost, terwijl er 43 wer den gewond. Er is. met ingang van dinsdag avond, een algeheel uitgaansver bod in Alieam afgekondigd. De moeilijkheden zijn. blijkens een officiële bekendmaking', zon dag j.l. begonnen, toen studen ten van de plaatselijke Moham medaanse universiteit zes Hin doe-studenten een pak slaag ga ven. Een vijfduizend man sterke menigte probeerde dinsdagoch tend het universiteitsgebouw te bereiken. Een sterke politie macht, dreef de betogers echter terug. Spoedig daarna braken er TIÏDELIJ KREGEN*. Nog steeds handhaaft zich bo ven West-Rusland een krachtig cn omvangrijk gebied van hoge- luchtdruk dat in Midden, en Oost-Europa droog en zonnig weer veroorzaakt. Ook bij de Azoren op de Oceaan bevindt zich een krachtig gebied van hoge- luehtdruk. Zij worden',van elkaar gescheiden door een,langgerekte vore van;lage luchtdruk, welke zich boven j,West-Europa bevindt. Wij bevinden^ons daardoor inleen stroming,Idie in de hogere;lucht lagen zuidelijkiis. Restanten'van Oceaanstoringen diebij de Golf van Biscaje in.'de vore^van.lage- iuchtdruk worden opgenomen, trekkenimef'deze. zuidelijke.'stro ming over FrankrijkUnidejrich-. ting van oris land. Hierdoor neemt de bewolking .weer toe en lijkt het waarschijnlijk dat er op de meeste plaatsen tijdelijk regen ZON op onder 6.46 18.10 6.48 18.U8 MAAN op onder 16.45 17.10 zal vallen, mogelijk met onweer. Er blijft aan het aardopper vlak weinig wind terwijl ook in de temperaturen niet. veel veran dering wordt verwacht. meegedeeld dooi het K. N. M. te De Bilt, geldig tot donderdag avond. Weinig verandering. Veranderlijke bewolking met po de meeste plaatsen tijdelijk regen. AanvanKelijk nog mist of laaghangende bewolking. Zwak ke wind tussen Oost en Zuid. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. DONDERDAG 5 OKTOBER Breskens Terneuzen Hansweert Walzoorden v.m. 11.19 11.54 0.34 0.44 n.m. 11.25 12A0 12.50 VRIJDAG 6 OKTOBER v.m. n.m. Breskens 11.49 12.09 Terneuzen 0.24 12.44 Hansweert 1.04 1.24 Walzoorden 1.14 1.34 wanordelijkheden in de stad uit, waarbij winkels vai^ Hindoe': en Mohammedanen door leden van de tegenpartij in brand werden gestoken. De ordeverstoorders drongen ook huizen binnen en vielen de bewoners aan. De plaatselijke politie is met drie bataljons politie, die speci aal is opgeleid voor het tegen gaan van relletjes, versterkt. Drie broers, de eigenaren van de laatste particuliere broodfa briek in Oost-Bellijn. zijn er met hun vrouwen in geslaagd via de „Chinese muur" naar West-Ber- lijn te komen, waar zij zich heb ben herenigd met hun acht kin deren. Drie van deze kinderen waren reeds enige dagen vóór de grènsafsluiting op 13 augustus naar Berlijn gevlucht, terwijl de vijf anderen na deze datum met succes tocht naar de vrijheid haddén weten te volbrengen. De bewuste broodfabriek was sinds enige dagen onder staats toezicht gesteld. De Ghanesc regering heeft dinsdag de arrestatie gelast van vijftig personen, die ervan wor den beschuldigd te hebben samengezworen om president Nkroema en andere ministers te vermoorden. Onder de arrestanten zijn drie vooraanstaande Ghanese rechts geleerden, die leiders zijn van ds in de oppositie zijnde verenigde partij. Het zijn de 38-jarige Joe Appiah. die getrouwd is met de enige dochter van wijlen sir Stafford Cripps, een voormalige socialistische Britse minister ,van Financiën, dr. Danqoea en'Victor Owoesoe. In een regeringsverklaring wordt gezegd dat de arrestanten „geheime en gevaarlijke activi teit tegen de staat bedreven". Zij zouden zich hebbenschul dig gemaakt aan gewelddaden, het houden van geheime bijeen komsten, het afleggen van ge heime eden om de president en bepaalde ministers te vermoor den en het organiseren van sta kingen en uitsluitingen. Voorts zouden de arrestanten sabotage daden hebben bedreven.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1961 | | pagina 1